czwartek, 31 stycznia 2019

Greece, 86 BC. Grecja, 86 p.n.e.

Today short report from our Sunday game. This time it was Pontic vs Rome with a use of To the Strongest rules. 
Dzisiaj krótki raport z naszej niedzielnej gry. Tym razem był to pojedynek Rzymu z Pontem z użyciem zasad To the Strongest.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: 
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Jack Glanville


1. Forces. Siły.ROME/RZYM
(Jack, Bartek)

I LEGION

2 x Light infantry
10 x LegionnairesII LEGION

2 x Light Infantry
1 x Medium Infantry
5 x Legionnaires
5 x CavalryPONT
(Peter)

Pontic Army

3 x Phalange
2 x Medium Infantry
2 x Light Infantry
2 x Light Cavalry
2 x Medium CavalryPontic Allies

2 x Light Infantry
10 x Medium Infantry
4 x Light Cavalry2. The game. Gra.


Sadly this game was played 2 weeks ago and I don't remember everything from it. I will remember it as the game with the worst cards I ever had. To be honest, this period is not my Roman period (my army is a little older period) and had some problems with tactic at the beginning. Finally I maintained it and soon was able to play. I was ready, but not my cards. It was very strange and frustrating, but any time I was draw for attack card it was always not enough, but when I draw for saving I for the most of the time had a good one. That situations was also present on the table, where Pontic allied took the initiative on my side. I was slowly starting lost my coins...
Niestety ta gra odbyła się jakoś 2 tygodnie temu i nie pamiętam z niej już zbyt wiele. Tą grę zapamiętam jednak jako tą, z najgorzej wybieranymi kartami, jaką kiedykolwiek miałem. By być w pełni szczerym, ta rzymska armia, nie jest okresem, w który się wstrzeliłem (moja jest trochę wcześniejsza) i na początku miałem pewne problemy z taktyką. Ostatecznie i to udało mi się opanować i byłem gotowy do gry. Ja byłem, ale nie moje karty. To było bardzo dziwne i frustrujące, jednak kiedykolwiek grałem kartę do ataku, było zawsze za mało, ale jak juz do obrony, to w większości udawało mi się to. Ta sytuacja miała swoje odwzorowanie na stole, gdzie sprzymierzeńcy Pontu przejęli inicjatywę na mojej stronie stołu. Powoli zacząłem też tracić swoje monety...On the other end Jack was much more successful than me. His cavalry managed to beat Pontic counterparts and started to get advantage. They even captured Pontic camp.  Finally Peter had to send some support from his Allies, but it did not helped at all. His Phalangites, disorganised had to withdraw. Finally at the day end we had very interesting situation. Peter's Pontic and my Romans were close to collapse. I left with 2 coins and the same Pontic. It was matter of time, who will suffer the luck of morale. Remembered the cards I had during the action I ordered all my cohorts to move back, that saved me. That situation was used by Jack, who pushed his forces to the last charge and managed to broke Pontic lines. The game was over with Roman victory.
Po drugiej stronie Jack, był bardziej skuteczny ode mnie. Jego kawalerii udało się pobić jej pontyjską przeciwniczkę i zaczęła zdobywać przewagę. Udało się jej nawet zająć pontyjski obóz. Ostateczne Peter musiał wezwać wsparcie swoich sprzymierzeńców, ale ta pomoc nie okazała się wystarczająca. Jego falangici, zdezorganizowani, musieli się cofnąć. W końcu na sam koniec dnia mieliśmy bardzo interesującą sytuację. Pont Petera i moi Rzymianie byli bliscy rozbicia. Ja jak i siły pontyjskie pozostaliśmy jedynie z 2 monetami. Była to tylko kwestią czasu, kto utraci całe morale. Pamiętając jednak o moich kartach, rozkazałem moim kohortom by się cofnęły, to mnie ocaliło. Tą sytuację wykorzystał Jack, który pchnął swoje oddziały do ostatniego ataku i tym samym udało mu się złamać linie pontyjskie. Gra zakończyła się rzymskim zwycięstwem.


3. Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

poniedziałek, 21 stycznia 2019

Grzegrzogrzewickie Hills, 1657. Wzgórza Grzegrzogrzewickie, 1657.

With last Thursday game we had several problems. First it supposed to be a 2WW naval game, but according to a fire in Angus's house, we had to cancel it. Happily nobody get hurt and most of his books and models get saved (some boxes get melted and some of them get smoked). For that I have volunteered to prepare game by myself with By Fire and Sword rules. I was going to made a divisional game, but only Campbell and Alasdair appeared, so we downgrade a game to a skirmish. As both players had only one game each, we went to the small points forces, to made the game easier for them with me as the umpire.
Z ostatnią czwartkową grą mieliśmy kilka problemów. Na początku miała to być morska rozgrywka z czasów 2WŚ, jednak ze względu na pożar w mieszkaniu Angusa musieliśmy to odwołać. Na szczęście nikt nie ucierpiał a wszystkie książki i modele udało się uratować (kilka pudełek się stopiło i część z nich okopciło). Z tego powodu zgłosiłem się na ochotnika i zaproponowałem Ogniem i Mieczem, jako zamiennik. Chciałem zrobić grę dywizyjną, jednak tylko Campbell i Alasdair się pojawili więc obniżyliśmy poziom do podjazdu. Jako że obaj gracze mieli do tej pory tylko po jednej grze, zagraliśmy na minimalne siły, by było im łatwiej a sam zostałem prowadzącym grę.SCENARIO/SCENARIUSZ: Take and Hold from main book.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC

FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.Before I move to the forces used in the game, it is good opportunity to show you my both divisions. Right now I am able to put for Polish-Lithuanian forces a division (40 points) consist of 2 Cavalry Regiments (21 and 16 points) and 1 Dragoon Regiment (3 points). That can face Swedish field division (32 points) of 2 Veteran Mercenary Reiters Regiments (both 6 points), Veteran Mercenary Dragoon Regiment (8 points) and New Type Mercenary Infantry Regiment (7 points) together with extra regimental gun for 1 point. But that forces I said before haven't been used.
Zanim przejdę do sił użytych w grze, to dobry moment na zaprezentowanie moich obu dywizji. Obecne mogę wystawić dywizję RONu za 40 punktów, składającą się z 2 pułków jazdy (21 i 16 punktów) i pułku dragonów (3 punkty). Te siły mogą rywalizować ze szwedzką dywizją polową  (32 punkty), składającą się z 2 pułków rajtarii najemnej, weternów (oba po 6 punktów), pułku najemnych dragonów, weteranów (8 punktów) i piechoty najemnej nowego typu (7 punktów) wraz z dodatkowym działkiem regimentowym za 1 punkt. Jednak te siły nie zostały użyte w grze, tak jak o tym wspomniałem powyżej.

Table prepared for divisional game. Stół przygotowany na grę dywizyjną.
Polish division. Dywizja polska.
Swedish division. Dywizja szwedzka.


KINGDOM OF SWEDEN/KRÓLESTWO SZWECJI
(Alasdair)

Colonel with 3 orders

2 x Reiter's banner (2 bases)
1 x Dragoon banner (3 bases)
1 x Regimental Gun (1 base)

Yes, I know the gun is illegal. I just did not read the small print again below army list... Both lists are from Deluge supplement for 1657.
Tak, wiem że nie powinno być działa. Po prostu znów nie przeczytałem drobnego druku pod listą armii. Obie armie są na podstawie dodatku Potop na rok 1657.POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH/RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
(Campbell)

Colonel with 3 orders

1 x Cossack Style Cavalry banner with spears (3 bases)
2 x Cossack Style Cavalry banner (3 bases)
1 x Dragoon banner (3 bases)


2. The game. Gra.


From the point difference Polish Colonel became a cowardly officer. From better Polish reconnaissance, they get forced march with one unit. Both sides moved to take all hills. However Swedish dragoons moved to the forest on their left and there prepared themselves to fire at Polish dragoons, who took one of the hills. For the remaining both hills Reiters faced both Cossack Style Cavalries. On the main the Swedes were victorious, but on the other Poles destroyed the Swedish cavalry. Then the Polish luck finished. Swedish dragoons managed to force their Polish counterpart to withdraw (they flied from the battlefield). In exchange one of the Cossack banners decided to charge against Swedish colonel, but accidently they touched Swedish dragons, who managed to move back, Poles get disorganised and their rally was not possible, as the Polish colonel was to far. In next turn Dragoons returned to their position and fired at Poles. Another Polish banner was lost. Finally the lucky shot from Swedish gun finished the life of the Polish colonel and the game was over with full annihilation of Polish forces. Historic victory for Sweden!
Z różnicy punktów polski pułkownik okazał się tchórzem. Z lepszego polskiego rozpoznania, polskie siły miały możliwość forsownego marszu, jednego z oddziałów. Obie siły ruszyły by zająć wzgórza. Jednakże szwedzcy dragoni zatrzymali się w lasku po ich lewej stronie, by tam przygotować się do strzału przeciw polskim dragonom, zajmującym pobliskie wzgórze. O oba pozostałe wzgórza rajtarzy starli się z jazdą kozacką. Na głównym wzgórzu zwyciężyli Szwedzi, jednak Polakom udało się zniszczyć szwedzką kawalerię na drugim. Wtedy skończyło się polskie szczęście. Szwedzkim dragonom udało się zmusić jej polski odpowiednik do wycofania się (w efekcie uciekli oni z pola bitwy). W odpowiedzi na to, podczas szarży jazdy kozackiej przeciw szwedzkiemu pułkownikowi, Polacy zawadzili o szwedzką dragonię, która wykonała ruch w tył i tym zdezorganizowała polską jazdę. Polski dowódca był za daleko by ją uporządkować. W następnej turze dragoni powrócili na swoje pozycje i ostrzelali Polaków. Kolejna polska chorągiew została zniszczona. Ostatecznie szczęśliwy strzał szwedzkiej armaty zabiła polskiego pułkownika i gra została zakończona całkowitym zniszczeniem polskich sił. Historyczne zwycięstwo dla Szwecji!3. Links. Linki.


Campbell (SESWC):

Flickr:

czwartek, 17 stycznia 2019

Mehr, 1758

Last week we had Seven Years War game. After several tests, Michael finally published his set and this time we were going to check, how it will work with historical scenario. For that we used one of the Charles Grant's games and that was battle of Mehr, fought 5th of august 1758.
W zeszłym tygodniu mieliśmy grę z okresu wojny siedmioletniej. Po kilku testach, Michael w końcu opublikował swoje zasady i tym razem postanowiliśmy je przetestować z historycznym scenariuszem. do tego celu użyliśmy jednej z gier Charlesa Granta i była to potyczka pod Mehr, stoczoną 5 sierpnia 1758 roku.SCENARIO/SCENARIUSZ: Charles Grant
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider

1. Forces. Siły.
ALLIED/SPRZYMIERZENI
(Michael, Mike)

7 x Line Infantry Battalion
2 x Cavalry RegimentsFRANCE/FRANCJA
(Angus, Alasdair, Bartek)

11 x Line Infantry Battalion
1 x Gun Battery
2 x Cavalry Regiment
1 x Light Cavalry Regiment2. The game. Gra.

The objectives of the game were simple either to destroy the opponent or for French move 4 Infantry and 2 cavalry units through the enemy edge. As we did not wanted to repeat French disaster from the history, so we came with cunning plan. My division of 4 Infantry Battalion and 2 Cavalry Regiments moved from one flank to the other. In the meantime Angus and Alasdair were going to kept busy Allied forces with frontal attack. That plan worked well, but took a lot of time and my units finally landed on the other end almost at the end of the game. Finally I was able to attack. Both Michaels aware of their situation had to prevent it and sent their Cavalry supported by some infantry against my forces. The fight begins and my cavalry get repulsed. That's classic situation were mine and Mike's cavalry clash. I had to regroup and charged again. Finally after several attempts I managed to create the gape in Allied lines. Sadly we had not enough time to finish it and the game finished with a draw. During the game I was not happy with the cavalry rules Michael decided to publish as he made them to simple for my taste and were differ from the tested version (which I think were very good). Anyway the rules worked well and the game was a lot of fun.
Celami gry było albo zniszczenie przeciwnika albo w przypadku Francuzów, wyjście przez krawędź przeciwnika 4 oddziałami piechoty i 2 kawalerii. Jako że nie chcieliśmy powtórzyć francuskiej katastrofy z historii, postanowiliśmy wcielić w życie przebiegły plan. Moja dywizja czterech batalionów piechoty i 2 pułków kawalerii miała przejść z jednej flanki na drugą. W międzyczasie Angus i Alasdair mieli zająć walką siły sprzymierzonych, frontalnym atakiem. Plan zadziałał bardzo dobrze, jednak zajął nam bardzo dużo czasu i moje oddziały znalazły się na pozycjach prawie pod koniec gry. W końcu byłem gotowy do ataku. Obaj Michaele zdążyli się zorientować w ich sytuacji i postanowili temu zapobiec. Przeciw moim oddziałom wysłali swoją kawalerię i pewną ilość piechoty. Walka się zaczęła i moja kawaleria została odparta. To klasyczna sytuacja w moich i Mike'a starciach kawaleryjskich. Musiałem się przegrupować i zaszarżować jeszcze raz. Ostatecznie po kilku próbach udało mi się stworzyć przerwę w linii Sprzymierzonych. Niestety zabrakło nam czasu na jej wykorzystanie. Gra zakończyła się remisem. Podczas gry nie za bardzo byłem zadowolony z opublikowanych zasad kawalerii. Michael uprościł je zbyt znacznie jak na mój gust i różniły się od tych testowanych (które moim zdaniem były bardzo dobre). Pomimo tego zasady sprawdziły się w grze a sama rozgrywka była bardzo przyjemna.3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr:

Historical battle of Mehr:

czwartek, 10 stycznia 2019

Grzmiszczosławice, 1939.

Few weeks ago, Andrew, the members of the Wargaming in Scotland group on Facebook, asked if someone would be able to show him Battlegroup rules. I answered him as the first and last Thursday we had our game. I was thinking which book to use, Kursk, Fall of the Reich or Blitzkrieg. I decided to use the last one, which would be the great possibility to use some of my new models. Therefore we had Polish campaign of 1939 and fight for fictitious village with hard to pronounce name of Grzmiszczosławice.
Kilka tygodni temu, Andrew, członek facebookowej grupy Wargaming in Scotland, zapytał się czy ktoś nie pokazałby mu zasad Battlegroup. Odpowiedziałem jako pierwszy i w ten sposób w zeszły czwartek odbyła się nasza gra. Zastanawiałem się jakiej książki użyć, Kurska, Fall of the Reich czy Blitzkrieg. Zdecydowałem się na tą ostatnią, była to więc możliwość użycia kilku z moich nowych modeli. Dlatego też mieliśmy grę z okresu Kampanii w Polsce w 1939 roku i walkę o fikcyjną wioskę o bardzo trudnej do wymówienia nazwie Grzmiszczosławice.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bridgehead Breakout
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.GERMANY/NIEMCY
(Andrew)

HQ with Sdkfz 251/6

Infantry Platoon with AT grenades, light mortar, medium mortar, tripod MG34, PaK 36 with Kfz. 69, IG.18 with Kfz.69

Tank Platoon (3 x PzKpfw II, 2 x PzKpfw I)
SdKfz 222POLAND/POLSKA
(Alasdair)

HQ

Infantry Platoon with 2 light mortars, HMG, Bofors AT gun, 

2 x wz.34 AC (1 x MG, 1 x gun)
Tankette Platoon (2 x TKS, 1 x TKS(20mm)
Tank Platoon (2 x FT17(gun), 1 x FT17(MG))


2. The game. Gra.


I slightly changed the original scenario. We had 3 objectives (two hills and a ford). The river crossing I moved to the center of the table. The objectives was able to be taken by infantry only. For the first turn Andrew, who defend the river crossing rolled very bad and only his Armoured Car was present on the table. Alisdair rolled little better and was able to put three units on table (both Armoured Cars plus FT17 tank with MG).
Lekko zmieniłem oryginalny scenariusz. Mieliśmy 3 cele gry (dwa wzgórza i bród). Przecięcie drogi i rzeki przesunąłem do środka rzeki. Cele gry mogły być zajęte jedynie przez piechotę. W pierwszej turze Andrew rzucił bardzo słabo i tylko jego samochód pancerny mógł pojawić się na stole. Alasdair rzucił trochę lepiej i rozpoczął grę z trzema oddziałami (oba samochody pancerne i czołg FT17 z km).Soon Poles took the hill at their side of the river and Germans took their hill. Germans managed to destroy the first polish tank (FT with MG). Polish response was quick and soon one of the Pz IIs has been destroyed (by mine). Both sides moved their forces towards the river, but no one decided to cross it. Soon both players discovered the power of the mortars and kept fired at the opponent with those weapons. The game stuck in stalemate...
Wkrótce Polacy zajęli wzgórze po swojej stronie rzeki a Niemcy górke po swojej stronie. Niemcom udało się zniszczyć pierwszy polski czołg (FT z km). Polska odpowiedź była szybka i wkrótce jeden z Pz II również został zniszczony (wjechał na minę). Obie strony pchnęły swoje oddziały w kierunku rzeki, jednak nikt nie zdecydował się na jej przekroczenie. Wkrótce obaj gracze odkryli siłę moździerzy i rozpoczęli ostrzał z tej broni swojego przeciwnika. Mieliśmy tymczasowy pat...Then Alasdair had to take a counter (I don't remember what was destroyed), which gave him a plane. For the arrival he got 6 and PZL-11 arrived. Sadly for him, Andrew's token was BREAK DOWN, which was used against the plane. That was all for using the aircraft during this game... Soon we had to finish the game, both sides had one objective each, but Germans lost more BR points, therefore Poles won this game.
Wtedy Alasdair musiał wziąć tokena (nie pamiętam już co zostało wtedy zniszczone), co dało mu samolot. Na jego przybycie rzucił 6 i PZL-11 nadleciał. Na jego nieszczęście, tokenem wylosowanym przez Andrew'a był BREAK DOWN, użyty przeciw samolotowi. To by było na tyle w temacie użycia lotnictwa w tej grze... Wkrótce musieliśmy kończyć naszą grę, obie strony miały po jednym celu, jednak Niemcy stracili więcej punktów BR, gra zakończyła się więc polskim zwycięstwem.


3. Links. Linki.


Flickr:


Today is 222 anniversary of agreement between General Dąbrowski and Government of the Lombardy Republic. That created the Polish Legions in Italy and started Polish support for Napoleon and Republican and later on, the Imperial France. Below is the  part of the Polish movie 'Popioły' (Ashes), which showing that formation (I hope that one day someone will made figures looks exactly like soldiers on that movie, with no shoes, torn clothes etc.). That units later became the famous Vistula Legion.
Dzisiaj przypada 222 rocznica podpisania porozumienia pomiędzy generałem Dąbrowskim a rządem Republiki Lombardzkiej. Utworzono w ten sposób Legiony Polskie we Włoszech, które rozpoczęły wspieranie Napoleona oraz republikańską a potem imperialną Francję. Poniżej fragment filmu "Popioły", które pokazują tą formację (mam nadzieję, że ktoś kiedyś stworzy tak wyglądające figurki bez butów, w podartych ubraniach itp.). Ten oddział w przyszłości stanie się sławną Legią Nadwiślańską.

czwartek, 3 stycznia 2019

2018/2019

It is this time when one must do some past year summary and some plans for the next one. As this is a tradition of that blog, I cannot miss that part. So here you are. However, before that, take a minute or two and read something about my plans for 2018.
To jest ten czas, kiedy trzeba dokonać podsumowania zeszłego roku i plany na rok przyszły. Jako, że jest to już tradycja tego bloga, nie mogłem więc tej części pominąć. Oto ona. Zanim jednak do tego przejdziecie, proszę poświęćcie minutkę albo dwie i przeczytajcie o moich planach na rok 2018:

https://asienieboje.blogspot.com/2018/01/20172018.html

1. 2018


1.1. Blog.


I managed to increase the number of posts. I think it is mainly because during that year I changed my job and now I have more time for hobbies. Last year I posted 69 times (54 previous years). My blog was visited 70 360 times (81 723 in 2017). I have 99 followers now (96 in 2017).
Udało mi się zwiększyć liczbę postów. Wydaje mi się, że głównie dzięki zmianie pracy w tym roku, dzięki czemu mam więcej czasu na hobby. W zeszłym roku opublikowałem 69 postów (54 w roku poprzednim). Mój blog był wyświetlony 70 360 razy (81 723 w 2017). Teraz mam 99 osób śledzących mojego bloga (96 w 2017).

Here is my top 10 countries, from where my blog was visited:
Tutaj top 10 krajów, z których odwiedzono mojego bloga: 


1.2. Figures and models. Figurki i modele.


This is something I can be proud of. My hordes of grey plastic and white metal are getting smaller and smaller. I managed to beat the previous record and I painted 640 elements (545 in 2017)! My main projects of the past year were: Romans, By Fire and Swords (Poles and Swedes), Poland 1939, Sudan and Normans. More details are below.
To jest coś, z czego mogę być naprawdę dumny. Moje hordy szarego plastiku i białego metalu wyraźnie stają się mniejsze. Udało mi się pobić zeszłoroczny rekord i w tym roku pomalowałem aż 640 elementów (545 w 2017)! Moimi głównymi projektami były: Rzym, Ogniem i Mieczem (Szwedzi i Polacy), Polska 1939, Sudan i Normanowie. Więcej szczegółów poniżej.


15mm: 54 foot/piechota; 110 mounted/konni
20mm: 50 foot/piechota; 6 artillery/artylerii; 53 vehicles/pojazdy
28mm: 313 foot/piechota; 46 mounted/konni; 4 artillery/artyleria
Accessories/Akcesoria: 4 pieces/sztuk1.3. Games. Gry.

I returned to the number of games from previous years. It was 52 of them last year (43 in 2017). I managed to win 21, draw 10 and lost 19. I have umpired 11 games and in 22 I have used my minis. In only 1 game I have used my scenery (mostly because of the well-equipped club).
Powróciłem do liczby gier z poprzednich lat. Było ich 52 w zeszłym roku (43 w 2017). Wygrałem 21, zremisowałem 10 i przegrałem 19. Prowadziłem 11 gier i w 22 użyłem swoich miniatur. Tylko w jednej grze użyłem swojej scenerii (głównie dzięki dobrze zaopatrzonemu klubowi).

Games of 2018:/Gry 2018:

Scale of the game:
Skala gry:

28mm:  40 games/gier
20mm:  2 games/gry
15mm:  1 game/gra
10mm:  1 game/gra
naval:    7 games/gier
board:    1 game/gra

Most popular rules (we used 27 different sets last year):
Najbardziej popularne zasady (w zeszłym roku użyliśmy 27 różnych zasad):

To the Strongest, Black Powder - 5 games each/po 5 gier
Hail Caesar - 4 games/4 gry
Chain of Command, Pikeman's Lament, Set an East Ablaze, Seven Years War - 3 games each/po 3 gry.

Most popular periods:
Najbardziej popularne okresy:

18th Century, Napoleonic - 7 games each/po 7 gier
Ancient, 17th Century, 2WW - 6 games each/po 6 gier
Interwar - 5 games/5 gier


4. Events, shows, museums etc. Wydarzenia, shows, muzea itp.

Last year I managed to finlay visit Italy. I made a tour and been to Rome, Tuscany, Umbria, Verona, Garda Lake, and Venetia. I have seen many famous museums and places and I am going to return to that country somewhere in time. From a wargaming perspective, I visited three shows: Deep Fried Lard, Carronade and Claymore. Had only one event with the AB1 group.
Podczas ostatniego roku udało mi się w końcu odwiedzić Włochy. Zrobiłem sobie tour po tym kraju i odwiedziłem Rzym, Toskanię, Umbrię, Weronę, Jezioro Garda i Wenecję. Odwiedziłem wiele sławnych muzeów i miejsc i mam zamiar kiedyś do tego kraju powrócić. Z perspektywy wargamingu odwiedziłem trzy show: Deep Fried Lard, Carronade i Claymore. Udało mi się tez uczestniczyć jedynie w jednym spotkaniu grupy AB1.

Rome Lateran

Forum Romanum

Basilica of Saint Ignatius Loyola

Battle of Lepanto in Vatican Museum

Calcata

Bagnoregio
Verona

Verona - Arena

Verona - Castelvecchio Bridge

Verona - Castelvecchio Museum

Verona - Castelvecchio Museum
Madonna Della Corona

Scaliger Castle
Venetia - Rialto Bridge

Venetia - Santa Maria Gloriosa dei Frari

Venetia - Navy Museum
London - British Museum (Mahdist's tunic)

Great Polish Map of Scotland
Iona Abbey

Duart Castle
Dodaj napis

Duart Castle
Carronade - T in the T Park
Deep-Fried Lard - James Bond meets CoC.
Claymore - League of AugsburgAspen Campaign 1809

2. 2019.


2.1. Blog.


I will post at least once every week.
Będę umieszczał przynajmniej jeden post tygodniowo.

2.2. Figures and Models. Figurki i Modele.


This year will be mainly 28mm. Till March I have to paint the Duchy of Warsaw army for the upcoming AB1 game. Till this time I have to have a division: 3 regiments of infantry (2 battalions each), 2 regiments of cavalry, 6 foot and 2 horse guns. My other project is to create a Saxon army for SYW. I think about 4 battalions, guns and cavalry. I am going to paint some small elements for my Poles 1920 and for By Fire and Swords. What else, we will see.
Ten rok to głównie 28mm. Do marca musze pomalować armię Księstwa Warszawskiego na nadchodzącą grę grupy AB1. Muszę do tego czasu posiadać dywizję: 3 pułki piechoty (po 2 bataliony każdy), 2 pułki kawalerii, 6 dział piechoty i 2 działa artylerii konnej. Moim kolejnym projektem będzie armia Saksonii w okresie wojny siedmioletniej. Myślę tu o 4 batalionach piechoty, działach i kawalerii. Mam też zamiar pomalować małe elementy do moich Polaków 1920 i dla Ogniem i Mieczem. Co jeszcze to się okaże.

Here is the list, of what I still have to paint:
Lista rzeczy, które wciąż mam do pomalowania:


 • Soviets 1939 in 20mm. Figures + vehicles.
 • Soviets 1942 in 28mm. Figures + artillery.
 • Soviets 1944 in 20mm. Figures + artillery + vehicles.
 • Germans 1944 in 20mm. Figures + artillery + vehicles.
 • Polish Home Army in 20mm. Figures.
 • Duchy of Warsaw in 28mm. Figures + artillery
 • 17th Century Poles/Swedes in 28mm. Figures.
 • Landsknechts in 28mm. Figures.

Possible shopings:
Prawdopodobne zakupy:

 • Napoleonic Poles in 28mm
 • Saxons (7YW) in 28mm
 • Polish artillery (1920)
 • Polish Knights (15th Century)


2.3. Games. Gry.


I would like to keep the same amount of games and maybe reduce the number of sets. 
Chciałbym utrzymać tą samą ilość gier i być może zredukować liczbę zasad.

2.4. Events, shows, museums etc. Wydarzenia, shows, muzea itp.


I am planning to attend both AB1 games, Trafalgar Day, Deep Fried Lard, Carronade and Claymore. In June I will take a part in the great Waterloo game in Glasgow as one of the umpires (more details here: http://www.waterlooreplayed.com). I did not plan any holidays yet.
Mam zamiar wziąć udział w obu grach grupy AB1, Trafalgar Day, Deep Fried Lard, Carronade i Claymore. W czerwcu wezmę udział w wielkiej grze Waterloo w Glasgow, jako jeden z prowadzących (więcej szczegółów pod tym linkiem: http://www.waterlooreplayed.com). Wakacji na razie jeszcze nie planowałem.