niedziela, 17 stycznia 2021

German Peasant War, 1525. Niemiecka wojna chłopska, 1525.

Return to Renesaince and Pike and Shotte rules. This time the German Peasant War. All pictures courtesy of Michael.

Powrót do renesansu i zasad Pike and Shotte. Tym razem niemiecka wojna chłopska. Wszystkie zdjęcia dzięki uprzejmości Michaela.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


1. Forces. Siły.


SWABIAN UNION / ZWIĄZEK SZWABSKI
(Michael)

CinC (level 9)

Cavalry Brigade (level 8)

3 x Light Cavalry
2 x Light Gun

The Ordonnance (level 8)

2 x Arquebusiers
2 x Light Gun

The Foot (level 8)

1 x Pike Block
1 x Doppelsoeldner
1 x Monks


THE PEASANTS / CHŁOPI
(Bartek)

CinC (level 8)

The Peasants (level 8)

1 x  Peasant Warband (shott - level 7)
3 x Peasant Warband (melee - level 7)

The Baron's forces (level 8)

1 x Light Cavalry
1 x Doppelsoeldner
1 x small Pike Block 
1 x Light Gun2. The game. Gra.

Leading very unexperienced mob against a trained enemy is always very hard. My idea was to push peasants into melee as soon as possible and then with Baron's forces finish what would be left on the battlefield. Until that time, my experienced forces would wait behind the fortifications. My peasants moved into the battle, but only one Warband listened to the orders and attacked one unit of the Arquebusiers. The mob was pushed back and since that moment I knew something is going wrong...

Prowadząc bardzo niedoświadczony motłoch przeciw wyszkolonemu przeciwnikowi jest zawsze trudnym działaniem. Mój pomysł na bitwę polegał na jak najszybszym zaatakowaniu chłopami a następnie bardziej doświadczonymi oddziałami barona wykańczać to co zostanie na polu walki. Do tego czasu siły te miały pozostać za fortyfikacjami. Moi chłopi ruszyli do walki, ale tylko jeden oddział, który zaatakował arkebuzerów. Motłoch został odparty i od tego momentu wiedziałem już że coś idzie nie tak...On my left flank, Swabian light cavalry attacked my horses. After the fierce melee, my riders pushed back Swabians. On the other side, my peasants finally charged and destroyed the monk's unit.

Na mojej lewej flance, moja kawaleria została zaatakowana przez konnicę Szwabii. Po zaciętej walce moi jeźdźcy odparli Szwabów. Na drugiej stroni chłopi zaatakowali i zniszczyli oddział mnichów.
Then Michael decided to finally take the initiative. He moved his units against my peasants and soon he created a big hole in my centre. I lost one peasant unit and a gun. The situation became very dramatic.

Wtedy Michael zdecydował się przejąć inicjatywę. Uderzył swoimi oddziałami przeciw moim chłopom i wkrótce utworzył dużą wyrwę w moim centrum. Straciłem oddział chłopów i działo. Sytuacja zaczęła robić się bardzo poważna.
I still was worried about the enemy cavalry and tried to engage it with my peasants. That worked in some way but was very costly. For killing 2 cavalry units I paid with my cavalry and 2 another peasant units.

Bardzo niepokoiła mnie wroga kawaleria i próbowałem zająć ją moimi chłopami. To w pewien sposób zadziałało, jednak okazało się bardzo kosztowne. Za zniszczenie 2 oddziałów kawalerii zapłaciłem moim oddziałem kawalerii i kolejnymi dwoma oddziałami chłopów.On the other flank, Michael's units continued the slaughter and soon all my peasants were dead. It was time for my 'better' soldiers. They managed to broke a unit of arquebusiers and big pike block, but very soon I left with only one unit... Yes, my rolling was very bad. It was looked like I'm going to lose, even despite that some of Michael's units refused to fight and left the battlefield.

Na drugiej flance, oddziały Michaela kontynuowały wyżynanie chłopów i wkrótce ani jeden nie został. To był czas dla moich "lepszych" żołnierzy. Udało im się złamać oddział Arkebuzerów i duży blok pikinierski, jednak już wkrótce pozostał mi tylko jeden oddział... Tak, moje rzuty w tej grze były fatalne. Wyglądało na to, że bitwę tą przegram, nawet pomimo faktu, że część oddziałów Michaela odmówiło dalszej walki i opuściło plac boju.

My last unit with long swords decided to charge the unit of Michael's last unit of cavalry. The outcome of that fight was only one and soon all my units were destroyed. The game was over and I don't really remember when was the time I lost all my units during the game. A truly fierce battle.

Mój ostatni oddział z długimi mieczami zaatakował ostatni oddział kawalerii Michaela. Wynik takiego starcia mógł być tylko jeden i wkrótce wszystkie moje oddziały zostały zniszczone. Gra się zakończyła i tak naprawdę nie pamiętam gry, w której straciłbym wszystkie moje oddziały. Naprawdę zacięta bitwa.


3. Links. Linki.

Michael:

http://meneken.blogspot.com/2021/01/1525-something-is-rotten.html

http://meneken.blogspot.com/2021/01/1525-german-peasant-war-another-peasant.html

4 komentarze: