środa, 19 kwietnia 2017

Maida 1806.

Last Thursday in our club we refight the Battle of Maida, which took place 4th of July 1806. It was great disaster of the French and Allied. For that purpose we used Over the Hills rules.
W ostatni czwartek w naszym klubie odtworzyliśmy bitwę pod Maidą, która miała miejsce 4 lipca 1806 roku. Była to klęska sił francuskich i sprzymierzonych. Do gry użyliśmy zasad Over the Hills.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły.


FRENCH/FRANCUZI

Gen. Reynier
1st Brigade     Gen. Compere
(Campbell Hardie)
2 x Light Battalions
2 x Line Battalions
Skirmish Detachment

2nd Brigade  Gen. Digonet
(Bill Gilchrist)
2 x Light Battalions
Light Cavalry Regiment
HA Battery

3rd Brigade Gen. Peyri
(Bartek Żynda)
2 x Polish Battalions
Swiss Battalion

BRITISH/BRYTYJCZYCY

(Peter):
Gen. Stuart

Adv Guard  Col. Kempt
Light Battalion
Skirmish Detachment

3rd Brigade Col. Oswald
2 x Line Battalions

(Angus Konstam):

1st Brigade  Col. Cole
Grenadier Battalion
Line Battalion
RHA Battery

2nd Brigade Col. Acland
Highland Battalion
Line Battalion

2. The game. Gra.


Originally that battle not finished for the French very well and even worst for the Polish troops, who after destroying the French brigade, panicked and escapes from battlefield. I was determined to not repeat that disaster. Our battle started exactly as the original battle. French forces under Campbell, after discovering that long range firing do not give any results, decided to charge British units under command of Peter. It wasn't very good idea as soon almost all French battalions were destroyed...
Historycznie ta bitwa nie skończyła się zbyt dobrze dla sił francuskich i nawet dużo gorzej dla oddziałów polskich, które na widok rozbitej francuskiej brygady, spanikowały i uciekły z pola walki. Byłem zdeterminowany aby tej katastrofy nie powtórzyć. Nasza bitwa zaczęła się dokładnie jak bitwa prawdziwa. Siły francuskie pod dowództwem Campbella, po odkryciu, że na strzelanie na duże odległości nie przynosi żadnych rezultatów postawił zaszarżować oddziały brytyjskie pod dowództwem Petera. To nie była zbyt dobra decyzja, ponieważ już wkrótce większość francuskich batalionów została zniszczona...

My forces, who was in the centre of the battlefield cannot prevent Campbell's disaster. However I managed to keep them in good order and they not panicked and not retreated from the battlefield. I managed to move my forces to support rest of Campbell's units and gave them  protection. 
Moje siły, które znajdowały się w centrum pola bitwy nie mogły zapobiec katastrofy oddziałów Campbella. Jednakże udało utrzymać się mi je w dobrym porządku i nie spanikowały ani nie uciekły z pola walki. Udało mi się zwrócić moimi oddziałami by wesprzeć resztę oddziałów Campbella i dać im ochronę.

The most unused forces was those of Angus and Bill. First Angus did not charged my troops and decided to shoot them on long distance and finally, when he deploy all of them decided to keep them in place. The same happened to Bill, who also wait for the outcome of the fights on our left flank. Finally when Angus decided to move his forces, but Bill decided to charge them with his cavalry. In return Angus did an emergency square and Cavalry withdraw on their previous positions. Finally they did nothing and the battle was over. It still finished with British victory, but French forces did not get broken and majority of them was still in action. So we managed to get better result that the historical.
Najmniej użytymi oddziałami były te Angusa i Billa. Wpierw Angus nie zaszarżował na moje oddziały a jedynie zdecydował się na ostrzał z dalekiego dystansu i ostatecznie gdy udało mu się wprowadzić wszystkie swoje oddziały trzymał je w jednym miejscu. To samo działo się z siłami Billa, który czekał na wynik walki na naszej lewej flance. W końcu Angus zdecydował się ruszyć swoje oddziały, lecz Bill zaszarżował na nie swoją kawalerią. W odpowiedzi Angus utworzył czworobok i konnica Billego powróciła na swoje pozyvje wyjściowe. Ostatecznie nie udało im sie nic osiągnąć i bitwa została zakończona. Brytyjczycy znów odnieśli zwycięstwo, jednak francuskie oddziały nie zostały złamane i większość z nich wciąż była zdolna do dalszej akcji. Udało nam sie więc osiągnąć wynik o dużo lepszy niż ten historyczny.

3. Something about shooting. Coś o strzelaniu.


I was asked long time ago by the game creator, what I would change  in the way of shooting in the rules. I would only resign from linear line of shooting and changed it for 45° range of fire, Similar to that used by Black Powder or By Fire and Sword. I think it is much more historically accurate than solution from the rules. Also I would allow to shoot to the units, who partially are covered by a friendly unit (let say I would allow to those, who are covered less than 50% but with the half result). That's all I would change in the rules.
Jakiś czas temu zostałem zapytany przez twórcę gry, co bym zmienił w zasadach ostrzału. Na pewno zrezygnowałbym z liniowej linii strzału na rzecz 45°. Coś podobnego do tego co proponują nam Black Powder czy Ogniem i Mieczem. Wydaje mi się to dużo bardziej historyczne niż to zaproponowane w zasadach. Również pozwoliłbym na ostrzał jednostek będących częściowo zakrytych przez nasze oddziały (powiedzmy ograniczyłbym to do tych zakrytych w mniej niż 50%, jednak rezultat byłby dzielony przez dwa). To wszystkie zmiany jakie bym wprowadził.

4. Links. Linki.


Angus:

Bill:

Campbell (SESWC):

Flickr:

piątek, 7 kwietnia 2017

Introduction to Guns of August. Wprowadzenie do Guns of August.

Yesterday I was introduced into board game called Guns of August. It is game when the player can take one side of the WW1  (Central or Entente) and lead them to war. However Michael Schneider moved it up the level and connected the board game with figures. He converted the board into two wargame tables (one for Eastern and one for Western front), also he converted all army tokens into wargame stands with 6mm figures. So far he managed to create armies and navies (yes, he also have plenty of ships in 1/2400) for France, Germany, Great Britain, Belgii and Austro-Hungary. Everything is prepared to play a big campaign game of WW1, from the beginning to its end. I will be played the Imperial-Royal army and has to be introduced into that game. For that purpose was that game.
Wczoraj zostałem wprowadzony w tajniki gry pt. Guns of August. Jest to gra, w której jeden z graczy może wcielić się w jedną ze stron biorących udział w I WŚ (Państwa Centralne lub Ententę) i poprowadzić je do wojny. Jednakże Michael podniósł grę o poziom wyżej i połączył planszówkę z grą figurkową. Przekształcił planszę w dwa wargamingowe stoły (jeden dla frontu wschodniego i jeden dla zachodniego), równocześnie przekształcił tokeny armii w małe podstawki z figurkami w skali 6mm. W ten sposób stworzył armie i marynarki wojenne (tak, ma pomalowane dużo okrętów w skali 1/2400) dla Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii i Austro-Węgier. Wszystko jest przygotowane by rozegrać wielką grę kampanijną Pierwszej Wojny Światowej, od jej początku do jej końca. Ja będę grał armią Cesarsko-Królewską i musiałem zostać w tajniki tej gry wprowadzony. w tym celu została zorganizowana ta gra. 

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider
MODELS/MODELE: Michael Schneider

In the game you move whole Army Corps. In our game I played Germans and Michael played French, Britain and Belgians. I decided to abandon the original Schlieffen plan and decided to use the modified plan who helped Germans in 1940. therefore my main attack went in direction of Verdun. My armies get stopped in Belgium but I managed to break the front at Verdun, take the fortress. That all happened till the end of November 1914, when we stopped the game. We called it a draw, but the situation was not good for Entente (broken front etc.). I really enjoyed the game. It is quite simple and fast playing rules. Now I need to read the rules and prepare the tactic for the incoming war...
W grze porusza się Korpusami Armii. W naszej grze  ja zagrałem Niemcami, a Michael Francuzami, Brytyjczykami i Belgami. Zdecydowałem się porzucić oryginalny plan Schlieffena i zdecydowałem się użyć zmodyfikowany plan, który pomógł Niemcom w 1940 roku, dlatego też mój główny atak poszedł w kierunku Verdun. Moje armie zostały zastopowane w Belgii jednak udało mi się przełamać front pod Verdun i zająć twierdzę. To wszystko osiągnąłem do listopada 1914, kiedy przerwaliśmy grę. Uznaliśmy ją za remis, jednak sytuacja była nieciekawa dla Ententy (przerwany front itp.). Gra mi się naprawdę podobała. Jest bardzo prosta i bardzo szybko się w nią gra. Teraz muszę tylko przeczytać zasady i przygotować taktykę na nadchodzącą wojnę...

Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

wtorek, 4 kwietnia 2017

Wings of Glory.

The aerial wargaming is very rare on my blog. So far you had only one game, long time ago and when that type of game was proposed to me to take part, without a delay I answered: YES! The game was very simple card driven game, a new version of Wings of War, called Wings of Glory. Don't ask me about difference, as I don't know.  
Lotniczy wargaming stanowi rzadką część tego bloga. Do tej pory miałem jedynie jedną taką grę i to bardzo dawno temu. Gdy więc taka gra została mi zaproponowana, bez namysłu odpowiedziałem: TAK! Gra jest bardzo prostą, napędzaną kartami grą i jest to nowa wersja gry Wings of War, teraz zwaną Wings of Glory. O różnice nie pytajcie, bo sam nie znam na nie odpowiedzi.


SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Jack Glanville, Malcolm, Chris

1. Forces. Siły.


We managed to play 2 games, In first game for the Entente played: Michael Charge, Campbell Hardie, myself and Malcolm, For the Germans played: Jack Glanville, John Glass, Michael Schneider and Chris. In second game Michael Charge was replaced by Derek Hodge. During the game, everybody was allowed to after shot down his plane to return to the action, However we made one exemption for Chris who returned more times during the game, but about the reasons I told you later.
Udało nam się rozegrać dwie gry. W pierwszej dla Ententy zagrali: Michael Charge, Campbell Hardie, ja i Malcolm. W drugiej Michaela Charge, wymienił Derek Hodge. Podczas gry, każdy miał prawo po zestrzeleniu swojego samolotu powrócić do gry, jednakże zrobiliśmy jeden wyjątek dla Chrisa, który powracał więcej razy i o powodach tej decyzji napiszę poniżej.

2. Game 1. Gra 1.


For half of us it was the first contact with that game. Only Chris, Malcolm, John and Jack did it before. However the game was very simple. All players have their own cards with maneuvers. Every player chose 3 of them and follow the orders from the cards (you cannot change them, so some sort of planning is required). There is no dicing if any plane get in our arc of fire it getting 2 or 1 hits, depends of distance. If the plane gets hit, need to take hit cards which have the value of 0 till 5. If the value of cards collected will be equal or higher then your strength value, you are shot down. Simple! After few turns we all know what to do and the fun started. The first casualty of the game was Michael, who outmaneuvered his plane and left the battlefield! The first shot down pilot was Malcolm. Finally the game finished with second Michael S. plane against 3 Entente planes (Campbell's, mine and Malcolm's). German plane gets shot down (by Campbell) and we won the game.
Dla połowy z nas był do pierwszy kontakt z tymi zasadami, jedynie Chris, Malcolm, John i Jack mieli z nimi jakiekolwiek doczynienia. Jednakże gra okazała się bardzo prosta. Wszyscy gracze posiadali ich własne karty manewrów. Każdy gracz wybierał 3 z nich i musiał wykonać zawarte na nich akcje (nie wolno ich w trakcie gry wymieniać, więc jakiś rodzaj planowania jest tu wymagany). Nie używa się tu kości do gry a trafienia uzyskuje się gdy wrogi samolot znajdzie się w zasięgu naszego ognia. Można uzyskać 1 lub 2 trafienia w zależności od odległości samolotów. Jeśli samolot zostanie trafiony trzeba pobrać specjalną kartę trafienia, której wartość wynosi od 0 do 5. Jeśli wartość pobranych w ten sposób kart zrówna się lub przekroczy wartość siły naszego samolotu, zostaliśmy zestrzeleni. Bardzo proste! Po kilku turach wszyscy wiedzieli co mają robić i zabawa się zaczęła. Jako pierwszą stratę tej gry należy zaliczyć samolot Michaela S., który został wymanewrowany i opuścił pole walki! Jako pierwszy zestrzelony został Malcolm. W końcu na placu boju pozostały: drugi samolot Michaela S. oraz 3 samoloty Ententy: Campbella, mój i Malcolma. Niemiecki samolot został zestrzelony (przez Campbella) i wygraliśmy pierwszą grę.

3. Game 2. Gra 2.


Much more confident with the rules we entered the second game. Michael C. has been exchanged by Derek, whose way of flying, was in my opinion, let's call it  very extraordinary... Anyway finally on the battlefield left only John with Campbell. Our pilot outmaneuvered the Central one and again we won the game!
Dużo bardziej pewni siebie, przystąpiliśmy do drugiej gry. Michael C. został wymieniony przez Dereka, którego sposób pilotażu był, jakby to się wyrazić, bardzo osobliwy... Mimo tego, w końcówce na polu walki pozostali jedynie John i Campbell. Naszemu pilotowi udało się wymanewrować pilota państw centralnych i znów wygraliśmy grę.

4. Summary. Podsumowanie.


Entente won two games. Only Campbell managed to get 5 kills and only he deserved the name of the ase. I was flying the Nieuport NI.28 from USAS and get 3 kills, but also get shot down 3 times. The best of the 'best' was Chris who get shot down 5 times! It was very fun game! Hope that there will be more aerial games in the future.
Ententa wygrała dwie gry. Jedynie Campbellowi udało się uzyskać 5 zestrzeleń i tylko on zasłużył na miano asa. Ja pilotowałem Nieuporta NI.28 z USAS i uzyskałem 3 zestrzelenia, jednak aż 3 razy zostałem zestrzelony. Najlepszym z "najlepszych" okazał się Chris, który został zestrzelony aż pięciokrotnie! Podczas gry mieliśmy świetna zabawę! Mam nadzieję na więcej gier lotniczych w przyszłości.

5. Links. Linki.


Michael C.:

Campbell (SESWC):

Flickr: