sobota, 22 czerwca 2013

Waterloo

Just got back from the first day of the great refight of the Battle of Waterloo with the Black Powder rules in 28mm. The entire game was played on a amazing 10' by 15' table, created by Iain Gale. 
So far, the French slowly gain an advantage on their left wing, in the center the situation is still  not cleared, but the French are the attacking side. On the right wing the situation also is not clarified. Guard is still held in reserve, and that is in the event of the Prussians arrival. The battle still can be won by the French.
Unfortunately I can't take part in the second day of the game. I'll probably only see the end of it. So then,will be no detailed relation today, but you can see a "few"photos from today's game on my flickr instead. Link, of course, is below this short relation.
Własnie wróciłem z pierwszego dnia wielkiej rozgrywki według zasad Black Powder bitwy pod Waterloo w skali 28mm. Cała gra została rozegrana na stole wielkości 10 na 15 stóp. Niesamowity stół do gry jest autorstwa Iaina Gale
Jak do tej pory Francuzi powoli zdobywaja przewagę na swoim lewym skrzydle, w centrum sytuacja cały czas nie jest wyjaśniona, ale to Francuzi są stroną atakującą. Na prawym skrzydle sytuacja równiez nie jest wyjaśniona do końca. Gwardia cały czas trzymana jest w rezerwie, a to na wypadek przybycia Prusaków. Bitwa cały czas może być jeszcze przez Francuzów wygrana...
Niestety nie mogę wziąść udziału w drugim dniu gry, prawdopodobnie zobaczę jedynie jej koniec. Na razie też nie będzie szczegółowej relacji, ale już dzisiaj możecie zobaczyć "kilka: zdjęć z dzisiejszej rozgrywki na moim flickr, link oczywiście na dole tej krótkiej relacji.


wtorek, 18 czerwca 2013

Bolt Action - Vietnam

Bolt Action is a system generally written for the battles of World War II, however, these rules can be used for much later conflicts. At the last Partisan, Colin, Dave and Bill checked it in the conditions of the Korean War, and last Thursday at the club we checked it in the conditions of the war in Vietnam. Bill prepared by the special rules for the helicopters (file is available for download in Bolt Action Yahoo group).
Bolt Action to system generalnie napisany dla bitew z czasów Drugiej Wojny Światowej, jednak te zasady można wykorzystać do konfliktów znacznie późniejszych. Na ostatnim Partisanie, Colin, Dave i Bill sprawdzili go w warunkach wojny w Korei, a w ostatni czwartek w klubie sprawdziliśmy go w warunkach wojny w Wietnamie. Bill przygotował specjalne zasady dla helikopterów (plik jest dostępny do ściągnięcia w grupie Bolt Action na Yahoo).
The battlefield. Pole bitwy.
Local village. Lokalna wioska.
Local cows. Lokalne krowy.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC
1. Orders/Rozkazy.
AMERICANS/AMERYKANIE
(Colin Jack, Campbell Hardie)
A US outpost has come under sustained attack by the VC and several serious casualties have been suffered.  Reconnaissance suggests that further attacks are likely. Base HQ needs to decide whether to reinforce the garrison or withdraw it.  Whatever the decision, the casualties will have to be treated as soon as possible. A small riverine task force is available which should be able to accomplish any or all of these tasks. It comprises a Monitor, a Tango Boat and a Hospital Boat with Medevac capability. The main task is to evacuate the wounded to the hospital boat.  There is an operating theatre under the helipad and the casualties chances of survival depend on speed of rescue. You will gain Victory points for each casualty safely landed on the hospital boat and bonus points if they survive surgery as a result. Victory points will also be available for successfully inserting reinforcements or withdrawing survivors. 
Amerykańska placówka została zaatakowana przez siły Vietcongu, co spowodowało dość znaczne straty w ludziach. Rozpoznanie sugeruje, że może dojść do następnych ataków. Dowództwo bazy musi zdecydować czy wzmocnić garnizon, czy też go wycofać. Jakakolwiek decyzja zostanie podjęta, najważniejsi są ranni. Jako wparcie dostępna jest mała flotylla rzeczna składająca się z monitora, łodzi typu Tango i łodzi szpitalnej ze śmigłowcem medycznym. Głównym zadaniem jest ewakuacja rannych. Pod lądowiskiem znajduje się sala operacyjna i szansa na przeżycie rannych zależy od prędkości ich ratowania. Otrzymasz punkty zwycięstwa za każdego rannego przewiezionego na łódź szpitalną oraz za każdego, który przeżyje operację. Punkty zwycięstwa zostaną przyznane również za albo wsparcie bazy posiłkami, lub jej ewakuację.
Monitor
Tango type boat (M113 + 10 regulars)
Hospital boat with Medevac helicopter 

In the base:
10 regulars
4 LMG
2 Grenade launchers
River flotilla. Flotylla rzeczna.
The base. Baza.

VIETCONG
(Bill Gilchrist, Bartek Żynda)
You have been ordered to eliminate a small US firebase and to this end you have attacked it  during the night, and again this morning but it is still holding out and your command has suffered considerable casualties. It is not clear how many of the garrison remain.  Perhaps one more assault would be enough to defeat them. Your scouts have alerted you that a US river flotilla is heading towards your position but whether to reinforce or evacuate the garrison remains to be seen.  The flotilla appears to be accompanied by helicopters. You might be able to dragoon some "volunteers" out of the local village and have sent your 2ic to investigate.
Otrzymałeś rozkaz zniszczenia małej amerykańskiej bazy. Zaatakowałeś ją w nocy i z samego rana, jednak bezskutecznie pomimo poniesionych przez Ciebie znacznych strat. Nie jest wiadomo ilu żołnierzy pozostało w bazie. Prawdopodobnie wystarczy jeszcze jeden atak i zostanie zniszczony. Twoi zwiadowcy donieśli o zbliżaniu się flotylli rzecznej, która albo ma za zadanie wesprzeć lub ewakuować bazę. Wydaje się, że flotylla ma w dyspozycji helikoptery. Być może uda się Tobie zwerbować kilku "ochotników" z lokalnej wioski do której wysłałeś swojego zastępcę aby to zbadał.
3 teams (10 regulars + LMG)
volunteers team (8 irregulars)
MMG team
3 RPG teams
AT gun
Team 1
RPG team
 
Team 2
Team 3
MMG team
2. The game/ Gra
The game began with the Viet Cong assault on the American  base, but its firepower was too strong for infantry without artillery support (even one Mortar would be helpfull). Therefore Vietnamese  focused on inflicting maximum damage to the Americans and to eliminate of the river flotilla. For this purpose, they ambushed in a suitable place anti-tank gun. Its location was excellent, but I had very big badluck this day. First I lost an infantry team (I throw double 6 for motivation test - FUBAR - I had to withdraw, but it was the edge of the table...), during the game I shot several salvos from my AT gun, but none of them was in target... Therefore American ships had enought time to eliminate the gun, evacuate the wounded from the base, send them the support, to destroy Vietnamese forces and win the battle. Even focusing all fire on the hospital boat (which also answered with the fire, so no convention was broken..) did not bring any success to Vietnamese. This time, the capitalists were victorious...
Gra rozpoczęła się od szturmu wojsk Vietcongu na amerykańską bazę, jednak siła ognia placówki była zbyt silna dla piechoty pozbawionej wsparcia artyleryjskiego (przydałby się choć jeden moździeż). Wietnamczycy więc skupili się na zadawaniu jak największych strat Amerykanom i zlikwidowaniu flotylli rzecznej. W tym celu zamaskowano w odpowiednim miejscu działko ppanc. Miejsce jego usytuowania było znakomite, jednak prześladował mnie w tym dniu ogromny pech. Wpierw  pozbyłem się oddziału piechoty (rzuciłem 2x6 i FUBAR - trzeba było się wycofać, niestety była to krawędź stołu...), w trakcie gry oddałem kilkanaście salw z działka, jednak ani jedno nie było celne... Amerykańskie okręty miały więc wystarczająco dużo czasu by wyeliminować działko, ewakuować rannych z bazy, wysłać im wsparcie, zniszczyć siły wietnamskie i wygrać bitwę. Nawet skupienie ognia na jednostce szpitalnej (która równiez odpowiadała ogniem, więc żadna konwencja nie została naruszona...) nie przyniosło żadnego sukcesu Wietnamczykom. Tym razem kapitaliści byli górą... 
Medevac is comming. Pomoc medyczna nadlatuje.
Is comming! Nadlatuje!
Landed! Wylądował!
 
RPG vs Tango type boat.

Support! Wsparcie!
Angry villagers. Żli mieszkańcy wioski.
First saved! Pierwsi ocaleni!
Victory! Zwycięstwo!
Finally, a few links:
Na koniec kilka linków:

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:

http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157634197412571/

On Dave's blog relations:
Relacje na blogu Dave'a:

http://davestoybox.blogspot.co.uk/2013/06/korea.html
http://davestoybox.blogspot.co.uk/2013/06/vietnam-highway-19.html

On Bill's blog relation:
Relacja na blogu Billa:

http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2013/06/vietnam-28mm-bolt-action-big-game.html

 


 

wtorek, 11 czerwca 2013

Dead Man's Hand - game 2; gra nr 2.

Last Thursday we played another Dead Man's Hand game. Despite the fact that  we have recently played this game, we were needed once again to recall the rules, especially those dedicated to the characteristics of each group, as well as the creation of units. Again we played only two games. In the first Bill Gilchrist's lawmen, were defeated by the desperadoes of Tim Watson. In the second game, my Cowgirls did not give any chances outcasts of our guest from Chicago Curtis Murff. It was another evening full of good fun.
W ostatni czwartek rozegraliśmy kolejne gry w Dead Man's Hand. Pomimo faktu, że niedawno rozgrywaliśmy tą grę, potrzeba było jeszcze raz przypomnieć sobie zasady, szczególnie te poświęcone charakterystyką poszczególnych grup, jak i tworzeniu oddziałów. I znowu rozegraliśmy jedynie dwie gry. W pierwszej bandyci Billa Gilchrista, zostali pokonani przez Desperados  Tima Watsona. W drugiej natomiast grze moje Cowgirls nie dały szans wyrzutkom naszego gościa z Chicago Curtisa Murffa. To był kolejny wieczór dobrej zabawy.

Bill also posted a short report from the game on his blog:
Bill równie zamieścił krótką relację z gier na swoim blogu:


FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Colin Jack, Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC
The Town. Miasteczko.
The saloon with its owner and some girls, who work there... Saloon wraz z jego właścicielem i paniami tam pracującymi...
The cowgirls.
Cowgirls gain the hard-fought victory. Cowgirls gain the hard-fought victory.
 

niedziela, 9 czerwca 2013

Szwedzcy Dragoni. Swedish Dragoons.

Słońce, słońcem ale za malowanie figurek czas się zabrać. Na 4 lipca mamy w klubie umówioną pierwszą grę w "Ogniem i Mieczem". Oto pierwszy mój element, szwedzcy dragoni. Figurki to oczywiście Wargamer. Tak na marginesie dodam, że są to moje pierwsze konie, jakie w życiu pomalowałem. Wyszło jak wyszło, raczej jestem średnio zadowolony. Mam nadzieję, że rajtarzy, których teraz maluję będą wyglądać lepiej.
Sunny wether is still on, but it is time to do some paintings. On July 4th we have in the club prearranged the first game in the "By Fire and Sword". This is my first item, Swedish Dragoons. Figures came from Wargamer, of course. By the way, I might add that these are my first horses I've ever painted. They look as they look and I'm not fully happy with the result. I hope that the reiters, which now I am painting will look better.

A oto oni:
And here they are:
 

czwartek, 6 czerwca 2013

The Fission Expediction - Update. Operacja Rozszczepienie - Uzupełnienie.

Unfortunately, there was a small mistake in the scoring. French have been receiving  the points only for the scientists killed by themselves, not by others. Therefore they gained only 20 points, which gives the Allies only 45 points against 60 of Germans. So Germans won by points, but the overall situation, higher losses, loss of the factory and most scientists tends to allocate a minor victory to the Allies.
Niestety doszło do małej pomyłki w punktacji. Francuzi otrzymywali jedynie punkty za zabitych naukowców przez nich samych, a nie przez innych. Stąd zdobyli oni jedynie 20 punktów, co daje Aliantom tylko 45 punktów przeciw 60 niemieckim. Czyli na punkty wygrali Niemcy, jednak ogólna sytuacja, większe straty, utrata fabryki i większości naukowców skłania do przyznania minimalnego zwycięstwa Aliantom.

wtorek, 4 czerwca 2013

The Fission Expediction. Operacja Rozszczepienie.

Scotland is hit by a very sunny and warm weather, so our last game was something light for a change.
Szkocję nawiedziła bardzo słoneczna i ciepła pogoda, więc nasza ostatnia gra to coś lekkiego dla odmiany. 


SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC
 
1. Orders/Rozkazy.
This time Colin has prepared something more interesting. In theory, there were two teams of Germans and the Allies, but it turned out that the individual elements of these teams have not always been the same plans. It looked like this:
 
ALLIED/ALIANCI:
  
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Colin Jack)
You have been given command of a very small force, one squad of infantry in an M3 half-track, and a Comet tank.  You are to occupy a factory complex and secure both the contents and the scientific personnel.  To heighten the sense of urgency of your mission, HQ have given the same orders to the similar American force, and made the enterprise competitive. Victory points will be awarded for equipment and scientists recovered safely.
Otrzymałeś dowództwo nad małym oddziałem złożonym z drużyny piechoty w transporterze M3 i czołg Comet. Masz za zadanie zająć mały kompleks przemysłowy i zabezpieczyć urządzenia i personel naukowy tam się znajdujący. Aby zwiększyć ważność misji, dowództwo podobny rozkaz dało podobnemu oddziałowi amerykańskiemu, i uczyniło to przedsięwzięcie konkurencyjnym. Punkty zwycięstwa będą przyznawane za zabezpieczony sprzęt i naukowców.

AMERICAN/AMERYKANIE
(Steaurt Endicott)
 
You have been given command of a very small force, one squad of infantry in an M3 half-track, and a Sherman tank.  You are to occupy a factory complex and secure both the contents and the scientific personnel.  To heighten the sense of urgency of your mission, HQ have given the same orders to the similar British force, and made the enterprise competitive. Victory points will be awarded for equipment and scientists recovered safely.
Otrzymałeś dowództwo nad małym oddziałem złożonym z drużyny piechoty w transporterze M3 i czołg Sherman. Masz za zadanie zająć mały kompleks przemysłowy i zabezpieczyć urządzenia i personel naukowy tam się znajdujący. Aby zwiększyć ważność misji, dowództwo podobny rozkaz dało podobnemu oddziałowi brytyjskiemu, i uczyniło to przedsięwzięcie konkurencyjnym. Punkty zwycięstwa będą przyznawane za zabezpieczony sprzęt i naukowców.
 
FRENCH/FRANCUZI
(Dave O'Brian)
You command a small unit of Resistance fighters.  You are aware of a German factory complex in your area which employs French prisoners.  The factory seems to be in a state of panic with trucks being packed and documents burned. The Allies have told you that they want the scientists taken alive.  Your own command wants them dead. You will gain Victory points on the basis of French prisoners safely released and scientists eliminated. You may contact and co-operate with any Allied troops who may be operating in your area. Your command comprises 10 Regulars inc LMG + an 81mm mortar team.
Dowodzisz oddziałem Ruchu Oporu. Jesteś świadomy faktu, ze na Twoim terenie znajduje się niemiecki kompleks przemysłowy gdzie w charakterze robotników przymusowych zatrudnieni są francuscy więźniowie. Personel fabryki wydaje się być w panice, stąd cały ekwipunek jest ładowany na ciężarówki a dokumentacja palona. Alianci poinformowali Was, że chcą naukowców żywych, ale Twoje dowództwo chce by zostali zabici. Otrzymasz punkty zwycięstwa za uratowanie francuskich więźniów i wyeliminowanie naukowców. Możesz kontaktować się i współpracować z jakimkolwiek oddziałem Aliantów operującym w twoim obszarze. Twój oddział składa się z 10 Regularnych (włączając w to lkm) + 81mm moździerz wraz z obsługą.

GERMANS/NIEMCY
SS
(Campbell Hardie)
 
You command a small SS unit which has been given the task of removing equipment and documentation from a factory complex which has been working on the Reich's nuclear programme.  Even more important are the scientists, but they cannot be evacuated until they have supervised all the equipment removal. You have 4 trucks at your disposal and your men can load a truck in 3 turns provided they do nothing else. The factory has it's own militia for defence purposes and they cannot assist with the loading operations. You will gain Victory points for getting loaded trucks and scientists off the table.
Dowodzisz małym oddziałem SS, który ma za zadanie wywieźć urządzenia i dokumentację z kompleksu przemysłowego, który był częścią składową programu nuklearnego Rzeszy. Szczególnie ważni są naukowcy, ale oni nie mogą być ewakuowani zanim nie zakończą nadzoru ewakuowanego sprzętu. Masz do dyspozycji 4 ciężarówki i Twoi ludzie mogą załadować jedną z nich w ciągu 3 tur przy założeniu, ze nie będą zajęci niczym innym. Fabryka ma swoją własną milicję dla zapewnienia bezpieczeństwa i nie może być zatrudniona do ładowania ekwipunku. Otrzymasz punkty zwycięstwa za każdą załadowaną ciężarówkę i naukowca wywiezionego poza stół.

4 trucks + Kubelwagen
8 Regular SS with SMG and Rifles
8 Inexperienced Guards with SMGs

FALSCHIRMJAGER
(Bill Gilchrist)
 
Nothing is going well for the German army at the moment and all around you units are retreating as fast as possible as the Allies advance.  You are still confident that victory can be achieved. You have been given the task of holding up that advance so that the SS can remove equipment and scientists from a factory complex that is part of the Reich's nuclear programme. You will gain Victory points for each Allied unit eliminated. At your disposal you have the following:
Nic nie idzie po myśli niemieckiej armii. Wszystkie oddziały cofają się w pośpiechu przed naporem Aliantów. Ty cały czas wierzysz w zwycięstwo. Dostałeś rozkaz powstrzymania tego naporu, aby SS mogło ewakuować wyposażenie i naukowców z kompleksu przemysłowego będącego częścią programu nuklearnego Rzeszy. Otrzymasz punkty zwycięstwa za każdy wyeliminowany aliancki oddział. Do twojej dyspozycji masz:
 
Jagdpanther
Veteran Infantry squad of 12 men inc 2 x LMG and Panzerfaust 

WERMACHT
(Bartek Żynda)
 
