czwartek, 26 lipca 2018

For King and Parliament!

Last Thursday we had another For King and Parliament game. Unfortunately we had not enough players to play prepared scenario, so we just played the improvised one. Sadly the Royal forces were outnumbered, but we still wanted to play with the units which were available. 
W ostatni czwartek rozegraliśmy kolejną grę z zasadami For King and Parliament. Niestety nie mieliśmy wystarczającej liczby graczy, by rozegrać przygotowany scenariusz, więc szybko wymyśliliśmy nowy. Niestety siły królewskie były w mniejszości, jednak i tak zdecydowaliśmy się zagrać z tym co mieliśmy w posiadaniu.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Peter Mearns
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Ken Pearce

1. Forces. Siły.ROYALISTS/ROJALIŚCI
(Ken, Bartek)

4 x 'Swedish' type Cavalry
1 x Dragoons

5 x 'Pike and Shotte' InfantryPARLIAMENTARIANS/PARLAMENTARZYŚCI
(Angus, Alisdair, Peter)

6 x 'Swedish' type Cavalry
1 x Dragoons

5 x 'Pike and Shotte' Infantry
1 x Gun Battery2. The game. Gra.


Our game from the beginning divided into two fights. First cavalry forces of Peter and myself and the second Angus infantry supported by Alisdair cavalry against Ken's infantry. In cavalry clash I managed to push my units through Peter lines and get my units at the back of the Parliamentarians lines. Unfortunately the same happened with our opponent forces and they get at our back. However the game was decided somewhere else.
Nasza gra od początku podzieliła się na dwa osobne starcia. Pierwsze starcie kawaleryjskie pomiędzy konnicą Petera i moją i drugie, gdzie piechota Angusa wsparta kawalerią Alisdaira atakowała piechotę Kena. W walce kawalerii udało mi się przebić moimi oddziałami przez linię Petera i dostać się nimi na tyły oddziałów Parlamentarzystów. Niestety Peterowi udało się to samo i też swoimi oddziałami dostał się na nasze tyły. Jednakże bitwa rozstrzygnęła się gdzie indziej.Ken being aware of his opponents superiocity decided to defend his positions supported by field surrounded by hedges. It gave him some cover and helped to fight incoming enemies. For the most of the time he stand bravely, however as soon Peter's cavalry moved on his flank, this started the collapse of all his units. We started to loose victory points one after another and soon our pot was empty. That gave the Parliamentarians a victory.
Ken będąc świadomy przewagi liczebnej przeciwnika zdecydował się oprzeć swoje pozycje obronne o pole otoczone krzewami. To dało mu pewną osłonę i pomogło w walce z nadchodzącym przeciwnikiem. Przez większość czasu dzielnie stawiał opór, jednak przedostanie się kawalerii Petera na nasze tyły i zaatakowanie Kena flanki spowodowało że jego oddziały były niszczone jeden po drugim. Zaczęliśmy tracić nasze punkty zwycięstwa i wkrótce nasz dzbanek był pusty. To dało siłom Parlamentu zwycięstwo.


3. Links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-battle-of-thatcham-1644/

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1784816181556347

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157696297878802

niedziela, 15 lipca 2018

Fall of the Reich - Delaying Action.

Last two weeks were very hard for myself, so I was very happy to be able to came to our club and have a game. That frustration caused by the previous events, expressed with a very short game as you will see. However it gave my opponent, this time it was young Allan, some experience, I hope he would use in the future games. Few weeks ago he asked me for a game and last Thursday we had one. For our game we used Battlegroup rules with Fall of the Reich supplement. We played the Delaying Action scenario.
Ostatnie dwa tygodnie były dla mnie bardzo ciężkie, więc byłem niezmiernie szczęśliwy, gdy przybyłem do klubu na grę. Ta frustracja spowodowana minionymi wydarzeniami, odbiła sie na bardzo krótkiej grze, jak sami zobaczycie. Jednakże dało to mojemu przeciwnikowi, tym razem był to młody Allan, pewne doświadczenie, które mam nadzieję wykorzysta w przyszłych grach. Kilka tygodni temu poprosił mnie o grę i w ostatni czwartek udało nam się ją rozegrać. Do gry użyliśmy zasad Battlegroup z dodatku Fall of the Reich. Rozegraliśmy scenariusz Delaying Action.SCENARIO/SCENARIUSZ: Delaying Action from Fall of the Reich book
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bartek Żynda, Allan Hynd1. Forces. Siły.SOVIET UNION/ZWIĄZEK RADZIECKI
(Bartek)

Forward HQ in Gaz Jeep
VVS Air Control Officer in Jeep

Motorised Rifle Platoon (each squad equipped with AT Grenades and Panzerfaust) + Light Mortar Team

BA-64 (Recce)
Sniper Team (Recce)
T-70 (Recce)
T-34/85 Platoon
Mortar Battery (2 x 82mm mortars)
Supply truck
Towed AA gun (37mm AA with medium truck)

Timed IL-2 Air StrikeTHIRD REICH/TRZECIA RZESZA
(Allan)

Forward HQ in PzKpfw IV
Radio truck

PanzerGrenadier Platoon (each squad had 2 Panzerfausts - all veterans)

PzKpfw II Lusch (Recce)
Jagdpanzer IV
Jagdpanzer IV/70(V)
PzKpfw V Panther
NashornAllan still have some issues with creating the army list and I just made the list from the models he bring to the club. The German list is exactly made with the equipment which was exactly available at the moment of battle - like most of the German troops at the end of the war!
Allan ma wciąż problemy z tworzeniem rozpisek do gry i musiałem jego siły stworzyć z tego co przyniósł do klubu. Niemiecka lista jest więc stworzona dokładnie ze sprzętu dostępnego w danym momencie bitwy - dokładnie więc, jak większość niemieckich oddziałów w końcowej fazie wojny!

2. The game. Gra.


Before the game I informed Allan, that my timed air strike will arrive on 4th turn, however I did not mention him what will be the target (I wanted to help him to plan his moves). He managed to bring all his troops on the table within two turns, whereas I had some problems with that. I rolled three times 1 on my reinforcements, so all my troops on the beginning of turn 4 were still off table. Then my plane arrived. With a lucky shots the plane destroyed his Nashorn and Panther. He started to collect the tokens. Then I managed to finally roll 6 for my reinforcements and my T-34 tanks arrived. In fire exchange I managed to destroy Jagdpanzer IV and Allan destroyed one of my T-34s. Then we had turn 5. I had already two objectives and Alan had one. As the first I shoot the rounds from my mortars (medium and light) and for accurate shoot I again had two 6 and for accuracy I first rolled 2 and then 1. That finished with Allan's three infantry squads pinned. At the end of the turn he tried to rally his troops and took three '5' tokens.His morale collapsed and that finished the game.
Przed grą poinformowałem Allana, że mój planowany atak lotniczy nastąpi w czwartej turze, jednakże nie powiedziałem mu gdzie on nastąpi (chciałem w ten sposób pomóc mu w planowaniu następnych ruchów). Udało mu się wprowadzić wszystkie swoje oddziały w przeciągu dwóch tur, gdzie ja miałem z tym pewne problemy. Trzy razy na uzupełnienia rzucałem 1, więc na początek czwartej tury większość moich oddziałów wciąż była poza stołem. Wtedy przybył mój samolot. Szczęśliwymi salwami wyeliminował Nashorna i Pantherę. Zaczął w ten sposób zbierać tokeny. Po tym w końcu na uzupełnienia rzuciłem 6 i mogłem wprowadzić na pole walki moje T-34. W wymianie ognia udało im się zniszczyć jednego Jagdpanzera IV za to Allan zniszczył jednego z moich T-34. Wtedy zaczęła się piąta tura. W tym momencie w moim posiadaniu były już dwa obiekty do opanowania, a Allan posiadał tylko jeden. Jako pierwsze otrzymały rozkaz ostrzału moje moździerze (średnie i lekkie) i na celność rzuciłem dwa razy 6 i na rozrzut wpierw rzuciłem 2 a potem 1. To skończyło się tym, że trzy drużyny Allana zostały spinowane. Pod koniec tury, próbował je uporządkować, jednak wyciągnął trzy tokeny o wartości 5. To złamało jego morale i zakończyło grę.3. Links. Linki.


SESWC:
To be updated soon.

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157699076259165

środa, 4 lipca 2018

Valutino Gora 1812.

Few weeks ago Campbell finished his Napoleonic army of Wurttemberg (he got all units now!). We decided to celebrate it by putting them all on table. Angus bring some scenario and his Russians. He decided to refight the battle of Valutino Gora, fought on 7.08.1812. For our game he replaced all French troops with Wurttembergers. For our game we used Over the Hills rules.
Kilka tygodni temu Campbell skończył malowanie armii Wirtembergii z czasów napoleońskich (ma teraz wszystkie oddziały!). Postanowiliśmy to uczcić i wystawić całą jego kolekcję na stole. Angus przygotował scenariusz oraz przyniósł swoich Rosjan. Zdecydował się na odtworzenie bitwy stoczonej pod Walutinową Górą w dniu 7.08.1812 roku. Aby gra bardziej pasowała do naszych kolekcji, wymienił Francuzów walczących w tej bitwie na siły Wirtembergii. do naszej gry użyliśmy zasad Over the Hills.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Campbell Hardie

1. Forces. Siły.WURTTEMBERG/WIRTEMBERGIA
(Campbell, Bart)

8 x Line Infantry Battalion
2 x Jaeger Battalion
1 x Light Battalion
3 x Gun battery

5 x Cavalry Regiments
1 x Horse artillery batteryRUSSIA/ROSJA
(Angus, Peter)

8 x Line Infantry Battalion
2 x Cavalry Regiments
1 x Cossack Sotnia
3 x Gun Batteries

Reserves:
2 x Lancers Regments
1 x Cossack Sotnia
1 x Gun Battery2. The game. Gra.

We need to admit, that Germans this year had not a good performance in Russia. Neither in World Cup nor on our table. The scenario, from our point of view, was very hard to win and Peter did not made it easier for us, having amazing throws with his dice (it was very frustrating!). In our game I decided to act as quick as possible by charging Russian cavalry. I tried few times and always bounced back. Rallied my troops and charged again. It did not worked. I decided to do something else. I withdraw my units and decided to attack two infantry battalions. However Peter expected that and formed two squares. For that I decided to push my horse artillery and fired at them from short range. Sadly I was fired on my flank from the village with terrible effect. I lost my guns. They were charged by the one of the infantry battalions. That stopped my actions for the rest of the game.
Muszę przyznać, że w tym roku Niemcom idzie słabo w Rosji. Zarówno na mundialu, jak i na naszych stołach. Scenariusz, z naszego punktu widzenia, był bardzo trudny do wygrania a rzuty Petera nie zmieniły go na naszą korzyść, które były niespotykanie dobre (to było naprawdę denerwujące!). W naszej grze zdecydowałem się na szybką akcję moją kawalerią i jak najszybciej dążyłem do szarży na rosyjską kawalerię. Próbowałem kilka razy, ale tylko odbijałem się od niej. Uporządkowałem moje oddziały i znowu zaszarżowałem. Znów się nie udało. Postanowiłem zrobić coś innego. Wycofałem swoje oddziały i zdecydowałem się na atak przeciw dwóm batalionom piechoty. Jednak Peter przewidział ten ruch i ustawił swoją piechotę w czworobokach. W odpowiedzi puściłem swoją artylerię konną, by z bliskiej odległości ostrzelać piechurów. Na moje nieszczęście zostałem ostrzelany w flankę od piechoty z wioski i poniosłem duże straty. Bateria została stracona. Zaatakował ją jeden z tych batalionów piechoty. To zatrzymało jakiekolwiek moje akcje do końca gry.In the meantime Campbell tried to move over the first ridge. He managed to get in hand to hand range, but the same to me, he was pushed back every time, he tried to. On his way to victory was strong Russian gun battery and Peter's dice. Campbell started losing his infantry and at the end of the game we were not able to make the way through Russian lines. German lost again...
W międzyczasie Campbell próbował sforsować pierwszy grzbiet. Udało mu się znaleźć w zasięgu walki wręcz, jednakże tak jak ja, był odrzucany za każdym razem, kiedy próbował. Na jego drodze do wiktorii, była silna rosyjska bateria dział i kostki do gry Petera. Campbell zaczął tracić swoją piechotę i pod koniec gry było już pewne, że nie uda nam się sforsować rosyjskich linii. Niemcy przegrali po raz kolejny...


3. Links. Linki.


Angus:

Campbell:
to be updated soon

Flickr: