czwartek, 29 marca 2018

The usual day in Bazistan. Zwykły dzień w Bazistanie.

Last Thursday I was invited into the modern game with Skirmish Sangin rules organised by Michael Charge. This time we had regular US troops against some insurgents during the war in fictitious state called Bazistan. The mission was very simple, secure and clear the area from enemy elements and limit friendly casualties. I love that kind of missions and games!
W ostatni czwartek zostałem zaproszony do gry w czasach współczesnych z zasadami Skirmish Sangin organizowaną przez Michaela Charge. Tym razem użyliśmy regularnych sił amerykańskich przeciw powstańcom w fikcyjnym państwie Bazistan. Misja była bardzo prosta, zabezpiecz i oczyść teren z wrogich elementów przy minimalnych stratach własnych. Uwielbiam tego rodzaju misje i gry!SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Charge
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Charge
SCENERY/SCENERIA: Michael Charge, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Charge

1. Forces. Siły.US ARMY
(Campbell, Bartek)

Alpha Squad:

Team Leader
Fireteam 1 ( 2 x M4, M4 UGL, M249)
Fireteam 2 (M4, M4 UGL, M21, M249)

Beta Squad:

M-ATV with HGM

Team Leader
Combat Livesaver
Grenadier
M240 MMG teamINSURGENTS/POWSTAŃCY
(Michael)

Several small groups were scattered around the main buildings with a mix of weapons from assault rifles up to RPGs (including a RPG 29). There were also a set of technicals, with two of them carrying HMGs to add some fire support. 
Kilka małych grup rozproszonych wokół głównych budynków uzbrojonych różnorodnie, od karabinów szturmowych po RPG (włączając w to RPG 29). Było też kilka pojazdów improwizowanych, dwa z nich uzbrojone w ckm dla wzmocnienia wsparcia ogniowego.

2. The game. Gra.In our game I took the squad A and Campbell squad B. I decided to move slowly, keep my heads down and find the covered position and using advantage of weapons and equipment (we started game at the dawn) clear the area and then take the objectives. Campbell decided to use my normal tactic and charge the enemy with all his equipment. That put him in troubles, however he got some support from my troops. My boys eliminated one insurgent after another and give support to our support unit! 
W naszej grze ja wziąłem drużynę A a Campbell wziął drużynę B. Zdecydowałem się poruszać powoli do przodu, trzymając głowy nisko do ziemi i poszukując pozycji zapewniającej ochronę oraz by przy użyciu lepszej broni i wyposażenia (grę zaczynaliśmy wcześnie rano, o świcie) oczyścić teren i zająć cele gry. Campbell zdecydował się na użycie mojej normalnej taktyki i zaszarżował wroga całą swoją bronią i wyposażeniem. Takie postępowanie przyniosło mu pewne problemy, jednak otrzymał od mojego oddziału wsparcie. Moi chłopcy eliminowali jednego powstańca za drugim i w ten sposób mój oddział dał wsparcie oddziałowi wsparcia!My position in the wadi was very comfortable. It gave me cover, but also great position to fire at the enemy. Soon most of the area was clear of the enemy, but we did not prevent them to use the rocket pod. Finally my guys killed most of the enemies and only two of them left on the battlefield. One of them was unable to do anything as was pinned by my guys, the other sit hidden in the unfinished college building. From unknown reasons Campbell decided to ride with his M-ATV across the field which finished with contact with IED and spectacular explosion. Two American dead and expensive armoured car wrecked... Anyway the game finished with US minor victory as the area was cleared and the action finished almost with no casualties, at least until Campbell's  ride...
Moja pozycja w uedzie okazała się bardzo wygodną. Dawała mi osłonę i była również doskonałą pozycją strzelecką. Wkrótce większość terenu została oczyszczona z wrogów, jednak nie zdołaliśmy przeszkodzić w odpaleniu wyrzutni rakietowej. Ostatecznie moi żołnierze zabili większość przeciwników i pozostało ich na placu boju tylko dwóch. Jeden z nich nie był w stanie nic zrobić, ponieważ był spinowany przez moich chłopców, drugi siedział schowany w niedokończonym budynku koledżu. Z nieznanych przyczyn, Campbell postanowił swoim M-ATV ruszyć na przełaj pola, co zakończyło się na kontakcie z miną i spektakularną eksplozją. Dwóch Amerykanów poniosło śmierć i bardzo kosztowny opancerzony samochód zamienił się we wrak... Pomimo tego gra zakończyła się minimalnym zwycięstwem amerykanów, ponieważ teren został oczyszczony i akcja zakończyła się prawie bez strat, przynajmniej do czasu szalonej przejażdżki Campbella...


3. Links. Linki.


Michael:

Campbell (SESWC):

Flickr:

piątek, 23 marca 2018

AB1 - To the Strongest! weekend.

I was preparing my figures for that event since December last year. I managed to create a Roman army of the Polibian period, which I never showed you as the whole piece. I am going to finish few units and will made a proper presentation. Back to the subject, last weekend was our gaming group AB1 meeting. This time it take place in Sea Cadets Hall, Methil. Sadly I was able only took part in day 1 and missed the big Sunday game. The theme for the meeting were Ancient battles of the 3rd and 2nd centuries BC. There was 10 players, plus one umpire. Game scenarios were prepared by Ian Carter and Dave Imrie (who also acted as a main umpire). All armies were group in two team: East (Campbell - Thracians, Donald - Syracusan Greeks, Ian C. - Macedonians, Ken - Achaemenid Persian, J.P. - Macedonians) and West (Jack - Italian tribes, Chris - Romans, Ian B. - Cartiganias, John - Gallic, myself - Romans). All armies was created on 150 pts.  There was set up for three games on Saturday and one big on Sunday. For game we used To the Strongest! with some special house rules.
Do tego wydarzenia przygotowywałem się od grudnia zeszłego roku. Udało mi się stworzyć rzymską armię z czasów Polibiusza, której nie miałem jeszcze okazji zaprezentować Wam w całości. Zrobię to jak tylko domaluję jeszcze kilka oddziałów i wtedy dokonam prawidłowej prezentacji. Wracając do tematu, to w ostatni weekend odbyło się spotkanie naszej grupy graczy, zwanej AB1. Tym razem odbyło się ono w Sea Cadets Hall w Methil. Niestety mogłem wziąć udział tylko w pierwszym dniu i ominęła mnie gra niedzielna. Tematem naszego spotkania były antyczne bitwy III i II wieku p.n.e. W spotkaniu wzięło udział 10 graczy i jeden prowadzący. Scenariusze zostały przygotowane przez Iana Cartera i Dave'a Imrie (który również był głównym prowadzącym). Wszystkie armie zostały zgrupowane w dwa zespoły: Wschód (Cambell - Trakowie, Donald - Grecy z Syrakuz, Ian C. - Macedończycy, Ken - Persja Achemenidów, J.P. - Macedończycy) oraz Zachód (Jack - plemiona italskie, Chris - Rzymianie, Ian B. - Kartagińczycy, John - Galowie, ja - Rzymianie). Wszystkie armie były zbudowane na 150 pkt. Na sobotę były zaplanowane po trzy gry dla każdego i jedna, wielka na niedzielę. Do gry użyliśmy zasad To the Strongest! z kilkoma specjalnymi house rules.My army/Moja armia:1 x Mounted Senior General
1 x Mounted General
1 x Foot General
4 x Heroes

7 x Velites
4 x Hastati/Principes
4 x Triarii

2 x Equites

2 x Artillery

1 x Camp

Game 1. Gra 1.

Against Campbell's Thracians. Przeciw Trakom Campbella.

Romans.
Thracians.
The table.


We fought the river crossing scenario . In that game we both tried do control the bridge. I send my cavalry against Campbell's horses, but soon my Equites has been destroyed. For few first turns, Campbell can not close his units to my army because of the missile character of my army and two artillery pieces, who were treated by all players as the serious issue. Sadly for me during that game we had a special event, the Fog (for two turns no one was able to shoot), that allowed Campbell to short the distance and clash my units. Finally no one get control over the river and the game looks like a stalemate. When we calculated the victory points Campbell had one more then me, so the first my game finished with my lost. In this game I fought only with Cavalry and Velites as my Legionnaires have not the opportunity to test themselves in battle.
Graliśmy scenariusz przeprawy przez rzekę. W tej grze obaj staraliśmy się przejąć kontrolę nad mostem. Wysłałem moją kawalerię przeciw konnicy Campbella, jednak wkrótce moi Ekwici zostali zniszczeni. Przez kilka pierwszych tur, Campbell nie mógł zbliżyć się do moich oddziałów, ze względu na charakter mojej armii (silne nasycenie broni miotanej) oraz dwóch sztuk mojej artylerii, która przez wszystkich graczy była traktowana jako bardzo poważny problem. Na nieszczęście dla mnie podczas gry mieliśmy specjalne wydarzenie: mgłę (przez dwie tury nikt nie mógł strzelać), to pozwoliło Campbellowi by skrócić dystans i zetrzeć się z moimi oddziałami. Ostatecznie nikt z nas nie był w stanie w zupełności kontrolować rzeki i utknęliśmy w sytuacji patowej. Kiedy podliczyliśmy punkty zwycięstwa, okazało się że Campbell miał ich o 1 więcej i tym sposobem moja pierwsza gra zakończyła się przegraną. W tej grze walczyłem tylko kawalerią i Velitami, a moi Legioniści nie mieli okazji sprawdzić się w walce.

Romans advancing.
Thracians advancing.
Stalemate.

Game 2. Gra 2.Against Domald's Syracusan Greeks. Przeciw Grekom z syrakuz Donalda

Syracusans.
Romans.
Table.


Having some experience with my army I kept the similar deployment to the previous one. This time I had some deep units against me. Once again I send my cavalry fast forward, which ths time did very well and crashed the whole Donald's right flank and almost get his camp. Once again I suffered by Fog, which allowed Donald to close the distance and even attack my camp. My Legionnaires fought very well and stopped Greek fallangs. However once again I lost by 1 victory point but I gained 1 experience point for my team as one of my Velites destroyed Hoplite unit. 
Posiadając już jakieś doświadczenie w prowadzeniu mojej armii, postanowiłem użyć podobnego rozstawienia, jakiego użyłem w poprzedniej grze. Znów puściłem moją kawalrię do przodu, którz tym razem sprawiła się bardzo dobrze, rozbiła całą prawą flankę Donalda i prawie zdobyła jego obóz. Znów zostałem dotknięty przez mgłę, co pozwoliło Donaldowi na skrócenie dystansu i nawet zaatakowanie mojego obozu. Moi Legioniści walczyli bardzo dobrze i zatrzymali greckie falangi. Jednakże znów grę przegrałem jednym punktem, jednak tym razem udało się mi zdobyć dla mojego zespołu jeden punkt doświadczenia, moi Velici zniszczyli jeden z oddziałów hoplitów.

Syracusans attacking Roman camp.
One turn more and the Syracusan camp would be mine. On the left Greek casualties.

Game 3. Gra 3.Against J.P.'s Macedonians. Przeciw Macedończykom J.P.

Romans.
Macedonians.


Last game of the day I played against Macedonians. This time I decided to put my cavalry on right flank instead my usual left and my Legionnaires were before my Velites. I was going to push the lights them forward, shot the fallangs with pilas and artillery and then hit them with my Legionnaires. It was great plan, but I got the Fog again... However this time my both cavalries and some Velites managed to crash J.P.'s left flank and  get his camp! In the meantime and using the fog effect J.P. charged my troops and for the first time my Triatri were able to fight. He destroyed one of my last line units and then he attacked my camp. But then my cavalry and velites hit from the back and crashed the whole Macedonian army. First victory and 2 experience points!
Ostatnią grę dnia zagrałem przeciw Macedończykom. tym razem postanowiłem wystawić moją kawalerię na prawej flance, a nie jak zazwyczaj na lewej oraz wystawiłem moich legionistów z przodu a Velitów z tyłu. Miałem zamiar  puścić lekkozbrojnych do przodu, ostrzelać falangi przy użyciu pilii i artylerii i wtedy uderzyć na nich moimi Legionistami. Doskonały plan, tylko pojawiło się małe ale, znowu dostałem mgłę... Jednak tym razem kawaleria rozbiła lewą flankę J.P. i zdobyła jego obóz. W międzyczasie i przy pomocy mgły, J.P. zaszarżował na moje oddziały i po raz pierwszy moi Triari stanęli do walki. Udało się mu zniszczyć jeden taki oddział  i wtedy zaatakował mój obóz. Wtedy jednak z tyłu uderzyła na niego moja kawaleria i Velici  cała armia macedońska poszła w rozsypkę. Pierwsze zwycięstwo i 2 punkty doświadczenia dla mojego zespołu.

Macedonian camp is mine!
Res ad triarios venit! 

Game 4. Gra 4.East vs West. Wschód kontra Zachód.


On Sunday, Dave Imrie replaced my army with his. Sadly for my team we lost the Sunday game mainly because for the worst performance during the Saturday. Anyway it was great day, rules worked very well and we decided to use them once more again during our October meeting. This time we will be using Late Medieval armies (1350-1450). Right now I am working together with Simon and the members of Strategie forum to create the Kingdom of Poland army list of that period, so now you know, what will be my next army. All in 28mm.
W niedzielę Dave Imrie zastąpił moją armię swoją. Niestety mój zespół nie wypadł najlepiej w grze niedzielnej, głównie dzięki gorszemu występowi w grach sobotnich. Pomimo tego to był świetny dzień, zasady sprawdziły się znakomicie i zdecydowaliśmy się użyć jeszcze raz, podczas naszego spotkania październikowego. Tym razem będzie to późne średniowiecze (lata 1350-1450). Obecnie pracuję  wraz z Simonem i członkami forum Strategie nad listą dla armii Królestwa Polskiego z tego okresu, więc chyba już się domyślacie, jaka będzie moja następna armia w skali 28mm.

© Dave Imrie
© Dave Imrie

środa, 21 marca 2018

The wagons with gold. Wozy ze złotem.

It is time to stop the silent and post something on my blog. I did not have time for blogging, but I kept myself busy with figure paintings (soon I will show you my new army) and gaming (I had 4 games during that time). Today the game we had last Thursday in our club. It was Pikeman's Lament and Pirate collection from Angus. The mat you can see is Angus's new item, he bought from Deep Cut Studio. Quite impressive piece of terrain.
Czas przerwać ciszę, która zaległa się na moim blogu. Nie miałem czasu na blogowanie, byłem zajęty malowaniem figurek (wkrótce pokażę Wam moją nową armię) i graniem (w tym czasie udało mi się rozegrać 4 gry). Dzisiaj gra którą rozegraliśmy w naszym klubie w zeszły czwartek. Była to gra z użyciem zasad Pikeman's Lament i figurek Piratów od Angusa. Mata, którą możecie zobaczyć na zdjęciach pochodzi od Deep Cut Studio i jest to dość imponujący element terenu.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: Angus Konstam, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.PIRATES/PIRACI
(Campbell, Bartek)

2 x Officers
4 x Pirates with muskets
1 x Ex Slaves with muskets
1 x Pirates with swordsSPANIARDS/HISZPANIE
(Angus, Peter)

2 x Officers
1 x Cavalry
1 x Pikemen
4 x Musketeers
1 x Natives


2. The game. Gra.


In our game we had main objective: three wagons with Spanish gold. Game started very badly for Spaniards, as Angus rolled double 1 for activation of his troops and then another 1 and he lost his only troops present on the table (rest started game off table). That give us enough time to move out of the forest, secure our flanks from both sides, get two wagons with gold and move them off table. 
W naszej grze mieliśmy jeden główny cel: trzy wozy z hiszpańskim złotem. Gra zaczęła się bardzo źle dla Hiszpanów, jako że Angus wyrzucił podwójne 1 na aktywację a następnie kolejne 1 na efekt i stracił jedyny oddział znajdujący się na stole (reszta zaczynała spoza stołu). To dało nam wystarczająco czasu by wyjść z lasu, zabezpieczyć nasze flanki, porwać dwa wozy i wywieźć je poza stół.That mostly secured our victory, but we want take all gold. However here comes some problems. Spaniards managed to bring their forces which outnumbered us. My personal task was to kill enemy Officer in a duel (it would give us 3 extra Honour Points). Sadly I challenged Angus's officer, who was duelist. That finished very badly for my leader. He lost, but happily survived the duel and left the battlefield badly wounded. Then Angus charged with his cavalry against my swordsmen. The outcome of that melee was quite obvious and this is how we lost our only unit. Then Angus took the last remaining wagon and move them off table.
To zabezpieczyło nasze zwycięstwo, jednak postanowiliśmy żeby zdobyć całe złoto. Jednak tu pojawiły się problemy. Hiszpanom udało się sprowadzić pozostałe swoje siły, które przewyższały nas liczebnością. Moim osobistym celem gry było zabicie wrogiego oficera w pojedynku (za to dostawałem dodatkowe 3 punkty honoru). Na swoje nieszczęście wyzwałem oficera Angusa, który okazał się szermierzem. Ten pojedynek zakończył się bardzo źle dla mojego oficera. Przegrał, jednak udało mu się przeżyć i ciężko ranny opuścił pole bitwy. Wtedy Angus zaszarżował swoją kawalerią na moich piratów z mieczami. Wynik tej walki wręcz był do przewidzenia i w ten sposób straciliśmy nasz jedyny oddział. Wtedy Angus zabrał ostatni wóz ze sobą i wywiózł go poza stół.My chase for the last wagon has failed, as I has been stopped by Peter's musketeers. During that time Campbell with his Slaves kept busy the last remaining Peter's forces, kept them busy from the main objectives. That gave him some extra honour points. We both gain an extra unit, but they were kept on our left flank and have no impact for the outcome of the game. It finished with Pirate's victory. It was great and funny game and will be continued.
Mój pościg za ostatnim wozem się nie udał, zostałem zatrzymany przez muszkieterów Petera. W tym samym czasie Campbell powstrzymywał pozostałe siły Petera z dala od głównego celu gry, co dało mu kilka dodatkowych punktów honoru. Obie strony otrzymały po dodatkowym oddziale, jednak te pozostały na naszej lewej flance i nie miały wpływu na wynik gry. Ta zakończyła się zwycięstwem Piratów. To była świetna i zabawna gra, która na pewno będzie miała swoją kontynuację.


3. Links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-kings-gold-new-granada-1665/

Campbell (SESWC):
to be updated soon


Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157664898587627