niedziela, 31 marca 2019

Leipzig 1813, pt. 2. Lipsk 1813, cz. 2.

Hi! I welcome you in the relation from the second day of our big game. If you haven't seen the relation from previous day, check the link below:
Witam i zapraszam na kolejny dzień naszej dużej bitwy. Jeśli nie widziałeś jeszcze relacji z dnia poprzedniego, sprawdź link poniżej:


The moment I was afraid the most. My Lancers moved in front of my defending lines, to prepare a charge. However, despite the fact that four Russian batteries fired at them, but with only 2 hits and did not disorganising any of them!
Moment, którego obawiałem się najbardziej. Ułani wyszli przed linię mojej obrony, by przygotować się do szarży. Jednakże, pomimo faktu, że cztery rosyjskie baterie otworzyło do nich ogień, zanotowały jedynie 2 trafienia i żaden z nich nie został zdezorganizowany!


Polish and French cavalry charged, but with no effect...
Polska i francuska kawaleria szarżuje, jednak bez efektu...


Another try...
Kolejna próba...

It looks like the battle is in France favour. Are we changing the history, right now?
Wygląda na to, że bitwa idzie na korzyść Francji. Czyżbyśmy zmieniali historię?
When my cavalry had to withdraw, to rally their ranks, Russians and Prussian started moving closer to my lines.
W czasie kiedy moja kawaleria musiała się wycofać, by uporządkować szyki, Rosjanie i Prusacy zbliżyli się do moich linii.


Look at the whole battlefield:
Widok na całe pole bitwy:


Russian grenadiers moving against Polish line. As the response: 'Celuj! Pal!' ('Aim! Fire!).
Rosyjscy grenadierzy zbliżają się do polskich linii. W odpowiedzi dostają: "Cel! Pal!"


Russians still trying hard, but it looks like this is not their day...
Rosjanie wciąż próbują, jednak wygląda że, nie jest to ich dzień...However they made the whole in Polish lines...
Jednak udało im się zrobić wyrwę w polskich liniach...


Nothing is decided yet...
Nic nie jest jeszcze ustalone...

Last Russian push has finished with disaster for them. After that they knew, they are unable to broke Polish lines. The game was over and finished with French victory! Soon, I will write summary of the whole game. It was great weekend.
Ostatnie rosyjskie uderzenie skończyło się dla nich katastrofą. Po tym byli już pewni, że nie uda im się przełamać polskich linii. Gra zakończyła się francuskim zwycięstwem! Wkrótce napiszę podsumowanie z całej gry. To był udany weekend!

All destroyed units from my table:
Wszystkie zniszczone oddziały z mojego stołu:sobota, 30 marca 2019

Leipzig 1813, pt.1. Lipsk 1813, cz. 1.

Hi! This is my first try to put the game raport live on my blog. Our today and tomorrow game with a group AB1 is loosely based on original battle. We chose the southern part of this biggest battle of Napoleonic period, but as I said it is loosely based and you can met forces not presented on this side of the original battle. I'm expecting 12 players, divided on two sides. I together with my Poles will be defending the honour of the Emperor. For the game we will be using Black Powder rules.
Witajcie! To jest moja pierwsza próba prowadzenia relacji z gry, live na blogu. Nasza dzisiejsza i jutrzejsza gra grupy AB1, jest luźno oparta na wydarzeniach oryginalnej bitwy. Na naszą rozgrywkę wybraliśmy południowy teatr działań tej największej bitwy czasów napoleońskich, ale tak jak powiedziałem jest ona luźno oparta na prawdziwych wydarzeniach i możecie spodziewać się oddziałów tam nieobecnych. Spodziewam się 12 graczy, podzielonych na dwie części. Ja razem z moimi Polakami będę bronił honoru Cesarza. do gry będziemy używać zasad Black Powder.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist, John Perkin
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: different collections
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: different collections


1. Tables. Stoły.

The tables from the west to the east. Pictures are made from French side. My Poles will fight on the first table.
Stoły od zachodniego do wschodniego. Zdjęcia zrobione od francuskiej strony. Moi Polacy będą walczyć na stole pierwszym.

2. Forces. Siły. 

FRANCE/FRANCJA:
(Chris, Donald, Campbell, Jack, Bartek)

VIII Corps (Polish), 66th French Division, Polish Cav Div:

II Corps:

V Corps:

XI and IX Corps:

ALLIED/ALIANCI:
(Ken, Angus, Jim, Ian, John)

Klenau:

Gorchakov:

Eugen of Wurttemberg:

Kleist:

3. The game. Gra.

Initial firing between sides.
Początkowa wymiana ognia pomiędzy siłami.

Some Allied units tried to charge, that get repulsed.
Część oddziałów Sprzymierzonych próbowała szarżować, te zostały odparte.Poles with their muskets and guns keep Russians and Prussian away. 
Polacy przy pomocy swoch muszkietów, trzymają Rosjan i Prusaków na dystans.French, Poles and their German allies still keep the lines, despite heavy fire...
Francuzi, Polacy i ich niemieccy sprzymierzeńcy cały czas trzymają linie, pomimo ciężkiego ostrzału...


Russians together with Prussians shortened the distance. Poles will respond for that. 
Rosjanie razem z Prusakami skracają dystans. Polacy na to odpowiedzą.
Hand to hand!
Walka wręcz!Attack repulsed, 3 Allied regiments destroyed!
Atak odparty, 3 sprzymierzone pułki zniszczone!Dragoon Division, to support Poles.
Dywizja dragonii, by wesprzeć PolakówBastards, the Emperor is watching us!
Psiekrwie, Cesarz patrzy!


French and their Allies still holding their lines.
Francuzi i ich sprzymierzeni cały czas trzymają linie.
Things are getting difficult, Russian Grenadiers arrived to fight with my Poles...
Zaczyna się robić trudniej, rosyjscy grenadierzy przybyli by walczyć z moimi Polakami...


Despite Allied reinforcements, Napoleon's troops still hold the lines.
Pomimo przybycia nowych sił Sprzymierzonych, oddziały Napoleona wciąż trzymają linie.

Things are going well so far.
Jak na razie, wszystko idzie bardzo dobrze.


So far for French, Poles and their Germans things  are going very well. Allied lost 3 divisions. On my table I lost 2 regiments, whereas Allies on my table lost 6 regiments and 1 gun battery. Maybe we will change history. We will see it tomorrow...
Jak na razie Francuzom, Polakom i ich Niemcom idzie bardzo dobrze. Sprzymierzeni stracili 3 dywizje. Na moim stole straciłem 2 pułki, natomiast Sprzymierzeni stracili 6 pułków i 1 baterię dział. Może uda się zmienić historię. Przekonamy się o tym jutro...
Keep reading the day after relation at this link:
Czytaj dalszą relację, klikając w poniższy link:

https://asienieboje.blogspot.com/2019/03/leipzig-1813-pt-2-lipsk-1813-cz-2.html