czwartek, 28 lutego 2019

Duchy of Warsaw: 2nd Infantry Regiment. Księstwo Warszawskie: 2. Pułk Piechoty.

The second regiment finally ready. I made it exactly like the 1st Regiment, witch is 2 infantry battalions with Voltigeur screen. Now I have the 'Warsaw' brigade, as both regiment were created in Warsaw district in 1806/07.  Together with the regiment, I painted two more foot artillery companies (3rd and 4th). Unfortunately, I forgot to buy the Brigade general and brigade will have to wait for its commander some time, when I will finish another regiment. All figures are from Front Rank and bases from Warbases.
Drugi pułk w końcu skończony. Zrobiłem go dokładnie tak jak pierwszy, czyli  2 bataliony z tyralierą woltyżerów. W ten sposób mam gotową brygadę "warszawską", jako że oba regimenty były tworzone przez departament warszawski na przełomie 1806 i 07. Razem z pułkiem pomalowałem dwie kompanie artylerii pieszej (3. i 4.). Niestety zapomniałem kupić brygadiera, w związku z czym brygada będzie musiała poczekać na swojego dowódcę, kiedy skończę malować kolejny pułk. Wszystkie figurki pochodzą od Front Rank a podstawki od Warbases.

1st Battalion/1. Batalion:
2nd Battalion/2. Batalion:
Voltigeurs/Woltyżerzy:
Colonel/Pułkownik:
Foot artillery (6 pdr guns)/Artyleria piesza (działa sześciofuntowe):
2nd Regiment/2. Pułk:
1st Brigade/1. Brygada:


środa, 27 lutego 2019

Antietam, 1862.

Last Sunday I joined a big refight of battle of Antietam. Some time ago Michael gave me his 10mm ACW collection, for a better use. It is Union infantry together with a guns. We used this figures so far only once and I was more than happy to use them again. In the game was involved 9 players plus umpire. For the game we used The Altar of Freedom rules. It was my first time with them.
W ostatnią niedzielę dołączyłem do odtworzenia bitwy pod Antietam. Jakiś czas temu Michael podarował mi jego kolekcję do Wojny secesyjnej w skali 10mm, dla lepszego jej wykorzystania. Są to siły unii, piechota z artylerią. Jak do tej pory tych figurek użyliśmy tylko raz i gdy nadarzyła się okazja ponownego ich wykorzystania, byłem bardziej niż szczęśliwy. W grę zaangażowanych było 9 graczy plus prowadzący. Do gry użyliśmy zasad The Altar of Freedom. Było to moje z nimi pierwsze spotkanie.SCENARIO/SCENARIUSZ: From main book.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Sandy Gillespie
SCENERY/SCENERIA: Sandy Gillespie, Jack Glanville, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Sandy Gillespie, Jack Glanville, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.We used the original OdB from the battle. In this rules one command of corps. The base is the brigade, usually three of them create the division. I managed to field three corps: Burnside's, Porter's and Mansfield's. In our setup we made a small change to the original set up. Mansfield was between Porter and Sumner, rest remain unchanged. The Rebels kept the original deployment.
Użyliśmy oryginalnego OdB z bitwy. Zgodnie z tymi zasadami, każdy dowodził korpusem. Podstawka przedstawiała brygadę, zazwyczaj trzy tworzyły dywizję. Z moich figurek wystawiłem trzy korpusy: Burnside'a, Porter'a i Mansfield'a. W naszym rozstawieniu nastąpiła mała zmiana. Mansfield walczył pomiędzy korpusami Porter'a a Sumners'a, reszta pozostała bez zmian. Rebelianci wystąpili w rozstawieniu oryginalnym.

Yankees
Burnside
Mansfield
Sumner
McClellan
Hooker
Rebels

2. The game. Gra.


The game was set up for 12 turns. We had to broke the Rebels before that time. After the initial artillery fire I moved my troops over the Antietam and push them against Confederate's positions on Sunken Road. In few melees I managed to push Rebels back to Sharpsburg, but left without support soon I was pushed back to the road. Finally Sumner Corps moved his forces across the Sunken Road and supported my forces. Once again Rebels were pushed back to the town, but that disorganised my forces and once again I had to withdraw. We were prepared for another push, but Williams's division had heavy casualties and needed to be rallied, so I left with one division only...
Gra była ustawiona na 12 tur. Musieliśmy złamać Rebeliantów przed tym czasem. Po wstępnej wymianie artyleryjskiej przerzuciłem swoje oddziały przez Antietam i ruszyłem przeciw pozycjom Konfederatów wzdłuż Sunken Road. Po kilku szturmach na bagnety udało mi się wypchnąć Rebeliantów do Sharpsburga, jednak pozostawiony bez wsparcia innych korpusów, wkrótce zostałem wyparty z powrotem do drogi. Ostatecznie korpus Sumnera przerzucił swoje oddziały przez drogę wsparł mój kolejny atak. Znów Rebelianci zostali zepchnięci do miasta, jednak w tym ataku moje oddziały zostały mocno zdezorganizowane i jeszcze raz zostały zepchnięte z powrotem do drogi. Przygotowywaliśmy kolejny szturm, jednak musiałem uporządkować swoje oddziały, szczególnie dywizja Williams'a poniosła duże straty. Pozostałem więc z jedną dywizją...On my left Burnside Corps made their progress. Yankees managed to cross the Antietam Creek over the ford. That put Longstreet forces in huge danger. Soon both sides engaged in heavy fights, but the bridgehead was saved. Rebels tried to eliminate that dangerous positions pushing the attack over the Burnside bridge, but their forces were stopped and pushed back over the river. In this moment we decided to move Porter's forces to join the battle...
Po mojej lewej Korpus Burnside'a parł do przodu. Jankesom udało się przejść potok Antietam przez bród. To postawiło siły Longstreet'a w dużym niebezpieczeństwie. Wkrótce obie strony starły się w ciężkich walkach, jednak przyczółek udało się zachować. Rebelianci próbowali go zniszczyć atakując przez most Burnside'a, jednak ich oddziały zostały zatrzymane i wyparte przez rzekę. W tym momencie do walki wszedł korpus Portera...Rest of the Union army moved against Confederate positions around the Dunker Church. Yankees repeated assault one after another but Rebels kept their positions. Finally whole Union line, started from my troops to the last units of Hooker Corps were ready to final push. Sadly the time for the game was over and we had to pack our toys. It was 8th turn and we all agreed for the draw. It was great game with lovely set of rules. I need to look at them with closer look.
Reszta sił Unii ruszyła przeciw pozycjom Konfederatów wokół Dunker Church. Jankesi co rusz ponawiali swoje ataki, jednak Rebeliantom udawało się je utrzymać. W końcu cała linia Unii, zaczynając od moich oddziałów a kończąc na Korpusie Hooker'a była gotowa na ostateczne uderzenie. Niestety czas na grę się skończył i musieliśmy pakować swoje zabawki. Była właśnie 8 tura i wszyscy zgodziliśmy się, że na razie był remis. To była świetna gra z bardzo dobrymi zasadami. Muszę w przyszłości bliżej im się przyjrzeć.3. Links. Linki.


Flickr:

poniedziałek, 25 lutego 2019

Way to Berlin, 1813. Droga na Berlin, 1813.

Last Thursday we had Napoleonic game with Black Powder 2 game. That was the time, when my Poles were put first time on the table. Sadly I thought, that my second regiment will be ready for the game, but because of some unexpected things, I did not finished it on time. 
W ostatni czwartek mieliśmy grę z czasów napoleońskich z użyciem zasad Black Powder 2. Był to także debiut moich Polaków. Niestety nie wyrobiłem się z malowaniem drugiego pułku, ze względu na kilka niespodziewanych rzeczy, a myślałem, że dam radę. SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.SAXONY & DUCHY OF WARSAW/SAKSONIA i KSIĘSTWO WARSZAWSKIE
(Dougie, Campbell, Michael, Bartek)

1st Saxonian Infantry Brigade

3 x Infantry Battalion
1 x 12 pdr gun Battery

2nd Saxonian Infantry Brigade

3 x Infantry Battalion

1st Polish Infantry Regiment

2 x Infantry Battalions with Skirmish Screen
1 x 6 pdr gun Battery

Saxonian Heavy Cavalry Brigade

2 x Heavy Cavalry Regiments

Saxonian Light Cavalry Brigade

2 x Light Cavalry RegimentsPRUSIA/PRUSY
(Mike, Alasdair, Angus, Peter)

1st Infantry Brigade

4 x Infantry Battalion
1 x Skirmish Screen
1 x 12 pdr gun Battery

2nd Infantry Brigade

3 x Infantry Battalion
1 x 6 pdr gun Battery

3rd Infantry Brigade

3 x Infantry Battalion

Heavy Cavalry Brigade

2 x Heavy Cavalry Regiments

Light Cavalry Brigade

2 x Light Cavalry Regiments2. The game. Gra.


Being weaker side and had to attack, we needed some excellent plan. As my figures were first time on the table, so they will be soon or later doomed, don't ask it is our clubs curse. My units were to engage as much Prussian forces as they can and give time to the rest of our forces to take the middle hills. That will allow to flank Prussians and that way win the game. I got the light cavalry and Poles under my command and took our right flank. First I moved my light cavalry against Prussian cavalry. I did not recognised them well and my lights charged the heavy dragoons. To my surprise they managed to win the first charge and destroy the first regiment of the dragoons, however the continuous charge stopped on the second dragoon unit and now my cavalry get destroyed. In exchange Mike push his dragoons to the another charge and my light cavalry countercharge, but get destroyed... Now I was in huge troubles. From the front Prussian infantry moved against me and on my back I had cavalry ready to charge my flank. I decided to create with my battalions two squares, and stop the cavalry. I managed to desorganise the cavalry but I did not managed to prepare against infantry charge. I got it soon after and  both my battalions get destroyed... If I only had another two battalions extra...
Będąc słabszą stroną i musieć atakować, potrzebowaliśmy doskonałego planu. Jako, że moje figurki pojawiły się poraz pierwszy na stole, spodziewaliśmy się ich zagłady, nie pytajcie, to taka nasza klubowa klątwa. Moje oddziały miały zaangażować możliwie największą ilość pruskich oddziałów, co dałoby czas reszcie sił zająć środkowe wzgórza. To pozwoliłoby oskrzydlić Prusaków i wygrać grę. Pod moją komendę dostała się lekka kawaleria i Polacy na naszej prawej flance. Wpierw ruszyłem moją konnicą przeciw konnicy pruskiej. Nie rozpoznałem jej dobrze i moi lekkokonni zaszarżowali na ciężkozbrojnych dragonów. Ku mojemu zaskoczeniu udało im się tych dragonów zniszczyć, jednak kontynuacja tej szarży skończyła się źle. Moja kawaleria uderzyła na kolejny oddział dragonów i tym razem mój oddział został zniszczony. W odpowiedzi Mike rzucił swoich dragonów przeciw mojemu drugiemu oddziałowi kawalerii, który kontrszarżował lecz został zniszczony... Teraz miałem poważny problem. Z przodu zbliżała się pruska piechota a z tyłu miałem gotową zaatakować moją flankę konnicę. Zdecydowałem się utworzyć batalionami czworoboki i zatrzymać w ten sposób kawalerię. Udało mi się ją zdezorganizować, jednak nie zdążyłem na czas przygotować się na szarżę piechoty. Ta nastąpiła bardzo szybko i oba moje bataliony zostały zniszczone... Jeśli tylko miałbym wtedy dwa dodatkowe bataliony...On our left flank, other forces pushed to take the hills. They managed to block light Prussian cavalry and completely excluded it from the game. The joined, our infantry and heavy cavalry charge destroyed one of the Prussian infantry brigades, however taking the all hills was unsucceeded. My actions delayed Prussian support for their comrades and gave us a strong defending positions. The battle was going to decide now!
Na naszej lewej flance, pozostałe oddziały parły ku wzgórzom. Udało im się zablokować pruską lekką kawalerię i całkowicie wyeliminować ją z gry. Połączony atak naszej piechoty i ciężkiej konnicy  zniszczyło jedną z pruskich brygad piechoty, jednak zajęcie wzgórz nie powiodło się. Moje akcje opóźniły wsparcie tam przez Prusaków swoich towarzyszy i dało nam silne pozycje obronne. Bitwa miała się więc teraz rozstrzygnąć!Sadly the game was stopped in that moment as a draw. We were not able to continue it any more.
Niestety gra w tym momencie została przerwana jako remis. Nie byliśmy dalej jej w stanie kontynuować.

3. Links. Linki.


Flickr:

wtorek, 19 lutego 2019

Rebels & Patriots.

Last Thursday we had game with new set of rules, called Rebels & Patriots. This set is another clone of Lion Rampant, this time to wargame conflicts from New World, especially from the northern part. So far we really liked all the previous versions and we were very curious about new one.
W ostatni czwartek mieliśmy grę z nowymi zasadami, zwanymi Rebels & Patriots. Jest to kolejny klon Lion Rampant, tym razem poświęcony konfliktom z Nowego Świata, szczególnie z jej północnej części. Jak do tej pory podobały się nam wszystkie poprzednie wersje i byliśmy bardzo ciekawi tej nowej.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Evans
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Evans
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Evans

1. Forces. Siły.GREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA
(Mike, Peter, Michael)

1st Brigade

1 x Line Infantry (Large)
2 x Line Infantry
1 x Line Infantry (Small, Elite)
1 x Gun2nd Brigade

1 x Line Infantry (Large)
2 x Line Infantry
1 x Militia
1 x Gun3rd Brigade

1 x Line Infantry
1 x Line Infantry (Small)
1 x Militia
1 x Rangers
1 x Mohawks (Small)FRANCE/FRANCJA
(Angus, Bartek)

1st Brigade

3 x Line Infantry
1 x Militia
1 x Gun2nd Brigade

4 x Line Infantry
1 x Gun3rd Brigade

1 x Line Infantry (Small)
2 x Coureur de Bois
1 x Hurons (Large)2. The Game. Gra.


If you very familiar with the Lion Rampant rules and its clones, this set will be very easy to pick. Just few differences to maintain, but after few minutes of gaming you will master it. That's a good part of this rules. This set is the closest to the The Men Who Would Be the Kings. Anyway back to the game. Our split on two fronts: Western and Eastern. On the Eastern Angus fight against Mike. After the initial British successes,  Angus responded with his usual tactic, it means with fire of his muskets and guns. That started working very well and even with Peter's support to Mike's forces, Angus gain a real advantage. More details of the game will bring Angus's relation on his blog, as soon he will update it... However it was not here, where the game decided about its fate.
Jeśli jesteś bardzo zaznajomiony z zasadami Lion Rampant i jej klonami, te reguły będą na pewno łatwo przyswajalne. Jest tylko kilka różnic, które po kilku minutach grania można doskonale opanować. To jest ta dobra cecha tych zasad. Najbliżej im do The Men Who Would Be the Kings. Wracamy jednak do gry. Nasza podzieliła się na dwa fronty: zachodni i wschodni. Na wschodnim Angus walczył przeciw Mike'owi. Po początkowych brytyjskich sukcesach, Angus odpowiedział swoją zwyczajową taktyką., to znaczy ogniem wszystkich swoich muszkietów i dział. To sprawdziło się znakomicie i nawet wsparcie udzielone przez Petera Mike'owi, nie powstrzymało Angusa przed zdobyciem tu solidnej przewagi. Więcej szczegółów przyniesie na pewno relacja Angusa na jego blogu, jak tylko zdoła go uaktualnić... Jednakże to nie tam, gdzie gra się rozstrzygnęła.Our last game was set up in Valentine's Day, so some usual gamers were not present during that evening. That was the reason, why I played with two brigades against Peter and Michael. We started with our line troops moving against each other in proper way for that period. British were much more successful in firing then my troops, however both sides hold their lines. In the centre of the table, both sides had light troops. For most of the time they were divided by the large hill, which gave a good cover. Finally I decided to use my Hurons to charge. They were  troops with the Aggressive attribute, so they get an extra +1, when they charged and that decided about the game. First they hit Peter's Grenadiers and they literally smashed them. The other useful characteristic of my Natives, was that, that were able to do a sweeping advantage and charge another unit. That were another line infantry with the same result. I created a massive gap in British lines. But that was not over yet. Hurons once again charged, this time they destroyed the Mohawk unit and then large infantry unit of Michael. After that, Michael decided to withdraw his troops and that was the end of the game, with clear French victory.
Nasza ostatnia gra miała miejsce w walentynki, więc kilku zwyczajowych graczy w ten wieczór była nieobecna. To był powód, dlaczego w tej grze grałem dwoma brygadami przeciw Peterowi i Michaelowi. Zaczęliśmy od naszych oddziałów liniowych, które wyszły naprzeciw sobie w sposób odpowiedni dla tego okresu. Brytyjczycy byli bardziej skuteczni w ostrzeliwaniu moich oddziałów, jednak obie strony utrzymywały swoje szyki. W centrum stołu, obie strony miały swoje lekkie oddziały. Przez większość czasu oddzielone były dużym wzniesieniem, które zapewniało doskonałą osłonę. W końcu zdecydowałem się na atak moimi Huronami. Był to oddział mający charakterystykę agresywni, co dawało dodatkowe +1 w ataku, co w dużej mierze zadecydowało o wyniku gry. Wpierw uderzyli na grenadierów Petera i dosłownie ich zmiażdżyli. Kolejną użyteczną cechą moich tubylców, była możliwość kontynuowania ataku po udanej walce na następny oddział. Był nim następny oddział piechoty liniowej. Atak zakończył się takim samym rezultatem. W ten sposób stworzyłem dużą wyrwę w brytyjskich liniach. Ale to nie był jeszcze koniec. W następnej turze moi Huroni zaatakowali ponownie, tym razem zniszczyli oddział Mohawków a potem duży oddział piechoty Michaela. Po tym Michael zdecydował się na wycofanie swoich oddziałów i to był koniec gry, z wyraźnym zwycięstwem Francuzów.3. Summary. Podsumowanie.


We all liked the rules, but it is really hard to dislike them. After the game we decided to create a small club project and create a 24 points forces to every set. We will start with Pikeman's Lament and our choice was for of Thirty Years War and around it. Next will be the Lion Rampant, but we need to decide about timeline.
Wszystkim nam się podobały zasady. Po grze postanowiliśmy stworzyć małe wyzwanie klubowe i do każdych zasad stworzyć sobie siły na 24 punkty. Zaczniemy od Pikeman's Lament i naszym wyborem będzie Wojna Trzydziestoletnia i dookoła jej. Następny będzie Lion Rampant, ale nie zdecydowaliśmy się jeszcze na okres.


4. Links. Linki.


Michael:

Angus: 
To be update soon...

Flickr: