niedziela, 30 lipca 2017

To the Strongests: Gauls vs Rome; Galowie vs Rzym.

Last Thursday we had To the Strongests game: Gauls against Rome. That system reactivated many of the Ancient collections in our club and is getting more and more popular. First because of its simplicity, second because of its unusual engine. As maybe some of you know, that set of rules is not using dice but playing cards instead (from A to 10). I will definitely wrote about this system something in the future. So let move to the game.
W ostatni czwartek mieliśmy grę z zasadami To the Strongests: Galowie przeciw Rzym. Ten system reaktywował wiele naszych starożytnych kolekcji i staje się coraz bardziej popularny w naszym klubie. Po pierwsze ze względu na jego prostotę a po drugie na niecodzienny silnik, który zamiast kości używa kart do gry (od A do 10). Na pewno w przyszłości napiszę coś więcej o tym systemie, a tymczasem skupmy się na grze.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Ken Pearce

1. Forces. Siły.GAULS/GALOWIE
(Ken Pearce, Peter Mearns, Michael Schneider)

8 x warbands
1 x bowmen
4 x cavalry


ROME/RZYM
(Angus Konstam, Campbell Hardie, Bartek Żynda)

8 x infantry cohorts
1 x slingers
3 x cavalry


2. The game. Gra.


Our game from the beginning divided into two separate clashes. First was my cavalry against Gaul cavalry supported by some foot warriors and the second where fought the main forces. I will started from my side this time. I was outnumbered by the Gauls 4 to 3 but the frontal attack was not a very good idea this time. I thought that the quick attack will allow me to break that flank and then support our infantry in the centre. I miscalculated that this time... The Gaul cavalry received support from foot warriors and my situation was very critical. I managed to destroy one unit of the enemy, but soon all my units were vanished. That was just the beginning of the incoming disaster.
Nasza gra od początku podzieliła się na dwa osobne boje. W pierwszym moja kawaleria starła się z konnicą galijską wspartą przez pewna ilość pieszych wojowników i drugi, gdzie walkę stoczyły sły główne. Tym razem zacznę od mojej strony. Przewaga liczebna Galów po mojej stronie była 4 do 3, więc tym razem frontalny atak nie był najlepszym rozwiązaniem. Myślałem, że szybki atak pozwoli mi złamać obronę w tym miejscu  wesprzeć nasze siły w centrum. Przeliczyłem się niestety... Galijska kawaleria została wsparta pieszymi wojownikami i moja sytuacja stała się krytyczna. Udało mi się zniszczyć jeden z oddziałów piechoty, jednak wkrótce wszystkie moje oddziały zostały zniszczone. To był tylko początek nadchodzącej klęski.

In the centre both main forces was slowly marched against each other. The fight begins and was very fierce. Units get broken one after another and soon both sides were close to lost its morale. Romans were left with one morale token against three of Gauls. That means that whoever lost a unit will lost a game. Michael's Gauls charged Campbell's veteran Romans. Each sides received a hit, but Romans did not saved it and they lost a unit. The battle was won by the Gauls. It was good game and I think that soon some new Ancient armies will rise in our club and that means more Ancient battles in the future!
W centrum główne siły powoli zbliżały się do siebie. Rozpoczęła się bardzo zażarta walka. Oddziały były niszczone jeden po drugim i wkrótce obie strony zbliżyły się do limitu by stracić swoje morale. Rzymianie zostali z jednym żetonem morale a Galowie z trzema. Oznaczało to, że ktokolwiek teraz straci oddział, przegra również grę. Galowie Michaela natarli na Campbellowych Rzymian weteranów. Obie strony uzyskały po trafieniu, jednak Rzymianom nie udało się go obronić i stracili oddział. Bitwa została wygrana przez Galów. to była udana gra i wydaje mi się że już wkrótce powstaną nowe armie co oznacza więcej gier starożytnych w przyszłości!

3. Links. Linki.


Angus:

Michael:

Campbell (SESWC):

Flickr:

poniedziałek, 24 lipca 2017

Poland 1939 (10). Something for my Poles. Polska 1939 (10). Coś dla moich Polaków.

I managed to finish some new models for my Poles for my Poland 1939 project. All models come from Polish manufacturer First to Fight. This time they are tanks and guns. So here you are:
Udało mi się skończyć kilka nowych modeli, dla moich Polaków do projektu Polska 1939. Wszystkie modele pochodzą od First to Fight. Tym razem są to czołgi i działa. Oto one:

Platoon of Vicker E tanks (3 x one turret, 2 x double turret):
Pluton czołgów Vickers E (3 x jednowieżowe, 2 x dwuwieżowe)


7TP (double turret):
7TP (dwuwieżowe):


75mm wz. 1897 Schneider guns:
Działa 75mm wz. 1897 Schneider:


AT gun 37mm wz.36 Bofors:
Działa ppanc 37mm wz.36 Bofors:


AA gun 40mm Bofors:
Działo przeciwlotnicze 40mm Bofors:


All new models:
Wszystkie nowe modele:

It is time for some German guns...
Czas na niemieckie działa...

niedziela, 23 lipca 2017

Brettevillette 1944

Last Thursday we had another Chain of Command game, but this time we used the Big CoC rules, so we had two infantry platoons plus tank platoon per side.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z zasadami Chain of Command, jednak tym razem użyliśmy reguł do Big CoC, więc na stole pojawiły się po dwa plutony piechoty plus pluton czołgów na stronę.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Campbell Hardie, Peter Mearns, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.GERMANY/NIEMCY
(Campbell Hardie):

1st SS Panzergrenadier Platoon + Marder II
Pz IV Platoon

(Peter Mears):

2nd SS Panzergrenadier Platoon + Pz IV

BRITISH/BRYTYJCZYCY:
(Angus Konstam)

Infantry Platoon + Vickers MMG + 6pdr gun

POLES/POLACY
(Bartek Żynda)

Motorised Infantry Platoon + Flamethrower + Vickers MMG
Sherman tank platoon

2. The game. Gra.


Angus prepared the historical scenario, however I changed the Scots for Poles (to fit it with my figures). We played the Attack & Defence Scenario with Allied as the defenders. In the patrol phase I played against Peter and managed to outmaneuvered him on the table, so we took good positions for our jump-off points. The game begins.
Angus przygotował scenariusz, jednak ja zamieniłem Szkotów na Polaków (by bardziej to pasowało do moich figurek). Zagraliśmy scenariusz Attack & Defence z Aliantami jako broniącymi się. Podczas fazy patroli zagrałem przeciw Peterowi i udało mi się go wymanewrować, co dało nam lepsze pozycje na jump-off punkty. Gra się rozpoczęła.

Germans started the game, however they can deploy their forces only on the quarter of the table, whereas our troops started on the half. Peter had only one jump off point, he can use and had to push his forces through that place. Just after that my Poles arrived on the table, they catch up Germans on the open field and easily massacred one of their squads. Peter took the lesson and hide his troops behind the hedges. We started shoot each other but I had two jump off points to use and soon my other units arrived on the table and I was able to shoot at him from two positions which closed his troops on the small square. Finally the tanks arrived. One Panzer IV for Peter and platoon of Shermans for myself. The tank fight begins, however despite of my fire advantage, I was not able to quickly destroy the German tank. Finally I killed his driver and produced so many shocks on his crew, that they abandoned the German tank, my tanks had no scratch at all. When I eliminated the German tank, my Shermans supported Infantry and Peter started to loose his morale points...
Niemcy rozpoczęli grę, jednak mogli wystawiać swoje oddziały tylko na ćwiartce stołu, gdzie nasze mogły być rozstawiane na połowie. Peter miał do dyspozycji jedynie jeden punkt jump-off i musiał wszystkie swoje oddziały wprowadzać właśnie przez ten punkt. Jak tylko moi Polacy zostali wprowadzeni na stół, złapali Niemców w otwartym polu i z łatwością zmasakrowali jedną z ich drużyn. Peter zrozumiał udzielona lekcję i schował resztę swoich oddziałów za żywopłotami. Rozpoczęliśmy wzajemny ostrzał jednak ja miałem do dyspozycji dwa jump-offy, mogłem go ostrzeliwać z dwóch miejsc i wkrótce zamknąłem jego oddziały w małym kwadracie. W końcu na pole bitwy przybyły czołgi. Jeden Panzer IV Petera i mój pluton Shermanów. Walka czołgów się rozpoczęła, jednak pomimo mojej przewagi ogniowej nie potrafiłem szybko zniszczyć niemieckiego czołgu. Ostatecznie udało mi się zabić jego kierowcę i zadać mu tyle szoków, że jego załoga porzuciła czołg, moje czołgi nie ucierpiały nawet rysy. Gdy udało mi się wyeliminować wrogi czołg moje maszyny wsparły moją piechotę co spowodowało, że Peter zaczął tracić punkty morale...

The game had its decisive point on the other side of the table, where Campbell's Germans attacked Angus's British. Campbell decided to made a frontal attack on British positions supported with his tanks. That Eastern front tactic was not very accurate among the Normandy hedges. British had good defending positions and simple decimated German troops. German tanks were destroyed either by 6pdr or by PIAT team. Finally Campbell in his style decided to ram the British gun, he managed to destroy the gun, but the German Infantry morale drop to 0 and Germans run away. that finished the game with British/Polish victory.
Gra rozstrzygnęła sie po drugiej strone stołu, gdzie Campbellowi Niemcy atakowali Angusowych Brytyjczyków. Campbell zdecydował się użyć frontalnego ataku na brytyjskie pozycje wspartego własnymi czołgami. Ta zdecydowanie taktyka z frontu wschodniego nie bardzo się sprawdziła w warunkach normandzkich żywopłotów. Brytyjczycy mieli  dobre pozycje obronne i po prostu dziesiątkowali niemieckich żołnierzy. Niemieckie czołgi zostały zniszczone albo przez sześciofuntówkę, albo przez PIATA. Ostatecznie Campbell zdecydował się na staranowanie brytyjskiego działa, udało mu się to, jednak morale jego piechoty spadło do zera i Niemcy uciekli z pola walki. Gra zakończyła się brytyjsko-polskim zwycięstwem.

3. Links. Linki.


Angus:

SESWC (Campbell):

Flickr:

niedziela, 16 lipca 2017

Die Hexenkessel.

Two weeks ago Alan asked me for a game with Battlegroup rules with about 500 pts armies. Last Thursday we had that game. However Alan forgot to bring some of his toys, so we had to reduce our strengths. We played the Die Hexenkessel scenario from Fall of the Reich supplement.
Dwa tygodnie temu, Alan poprosił mnie o grę w Battlegroup  z armiami o wartości około 500 pkt. W ostatni czwartek mieliśmy właśnie tą grę, jednak Alan zapomniał zabrać  kilka ze swoich zabawek, więc musieliśmy nasze siły lekko zredukować. Zagraliśmy scenariusz Die Hexenkessel z dodatku Fall of the ReichSCENARIO/SCENARIUSZ: Die Hexenkessel
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bartek Żynda, Alan Hynd

1. Forces. Siły.
SOVIETS/SOWIECI
(Bartek Żynda)

Forward HQ in Gaz Jeep
VVS Air Control Officer in Jeep

Motorised Rifle Platoon (each squad equipped with AT Grenades and Panzerfaust) + Light Mortar Team

BA-64 (Recce)
Sniper Team (Recce)
T-34/85 Platoon
Mortar Battery (2 x 82mm mortars)
Supply truck

Timed IL-2 Air Strike

424 pts; 25 BR, 4 Officers

GERMANY/NIEMCY
(Alan Hynd)

Forward HQ in Kubelwagen

Volksgrenadier Platoon (updated to Regular; all squads have 1 panzerfaust + Panzerschreck Team)

Sniper team (Recce)
PzKpfw II Luchs (Recce)
PzKpfw Panther
Hetzer

To the last Bullet
Backs to Berlin

412 pts; 33 BR, 2 Officers

2. The game. Gra.


Alan started the game with all of his forces deployed on the table and myself taking the first turn. He wisely put a lot of his tanks in ambush fire, what brought a serious surprise for my troops. In the first turn I lost all of my tanks! But that was all, what Germans were able to do. I brought my Air Officer who managed to call for a plane in every turn, which pinned a lot of Alan's units. My infantry slowly closed the encirclement and planes, who  were supported by mortars stopped Alan from any movements. Finally he managed to move his tank and destroy my Air Officer, but then arrived my timed air support and that was it... The game was over with a great Soviet victory.
Alan zaczął grę ze wszystkimi oddziałami rozstawionymi na stole, ja natomiast rozpocząłem pierwszą turę. Alan bardzo mądrze rozdzielił swoim czołgom rozkaz ambush fire, co przyniosło duże zaskoczenie dla moich oddziałów. W pierwszej turze straciłem wszystkie swoje czołgi! Ale to było wszystko na co Niemcy mogli sobie pozwolić. Wprowadziłem swojego oficera lotnictwa, któremu udało się w każdej z tur wezwać samolot, który skutecznie pinował oddziały Alana. Moja piechota powoli zamykała okrążenie a samoloty wsparte moździerzami skutecznie powstrzymywały Alana od jakichkolwiek ruchów. Ostatecznie udało mu się ruszyć jego czołgami i zniszczyć mojego oficera lotnictwa, ale wtedy nadciągnęło zaplanowane wsparcie lotnictwa i to wystarczyło... Gra zakończyła się wspaniałym zwycięstwem Sowietów.


3. Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

poniedziałek, 10 lipca 2017

Invitation to Claymore 2017. Zaproszenie na Claymore 2017.

I would like to invite all my readers for Claymore 2017. It will take place in the usual place, which is Edinburgh College, the Granton Campus. All details below on the poster. So if you don't have any plans for the first weekend of August, you are very welcome on the Show.
Chciałbym zaprosić wszystkich moich czytelników na Claymore 2017. Odbędzie się ono w tym samym miejscu co zawsze, czyli w Edinburgh College, kampus na Grantonie. Wszystkie szczegóły poniżej na posterze. Jeśli nie macie żadnych planów na pierwszy weekend sierpnia, serdecznie zapraszam na konwent.


How to get there:
Jak tam dojechać:
https://seswc.co.uk/2017/02/09/claymore-2017/

List of games:
Lista gier:
https://seswc.co.uk/2017/02/05/claymore-2017-games/

List of traders:
Lista handlowców:
https://seswc.co.uk/2017/02/08/claymore-traders/

Bring and buy:
https://seswc.co.uk/2017/02/05/claymore-bring-buy-2017/

See you there!
Do zobaczenia na miejscu!

niedziela, 9 lipca 2017

General d'Armee: 7YW. General d'Armee: Wojna siedmioletnia.

Last Thursday's game was Angus's idea. He was curious if the General d'Armee rules, mainly written for Napoleonic period, would work with Seven Years War. He changes the rules a little, so the attack columns were not allowed etc. Just to fit the game into period. 
Nasza ostatnia czwartkowa gra to pomysł Angusa. Był bardzo ciekawy, czy zasady General d'Armee, które zostały napisane głównie dla okresu napoleońskiego, będą również działać dla wojny siedmioletniej. Dokonał kilku zmian w zasadach, takich jak zabronił atakowania kolumnami itp. Tak by wpasować grę w rozgrywany okres. SCENARIO/SCENARIUSZ: Charles S. Grant
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider

1. Forces. Siły.HESSE/HESJA
(Bartek Żynda, Michael Scott)

1st Infantry Brigade

4 x Infantry Battalions
2 x guns

2nd Infantry Brigade (reinforcements)

4 x Infantry Battalions

1st Cavalry Brigade (reinforcements)

2 x Cavalry Regiments

2nd Cavalry Brigade (reinforcements)

2 x Cavalry RegimentsFRANCE/FRANCJA
(Michael Schneider, Angus Konstam)

Relief Column:

1st Infantry Brigade

4 x Infantry Battalions

1st Cavalry Brigade

2 x Cavalry Regiments

Wagon trail

Troops in town:

2nd Infantry Brigade

2 x Infantry Battalions
2 x guns

2nd Cavalry Brigade

2 x Cavalry Regiments

2. The game. Gra.

I have to admit to something. I was initially going to play French, who have to move the wagon trail to the besieged town. It was moving 9'' on the roads only and the troops in the town could be activated only, when the wagon move over the half of the table. Tough conditions, but when we started the game, unexpectedly as a result of the "draw", the second Hesse brigade appear just between me and the town I started moun that the French are unable to win that game. Michael S. said that it is not the true and offer to change the sides which was accepted. So the game started with 2 Hesse brigade on the opposite corners of the table and the French on the other corners, but only one was allowed to move... 
Muszę się do czegoś na początku przyznać. Początkowo miałem grać Francuzami, którzy mieli doprowadzić wozy do oblężonego miasta. Mogły się one poruszać tylko 9 cali do przodu i tylko po drogach, natomiast oddziały w mieście mogły być aktywowane tylko wtedy gdy wozy przekroczyły połowę stołu. Ciężkie warunki, jednak kiedy niespodziewanie w wyniku "losowania" druga brygada heska pojawiła się pomiędzy mną a miastem zacząłem na ten fakt narzekać, że warunki gry wyraźnie nie sprzyjają Francuzom i z tego powodu nie są oni w stanie wygrać gry. Michael S. nie zgodził się z tą opinią i zaproponował zamianę stron, co zostało przeze mnie zaakceptowane. Gra rozpoczęła się z dwoma heskimi brygadami po przeciwnych rogach stołu oraz Francuzami na pozostałych rogach, z tym że tylko jedna mogła się poruszać...

French forces managed to very quickly moved to the centre of the table and created the screen from the Infantry to protect the wagons. I was slowly moving my forces towards Michael's troops. When all troops reached the firing distances we started to shoot each other. From my first game I remembered that the charge is not good option, especially when the opponent is still full strength, so I kept the distance and shoot, shoot and shoot the French. When my guns joined the action it was even more successful. However still the French cavalry was an issue for me. Especially when my cavalry was still off table. Happily I managed to create the square and Cavalry moved somewhere else. In the meantime the shooting continued and finally gave me some results as one of the French battalions get broke.
Siły francuskie bardzo szybko znalazły się w centrum stołu i utworzyły kordon ochronny wokół wozów. Ja powoli ruszyłem w kierunku oddziałów Michaela. Kiedy znalazłem się w zasięgu strzału, otworzyłem ogień i tak zaczęliśmy do siebie strzelać. Z mojej pierwszej gry zapamiętałem, że walka wręcz nie jest dobrą opcją, szczególnie gdy twój przeciwnik jest w pełni sił, więc trzymałem dystans i strzelałem ile mogłem w kierunku Francuzów. Okazało się to jeszcze bardziej pomyślne, gdy do ostrzału włączyły się moje działa. Jednakże francuska kawaleria była dla mnie dość poważnym problem, szczególnie gdy moja była cały czas poza stołem. Na szczęście udało mi się utworzyć czworobok i kawaleria udała się gdzie indziej. W międzyczasie wzajemny ostrzał trwał i ostatecznie przyniósł on mi jakieś rezultaty. Jeden z francuskich batalionów został zniszczony.

On the other side Michael Scott happily stopped French advantage, but did not prevent wagons to move half way, so the forces in the town could be activated. However the activations rolls were not amazing and only one cavalry regiment managed to move out the town. But it was too late for further game as the time was over. The game finished with a draw. It worth mention that Michael S. just for fun and for test decided to charge with the Cavalry on the battalion square. It happily finished with cavalry bounced back, but we know for the future - DO NOT DO IT AGAIN. The game itself showed, that the rules could work with the period, but it is definitely written for the Napoleonic period. I will write more about the rules, but I need to read them first. They really deserve a good review, which I will promise do.
Po drugiej stronie Michael Scott szczęśliwie zatrzymał francuskie ruchy na przód, ale nie udało mu się zatrzymać wozów i w końcu oddziały w mieście mogły zostać aktywowane. Jednakże rzuty na ich aktywację nie były udane i tylko jeden regiment kawalerii opuścił mury miasta. Wszystko to wydarzyło się już za późno, bo trzeba było kończyć grę. Gra zakończyła się remisem. Na koniec warto wspomnieć o szarży francuskiej kawalerii na mój batalion ustawiony w czworobok. Szczęśliwie skończyło się to tym, że kawaleria odbiła się od niego, ale wynieśliśmy z tego jedną lekcję - NIGDY WIĘCEJ TEGO NIE ROBIĆ. Gra udowodniła, że zasady mogą działać w tym okresie ale są zdecydowanie napisane do napoleonki. Napiszę więcej o zasadach, jak tylko je przeczytam. Zasługują na porządną recenzję, którą obiecuję zrobić.3. Links. Linki.


Angus:

Michael:

Flickr:


środa, 5 lipca 2017

What a Tanker! - testing the eastern front tanks; testy czołgów z frontu wschodniego.

Two weeks ago I asked Jack and Derek if they would be happy to test the What a Tanker for another time. We had few games with that rules in the club and during the last Deep Fried Lard, but it always was with the western front tanks, but never with the eastern. I was quite interested how the rules would be working with the Soviet tanks. I prepared the scenario for the game with a use of some of my models and we tested it last Thursday in our club.
Dwa tygodnie temu zapytałem się Jack'a i Dereka czy nie zechcieliby przetestować po raz kolejny zasad What a Tanker. W naszym klubie, jak i podczas ostatniego Deep Fried Lard rozegraliśmy już kilka gier, jednak zawsze były to gry z użyciem czołgów z frontu zachodniego, lecz nigdy z wschodniego. Bardzo mnie interesowało jak zasady poradzą sobie z sowieckimi czołgami. Przygotowałem scenariusz z użyciem kilku z moich czołgów i przetestowaliśmy je w ostatni czwartek w naszym klubie.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack Glanville, Derek Hodge
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.At the beginning the forces were equal, but during the game the Soviet players get some extra reinforcements which affect the outcome of the game...  Also I don't remember all the names of the players who had the game, so big apologies to all of you who had been omitted during the relation.
Na początku gry siły były wyrównane, jednak podczas gry sowieccy gracze otrzymali ekstra posiłki, które wpłynęły na wynik końcowy gry... Również nie zapamiętałem wszystkich imion graczy biorących udział w grze, więc jeżeli czują się w jakiś sposób pominięci, niechaj przyjmą moje najszczersze przeprosiny.

SOVIETS & POLES/SOWIECI I POLACY
(Derek, Rob (later replaced by Jack) and one more player)

IS-2
T-34/85
T-34/76

reinforcements: T-34/85

GERMANY/NIEMCY
(Jack, Bartek and one more player)

PzKpfw V Panther
2 x PzKpfw IV

2. The game. Gra.


In our game everyone had to roll for the tank and also the corner of the table it will start the game. It finished with two friendly and one enemy tank started every edge of the table. I started with the Panther tank and I moved against the weakest tank, which was the T-34/76. I managed to surprise it from the back and soon we had the first victim. To not finish the game to quickly I gave Soviet one extra tank so it could continuous.
W naszej grze każdy musiał rzucać o swój czołg jak też o miejsce zaczęcia na stole, gdzie rozpocznie grę. Skończyło się tym, że na obu krawędziach były dwa czołgi z tej samej strony i jeden wrogi. Zacząłem grę Pantherą i szybko ruszyłem przeciw najsłabszemu czołgowi, którym był T-34/76. Udało mi się go zaskoczyć od tyłu i wkrótce mieliśmy pierwszą ofiarę. By nie kończyć gry zbyt szybko dałem Sowietom jeden dodatkowy czołg, by gra mogła być dalej kontynuowana.

Since that moment game divided into two small games: 2 Pz IV against IS-2 and T-34/85s against Panther. In first fight the mighty Soviet tank but not without some issues managed to finally destroy two German tanks and moved to support two other Soviet tanks, who fought against my tank. Here I used the small forest and tried to outmaneuvered the enemy tanks, but when the third tank arrived I was surrounded and finally destroyed.
Od tego momentu gra podzieliła się na dwie mniejsze gry: 2 Pz IV przeciw IS-2 i T-34/85 przeciw Pantherze. W pierwszej mocarny sowiecki czołg nie bez kilku problemów w końcu zniszczył oba niemieckie czołgi i ruszył by wesprzeć pozostałe radzieckie czołgi, który walczyły ze mną. Tutaj użyłem małego lasku, by wymanewrować wrogie czołgi, jednak kiedy trzeci czołg przybył zostałem okrążony i ostatecznie zniszczony.

The game proved once again, that good game not always need to be overcomplicated one. I did not read the rules, as they still are under construction but I have a small issue. It should be the minimum range the tanks would be able to shoot each other, in other way we had silly situations like my tank against T-34/76 or T-34/85 against my tank. Anyway it was good game I we thinking about the early war tanks and their statistics. I think that soon we can play a Blitzkrieg version of What a Tanker!
Gra znów udowodniła, że nie potrzeba specjalnie komplikować gry, by była dobrą grą. Nie miałem możliwości przeczytania jeszcze zasad, ponieważ wciąż znajdują się w fazie testów, jednak mam do nich pewną uwagę. Powinien znaleźć się zapis o minimalnym zasięgu strzału, ponieważ jeżeli takiego obostrzenia nie ma dochodzi do śmiesznych sytuacji jak ta mojego czołgu i T-34/76 oraz T-34/85 przeciw mojemu. Pomimo tego jest to bardzo dobra gra i teraz rozważam nad statystykami dla czołgów z wczesnego okresu. Wydaje mi się, że już wkrótce będziecie mogli zobaczyć grę z wersją Blitzkrieg What a Tanker!

3. Links. Linki.


SESWC:

Flickr: