poniedziałek, 30 lipca 2012

CLAYMORE - 4.08.2012 - see you there!!! - do zobaczenia na miejscu!!!

There only few days left to Claymore. It is this saturday. Details bellow. I will be there (still don't know where and what will be doing, but it doesn't matter ;). So, see you there!!!
Już tylko kilka dni pozostało do Claymore. To już w tą sobotę. Szczegóły poniżej. Ja tam będę (wciąż nie wiem co jeszcze gdzie i co będę tam robił, ale to nie ma najmniejszego znaczenia;). A więc do zobaczenia!!!

For details of the Claymore (traders, games etc.) see SESWC website:
Po szczegóły związane z Claymore (handlowcy, gry itp.) odwiedź stronę SESWC:

http://seswc.co.uk/2012/03/01/claymore-2012/

sobota, 28 lipca 2012

Death in the Dark Continent (game1)
This time in SESWC we try new set of rules for us, called Dead in the Dark Continent. It's take you to the violent times of Sub-Saharian Africa warsin late nineteenth century. Colin had this rules for long time, but not have time to check how those rules working, so he invited us for tests. For the game we use Colin's figures and terrains.
Tym razem w SESWC sróbowaliśmy nowego zestawu zasad, zwanego: Dead in the Dark Continent. Zasady te zabierają nas w czasy krwawych wojen prowadzonych w Afryce Subsaharyjskiej w drugiej połowie XIX wieku. Colin posiada te zasady już od jakiegoś czasu, ale jakoś nie miał czasu na ich sprawdzenie, tak więc zaprosił nas do testów. Do gry użyliśmy figurek i terenów z kolekcji Colin'a.
We chose for our game the Mahdist War. In our scenario Egiptians (Colin and Ray) had to take the town occupied by Mahdist (Campbel and myself). Becouse most of our troops had only swords, knives, spears, etc. we had to keep our troops out of range of Egiptian rifles. For few first turns Mahdists did not moved and ware observing marching Egiptians. As the first into the battle get the Mahdist gun, but becouse of the range its fire was ineffective. So the Egiptians kept moving forward. The first fghting was on the right wing of the Egiptians, but the Mahdist attack was stopped, but next timethe second attack was more succesful and Egiptians had to withdraw. Mahdist decided to not to continue their attack and stayed in cover of palms. On the other side the Egiptian light cavalry charged the heavy Mahdist cavalry, the result: all Egiptians ware dead. After this melee Mahdist cavalry had been massacred by deadly fire of the Egiptian riflemen. The second heavy cavalry unit of the Mahdists charged the Egiptian heavy cavalry and destroyed them all. It was not the day for the Egiptian cavalrymen... After this Egiptians form the hudge line of the riflemen in the centre of the battlefieldand start fired on Mahdist's wariors, forced them to move back. At this stage the game had finnished, but we check wat would be happend if the Mahdist managed to reach the Egiptian positions. After severals melees, the Egiptians would be massacred. The game finished with Mahdist minor victory, they hold the town, and almost destroyed the Egiptians.
Do naszej gry wybraliśmy Powstanie Mahdiego. W naszym scenariuszu Egipcjanie (Colin i Ray) mieli za zadanie zająć miasteczko zajęte przez siły Mahdistów (Campbel i ja). Ze względu na to, ze większość naszych oddziałów uzbrojona była jedynie w szable, noże, dzidy itp. musieliśmy utrzymywać się jak najdalej od zasięgu egipskich strzelb. Przez kilka pierwszych tur, Mahdiści nie poruszali się, obserwując ruch oddziałów egipskich. Jako pierwsze w walce znalazły się oddziały na prawym skrzydle egipskim, jednak tam atak Mahdistów został odparty, ich kolejny szturm zakończył się powodzeniem i Egipcjanie musieli się wycofać, jednak Mahdiści nie zdecydowali się kontynuować ataku i zostali po osłoną palm. Po drugiej stronie walczyły kawalerie obu stron. Wpierw lekka kawaleria egipska zaatakowała ciężką kawalerię Mahdistów i została w tej walce rozbita. Na nieszczęście dla Mahdistów ich kawaleria po tej walce znalazła się w zasięgu egipskich strzelb i została dosłownie rozniesiona w strzępy. Drugi oddział kawalerii Mahdistów zaatakował ciężką kawalerię egipską i ją rozbił. Nie był to dobry dzień dla egipskiej kawalerii... Po tych wydarzeniach Egipscy strzelcy uformowali gigantyczną linię w centrum pola i rozpoczęli ostrzał sił Mahdistów, zmuszając ich do cofnięcia swoich pozycji. W tym momencie właściwa gra się zakończyła, ale my postanowiliśmy sprawdzić, co by się stało, jeśli Mahdistom udało się doprowadzić do walki wręcz z Egipcjanami. Po kilku pojedynkach wręcz, Egipcjanie zostaliby zmasakrowani. Gra zakończyła się zwycięstwem Mahdistów, utrzymali miasto i prawie zniszczyli całe siły Egipskie.
Egiptian forces. Siły egipskie.

Mahdists. Mahdiści.

The egiptian collumn marching. Maszeruje egipska kolumna.

The Egiptian line. Egipska linia.

Rules are very simple and digestible. Unfortunately, sometimes their interpretation was not clear and we need to read them again. In the near future we will use them again. 
Colin just send me the mesage, that he is going to add some new figures to his collection. So DitDC, see you later!
Zasady wydają się bardzo łatwe i przyswajalne. Niestety czasem ich interpretacja nie była jasna i musimy je przeczytać jeszcze raz. Zapewne w najbliższym czasie wykorzystamy je jeszcze raz. 
Colin właśnie przysłał mi wiadomość, że zamierza dodać nowe figurki do jego kolekcji, Tak więc DitDC, do zobaczenia ponownie!

For more pictures from this game visit my flickr:
Po więcej zdjęć z gry zaparaszam na mój flickr:


poniedziałek, 23 lipca 2012

Update to the last post. Uzupełnienie do ostatniego posta.


Dougie put a full raport from our last battle on his blog with some more pictures. The link is below:
Dougie wstawił na swoim blogu raport z nowymi zdjęciami, z naszej ostatniej bitwy. Link znajduje się poniżej:

http://toys-of-war.blogspot.co.uk/2012/07/clash-at-almendralejo-1811.html

sobota, 21 lipca 2012

Penisular War. Wojna na Półwyspie Iberyjskim.

Battlefield: British - left down, Portuguese - left up, French -right. Pole bitwy: Brytyjczycy - lewo na dole, Portugalczycy - lewo na górze, Francuzi - na prawo.

This week we had two 'long time no see' visitors together in the club: Dougie and Angus. They both played the Napoleonic Penisular War and they invited me to their game (Black Powder in 28mm). I took the part of the French forces (Dougie had the second part and Angus had all Anglo-Portuguese), with 6 batalions of infantry, 2 cavalry regiments and two gun batteries. I had in front of me whole British forces divided on two groups, one of them on the ridge, and the second in the village. Dougie in front of his forces had Portuguese division. Becouse the forces standing in front of Dougie ware weaker, our plan for battle looked like this: Dougie crushing the Portugeese on our right, so the British would have to send some forces to keep their left wing, during this my artillery had to destroy British cannons and when some part of the British will be busy with Dougies battalions, I was going to attack the British centre. The plan was only in half way complited. Dougie nearly destroyed the Portuguese forces, and Angus had to send some reinforments on his left wing. I did not destroyed the british batteries, and only managed to get in contact with enemy with my skirmishes. The most of the time during the game tooks some chats with other gamers from the club and some misunderstandings with the rules. So finally was a draw.
W tym tygodniu zawitali dawno nie widziani razem: Dougie i Angus. Oboje rozgrywali bitwę z  Wojny na Półwyspie Iberyjskim w czasach wojen napoleońskich, do której zostałem zaproszony (Black Powder w skali 28mm). Pod moją komenda znalazło się część sił francuskich (Dougie dowodził druga częścią a Angus prowadził siły anglo-portugalskie), w sile sześciu batalionów piechoty, dwóch pułków kawalerii i dwóch baterii artylerii. Na przeciwko mnie swoje siły rozlokowali Brytyjczycy w dwóch grupach, jedna z nich na zboczu wzniesienia i druga we wiosce. Dougie na przeciwko swoich sił miał całą dywizję portugalską. Ponieważ siły stacjonujące na przeciwko Dougie'go były słabsze nasz plan wyglądał następująco: Dougie swoimi siłami atakuje Portugalczyków, gromi ich i w ten sposób Brytyjczycy muszą wesprzeć swoje lewe skrzydło, co osłabia ich w centrum i wtedy ja uderzam ze swoją piechotą, w międzyczasie moje działa eliminują artylerię brytyjską. Plan ten wykonaliśmy jedynie w połowie. Dougie prawie zniszczył Portugalczyków i Angus został zmuszony do wysłania na osłabione skrzydło posiłki. Nie udało mi się zniszczyć brytyjskiej artylerii i jedynie moi harcownicy weszli w kontakt bojowy z przeciwnikiem. Dużą część naszej gry pożarły rozmowy z innymi gamerami z klubu, jak też pewne problemy z interpretacją przepisów gry. Tak więc ostatecznie uznaliśmy wynik gry za remis.
French guns firing. Strzelają francuskie działa.

Lucky French charge. Szczęśliwa francuska szarża.

For a different point of view see Angus website:
Inna relacja z gry, zobacz stronę Angusa:


To see more pictures from the game visit my flickr:
Aby zobaczyć więcej zdjęć z gry odwiedź mojego flickr:

sobota, 14 lipca 2012

Pierwsza Dywizja Pancerna. 1st Polish Armoured Division

W tym miejscu postanowiłem rozpocząć mój nowy projekt, zbudowanie całości 1 Dywizji Pancernej generała S. Maczka. Dywizja będzie odtwarzana w oparciu o system Battleground Panzergrenadier w skali 15mm. W pierwszej kolejności będą to: 1 i 2 pułk pancerny oraz 24 pułk ułanów. Te trzy pułki miały identyczną strukturę, tzn: dowództwo, pluton rozpoznawczy i po trzy szwadrony czołgów. Po przeliczeniu na wyżej wymieniony system każdorazowo pułk będzie wyglądał następująco:

  • Dowództwo: 2x M4A4 Sherman
  • Pluton rozpoznawczy: 4x Stuart (użyję wersji M3 zamiast używanych w rzeczywistości M5), chyba że PSC w końcu wyda ten czołg.
  • 3xSzwadron: 4xM4A4 Sherman + 1xSherman Firefly.
Głównie będę bazował na modelach dwóch firm: Plastic Soldier Company i Forged in Battle. Nie ukrywam, że cena ma tutaj duże znaczenie. Następne posty już wkrótce. Bardzo dziękuję Jimowi za pomoc w przeliczaniu wszystkich oddziałów dywizji na system Battleground PzG. No i do roboty :)
Generał Stanisław Maczek - dowódca dywizji od 25 lutego 1942 do 20 maja 1945. General Stanislaw Maczek commander of the division from 25th February 1942 till 20th May 1945. Źródło/Source: wikipedia
At this point I decided to start my new project, building a whole Polish 1st Armored Division under command of General S. Maczek. Division will be based on the ruleset Battleground Panzergrenadier in 15mm. I will start with: 1st and 2nd Armoured Regiments and 24 Lancers Regiment. These three regiments had identical structure: HQ, reconnaissance platoon, and three squadrons of tanks. After converting into the above-mentioned system, each regiment will be looks as follows: 
  • HQ: 2x M4A4 Sherman
  • Rec. Platoon: 4x Stuart (I'll use M3 instead M5 which was used by division in original), unles PSC finally will do this tank.
  • 3xSquadron: 4xM4A4 Sherman + 1xSherman Firefly. 
I am going to use primarily models of two companies: Plastic Soldier Company and Forged in Battle. I must admit that the price is very important here. Next posts soon. Many thanks to Jim for his help in convertering the original OdB into Battleground PzG scale. So now, nothing more than start painting the tanks.
Kalki od PSC. Na stronie producenta nie ma zdjęcia. Decals from PSC. On their website there is no picture of them.
Po więcej informacji o dywizji zapraszam na strony wikipedii:
For more informations go on wikipedia sites:

piątek, 13 lipca 2012

Somewhere in Poland in September 1939. Gdzieśtam w Polsce we wrześniu 1939.

This time we decided to play a skirmish game with the Rules of Engagement. Colin prepared the scenario, figures (28mm), terraind (most of them) and  umpired the game.
Tym razem zdecydowaliśmy się na rozegranie gry z użyciem Rules of Engagement. Colin przygotował scenariusz, figurki (28mm), tereny (większość z nich) i prowadził grę.
The Battlefield (Germans are on left, Poles on right). Pole bitwy (Niemcy na lewo, Polacy na prawo).


It was begining of the September 1939. German invaders (Campbell) just crossed the border and movend into the Poland. Their orders for that day ware to take the small Polish village. They have not idea, that with exactly same orders to the buildings from the east coming Polish troops (me). At the begining of the game both  sides focused on the maneuvers to occupy the best position to fight. The first casualtes was taken by Poles. German artilery fire killed 2 men, one of them had the ATR wz. 35 (Poles had 2 of them at the begining of the game), and this lost was very important for the rest of the game. Despite this, the Poles were the first occupied the village and prepare to repulse Germans. The first group of Germans with the MG34, under cover of their artilery took positions on the hill, west from the village, where tey stayed to the end of the game; whilst the second group together with their HQ decided to storm the building occupied by Poles. This attack faild, and both HQ and platoon had been eliminated. It looks like the Poles will have the easy victory and they get control over the rest of the village, where I find the idea, that the ATR wz 35 is a great anty infantry weapon (!). But not, some reinforcements arrived, the platoon of SS and Kfz.13, the aromured car. They started moving forward to attack Poles from the south of village. Poles for the long time kept them on distance but they made a hudge mistake. Meanwhile, a platoon of cavalry arrived and I decided to use them in a very unusual role. As the Kfz.13 is an open top vehicle there ware possibility to kill the crew of the vehicle and eliminate in this way the armoured car. I charged the car and I needed only a high dices... I did not get them and I wasted the whole unit... So finally car make the way to the Polish back (as you remember that I lost my ATR at this side ) and there eliminated my AT gun wz. 36 (I hit the car once, but unlucky and I did not made any damages on it) and after it they would eliminate my Vickers MG. At this moment we had to finished the game, and it was victorius draw for Poles (teey kept the village, but probably in next few turn they would lost it). It is worth mentioning that all the time my troops were in a very inefficient German sniper fire, which during all game, he knocked out only my three soldiers ... We performed the simulation of an SS attack on the building. SS armed with MP38 had an enormous advantage over the Poles, and easily would won the melee. Thak you Colin for the exciting scenario, and profesional umpiring and Campbell for the great game.
Był początek września 1939 roku. Niemieccy najeźdźcy (Campbell) właśnie przekroczyli granicę i ruszyli wgłąb Polski. W tym dniu mieli zająć małą polską wieś. Nie mieli pojęcia, że z takim samym zadaniem ze wschodu przybyły polskie oddziały (ja). Na początku gry obie strony skupiły się na manewrach w celu zajęcia jak najlepszych pozycji do walki. Pierwsze straty ponieśli Polacy. Niemiecki ogień artyleryjski wyeliminował dwóch żołnierzy, w tym jednego z kb ppanc wz.35. (Polacy posiadali dwa takie karabiny na początku walki), strata ta okazała się bardzo ważna dla dalszej części rozgrywki. Pomimo tego to właśnie Polacy jako pierwsi zajęli część wsi i rozpoczęli przygotowania do odparcia niemieckiego ataku. Pierwsza grupa Niemców wraz z MG34 pod osłoną własnej artylerii zajęli wzgórze na zachód od wioski, gdzie pozostali do końca gry; z kolei druga grupa wspólnie z dowództwem zdecydowała się zaatakować polskie pozycje we wsi. Atak ten zakończył się całkowitą klęską i dowództwo i pluton piechoty zostały wyeliminowane. Wyglądało na to, że Polacy odniosą łatwe zwycięstwo i w tym momencie zajęli resztę wsi, tam odkryłem, że kb ppanc wz.35 jest doskonałą bronią przeciwpiechotną (!). Niestety, przybyło więcej oddziałów niemieckich: samochód pancerny Kfz.13 w towarzystwie plutonu SS. Nowo przybyli zdecydowali się na atak wioski od południa. Polacy przez pewien czas trzymali te oddziały na pewien dystans, jednak popełnili pewien błąd. W międzyczasie przybył pluton polskiej kawalerii i zdecydowałem się go użyć w bardzo nietypowej roli. Jako że, Kfz.13 jest pojazdem półotwartym istniała pewna szansa wyeliminowania jego załogi i w ten sposób wyeliminowania pojazdu. Zaszarżowałem więc i potrzebowałem jedynie wysokich kości... Nie dostałem ich i w ten sposób pozbyłem się całego oddziału. Tak wiec samochód utworzył sobie wolną drogę na moje tyły (jak zapewne pamiętacie, że  straciłem tutaj karabin przeciwpancerny na początku gry). Szybko wyeliminował moje działo ppanc wz. 36 (w trakcie gry raz trafiłem w samochód z tego działa, ale mój pocisk nie wyrządził żadnej krzywdy temu pojazdowi) i zapewne w następnym ruchu wyeliminowałby mój karabin maszynowy Vickersa. W tym właśnie momencie musieliśmy zakończyć naszą grę. Był to zwycięski remis dla Polaków (zajmowali wieś, ale prawdopodobnie w przeciągu kilku następnych tur, stracili by ją). Warto tutaj wspomnieć, ze przez całą grę moje oddziały były pod ciągłym ostrzałem niemieckiego snajpera, jednak jego ogień był wyjątkowo nieskuteczny i zdołał wyeliminować mi tylko trzech ludzi. Przeprowadziliśmy również już samą symulację ataku SS na budynek zajmowany przez Polaków. Esesmani uzbrojeni w MP38 mieli olbrzymią przewagę nad Polakami i z łatwością wygrali by w walce wręcz. Dziękuję Colin'owi za ekscytujący scenariusz i profesjonalne prowadzenie gry i Cambell'owi za wspaniałą grę.
Germans trying to get the building defending by Poles. Niemcy próbują zdobyć budynek broniony przez Polaków.
Kfz.13
Charge of Polish cavalry. Szarża polskiej kawalerii.
For more pictures from the game, visit my flickr. Link is below:
Po więcej zdjęć z gry zapraszam na mojego flickr. Link znajduje się poniżej:

poniedziałek, 9 lipca 2012

Engagement. Stracie.

Last thursday we played again Muskets&Tomahawks, but 15mm this time. Derek and Jack painted some miniatures, so we decided to try them on the table. For the game we use an engagement scenario for both sides. This time the French ware: Michael (regulars), Jim (irregulars) and Derek (Indians) who played against British: Jack (irregulars) and me (regulars).
Ostatnia czwartkowa gra to znów Muskets&Tomahawks, lecz tym razem w wersji 15mm. Derek i Jack pomalowali trochę miniatur w tej skali, więc zdecydowaliśmy się je wypróbować. Dla obu stron konfliktu użyliśmy scenariusza: starcie. tym razem stronę francuską reprezentowali: Michael (regularni), Jim (nieregularni) i Derek (Indianie), brytyjską natomiast Jack (nieregularni) i ja (regularni).
Battlefield. Pole bitwy.


Some time takes us the game setup and watching the new figures, so we did not have much time for the game. Maybe next time... The game started with British troops deployed on the table, and after them French deployed thier forces. The British plan was to take all places, which can give any protection, so one unit of grenadiers decided to take the blockhouse, one of the rangers take the village, and the other one take the farm, rest of the troops took the role of support for the troops in covers. French plan was a little different. All French regulars decided to attack allong the village and storm the blockhouse, whils the Indians ware support for this troops. The French irregulars decided to attack the farm. During the game British took the blockhouse and start firing at French, but both of them had the cover of the terrain so there was no result on this side. In the centre two units of Indians have been stopped by Rangers, and nearly been massacred by deadly British fire. Very interesning sytuation happend in the village, where some buildings ware taken by British irregulars and some of them by French regulars. We had the true scenes from the 'western movies', when opponents fired at themselves through the doors and windows. Finally beeing surrounded by regulars from the left and Indiand from their right, rangers decided to attack the Indians. After the deadly fire, the Indians have been destroyed, and then Rangers decided to fight hand to hand with French regulars, but this fight has been lost. At this stage the game has been stopped, there was no more time for gaming this evening. On the other side of the battlefield, the british regulars took their slow way to the farm, very quick taken by British irregulars. Both sides took a lot of maneuvering to get thei proper positions. I've almost done the same mistake, which I done few games before, when my troops ware attacked from behind, but this time card for my troops came on time and I was ready for fight, but when it happend the game has to be finished. So there was a draw. For the statistic French lost 19 figures (13 of them ware Indians!), British lost 17 figures.
Trochę czasu zajęło nam rozkładanie elementów, jak i podziwianie nowych figurek, więc nie mieliśmy zbyt dużo czasu na samą grę. Może następnym razem... Grę rozpoczęli Brytyjczycy, przez rozstawienie swoich sił na stole, po nich rozstawiono siły francuskie. Plan brytyjski polegał na zajęciu dobrych do obrony pozycji, tak więc jeden z oddziałów brytyjskich grenadierów zająć miał blockhouse, jeden z oddziałów rangersów miał zająć wioskę, a z kolei inny oddział nieregularny miał zająć farmę reszta oddziałów miała stanowić wsparcie dla wyżej wymienionych oddziałów. Plan francuski był trochę inny. Francuskie siły regularne miały atakować wzdłóż wioski i zaatakować blockhouse, Indianie mieli stanowić wsparcie tych oddziałów. Francuskie siły nieregularne miały zająć farmę. Podczas gry Brytyjczykom udało się zająć blockhouse, z którego ostrzeliwali Francuzów, jednak teren jaki znajdował się w tym miejscu dostarczał osłony obu stronom, więc na wynik starcia trzeba by tu czekać bardzo długo. W centrum dwa oddziały Indian zostały prawie zmasarowane przez zabójczy ogień brytyjskich rangersów. Bardzo ciekawa sytuacja wydarzyła się we wiosce. Tam część budynków zajęta została przez Francuzów (regularni) a druga cześć przez Brytyjczyków (nieregularni) i byliśmy świadkami scen jakby z westernów, kidey obie strony ostrzeliwały się przez drzwi i okna. W końcu Brytyjczycy zostali okrążeni z jednej strony przez Francuzów (z lewej) a z drugiej przez Indian, rangersi zdecydowali się zaatakować Rdzennych Amerykanów. Po bardzo zabójczym ogniu, oddział Indian przestał istnieć, wtedy Rangersi zdecydowali się zaatakować Francuzów wręcz, ale ta walkę przegrali. W tym momencie musieliśmy grę zatrzymać ze względu na upływający czas. Po drugiej stronie pola bitwy, brytyjski oddział regularny powoli kierował się na zajętą przez nieregularne siły brytyjskie farmy. Obie strony wykonały bardzo dużo manewrów by zająć dogodne do walki pozycje i o mało co nie popełniłem błędu, który to zdarzył mi się kilka gier temu, kiedy moje siły zostały zaatakowane od tyłu, jednak tym razem karta przyszła na czas i mogłem ustawić tak mój oddział aby był gotowy do walki, ale kiedy to się stało, trzeba było grę zakończyć. Tak więc gra zakończyła się remisem. Juz tak dla statystyki podam, że Francuzi stracili 19 figur (z czego aż 13 to Indianie), Brytyjczycy z kolei stracili 17 figur.
British regulars by Derek (left) and Jack (right) both Old Glory 15mm. Brytyjscy regularni według Derek'a (na lewo) i Jack'a (na prawo) - oba z Old Glory 15mm.

French regulrars (painted by Derek). Francuskie siły regularne (malowane przez Derek'a)

Are playing 'western' here? Gracie tu western?

środa, 4 lipca 2012