Nothing is going well for the German army at the moment and all around you units are retreating as fast as possible as the Allies advance. You have been given the task of holding up that advance so that the SS can remove equipment and scientists from a factory complex that is part of the Reich's nuclear programme. You have decided that now might be a good moment to attempt to surrender to the Allies and a scientist might be a good bargaining point. You will gain Victory points for each Allied unit eliminated up to your defection. You will also gain VPs for scientists handed over to the Allies. At your disposal you have the following:
Nic nie idzie po myśli niemieckiej armii. Wszystkie oddziały cofają się w pośpiechu przed naporem Aliantów. Dostałeś rozkaz powstrzymania tego naporu, aby SS mogło ewakuować wyposażenie i naukowców z kompleksu przemysłowego będącego częścią programu nuklearnego Rzeszy. Zdecydowałeś, że to chyba najlepszy moment na poddanie się Aliantom i naukowcy mogą być doskonałą kartą przetargową. Otrzymasz punkty zwycięstwa za każdy aliancki oddział wyeliminowany przed Twoją dezercją. Otrzymasz również punkty za każdego naukowca przekazanego Aliantom. Do Twojej dyspozycji masz:

PAK 50 AT gun
Regular squad of 10 men inc LMG and Panzerfaust

2. The game/ Gra
Each player knew his orders, but the rest was not aware of them. Germans from the beginning of the game had to face with a huge misfortune. This bad luck took two forms: Comet tank and French mortar. Very quickly, the Allies eliminated the biggest German threat, the Jagdpanther (first immobilised by comet, then destroyed by sherman). Just after this they has eliminated the PaK 50, and the first truck (by a British tank), which was just evacuated from the factory.
Każdy z graczy znał swoje rozkazy, jednak reszta nie była ich świadoma. Niemcy musieli od początku gry mierzyć się z ogromnym pechem. Ten pech przybrał dwie formy: czołgu Comet i francuskiego moździerza. Bardzo szybko Alianci wyeliminowali najwieksze niemieckie zagrożenie, Jagdpanthere (wpierw unieruchomiona przez Cometa, a następnie zniszczona przez Shermana). Zaraz po nim wyeliminowano działo PaK 50, a pierwsza ciężarówka ewakuowana z fabryki została zniszczona przez brytyjski czołg.  

Germans had to take any decisions very quickly. In order not to finish the game too quickly, Nazis received support with the second Jagdpanther, however, and those they lost very quickly (again by Sherman fire). In the meantime, the Wehrmacht managed to reach the trenches and they were close the factory and prepared themseves to perform their ignominious plan, but the French mortar watched them. To get hit with a mortar for the first time you have to throw a six, Dave threw sixes, over and over again, so pinned me very quickly and the rest of the game I wasn't able to do anything...
Niemcy musieli więc szybko podejmować decyzje. Aby nie zakończyc gry zbyt szybko Naziści otrzymali wsparcie w postaci drugiej Jagdpanthery, jednak i tą bardzo szybko stracili (znowu przez ogień Shermana). W międzyczasie Wehrmachtowi udało się dotrzeć do okopów i już byli przy fabryce, by wykonać swój niecny plan, jednak francuski moździerz czuwał. Aby uzyskać trafienie z moździerza za pierwszym razem trzeba rzucić 6, Dave rzucał szóstki raz za razem, czym przyprawił mi niezłych kłopotów i do końca gry nie byłem już niczego zrobić... 
 
German paratroopers then rushed to the attack at Americans who ware dangerously close to the factory. We managed to immobilize the Sherman, but the American infantry launched an attack on the trenches and eliminated the Wehrmacht unit (it was end of the game for myself...). Using the opportunity the French and British attacked the factory, but only Brits managed to get into the factory and get something. With all this confusion the Germans managed  to evacuate only one truck. 
Niemieccy spadochroniarze rzucili się wtedy do ataku, na niebezpiecznie znajdujących się blisko Amerykanów. Udało się unieruchomić Shermana, jednak amerykańska piechota przypuściła atak na okopy i wyeliminowała oddział Wehrmachtu (to był koniec gry dla mnie...). Korzystając z okazji Francuzi i Brytyjczycy zaatakowali fabrykę, jednak tylko Brytyjczykom udało się wejść do fabryki i coś zdobyć. Z całego tego zamieszania udało się Niemcom ewakuować tylko jedną ciężarówkę.  
 
 
Victory Points summary suprised everyone...
Podsumowanie punktów zwycięstwa zaskoczyło wszystkich...  
 
Sadly according to the Victory Conditions the Americans and British only get points for scientists and equipment captured therefore zero for the Americans and 25pts for the Brits.  The crew of the Sherman, if any survived, are definitely in line for a Congressional Medal of Honour after eliminating two Jagdpanthers.  The British Comet tank had an auspicious baptism of fire damaging the two Jagdpanthers and destroying two trucks. 
The SS had to get trucks/scientists off the table at 25pts per truck - 2 were destroyed, 1 captured and one escaped, so 25pts for them.  The female factory guards never actually fired a shot and were wiped out by the French.  They did cause 4 French casualties (in melee) but unfortunately get no VPs for that.
Wehrmacht and Falschirmjager won points for enemy destroyed - 15pts for vehicles 2pts for troops.  Wehrmacht would also have got points for any scientist handed over to the Allies.  Bill must have been close to 25pts after taking out the Sherman, Bart around 10pts.
Which just leaves the French Resistance who would have got 20pts for any scientist killed and 20pts for releasing any remaining French slave labourers, which they did by storming the building.  The French certainly had the best mortar dice rolls seen so far in a BA game.
Niestety w odniesieniu do punktów zwycięstwa Amerykanie i Brytyjczycy otrzymywali je tylko za zdobyty sprzęt i pojmanych naukowców, dlatego zero punktów dla Amerykanów i 25 dla Brytyjczyków. Załoga Sherman, jeżeli jakas przeżyła, definitywnie zasłużyła na Medal Honoru za wyeliminowanie dwóch Jagdpanther. Brytyjski Comet przeszedł pomyślnie chrzest bojowy uszkadzając dwie Jagdpanthery i niszcząc dwie ciężarówki.
SS za ewakuację każdej ciężarówki mogli otrzymać 25 pkt. - 2 zostały zniszczone, jedna została zdobyta i tylko jedna ewakuowana - w związku z czym 25 dla nich. Żeńska ochrona fabryki nie oddała ani jednego strzału i została w całości zmieciona przez Francuzów. Co prawda spowodowali utracenie przez Francuzów 4 figurek (w walce wręcz) ale za to nie otrzymuja żadnych punktów.
Wehrmacht i Falschirmjegrzy zdobywali punkty za każdego przeciwnika zniszczonego - 15 pkt za pojazd i 2 pkt za figurkę. Wehrmacht mógł zdobyć dodatkowe punkty za każdego naukowca przekazanego Aliantom. Bill musiał zdobyć około 25 punktów, po wyeliminowaniu Shermana, Bartek około 10 pkt.
Francuzki Resistance otrzymywał 20pkt. za każdego naukowca zabitego i 20pkt. za uwolnienie pozostałych przy życiu robotników przymusowych , co udało się dokonać poprzez szturm budynków. Francuzi mieli na pewno najlepsze wyniki rzutu na  celność możdzierza ze wszystkich naszych dotychczasowych gier w BA.

Summary:
Podsumowanie:

French/Francuzi: 60
British/Brytyjczycy: 25
American/Amerykanie: 0

Total/Razem: 85
 
SS: 25
Falschirmjeger: 25
Wehrmacht: 10

Total/Razem: 60
 
So overall the Allied victory.
Tak więc Alianci zwyciężyli.


And, as usual, at the end, gallery from the game in higher resolution on my flickr:
I jak zwykle na zakończenie, galeria zdjęć z gry w lepszej rozdzielczości na moim flickr: