czwartek, 25 lutego 2016

Sake-Do

Last Thursday in SESWC, we had a Black Powder game with using of Gleaming Katanas supplement. For those, who don't know what Gleaming Katanas are, it is supplement created by wargames, which fit Black Powder into Japan, during of the Edo period. As this will be the next AB1 theme, some of us want to test it before the main game.
W ostatni czwartek w SESWC, mieliśmy grę, przy użyciu zasad Black Powder z i Gleaming Katanas. dla tych, kto nie wie, co to takiego są Gleaming Katanas, to jest to dodatek, stworzony przez wargamerów, który wpasują zasady Black Powder w Japonię okresu Edo. Jako, że właśnie to będzie tematem naszego następnego spotkania grupy AB1, kilku z nas chciało to przetestować przed główną grą.

SCENARIO/SCENARIUSZ: John Glass
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: John Glass
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: John Glass, Donald Adamson

This time it will be very short report. In our game Campbell was secured the transport of sake to his palace. However during the journey, he has been stopped by his rival, who was willing to take sake for himself. Also Campbell had a gun, which his opponent, Donald desires for himself. Donald took control over his left flank and hired his daimyo (myself), who was responsible for leading his troops on the right flank.
Tym razem raport będzie bardzo krótki. W naszej grze Campbell zabezpieczał transport sake, do swego pałacu. Jednakże podczas podróży, został zatrzymany przez swojego rywala, który chciał przejąć sake dla siebie. Campbell posiadał również działo, które jego przeciwnik, Donald pragnął pozyskać dla siebie. Donald przejął dowództwo nad swoją lewą flanką oraz zatrudnił swojego daimyo (czyli mnie), by dowodził atakiem na prawej flance.

The fight was one huge disaster for Campbell. First his samurais get bitten by peasant archers. There is more, during this fight his daimyo get killed from peasant hand. Finally he was pushed back and lost his sake and his gun. 
Walka była jedną wielką katastrofą dla Campbella. Wpierw jego samuraje zostali pobici przez chłopskich łuczników. Tego było jednak za mało i w tej walce zginął jego daimyo, który poległ z chłopskiej ręki. W ostateczności został zmuszony do odwrotu i stracił swoją sake i działo.

Gleaming Katanas worked very well and all new players get it very quickly. It is just Black Powder but with a japanese taste. I really enjoyed the game and I am thinking about creating a small army with gleaming katanas for myself!
Gleaming Katanas sprawdziły się w grze znakomicie i wszyscy nowi gracze załapali zasady bardzo szybko. Jest to naprościej mówiąc, Black Powder z japońskim smaczkiem. Gra mi się naprawdę podobała i myślę nad stworzeniem dla siebie małej armii z błyszczącymi katanami!

Links:
Linki:

Campbell's relation on SESWC's facebook profile:
Relacja Campbella na profilu facebookowym SESWC:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=981319825239324&id=158670127504302

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157664383346489

czwartek, 18 lutego 2016

Bohemia 1813.

After long break we come back to games played at Hugh's home. This time it was big Napoleonic battle played with the use of Black Powder.
Po długiej przerwie powracamy co gier rozgrywanych u Hugha w jego domu. Tym razem była to duża napoleońska bitwa z uzyciem zasad Black Powder.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bill Gilchrist

1. Forces. Siły.


AUSTRIANS/AUSTRIACY
(Dave M)

1 infantry battalion

RUSSIANS/ROSJANIE
(Bill Gilchrist, Dave O'Brian, Dave M., Hugh Wilson)

9 infantry battalions
3 guns
4 cavalry regiments

GRAND DUCHY OF WARSAW and GRAND DUCHY OF BERG/WIELKIE KSIĘSTWO WARSZAWSKIE i WIELKIE KSIĘSTWO BERGU
(Bartek Żynda)

3 infantry battalions
1 gun

FRENCH/FRANCUZI
(Tim Watson, Ray Neal, Bartek Żynda)

6 infantry battalions
2 guns
3 cavalry regiments

2. The game. Gra.


It was 1813. Somewhere in Bohemia, the brigade of allied troops hold the pass, somewhere in the mountains. However the last French problems in Russia and specially the humiliating campaign in Russia in 1812, forced the Austrian battalion (mainly Czechs) to change their colors. Now brigade consisted with 2 Berg's and one Polish battalion had to face the whole Russian army, cut of from main froces by Czechs in the village. They can buy the time to the other French troops to arrive and hold Russians as long as possible. But who will inform main French forces about the incoming danger? It is only one brave who can do it. Gallant Colonel Gerard (we decided that in 1813 he should be already promoted to colonel).
Był rok 1813. Gdzieś w Bohemii, sojusznicza brygada zabezpieczała przełęcz, znajdującą się gdzieś w górach. Jednakze ostatnie problemy Francuzów a w szczególności ich upokażająca kampania w Rosji w 1812 roku, sprawiła że austriacki batalion (głównie Czesi) do zmiany stron. Teraz brygada składająca się z dwóch battalionów z Bergu i jednego polskiego została odcięta przez Czechów od głównych sił i sama musi stawić czoła całej rosyjskiej armii. Muszą zdobyć jak najwięcej czasu by umozliwić przybycie siłom francuskim i powstrzymać Rosjan jak najdłużej. Lecz kto poinformuje główne francuskie oddziały o nadchodzącym niebezpieczeństwie? Jest tylko jeden odwazny, który może tego dokonać. Szarmancki pułkownik Gerard (zdecydowaliśmy, że w 1813 roku powinien juz być awansowany na pułkownika).

The battle beginns. Allied brigade holded Russians, but there was to much of them and slowly they get surrounded.
Bitwa się rozpoczęła. Sojusznicza brygada powstrzymywała Rosjan, lecz było ich zbyt wielu i w końcu zostali otoczeni.

Finally only one battalion of Berg remain on the battlefield. They survived attack of the Russian infantry from the flank and heavy fire from all Russians muskets and guns. Finally Russian cavalry did the job and destroyed the brave battalion. That heroic fight stopped many Russian troops and only three of them crossed the pass. And there they get surprised!
W końcu ostał się jeden batalion z Bergu. Przetrwali atak z flanki rosyjskiej piechoty oraz ogień ze wszystkich rosyjskich muszkietów i dział. W końcu Rosyjska kawaleria dokończyła robotę i zniszczyła dzielny batalion. Ta heroiczna walka zatrzymała wiele rosyjskich oddziałów i jedynie trzem z nich udało się przekroczyć przełęcz. Tam czekała na nich niespodzianka!

Our Gallant Colonel Gerard did the job and informed the French commander about incoming Russians. So the Russians had to face the whole French army!
Nasz Szrmancki pułkownik Gerard wykonał swoje zadanie i poinformował francuskiego dowódcę o nadciagających Rosjanach. Teraz Rosjanie musieli stanąc naprzeciw całej armii francuskiej.

Thanks to the sacrifice of the Polish and Ber units, French has definite advantage over the Russian on this side of the pass. Soon most of the Russian units had been destroyed or forced to withdraw on the Russian part of the pass. The fight for the village just started.
Dzięki poświęceniu oddziałów z Bergu i Polaków, Francuzi mieli zdecydowaną przewagę nad Rosjanami po tej stronie przełęczy. Wkrótce większość rosyjskich oddziałow została albo zniszczona, albo zmuszona do powrotu na rosyjską stronę. Walka o wieś właśnie sie rozpoczęła.

Czechs supported by Russian gun hold three French assaults. Finally French broke into the village and get the pass. We did not have enough time to finish that game and we all decided that we will finish that game with a draw, because Russians had been pushed off the village but not destroyed, so they had possibilities to retake the village.
Czesi wsparci rosyjskim działem wytrzymali trzy francuskie ataki. W końcu Francuzom udało się włamać do wioski i przejąć przełęcz. Nie mielismy juz niestety więcej czasu na grę i dlatego zakończylismy ją remisem. Rosjanie zostali odepchnięci od wioski, jednak nie rozbici i w związku z tym mieli duże szanse na odbicie wioski.

3. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

wtorek, 16 lutego 2016

Caen 1944 (# 3A)

Last Thursday we all come back to our 'forgotten' Bolt Action campaign, Caen 1944. Finally we started the third turn. We played the centre action, where British and Canadian troops moved forward to take the Caen. Those troops where lead by Donald and Bill. Bill asked me to borrow him my troops for this game and finally he cannot made that evening so I jumped into his chair. The same happened to Germans players, where Brian has been replaced by John Glass.
W ostatni czwartek powrócilismy do naszej "zapomnianej" kampanii Caen 1944, rozgrywanej przy uzyciu zasad Bolt Action. W końcu rozpoczęliśmy trzecią turę. Była to akcja w centrum, gdzie brytyjskie i kanadyjskie oddziały parły w kierunku Caen. Te oddziały były dowodzone przez Donalda i Billa. Bill poprosił mnie aby na ta gre pożyczyć mu moje oddziały i ostatecznie nie mógł być tego wieczora w klubie, więc zajałem jego miejsce. To samo przydarzyło się graczom niemieckim i tam Briana zastąpił John Glass.

SCENARIO/SCENARIUSZ: No 4. from the main book/Nr 4 z głównego podręcznika
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Donald Adamson, Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


Allied placed 1500 pts British tank platoon (Donald Adamson) supported by Canadians (Bartek Żynda) with 1200 pts. Germans placed 1200 pts Infantry platoon (John Glass) together with German 1500 pts tank platoon (Campbell Hardie).
Alianci wystawili brytyjski pluton pancerny na 1500 pkt. (Donald Adamson), wsparty Kanadyjczykami (Bartek Żynda) z 1200 pkt. Niemcy wystawili pluton piechoty na 1200 pkt. (John Glass), wsparty plutonem pancernym na 1500 pkt. (Campbell Hardie).

2. The game. Gra.


This time we did not have to much luck during whole game. Firstly, our artillery attack went completely wrong. First Donald rolled 1 for incoming artillery and his troops get hardly pinned and in next turn I made the same... So our only hope was to use our secret weapons: three flamethrowers. Two of them was on Wasps and one was carried by soldiers. However soon it turned out, that two Wasps are illegal under the campaign rules as too powerful, but this time they allowed us to use them. They cleared the objective (the white house in the centre), but then Donald decided to complicate our game one more time. He took the wrong bag with order dices and for the few turns, he draw dices from the bag, where was several 'tea time' dices and none of the allied... It was not surprising, that the turns ended very quicklyen't been moving and time was running out very fast. Finally we did not managed to take control over the objective and the game finished with German victory.
Tym razem nie mieliśmy w grze zbyt dużego szczęścia. Po pierwsze, nasz atak artyleryjski poszedł kompletnie nie tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Wpierw Donald wyrzucił 1 dla nadchodzącej artylerii i mocno spinował swoje oddziały a następnie ja zrobiłem dokładnie to samo... Naszą ostatnią nadzieją pozostały nam nasze sekretne bronie: trzy miotacze płomieni. Dwa z nich były na Waspach a trzeci był niesiny przez żołnierzy. Jednak wkrótce okazało się, że uzycie dwóch Waspów jest według zasad kampanii nielegalne, jednak nasi oponenci zgodzili się byśmy ich użyli. Oczyściły cel gry (biały dom w centrum), ale wtedy Donald postanowił dodatkowo skomplikować nam grę. Pomylił torby z kośćmi rozkazów i zaczął przez kilka następnych tur wybierać kości z tej torby, gdzie było kilkanaście kości "tea time" i żadnej alianckiej... Nic więc dziwnego, że tury kończyły się bardzo szybko, my się nie poruszaliśmy a czas uciekał bardzo szybko. W końcu nie udało się nam opanować celu gry i ta zakończyła się niemieckim zwycięstwem.

3. Links. Linki.


Campbell's relation on our club's facebook profile:
Relacja Campbella na profilu facebookowym naszego klubu:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

Where is the rabbit? Gdzie jest królik?

środa, 10 lutego 2016

Lissjanka 1943.

Last Thursday in our club we had Rapid Fire, Eastern front game. It was Lissjanka scenario by Brad Smith. Bill provided Red Army and I provided Germans. 
W zeszły czwartek w naszym klubie mieliśmy grę z frontu wschodniego, przy uzyciu zasad Rapid Fire. Był to scenariusz napisany przez Brada Smitha: Lissjanka. Bill wystawił Armię Czerwoną, ja wystawiłem Niemców.

SCENARIO/SCENARIUSZ:Brad Smith
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Scenario. Scenariusz.


Orders and OdBs can be found at this link:
Rozkazy i OdB można znaleźć pod tym linkiem:


Bill played Soviets, whilst myself, Peter and Alan played Germans.
Bill grał Sowietami, natomiast ja, Peter i Alan graliśmy Niemcami.

2. The game. Gra.


The game started very badly for Germans. The accurate fire from Soviet guns decimated German tanks. Soon most of the 1st Panzer Regiment was destroyed. However Soviets get attacked from the flank by our reinforcements. Bill have to move two T-34s companies against Tigers and Panthers. German tanks get support from the aircraft and soon whole soviet right flank was cleared. The same happen on their left. The Soviet Motor Battalion has been attacked from their front and from their back and soon they have been reduced by half. It opened the way for withdrawing and for the attacking German forces. The game would be won by Germans but they did not made enough damages. They only get 98 pts against Soviet 82 pts and the game finished with a draw.


Gra zaczęła się bardzo źle dla Niemców. Celny ogień sowieckiej artylerii zdziesiątkował niemieckie czołgi. Wkrótce większość 1. Pancer Regimentu była zniszczona. Jednak Sowieci zostali zaatakowani z flanki przez nasze posiłki. Bill musiał rzucić przeciw Tygrysom i Panterom dwie kompanie T-34. Niemieckie czołgi uzyskały wsparcie lotnictwa i wkrótce cała prawa sowiecka flanka została wyczyszczona. To samo stało się na ich lewej flance. Sowiecki batalion zmotoryzowany został zaatakowany od czoła jak i od tyłu i wkrótce został zredukowany do połowy swego stanu początkowego. To otworzyło drogę dla wycofujących się i atakujących Niemców. Gra mogła skończyć się zwycięstwem, jednak Niemcy uzyskali 98 pkt, przeciw sowieckim 82 pkt i gra zakończyła się remisem.

3. Links. Linki.


Bill's relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr: