sobota, 2 stycznia 2021

2020/2021


So the year 2020 is finally finished! It was a disastrous year for our hobby, we all have been cut off from games, shows etc. However, it was a good year for our collections. I noticed that many wargamers focused mainly on painting new figures. The same was with me, cannot play games I painted figures. Let's see how that year looked and what are my plans for the new one. Traditionally before we will go into details, my plans and how they looked when the past year started:

Rok 2020 w końcu się zakończył! To był katastrofalny rok dla naszego hobby, ponieważ wszyscy zostaliśmy odcięci od gier, konwentów itp. Z drugiej jednak strony, był to doskonały rok dla naszych kolekcji. Zauważyłem, że większość wargamerów skupiło się na ich kolekcjach. Tak było i ze mną, nie mogąc grać malowałem figurki. Zobaczmy jak ten rok wyglądał stary rok i jakie mam plany na nadchodzący. Tradycyjnie, zanim do tego przejdziemy przypomnienie jak planowałem to na początku zeszłego roku:

https://asienieboje.blogspot.com/2020/01/20192020.html1. 2020.


1.1. Blog.

In 2020 I posted only 43 times (63 in 2020), my blog was visited 52 593 times (65 764 in 2020) and I finished with 108 followers (102 in 2020). Fewer games equal fewer posts on my blog, fewer post equal fewer visits than last year. Happily thanks to new technologies at the end of the year I was able to play regularly with Michael over the Internet and during last month the number of posts increased to a regular number.

W 2020 opublikowałem 43 posty (63 w 2020), mój blog odwiedzono 52 593 razy (65 764 w 2020), kończyłem ze 108 obserwatorami (102 w 2020). Mniej gier oznaczało mniej postów, mniej postów to mniej odwiedzin niż w zeszłym roku. Na szczęście dzięki nowym technologiom pod koniec roku mogłem regularnie grywać z Michaelem przez Internet i w ciągu ostatniego miesiąca liczba postów wróciła do regularnej liczby.

My thank you to the top 10 visitor's countries:

Moje dziękuję do top 10 krajów odwiedzających:1.2 Figures and models. Figurki i modele.

Back to the quantity of the past years. 661 elements painted (349 last year)! The best part is that despite the new projects I managed to paint a lot of figures and models from my drawer of shame. I think that many of you did the same.

Powrót do liczb z lat poprzednich. Pomalowałem 661 elementów (349 w zeszłym roku)! Najlepszą sprawą jest to, że oprócz nowych projektów udało mi się pomalować dość dużo figurek i modeli z mojej szuflady wstydu. Wydaje mi się, że wielu z Was zrobiło to samo.

Terrains/Tereny: 3.

20mm: 313 infantry/piechoty, 18 cavalry/konnicy, 1 artillery/artylerii, 5 vehicles/pojazdów.

28mm: 212 infantry/piechoty, 107 cavalry/konnicy, 2 artillery/artylerii.
1.3. Games. Gry.

Lockdown in March, then ease during the Summer and another lockdown in the Autumn finished with a very small number of games. I had only 21 games (54 in 2019) with last 5 played over Internet with Michael. Now some numbers. I won 11 games, draw 1 and lost 8. We had 2 games in 54mm, 15 in 28mm, 3 in 15mm and 1 naval. I umpired 4 games, my scenario was used in 3 games, in 7 we used my figures and in 1 my scenery. During the year we used 13 sets of rules. The most popular were: Black Powder and For King and Parliament. We had 3 games each. Those followed by: By Fire and Swords, Hail Ceasar, Pike and Shotte, Seven Years (all used 2 times). The most popular period was the 17th century, we had 7 games. Other periods: Ancient, 18th century, Napoleonic (3 games each).

Lockdown w marcu, potem rozluźnienie latem i ponowny lockdown na jesieni spowodował bardzo małą liczbę gier. Było ich tylko 21 (54 w 2019) z pięcioma ostatnimi granymi przez Internet z Michaelem. Teraz kilka liczb. Wygrałem 11 gier, zremisowałem 1 i przegrałem 8. Mieliśmy 2 gry w skali 54mm, 15 w 28mm, 3 w 15mm i 1 morską. Prowadziłem 4 gry, mój scenariusz był użyty w 3 grach, w 7 użyliśmy moich figurek a w 1 moich terenów. W poprzednim roku użyliśmy 13 zestawów zasad. Najbardziej popularne to Black Powder i For King and Parliament. W każdy z nich rozegraliśmy po 3 gry. Kolejne to: Hail Ceasar, Ogniem i Mieczem, Pike and Shotte, Seven Years (każdy użyty po 2 razy). Najpopularniejszym okresem był wiek XVII (7 gier). Kolejne to: Starożytność, XVIII wiek i Napoleonka (po 3 gry).


1.4. Events, museums and shows. Wydarzenia, muzea i konwenty.

The most affected part of last year. Only one AB1 game, no shows, no holidays, no museums. Tragedy! 

Najbardziej dotknięta część zeszłego roku. Tylko jedna gra grupy AB1, żadnych konwentów, żadnych wakacji i żadnych odwiedzonych muzeóws. Tragedia!
2. 2021.


2.1. Blog.

At least one post weekly from games and one post monthly with a book review. Next one is coming very soon and will be in Polish this time, as the book is unavailable in English (sadly...). 

Przynajmniej jeden post tygodniowo z gier i jeden miesięcznie z recenzji książek. Następna będzie niestety po polsku, ponieważ książka jest dostępna tylko w tym języku (niestety...).

2.2 Figures and models. Figurki i modele.

Right now I'm busy with civilians and Polish partisans in 20mm for my Poland 1944 project. After that, I got some reinforcements for my Polish Lithuanians Commonwealth forces in 28mm. In the drawer, I still had a lot of Germans in 20mm for 1944. I am awaiting some new models from the USA for my new project, but that will remain a secret right now. Next, I am going to finally start Saxons in 28mm for SYW, then do Duchy of Warsaw's 4th Infantry Regiment in 28mm, after that 2 regiments of Reiters for my Swedes in 15mm and 1 Cavalry regiments for Polish Lithuanian Commonwealth in 15mm, maybe some Levies of Nobility (possible of Cental and Western Poland). I have also seen that Victrix is going to do some new sets for Dark Age and it looks very tempting. We will see...

Teraz pracuję nad cywilami i polskimi partyzantami w skali 20mm do mojego projektu Polska 1944. Po tym mam kilka dodatków dla mojej armii RON w skali 28mm. W szufladzie wciąż mam Niemców w skali 20mm na 1944 rok. Czekam na kilka nowych modeli z USA do mojego nowego projektu, ale to na razie pozostanie tajemnicą. Potem, mam zamiar w końcu zacząć Sakosonów w skali 28mm do wojny siedmioletniej, potem pułk 4. piechoty Księstwa Warszawskiego, potem dwa pułki rajtarii dla Szwedów w skali 15mm i jeden jazdy RON i być może Pospolite Ruszenie Ziem Centralnych i Zachodnich też w skali 15mm. Widziałem też, że Victrix ma zamiar wydać nowe zestawy do Dark Age i wygląda to bardzo zachęcająco. Zobaczymy.

2.3. Games. Gry.

We'll continue our online games for now. I hope to return to normal live games in the second part of the year.

Na razie będziemy kontynuować gry online. Mam nadzieję, że do normalnych gier na żywo powrócimy w drugiej części roku.

4. Events, museums and shows. Wydarzenia, muzea i konwenty.

I don't plan anything here, because we don't know anything yet. Hopefully, the vaccinations will work as expected and things will finally move forward in the latter part of the year. This year I will have another house move, but I don't know when (it was planned for October 2020, but the buildings are still not ready...). Nothing exciting...

Tu nie planuję nic, bo na razie nie wiemy nic. Mam nadzieję, że szczepienia przyniosą spodziewany rezultat i w drugiej części roku coś w końcu ruszy z miejsca. W tym roku czeka mnie kolejna przeprowadzka, ale jeszcze nie wiem kiedy (była planowana na październik 2020, ale budynki nie są wciąż jeszcze gotowe...). Nic ekscytującego...


In the end, I would like to say my big thank you to all NHS workers, who work hard to save our lives and keep us safe from the virus. Also to all key workers, who try very hard to bring our lives as close to normal as it is possible. Thank you! Without you, the year 2020 would be much worst.

Na koniec chciałbym bardzo podziękować wszystkim pracownikom Służby Zdrowia, którzy ciężko pracują, aby uratować nam życie i chronić nas przed wirusem. Również dla wszystkich kluczowych pracowników, którzy bardzo się starają, aby nasze życie było jak najbardziej normalne. Dziękuję Wam! Bez Was rok 2020 byłby znacznie gorszy.12 komentarzy:

 1. Congratulations on all of your wonderful painted figures, Bartek. You also got quite a few great games in, considering the on again off again lock downs. Wishing you all the best in 2021!

  OdpowiedzUsuń
 2. Pomimo niesprzyjających okoliczności było co czytać, oglądać I podziwiać! Wasze raporty na odległość wyglądały super.
  All the best w 2021 roku!

  OdpowiedzUsuń
 3. Great post and agreed many of us have been busy clearing some of the backlog in the absence of proper face to face gaming. Looking forward to seeing what 2021 brings.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 4. Awesome, as always. Happy New Year.

  OdpowiedzUsuń
 5. A very productive year, many splendid figures and periods...Happy New Year!

  OdpowiedzUsuń
 6. Wow is it really already one year again ... most of the club games feel like last month ... :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. We all will be going back to club nights very soon. I think September, the earliest ;)

   Usuń