sobota, 31 stycznia 2015

Envelopment. Okążenie wroga.

Preparation for the first campaign game are in progress. Last Thursday in our club, we decided to try all new rules, agreed to use during our games. That was also opportunity to use my newly painted Dragoons with support of unfinished yet (my apologies for this), Firefly from 24th Uhlans. For our game we used the Envelopment scenario from the main book.
Przygotowania do pierwszej kampanii są w trakcie. W ostatni czwartek, w naszym klubie, zdecydowaliśmy się na wypróbowanie wszystkich nowych zasad, jakie uzgodniliśmy używać w trakcie gry. To była również okazja aby użyć moich nowo pomalowanych Dragonów wraz z wsparciem niedokończonego jeszcze (za co bardzo przepraszam), Firefly z 24 Pułku Ułanów. Dla naszej gry użyliśmy scenariusza Okrążenie wroga z głównego podręcznika.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Scenario 1 from main book.
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


POLES/POLACY
(Bartek Żynda)

CO + 2 rifles
Artillery Observer (3 fig)
3'' Mortar (3 fig)
2'' Mortar (2 fig)
Sniper + Observer
PIAT team (2 fig)
3 x Rifle Squad (NCO(SMG), SMG, LMG + Loader, 6 rifles - All with AT granades)
Sherman Firefly

GERMANS/NIEMCY
(Campbell Hardie)

CO+2smg
Artillery Observer
80mm Mortar (3 fig)
HMG team (3 fig)
3 x Rifle Squads (NCO (SMG), SMG, LMG + Loader, 6 rfles ) + 2 Panzerfausts
88mm AT/AA Gun + tow
Marder II

2. The game. Gra.In our game Germans were defenders and Poles were attackers. The preparatory bombardment went not that way I was expected, I rolled 2 and then 3 and the AT gun was hit with only one pin... The attack begins. I spread my forces into two groups. One was attacking the village, and the second was going to encircle the enemy and get into German deployment zone. The plan was simple, however Germans had advantage in heavy guns. Marder, medium mortar and 88mm gun was the serious issue for me. Especially the 88mm gun, which used their special rule and was able to hit me indirectly. That pinned a lot of my troops. Finally I managed to kill German spotter and my troops get the initiative and my tank get in action. Firefly very easily deal with Marder, however it failed against the 88 gun. Now comes time for my infantry. From the British special rules I have chosen the Blood curdling charge, and my charges were very deadly for Germans. However, few times I forgot to regroup my units and they get under the heavy fire from machine guns or from other unit's fire. Finally I managed to broke with one unit into the German zone, however I was blocked by German HMG, who was wisely put by Campbell into the ambush (so this way he was able to react on my assaults). The game become the stalemate as none cannot move further and was blocked by the opponent. In victory points better were German troops, so they declare the victory.
W naszej grze Niemcy byli broniącymi się a Polacy atakującymi. Przygotowanie artyleryjskie nie poszło tak jak togo sobie życzyłem, wyrzuciłem 2 i potem 3 i działo ppanc zostało trafione tylko jednym pinem... Atak się rozpoczął. Podzieliłem moje siły na dwie grupy. Pierwsza miała atakować wioskę, druga miała obejść niemieckie pozycje i wejść w niemiecką strefę rozstawienia. Plan był prosty, jednak Niemcy posiadali przewagę w działach ciężkich. Marder, średni moździerz i działo 88mm były dla mnie bardzo poważnym problemem. Szczególnie działo 88mm, które mogło uzyć swojej specjalnej zasady i trafiać mnie pośrednim ogniem. To przygniotło do ziemi wiele moich oddziałów. W końcu udało mi się zabić niemieckiego obserwatora i moje oddziały przejęły inicjatywę oraz do akcji wkroczył mój czołg. Firefly bardzo łatwo poradził sobie z Marderem, jednak zawiódł przy walce z działem 88mm. Teraz przyszedł czas na moją piechotę. Z brytyjskich zasad specjalnych wybrałem Blood curdling charge i moje szarże stały się bardzo zabójcze dla Niemców. Jednak kilka razy zapomniałem przegrupować po nich mój oddział i stał się on obiektem ataku karabinu maszynowego i innych oddziałów. W końcu udało mi się wbić jednym z oddziałów w niemiecką strefę, jednak zostałem zablokowany przez niemiecki karabin maszynowy, któremu Campbell mądrze dał rozkaz ambush (w ten sposób mógł zareagować na mój atak). Gra stała się patowa, ponieważ żadna ze stron nie była w stanie wykonać ruchu i była blokowana przez przeciwnika. W punktach zwycięstwa lepsi okazali się Niemcy, którzy wygrali grę.

3. Summary. Podsumowanie.


In our game Campbell's forces were around 100 points stronger then mine. However I hadn't the discomfort of that. If in few times I haven't forgot to regroup my troops after the assaults, possibly I wouldn't lost so many troops. During this game I was able to rethink my force list and have some ideas, how to use them much more effective and what I have to change (I will not put this here, as this will possible help me to win the campaign). For sure I need another gun, and 6pdr will be a very good solution for me (soon you will see the finished model). The lesson has been learnt.
W naszej grze siły Campbella były o około 100 pkt mocniejsze od moich, jednak nie miałem dyskomfortu w grze. Gdybym w kilku przypadkach przegrupował moje oddziały po walce wręcz, najprawdopodobniej nie utraciłbym tak dużo oddziałów. Podczas gry mogłem zweryfikować moją listę i mam kilka pomysłów jak użyć ich bardziej efektownie i co powinienem zmienić (nie umieszczę tego jednak tutaj, ponieważ to być może pomoże mi wygrać kampanię). Na pewno potrzebuję następne działo i sześciofuntówka będzie tutaj dobrym rozwiązaniem (wkrótce zobaczycie pomalowany model). Lekcja została odrobiona.

Gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moich Flickr:

środa, 28 stycznia 2015

10. Pułk Dragonów. 10th Dragoons.

Dzisiaj skończyłem malowanie piechoty dla mojego 10. Pułku Dragonów. Wszystkie figurki są produkcji Warlord Games w skali 28mm. Przygotowuję ich z myślą o naszej nadchodzącej gry kampanijnej: Caen 1944 z użyciem zasad Bolt Action. Wsparcie oczywiście w drodze...
Today I have finished painting the infantry for my 10th Dragoons. All figures comes from Warlord Games. I prepared them for our incoming 28mm Bolt Action campaign game: Caen 1944. The support is already on its way...


Moje oddziały na chwilę obecną to:
My troops for this moment are:

CO + 3 rifles - (During the game I can use only 2 rifles/W grze mogę użyć jedynie 2 strzelców)
Artillery Observer (3 fig)
3'' Mortar (3 fig)
2'' Mortar (2 fig)
Sniper + Observer
PIAT team (2 fig)
3 x Rifle Squad (NCO with SMG, SMG, LMG + Loader, 6 rifles - All with AT granades).

Ta lista daje mi 683 pkt. W moim klubie przeważąją listy na 1200 pkt., więc trochę mi jeszcze brakuje, ale jak napisałem powyżej, posiłki są już w drodze.
That list gives me 683 pts. In my club in majority are the 1200 pts. lists, so I am still missing a lot, however as I wrote above the reinforcements are coming.


poniedziałek, 26 stycznia 2015

Imperial Cavalry Black Day. Czarny Dzień Cesarskiej Kawalerii.

Today quick report from our Thursday's game in our club. Some time ago I had the opportunity to try the Piquet rules and I wasn't happy with them. The great fighting system was destroyed by game speed and the way how the units were activated. I did not liked it. Few weeks ago I talked about this with Tim Couper, he told me that there is a different version of this set, where activation is changed and the game is much more fast, than that one I had. We agreed that one day he would show me it. The opportunity arrived last Thursday and I have joined to the game prepared by Paul O'Sullivan. 
Dzisiaj szybki raport z naszej czwartkowej gry w klubie. Jakiś czas temu miałem okazję spróbowac zasad Piquet i nie bardzo byłem z nich zadowolony. Bardzo fajny sposób walk został zaprzepaszczony przez prędkość gry i sposób aktywacji jednostek. Nie spodobało mi się to. Kilka tygodni temu rozmawiałem o tym z Timem Couperem, i powiedział mi, że istnieje inna wersja tych zasad, gdzie sposób aktywacji został zmieniony i jest znacznie szybsza, niż ta gra, w którą grałem. Zgodziliśmy się, że pewnego dnia pokaże mi te zasady. Okazja nadarzyła się w ostatni czwartek i w ten sposób dołączyłem do gry przygotowanej przez Paula O'Sullivana.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Paul O'Sullivan
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Paul O'Sullivan, Tim Couper
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Paul O'Sullivan, Michael Schneider

1. Forces. Siły.


HOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Michael Schneider, Bartek Żynda)

FRANCE/FRANCJA
(Paul O'Sullivan, Tim Couper)

2. The game. Gra.

In our game the none knowledge of the rules forced against us. Our plan was no plan at all. First my Imperial cavalry fully charged on French cavalry and those what happend will be remembered as the Black Day of the Imperial Cavalry. They had been stopped just before the enemy and then had been charged by French, who got the melee card before us. My cavalry get crashed and nothing besides light cavalry survived this clash. Those put our centre in troubles, because French cavalry was able to made flanking attack on unprepared Imperial pike block. However they forgot about my light cavalry and therefore got destroyed. Then Imperial arquebusiers pushed back the French pikes. On our left, French tried to encircle us, but very abortively. The game was over, however our army's morale was very low, so the game was a draw with the French side a little better then us.
W naszej grze nieznajomość zasad obruciła się przeciwko nam. Nasz plan polegał na jego braku. Pierwsza uderzyła nasza kawaleria z całym jej impetem i to co się po tym stało na zawsze pozostanie zapamiętane jako Najczarniejszy Dzień Imperialnej Kawalerii. Zatrzymali się tuz przed przeciwnikiem i wtedy zostali zaatakowani szarżą przez Francuzów, którzy otrzymali kartę "walka wręcz" przed nami. Moja kawaleria została rozjechana i nic poza moją lekką kawalerią nie przeżyło tego ataku. To postawiło nasze centrum w bardzo trudnym położeniu, ponieważ Francuzi od flanki zaatakowali naszych pikinierów. Na swoje nieszczęście zapomnieli o mojej lekkiej kawalerii i dlatego zostali zniszczeni. Wtedy imperialni arkebuzerzy odepchnęli francuskich pikinierów. Na naszej lewej flance, Francuzi, ale bardzo nieskutecznie. Gra się zakończyła, jednak morale naszej armii było bardzo niskie, więc wynik naszej gry można określić na remis ze wskazaniem Francuzów.

3. Summary. Podsumowanie.


I finally was happy with this rules. It is called the Fields of Battle and it work really well. It is still not perfect. I will be happy to return to this rules one more again and when I was looking at those collorful minis, I had the though that would be nice to paint something like this too... Maybe one day...
W końcu byłem zadowoly z tych zasad. Nazywają sie one Fields of Battle i działają naprawdę nieźle. Cały czas brakuje im do perfekcji, Mam nadzieję powrócić do tych zasad w przyszłości i kiedy tak sobie patrzałem na te kolorowe miniaturki, przyszła mi pewna myśl, by tez sobie takie pomalować... Może pewnego dnia...

At the end two links:
Na koniec dwa linki:

Michael's relation:
Relacja Michaela:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

piątek, 23 stycznia 2015

Berwick uppon Tweed 1938 (#1)

This week Wednesday at Hugh's was about Very British Civil War. In this scenario prepared by Tim Watson Scots supported by Anglian and Navy had to take Berwick upon Tweed from Fascist hands. That was the introduction for next few games. We used the Bolt Action rules for this game with a variety collections of figures on the magnificent table created by our host, Hugh Wilson.
Nasze środowe spotkanie u Hugh w tym tygodniu związane było z Bardzo Brytyjską Wojną Domową. W tym scenariuszu siły szkockie wsparte przez siły anglikańskie miały za zadanie zdobyć Berwick nad rzeką Tweed z rąk Faszystów. Był to wstęp do naszych następnych gier. Do gry użyliśmy zasad Bolt Action, kilku kolekcji figurek na niesamowitym stole stworzonym przez naszego gospodarza Hugha Wilsona.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Watson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Tim Watson, Hugh Wilson


1. Forces. Siły.


The list will be added later.
Lista zostanie dodana później.

2. The game. Gra.


We, as the attackers spread our forces in three groups. The first, under the Tim Watson, was going to take the Berwick Castle and then attacking the Station. The second group (under command of Colin Jack) on the trucks was going to take the Rail Bridge and the Road Bridge and then take the Station and the third group under mine command was attacking from the Sea and take the Docks, then the Foot Bridge and then tried to take the Berwick. The first wave will be later supported with Anglian reinforcements. Cunning plan!
My, jako atakujący podzieliliśmy nasze siły na trzy części. Pierwsza, pod dowództwem Tima Watsona miała zdobyć Zamek i następnie nacierać na stację kolejową. Druga grupa (pod dowództwem Colina Jacka) przewożona ciężarówkami miała zdobyć most kolejowy i drogowy i następnie opanować stację kolejową oraz trzecia grupa, pod moim dowództwem miała z morza zaatakować doki, następnie most pieszy i później spróbować zdobyć Berwick. Pierwsza fala miała zostać później wsparta posiłkami Anglikanów. Przebiegły plan.
I have the cunning plan, sir!

Tim's forces stuck in front of the Castle (defended by Dave), however after fierce battle he managed to take it. This was over his success, because he was hit by heavy fire from the Station. This broke his troops and the Fascist retaken the Castle.
Siły Tima utknęły przy zamku (bronionego przez Dave'a), jednak udało mu się w końcu po zarzartej walce opanować. To był kres jego sukcesów, ponieważ dostał się pod ciężki ostrzał ze stacji kolejowej. To złamało jego oddziały i Faszyści odebrali zamek.

I had two options. The first was to assault the Berwick or the Docks. If I would decided for option one I could get artillery support from the Navy, but the second looked much more safe and I decided to take the Docks first, which undefeated was very easy target. The problem started at the Foot Bridge. My recce motorbike get under heavy fire from the town, when it tried to cross the foot bridge and I know that I had to find some other way to complete my orders. I send two sailor cross the river to bring the boats and decided to create bridgeheads on the other side of the river and then attack town from three directions... The town and bridges were defended by Bill Gilchrist and Ray Neal.
Do wyboru miałem dwie opcje. Pierszą było atakowanie bezpośrednio Berwick i drugą zajęcie wpierw doków. W przypadku wybrania opcji pierwszej otrzymałbym dodatkowe wsparcie artyleryjskie od Marynarki Wojennej, jednak druga opcja wydawała się bardziej bardziej bezpieczna i dlatego zdecydowałem się na nią. Doki okazały się niebronione i bez problemu je zająłem. Mój rozpoznawczy motocykl dostał się pod ciężki ogień, gdy próbował przekroczyć most pieszy i stąd wiedziałem, że muszę znaleźć inne rozwiązanie by wypełnić moje rozkazy. Wysłałem dwóch marynarzy wpław by przyprowadzili łodzie i w ten sposób moje oddziały przedostały by się na drugi brzeg i utworzyły tam przyczółki i w ten sposób zaatakować miasto z trzech kierunków... Miasto i mosty były bronione przez Billa Gilchrista i Raya Neala.

When I was stuck at the Foot Bridge, Colin and his troops moved slowly and tried to take the positions before attacking the big bridges. Unexpectedly he met two Fascist strongholds on the other side of the river. The first was taken very quick but the second, defended by Policemen took him a lot of time. Finally he managed to take the second one we were ready to cross the river...
Kiedy ja utknąłem na pieszym moście, Colin z jego oddziałami powoli kierował się w stronę dużych mostów by je zaatakować. Niespodziewanie natknął się na dwa umocnione punkty oporu Faszystów po drugiej stronie rzeki. Pierwszy został zdobyty bardzo szybko, jednak drugi, broniony przez policjantów zajął mu dość dużo czasu. W końcu poradził sobie i z nim i byliśmy gotowi do przekroczenia rzeki.

One of my Sailor managed to cross the river and bring the boat back. At this time our reinforcements arrived and we finally get some heavy support. Colin and I get some tanks which moved towards the bridges. One of my Navy squad crossed the river ad created the bridgehead and my cavalry in very crazy charge crossed the foot bridge, destroyed the gun and then get under fire of Fascist women with SMGs... No chances for the Cavalry... The tanks met some armoured opponents, but their fire has very unsuccessful and our tanks won the fight. Colin's forces cleared with the long range fire cleared the Station and were able to take both big bridges. My forces stuck again at the foot bridge, but the reinforcements arrived with a big number and it was matter of time when the Berwick finally fall to our troops...
Jeden z moich marynarzy przepłynął rzekę i przyprowadził ze sobą łódkę. W tym czasie przybyły nasze posiłki i w końcu mieliśmy do dyspozycji ciężkie wsparcie. Colin i ja otrzymaliśmy czołgi, które ruszyły w kierunku dużych mostów. Jeden z moich oddziałów Marynarzy, przekroczył rzekę i utworzył przyczółek a moja kawaleria w szaleńczej szarży, przekroczyła most, zniszczyła działo i wtedy dostała się pod ogień faszystowskich kobiet wyposażonych w pistolety maszynowe... Kawaleria była bez szans... Czołgi napotkały opancerzonego przeciwnika, jednak jego ogień okazał sie mało skuteczny i nasze czołgi wygrały tą walkę. Siłom Colina udało się ostrzałem oczyścić stację kolejową i w tym momencie byli gotowi zająć oba duże mosty. Moje oddziały utknęły znów na pieszym moście, jednak przybywające posiłki w dużej liczbie i tylko kwestią czasu było to, kiedy Berwick w końcu będzie musiał upaść...

To be continued...
CDN...

Gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:

piątek, 16 stycznia 2015

Fort Atbarah.

Yesterday, in our club, we had our postponed Sudan game. We used some new figures from Bill's and Campbell's collections. We used the the Black Powder with some special rules from the Blood on the Nile supplement (the full review from that book will find place in another post).
Wczoraj w naszym klubie mieliśmy naszą przełożoną sudańską grę. Użyliśmy w niej nowych figurek z kolekcji Billa i Campbella. Do gry użyliśmy również zasad Black Powder z użyciem niektórych zasad specjalnych z dodatku Blood on the Nile (pełny opis tej książki pojawi się w jednym z późniejszych postów).

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, Bill Gilchrist, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces and orders. Siły i rozkazy.


BRITISH/BRYTYJCZYCY


The supply column heading south from a zariba encampment is to get to the Fort Atbarah before continuing south. Supplies are getting low but this has been expected and the Fort will replenish them before continuing. Rumours abound in the market places by the Nile that there are Mahdists coming North. These are of course dismissed as fanciful and unlikely...
Kolumna zaopatrzeniowa podąża na południe z obozowiska osłoniętego zaribą by dotrzeć do Fortu Atbarah przed dalszą podróżą na południe. Zapasy się kończą, jednak zostało to przewidziane i w forcie zostaną one uzupełnione. Pogłoski głoszone na rynku nad Nilem mówią o zbliżających sie od północy Mahdystach, jednak traktowane są one jako dziwaczne i mało prawdopodobne...


BRITISH FROCES IN FORT ATBARAH
SIŁY BRYTYJSKIE W FORCIE ATBARAH:
(Michael Schneider)

Post Office Rifles (12 figures)
Royal Sussex (24 figures)
Egyptian (12 figures)
Hussars (6 figures)
Gatling gun
7pdr gun
Helliograph team

BRITISH COLUMN
BRTYJSKA KOLUMNA
(Bartek Żynda)

2 x Highlanders (18 figures)
Royal Marines (24 figures)
Naval Brigade (20 figures)
Camel Corps (6 figures)
4 x Hussars (6 figures)
Gardner Gun with RMLI support
7 pdr gun

VICTORY CONDITIONS:
  1. Get to the Fort allowing resupply of the column.
  2. If the Fort in unobtainable a minor victory may be gained be returning to the zariba where you may hold until supplied from the rear.

Special Rules:
  1. ONE unit  MUST remain in the vicinity of the zariba to secure the rear. No more than 3 moves away from it at any time.
  2. Heliograph Team (should a successful communication be made it will give the column a free move – no unit using this may attack during this free move – it represents a sense of urgency to get to the fort). May only be used once.

WARUNKI ZWYCIĘSTWA:


  1. Dotrzeć do Fortu by zaopatrzyć kolumnę.
  2. Jeśli fort będzie nieosiągalny, powrócić do zariby, gdzie będzie można się utrzymać do otrzymania zapasów z zaplecza.


Zasady Specjalne:


  1. JEDEN z oddziałów MUSI pozostać wewnątrz zariby by zabezpieczyć odwrót. Nie można nim wykonać więcej niż 3 ruchy od ogrodzenia podczas całej gry.
  2. Drużyna z heliografem (w przypadku uzyskania połączenia, kolumna uzyskuje darmowy ruch do przodu - nie wolno jednak atakować podczas tego ruchu - reprezentuje to pilność z jaką kolumna jest spodziewana w forcie). Może być użyte tylko raz w trakcie gry.

MAHDISTS/MAHDYŚCI

(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)

The British have establish a supply line to the south and have set up a position at Atbarah, near where the Atbarah river joins the Nile. There is a small unit of British troops there based with some Egyptians in support. The Mahdists, seeking to disrupt the supply lines have moved around the main forces heading south to relieve Khartoum and are planning to attack the fort and kill everyone in it. Rumours of another Infidel force coming south abound and the hope is to inflict heavy casualties on them as well to weaken any reinforcements.
Brytyjczycy utworzyli linię komunikacyjną na południe oraz ustanowili posterunek w Atbarah, niedaleko miejsca gdzie rzeka Atbarah łączy się z Nilem. Znajduje się tam niewielki oddział brytyjski wsparty Egipcjanami. Mahdyści planując zakłócić tą linię skierowali się przeciwko głównym siłom kierującym się na południe z odsieczą dla Chartumu oraz planują uderzyć na fort i zabić wszystkich wewnątrz. Doszły do nich również informacje o  nadchodzącej dużej kolumnie Niewiernych i jest nadzieja by zadać im duże straty im i jakimkolwiek nadchodzącym posiłkom.

6 Warbands with the spears 
2 Warbands with the rifles
2 Skirmish units (12 figures)
Field gun
Baggera Cavalry (15 figures)
4 Camel Cavalry

OBJECTIVE:
Destroy the Fort and all in in. Burn it to ensure the column must turn back as it will not have enough supplies to continue south. Bonus points for inflicting casualties on any relief column.

ZADANIE:
Zniszczyć Fort i wszystkie oddziały wewnątrz. Spalić go by kolumna musiała zawrócić z powodu niewystarczających zapasów by kontynuować marsz na południe. Dodatkowe punkty można uzyskać poprzez zadanie strat kolumnie idącej z odsieczą.


2. The game. Gra.


Mahdists divided their forces into two groups. One under command of Campbell started the siege of the fort and the other, under Bill's command was preparing to attack my column. To prevent it, I decided to create a brigade square and slowly moving towards the Fort. We had hope that Michael will survive until I reach the gate and in that way we will win the game.
Mahdyści podzielili swoje oddziały na dwie grupy. Jedna pod dowództwem Campbella rozpoczęła oblężenie fortu i druga, pod dowództwem Billa przygotowywała się by zaatakować moją kolumnę. Aby temu zapobiec stworzyłem z mojej brygady czworobok i powoli ruszyłem w kierunku fortu. Mieliśmy nadzieję, że Michaelowi uda się przetrwać do czasu kiedy moje oddziały dotrą do bram fortu i w ten sposób moglibyśmy wygrać tą grę.

My square was created this way, that the best forces (two units of Highlanders) I placed on the most predicted directions of Mahdist's attacks. Both sides of the square was protected by cavalry units. In the zariba I left my Naval Brigade and moved south. Soon the Mahdists appear on my left flank. I decided to charge them with my cavalry. They managed to destroy enemy cavalry but failed attacking the one of the warband. They used their spears and disordered my charge and finally broke them. The second charge failed in the same way and my left flank get exposed for the Mahdist attack...
Mój czworobok został uformowany w ten sposób, że najlepsze oddziały (dwa oddziały szkockich Górali) umieściłem w najbardziej prawdopodobnych miejscach mahdyjskiego ataku. Obie strony czworokoku były chronione przez kawalerię. W zaribie pozostawiłem Marynarzy i ruszyłem na południe. Wkrótce na mojej lewej flance pojawili się Mahdyści. Postanowiłem ich zaatakować moją kawalerią. Udało im się zniszczyć wrogą kawalerię, jednak atak na ich piechotę się załamał. Przy użyciu swoich włóczni zdezorganizowali moją szarżę, przez co mój oddział został zniesiony. Druga szarża zakończyła się identycznym rezultatem i w ten sposób moja lewa flanka została odkryta na mahdyjski atak...

During this time, Campbell's Mahdists managed to destroy the gate and started to move towards the gap. However they had been stopped by Fort cavalry and defender's fire form the walls.
Podczas tych wydarzeń, Mahdystom Campbella udało się zniszczyć bramę i rozpoczęli ruch w kierunku wytworzonej luki. Jednak zostali oni zatrzymani przez kawalerię z fortu i ogień obrońców z murów.

Now comes time for my column. Firstly I was attacked from the right by Campbell's cavalry. I repulsed this attack and save my position. The troubles started from the left hand side. First the Mahdist camels attacked my Gardner gun. The attack was repulsed and my machine gun answered with fire. The fire from machine gun was very deadly that day. Mahdists was unable to came close to this gun to finally silent them. However one of the Highlanders units was charged too, but nothing wrong happened. Finally Mahdists charged me again, but deadly fire from my machine gun and rifles forced them back...
Teraz przyszedł czas na moją kolumnę. Wpierw zostałem zaatakowany z prawej strony przez kawalerię Campbella, jednak atak został odepchnięty i utrzymałem moje pozycje. Kłopoty zaczęły się po lewej stronie, gdzie kawaleria na wielbłądach zaatakowała mój karabin Gardnera. Atak został jednak odparty i mój karabin maszynowy mógł odpowiedzieć ogniem. Jego ogień był bardzo zabójczy tego dnia. Mahdyści nie byli w stanie do niego ponownie podejść i go uciszyć. Jednakże jeden z moich oddziałów Górali został zaatakowany ale i ten atak został odparty i nic złego się nie stało. W końcu Mahdyści znów na mnie zaszarżowali, jednak ten atak został odparty ogniem mojego karabinu maszynowego i strzelb...

In the meanwhile, Mahdists were very close to enter the Fort, but the fire from the walls and from their back (from my front forces) broke entire attacking forces. That was enough to force them to withdraw. The Fort was saved and my column had the free way to the fort. The game finished with British victory!
W międzyczasie Mahdyści byli juz bardzo blisko by wedrzeć się do Fortu, jednak ogień z murów i od tyłu (od mojej czołowej kolumny) złamał ich atak. to wystarczyło by zmusić ich do wycofania się. Fort został uratowany, a moja kolumna miała drogę wolną. Gra została zakończona brytyjskim zwycięstwem!


3. Summary. Podsumowanie.


It was first game when I used the brigade square tactic and it is great. You move very slowly, however it gives you three supports during the melee - that saved my gun, which otherwise would be destroyed. My left flank cavalry get embarrassing defeat, twice being destroyed by warband with the spears, it not suppossed been happend, however was very historical possible. Mahdists made two big mistakes. They should attack the column with bigger forces and attack it from both sides and the Fort should be attacked from the side where the Egyptian were. This possible would stop the column and allow Mahdists to enter the Fort. 
To była pierwsza gra, w której użyłem taktyki czworoboku brygady i jest ona bardzo dobra. Poruszasz się dość powoli, jednak w przypadku walki wręcz daje to trzy wsparcia - to uratowało mój karabin, który w innym wypadku zostałby zniszczony. Kawaleria z mojej flanki doznała zawstydzającej porażki z rąk wojowników z włóczniami, to się nie powinno wydarzyć, jednak historycznie było to bardzo możliwe. Mahdyści popełnili dwa poważne błędy. Powinni skierować przeciwko kolumnie większe siły i zaatakować ją z dwóch stron a fort powinien być zaatakowany od strony pozycji egipskich. To prawdopodobnie spowodowało by zatrzymanie kolumny i wdarcie się Mahdystów do fortu.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649910254418/