wtorek, 27 grudnia 2016

Mazières 1944.

Last Thursday together with Angus we tried the Chain of Command for another time. I need to confess, that I didn't put enough attention to that system as I should. To refresh the rules we agreed for a small game, so no tanks at all this time. We both had a platoon. I used the British Motorised Platoon for my Poles and Angus used the Panzergrenadiers for his Germans. From the support I got an extra light mortar and I thought it will be enough to win the game...
W ostatni czwartek wraz z Angusem spróbowaliśmy po raz kolejny zasad Chain of Command. Muszę się przyznać, że nie poświęcam temu systemowi należytej uwagi, na jąką on zasługuje. By sobie odświeżyć zasady uzgodniliśmy małą grę, więc nie będzie żadnych czołgów. Oboje mieliśmy po plutonie. Ja użyłem brytyjskiego plutonu zmotoryzowanego dla moich Polaków. natomiast Angus użył Panzergrenadierów dla swoich Niemców. Jako dodatkowe wzmocnienie użyłem drugiego lekkiego moździerza i wydawało mi się że to wystarczy by wygrać grę...

SCENARIO/SCENARIUSZ: Scenario 1 from the book.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Bartek Żynda


The game. Gra.


In the Patrol phase I did not managed to push Germans to their edge of the table, but instead we both divided the table on half. However I still believed that it can work for me. Then we put the deployment points and I started to send my boys against Germans. I completely forgot, that the Panzergrenadiers had 2 MGs in the squad. That gives 21 dice when firing against my 10... ups! The second mistake was to push my senior officer in the first wave, so to bring the support weapon I had to rolled for that and as you probably guessed, I did not managed to do it the end of the game (I managed to deploy only one mortar). I tried to stop Germans by creating the cover from the smoke, and it worked well for some time, with only one mortar it can not help my boys to win the game. Slowly squad after squad get pinned and eliminated from the game. Finally my morale dropped to 0 and the game get finished. However lesson get lernt! Till the next time!

W fazie Patrolu, nie udało mi się zepchnąć Niemców na ich róg stołu, w zamian podzieliliśmy stół na połowę. Jednak wciąż wierzyłem, że może to działać na moją korzyść. Wtedy rozstawiliśmy nasze punkty wyjścia i zacząłem wysyłać moich chłopców przeciw Niemcom. Zupełnie zapomniałem o tym, że Panzergrenadierzy mają w swojej drużynie dwa lkm-y. To daje razem 21 kości przy strzale przeciw 10 moim... ups! Drugim poważnym błędem było wystawienie mojego dowódcy zaraz na początku, więc by po tym rozstawić broń wsparcia, musiałem wykonać na to rzut i jak się pewnie domyślacie, nie udało mi się to do końca gry (udało m się wystawić jedynie jeden moździerz). Próbowałem powstrzymać Niemców, przez tworzenie zasłony z dymu, jednak to działało tylko przez pewien czas i jedynie z jednym moździerzem nie byłem w stanie wygrać w ten sposób gry. Powoli więc drużyna za drużyną były eliminowane z gry i w końcu moje morale spadło do 0 i nasza gra się zakończyła. Jednakże lekcja została odrobiona! Do następnego więc czasu!

Angus's relation:
Relacja Angusa:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

niedziela, 25 grudnia 2016

You will never be forgot! Their performances ware always with me, when I painted my models. Condolences to the families.

Nigdy nie zostaniecie zapomniani! Ich wykonania są zawsze ze mną, kiedy maluje swoje modele. Wyrazy współczucia dla rodzin poległych.

Вы никогда не будет забыт! Их выступление было всегда со мной, когда я рисую свои модели. Соболезнования семьям погибших.


sobota, 24 grudnia 2016

Merry Christmas to everyone! 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia dla Wszystkich!

Photo source - 'Life' Magazine
Colorised by Sanna Dullaway
https://www.facebook.com/sannadullaway

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Battlegroup Fall of the Reich: Defence Line.

Few weeks ago Alan ask me for some advices with creating his forces for Battlegroup games. Together we created two forces for about 400 pts and last Thursday we had a game with created that way armies. Alan rolled for scenario and that way we got the Defence Line from Kursk book.
Kilka tygodni temu Alan, prosił mnie o  pomoc w tworzeniu rozpisek do gier z zasadami Battlegroup. Stworzyliśmy w ten sposób dwie armie na około 400 pkt. i w ostatni czwartek mieliśmy z nimi grę. Alan losował też scenariusz i wylosował Defence Line z dodatku Kursk.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Defence Line from Kursk book.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Alan Hume, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


GERMAN/NIEMCY
(Alan Hynd)

Forward HQ (3 men with Kubelwagen)

Volksgrenadier Platoon (Irregular)
          Command Squad (2 panzerfausts)
          3 x Volksgrenadier Squad (2 panzerfausts, Assault Rifles)
          3 x MG Team (bipod MG42)
          Panzerschreck Team
          Medium Mortar Team

Panzer II 'Luchs'
SdKfz 234/2 Puma
Hetzer (Panzer Ace)

Heavy Mortar Team
Supply Column (1 medium truck)

407 pts, 20BR, 2 Officers

POLES & SOVIETS/POLACY i SOWIECI
(Bartek Żynda)

Forward HQ (3 men with GAZ jeep)

Motorised Rifle Platoon
            Command Squad
            4 x Rifle Squad (1 Panzerfaust)
            Light Mortar Team
            AT gun (57mm Zis 2, medium truck)

T-70
BA-64
T-34 Platoon (3 x T-34/76)

Medium Mortar Team
Timed IL-2 Air Strike
Supply Column (1 medium truck)

407 pts, 29BR, 3 Officers

2. The game. Gra.


I choose for my initial forces: T-70 tank, BA-64 and T-34 Platoon. Alan decided to put as his initial forces: HQ, Puma, Hetzer, Panzerschreck team and one Volksgrenadier squad. From initial bombardment he started game with 3 units pinned: HQ, Volksgrenadiers and Puma. As the objectives Alan decided that it will be both passes and the junction. So the game begins.

Jako swoje początkowe siły wybrałem: T-70, BA-64 i pluton T-34. Alan zdecydował się zacząć grę z HQ, Pumą, Hetzerem i drużyną Volksgrenadierów. Z początkowego bombardowania 3 jego oddziały zostały spinowane: HQ, Volksgrenadierzy i Puma. Jako cele gry Alan wybrał obie przełęcze i skrzyżowanie. Gra się rozpoczęła.

My tanks moved in two group. T-34s forward against first pass secured by Hetzer and Puma nad T-70 with BA-64 against the second pass. My medium tanks has been quickly stopped by German armoured vehicles. In a armoured fight I lost all my T-34 tanks but Alan lost his Hetzer and Puma was forced to withdraw. On the other side my BA-64 was destroyed by Volksgrenadiers. but my T-70 put in Ambush Fire order successfully blocked any German initiative on that side, specially PzII was left hidden behind the trees and hill. On turn 3 my plane arrived but had to fight against German plane (he received FW190), witch Alan got from the counter. I found the luck of the rules solving the dogfights. So I invented temporary house rules. Plane had to fight against each other first, then they can be used for ground attack. Happily for me my IL-2 won the combat and  proceeded to carry out the order, which was the bombing of the northern pass. Both Pz II and Volksgrienadiers get destroyed. So my bombing was very successfully. During turn 4th all my remaining forces arrived and on turn 5th I started with mortar bombardment. As the target I nominated the southern pass, but I rolled 1 for accurate and that finished with hitting Allans HQ! That was enough to destroy it, so Alan had to take two counters and that was enough to finish the game. Victory for Polish and Soviet troops.

Moje czołgi ruszyły w dwóch grupach. T-34 przeciw pierwszej z przełęczy bronionej przez Hetzera i Pumę oraz T-70 z BA-64 przeciw drugiej przełęczy. Moje średnie czołgi zostały bardzo szybko zatrzymane w pojedynku z niemieckimi pancernymi pojazdami. W pojedynku z nimi straciłem wszystkie czołgi T-34 jednak Alan stracił w nim swojego Hetzera a Puma została zmuszona do wycofania się. Po drugiej stronie BA-64 został zniszczony przez Volksgrenadierów, jednak mój T-70 pozostawiony z rozkazem Ambush Fire skutecznie blokował jakąkolwiek niemiecką inicjatywę w tym miejscu, szczególnie Pz II, który pozostał schowany w lesie za wzgórzem. W turze trzeciej pojawił się mój samolot, jednak na przeciw niemu Alan miał swój (wylosował go z żetonu i był to FW190). Okazało się, że nie ma żadnych zasad do walk powietrznych więc na szybko stworzyłem cos własnego. Samoloty musiały walczyć wpierw ze sobą aż do rozstrzygnięcia i dopiero wtedy mogły przystąpić do atakowania celów naziemnych. Szczęśliwie dla mnie mój samolot zwyciężył i mógł przystąpić do wykonywania zaplanowanego zadania, jakim było zbombardowanie północnej przełęczy. Zarówno Pz II jak i Volksgrenadierzy zostali w ten sposób zniszczeni. Bombardowanie było więc nadzwyczaj skuteczne. Podczas tury czwartej udało mi się wprowadzić resztę moich sił i w piątej przystąpiłem do ostrzału z moich moździerzy południowej przełęczy. Przy ustalaniu skuteczności trafienia rzuciłem 1 i mój pocisk zniosło aż na dowództwo Alana! To wystarczyło by je zniszczyć. Alan musiał pobrać 2 żetony i to wystarczyło do zakończenia gry. Zwycięstwo sił polsko-sowieckich.

3. Links. Linki.


Flickr:

czwartek, 15 grudnia 2016

Tashkent 1920. Taszkient 1920.

End of the year s always full of crazy games, so it wasn't different last Thursday. 8 players met for Back and Beyond game with  Set An East Ablaze rules. It was very big and chaotic, but also very fun game. 
Koniec roku obfituje w szalone gry, więc nie było inaczej w ostatni czwartek. Ośmiu graczy spotkało się przy grze Back and Beyond z zasadami Set An East Ablaze. Była to bardzo duża, chaotyczna ale również bardzo zabawna gra.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC

1. Forces. Siły.


BOLSHEVIKS/BOLSZEWICY

Two teams one commanded by Peter and  Angus (I did not managed to made picture of his troops). All figures supplied by Angus and Peter.
Dwa oddziały dowodzone przez Petera i Angusa (nie zrobiłem zdjęcia jego oddziału). Wszystkie figurki pochodzą z kolekcji Angusa i Petera.

WHITE RUSSIANS/BIALI ROSJANIE

Team commanded by Dougie Trail. Figures supplied by Angus.
Oddział dowodzony przez Dougiego Traila. Figurki pochodzą z kolekcji Angusa.

BRITISH/BRYTYJCZYCY

Team commanded and supplied by Donald Adamson.
Oddział dowodzony przez Donalda Adamsona. Figurki z jego kolekcji.

LITHUANIANS/LITWINI

Team commanded and supplied by Jack Glanville.
Oddział dowodzony przez Jack'a Glanville. Figurki z jego kolekcji.

CHINESE/CHIŃCZYCY

Team commanded and supplied by Kenn Clark.
Oddział dowodzony przez Kenna Clarka. Figurki z jego kolekcji.

BUKHARANS/BUCHAROWIE

Team commanded by Michael Schneider. Figures supplied by Campbell Hardie.
Oddział dowodzony przez Michaela Schneidera. Figurki z kolekcji Campbella Hardiego.

POLES/POLACY

Team commanded and supplied by myself.
Oddział z mojej kolekcji i przeze mnie dowodzony.

2. The game. Gra.


It was great game. Angus made a fantastic write up of it, so you are very welcome to check it on his blog (link is below this report). I can give you some key points of it. First was taking the palace by Bukharan and after that hard fight between Chinese, Bukharans and Bolsheviks over that building. The second was agreement between Poles, White Russians, British and Lithuanians against Bolsheviks (especially against those commanded by Angus...). Third was the fight between Brits supported by my tank against angry locals. Forth was mad ram of bolshevik tank by Russian train and finally fifth dogfight between my and bolshevik plane (my plane won again!). Angus is little wrong in his report about the final order of the game. Game was won by Jack, who collected 77 points, I was second (72 points, but I was the only one who did not lost any figure) and then Ken with his Chinese.

To była naprawdę świetna gra. Angus stworzył naprawde fantastyczny raport z tej rozgrywki i wszystkich zapraszam do zapoznania się z nim na jego blogu (link znajdziecie poniżej). Ja dam Wam tylko kluczowe momenty rozgrywki. Pierwszy to zajęcie pałacu przez Bucharan i późniejsza walka o niego pomiędzy Chińczykami, Bucharanami i Bolszewikami. Drugi to porozumienie pomiędzy Polakami, Białymi Rosjanami, Brytyjczykami i Litwinami przeciw Bolszewikom (a szczególnie tym dowodzonym przez Angusa...). Trzecim była walka Brytyjczyków, wspartych moim czołgiem przeciw wkurzonym tubylcom. Czwarty było staranowanie bolszewickiego czołgu przez rosyjski pociąg i piąty to walka powietrzna pomiędzy moim i bolszewickim samolotem (mój samolot znowu wygrał!). Angus w swojej relacji trochę się myli, jeżeli chodzi o końcową kolejność gry. Wygrał Jack, który zdobył 77 punktów, drugi byłem ja z 72 punktami, jednak jako jedyny nie straciłem w całej grze nawet jednej figurki i dopiero wtedy Ken i jego Chińczycy.

3. Links. Linki.


Angus:

Campbell (SESWC):

Flickr:

wtorek, 6 grudnia 2016

Two rivers in Spain 1811. Dwie rzeki w Hiszpanii 1811.

Last Thursday we had Napoleonic game with a Over the Hills rules. This time Angus used the scenario written by Stuart Asquith called 'Seizing the Initiative'. In our game British forces to win the game had to crossed two rivers and create the bridgehead beyond them. The Wurttembergers had to prevent that.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną napoleońską grę z zasadami Over the Hills. Tym razem Angus użył scenariusza napisanego przez Stuarta Asquitha, zatytułowanego "Seizing the Initiative". W naszej grze Brytyjczycy by wygrać musieli przekroczyć dwie rzeki i utworzyć przyczółek za drugą z nich. Wirtembergowie musieli temu zapobiec.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Stuart Asquith
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Campbell Hardie

1. Forces. Siły.


Both sides started game with small initial forces and then on turn 3rd (British), 5th,  7th (both) and 9th (Wurttembergers) get some randomly selected reinforcements.
Obie strony zaczęły grę z małymi siłami początkowymi i wtedy podczas tury trzeciej (Brytyjczycy), piątej, siódmej (obie strony) oraz dziewiątej (Wirtembergowie) otrzymały losowo wybrane uzupełnienia.

BRITISH and PORTUGUESE/BRYTYJCZYCY i PORTUGALCZYCY
(Donald Adamson, Peter)

Initial:
Gen. Brig. Adamson
1 Infantry Battalion
1 Cavalry Regiment
1 Gun Battery

3rd turn:
1 Cavalry Regiment
2 Infantry Battalions

5th turn:
Col. Ronaldo
2 Infantry Battalions (Portuguese)
1 Gun Battery (Portuguese)

7th turn:
Maj. Gen. Hill
2 Infantry Battalions
Lusatian Legion (Portuguese)

WURTTEMBERG/WIRTEMBERGIA
(Cambell Hardie, Bartek Żynda)

Initial:
Village A:
1 Jaeger Battalion

Village B:
Col. von Hoffmann
1 Infantry Battalion
1 Cavalry Regiment

turn 5th:
Maj. Gen. Flugelhorn
2 Infantry Battalions
1 Cavalry Regiment

turn 7th:
Col. von Schneider
2 Infantry Battalions
1 Gun Battery

turn 9th:
Col. von Pohl
2 Infantry Battalions
1 Cavalry Regiment

2. The game. Gra.


To win a game we had to push the British beyond the first river. I found it very difficult, so our option was to play to draw a game. For that instance we had to prevent British against crossing the second river. That looks very easy, however we had to distracted our opponent with something. As you noticed the British forces had a huge advantage over our troops till turn 5th and if we could kept them busy till that time, the draw was very possible.
By wygrać grę musielibyśmy zepchnąć Brytyjczyków za pierwszą z rzek. Było to bardzo trudne zadanie, więc nasza opcją pozostało granie na remis. By tego dokonać musieliśmy powstrzymać Brytyjczyków by nie przekroczyli drugiej rzeki. Wydawało się to łatwe, jednak musieliśmy czymś odciągnąć uwagę naszego przeciwnika. Jak zauważyliście, do tury piątej, Brytyjczycy mieli zdecydowaną przewagę i trzeba było ich czymś zająć do tego czasu, by remis był wogóle możliwy.

As we predicted, the British forces put all their efforts against our Jeagers in first village. Against them they used all Infantry battalions and did not pushed them forward. During that time we were able to secure only one crossing over the second river. However they push forward their cavalry. Against them we send our horses and unexpectedly for us, our cavalry won the first combat. Then our brave horses has been attacked from the front and the flank and finally get destroyed. The way over the second bridge was open...
Tak jak przewidzieliśmy główny nacisk sił brytyjskich poszedł przeciw naszym Jegrom w pierwszej z wiosek. Przeciw nim użyli oni całej swojej piechoty zamiast rzucić je do przodu. W tym czasie mogliśmy ubezpieczyć jedynie jedną z przepraw przez druga rzekę. Jednakże do przodu rzucili swoją kawalerię. Przeciw niej rzuciliśmy naszą konnicę i niespodziewanie dla nas, nasza kawaleria wygrała pierwszą walkę. Wtedy nasi kawalerzyści zostali zaszarżowani od przodu i z flanki i zostali zniszczeni. Droga przez drugi most stała otworem...

Not really, because, the fight against our cavalry took them a lot of time and we were able to bring our reinforcements. They secured the second crossing. British tried to attack our cavalry on the bridge, but I withdraw them, then replaced them with infantry battalion and created the emergency square. British mighty Dragoons had to withdraw. As the last act of the game, was the British attack on the first village which they were driven back by brave Jeagers. The whole game finished with a draw!
Niekoniecznie, ponieważ walka przeciw naszej kawalerii zajęła im dość dużo czasu i udało nam się ściągnąć posiłki. Zabezpieczyli oni druga przeprawę. Brytyjczycy spróbowali zaatakować naszą kawalerię, ale w porę ją wycofałem i w jej miejsce ustawiłem batalion piechoty, który utworzył czworobok. Wspaniali brytyjscy dragoni musieli się wycofać. Ostatnim aktem gry był atak Brytyjczyków na pierwszą wioskę z której zostali odepchnięci przez dzielnych Jegrów, cała gra zakończyła się więc remisem!
© Angus Konstam
© Angus Konstam

3. Links. Linki.


Angus:

Campbell:

Flickr: