sobota, 20 lutego 2021

Krzegrzowice 1943.

Continuation of our little campaign game. We are returning to the town of Krzegrzowice, but we are in 1943. Once again we used Rapid Fire! rules for our game. This time it was a great opportunity to use some of my collections I have never used before, like new German vehicles, RONA, Home Army or my civilians. We still play using Houseparty.

Kontynuacja naszej małej kampanii. Powracamy do miasta Krzegrzowice, ale tym razem w roku 1943. Ponownie do gry użyliśmy zasad Rapid Fire! Tym razem była to dobra okazja do użycia kolekcji, wcześniej przeze mnie nigdy nie używanych, jak nowe niemieckie pojazdy, RONA, Armia Krajowa czy moi cywile. Wciąż gramy używając Houseparty.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, Angus Konstam, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.It is 1943. Germany starting losing the war. The Polish underground is also starting to be much more active. To prevent it happened several German back units are sent to bring the order to the back of the frontline. The best way is to eliminate the supporting Polish Home Army civilians from villages. In that way, the German HQ decided to deport the citizens from the Polish villages. However, thanks to the well-working spies, Polish Home Army know about the German plans and will prevent them. For that reason on the areas subject to deportation carried out a concentration of forces... Duration of the game: 12 turns.

Jest 1943. Niemcy zaczynają przegrywać wojnę. Polski Ruch Oporu również zaczyna być bardziej aktywny. By temu zapobiec, kilka niemieckich oddziałów tyłowych została wysłana by przywrócić porządek na tyłach frontu. Najlepszą do tego rzeczą jest wyeliminowanie wspomagających Armię Krajową mieszkańców wsi. W ten sposób niemieckie dowództwo zdecydowało się przeprowadzić akcję deportacji tych wsi. Jednakże, dzięki dobrze działającej siatce wywiadowczej Armia Krajowa wie o niemieckich planach i będzie się starać im zapobiec. Do tego celu przeprowadziło koncentrację swoich sił w rejonie deportacji... Czas trwania rozgrywki: 12 tur.

POLES / POLACY
(Michael)

Orders:
1. Save civilians in Zakrzegrzowice and Przedkrzegrzowice villages. (every village is worth
25VP)
2. Eliminate as many Germans as possible (every killed RONA is worth 1 VP, German 1.5 VP,
Vehicle 5VP)
3. Liberate the town of Krzegrzowice (50 VP)

INITIAL FORCES:

Home Army HQ: CO + Flamethrower team (2 figures) (start game in Krzegrzowice)
Task Force Krzegrzowice Town (all poor for shooting, elite for morale) (on 5-6 deployed in the town,
other in forests outside the town):

HQ: CO + LMG team
1st Coy: 7 figures
2nd Coy: 7 figures
3rd Coy: 7 figures
Support Coy: Bomb team (4 figures, 2 light bombs)
Mortar Coy: 81mm Mortar
REINFORCEMENTS (all enter on turn 1):

Task Force Krzegrzowice West (enters on west south half table edge)

HQ: CO + LMG team
1st Coy: 7 figures
2nd Coy: 7 figures
3rd Coy: 7 figures
Support Coy: ATR team
Task Force Krzegrzowice East (enters on east north half table edge)

HQ: CO + LMG team
1st Coy: 7 figures
2nd Coy: 7 figures
3rd Coy: 7 figures
Support Coy: ATR teamGERMANS / NIEMCY
(Campbell)

Orders:
1. Remove civilians from Zakrzegrzowice and Przedkrzegrzowice villages. (every village is
worth 25VP)
2. Eliminate as many partisans as possible (every killed partisan is worth 1 VP)
3. Keep the road clear (25 VP)

INITIAL FORCES:
Krzegrzowice (All in one building, the red):

RONA REGIMENT HQ: CO+4 fig (all poor)
SS Company: 8 figures (all elite)
Tank Company: 1 x L6/40 (poor)
REINFORCEMENTS: 
Turn 1: enters the road west of Przedkrzegrzowice

RONA Battalion (poor)

HQ: CO+ 2 figures + staff car
1st Coy: 8 figures + truck
2nd Coy: 8 figures + truck
3rd Coy: 8 figures + truck
Support Coy: 2 x Tripod MG42 + 81mm Mortar + large truck
Bus
From turn 5 (enter the road east of Zakrzegrzowice) roll for each turn of any remaining company:
5: (on a roll of 5-6)
6: (on a roll of 3-6)
7: (on a roll of 2-6)
8: all remaining
(all regular)

Panzergrenadier HQ: CO + 1 fig + SdKfz 250 (regular)
Panzergrenadier Company: 8 figures + SdKfz 251 (regular)
Demolition Company: Bogvart BIV (2 light bombs) + Goliath
Tank Company: 2 x PzKpfw III (long 50mm)
Armoured Car Company: 2 x SdKfz 2222. The game. Gra.

Michael started the game very lucky and all his initial forces started the game in the town. Germans in the town will have a very hard task to keep their positions...

Michael zaczął grę bardzo szczęśliwie i wszystkie jego początkowe oddziały zaczęły grę w mieście. Niemcy będą mieli ciężkie zadanie, by utrzymać swoje pozycje...Then the table entered the RONA. They very quickly reached the village of Przedkrzegrzowice and started removing the civilians from the village. Poles tried to prevent it. They started to shoot at Russians but being in open, soon get under fire and have to withdraw under the cover of woods.

Wtedy na stół wkroczyła RONA. Szybko osiągnęli wieś Przedkrzegrzowice i rozpoczęli opróżniać wieś z jej mieszkańców. Polacy starali się temu przeciwdziałać. Zaczęli ostrzeliwać Rosjan, ale sami będąc w otwartym polu znaleźli się pod celnym ogniem i musieli się schować wśród drzew.


In the meantime, Germans in Krzegrzowice has been attacked from the town and from outside the town. Suppressed German units tried to defend but finally were all eliminated. Only the Italian tank survived, despite the fact it was heavily damaged, still defended itself. Poles also managed to destroy the bridge. Krzegrzowice were in Polish hands! Poles also managed to secure the Zakrzegrzowice village.

W międzyczasie Niemcy w Krzegrzowicach byli atakowani z dwóch stron, z centrum miasta i z zewnątrz. Przygnieceni bronili się, jednak w końcu wszyscy zostali wyeliminowani. Pozostał tylko włoski czołg, który pomimo faktu, że był ciężko uszkodzony, wciąż się bronił. Polakom udało się także wysadzić most. Krzegrzowice były w polskich rękach! Polakom udało się również zabezpieczyć wieś Zakrzegrzowice.


At that moment I had to reconsider the German reinforcements. I decided to increase the Panzergrenadier unit to the whole battalion (good sides of having the game at home and having constant access to the whole collection). I also added something for Poles (Soviet paratroopers). But before that RONA loaded their troops and moved towards Krzegrzowice. They entered the town and get under fire from Polish units in the town. They get surprised, then pinned and finally had to surrender! Captured civilians from Przedkrzegrzowice were freed. 

W tym momencie musiałem zweryfikować niemieckie posiłki. Zdecydowałem się na zwiększenie oddziału Panzergrenadierów do całego batalionu (dobra strona grania w domu i posiadania ciągłego dostępu do całej kolekcji). Dodałem też coś Polakom (sowieckich spadochroniarzy). Jednak zanim to nastąpiło RONA załadowała swoje oddziały na ciężarówki i ruszyła w kierunku Krzegrzowic. Gdy wjechali do miasta znaleźli się pod ogniem od polskich oddziałów. Zostali zaskoczeni, potem przygwożdżeni a na końcu musieli się podać. Mieszkańcy Przedkrzegrzowic zostali oswobodzeni.


That was the end of Polish successes. Frontline German troops were the much harder opponent for them. First, they attacked Zakrzegrzowice, which were taken after a fierce battle. Then they attacked Krzegrzowice. First, they used the Goliath. It exploded, destroyed the building and the whole company occupied it. Then Germans started cleared the next building and finally forced the whole Polish forces on the left bank to surrender. Poles tried to support the fellows from the other bank of the river but were repulsed. The game was over. 

To był koniec polskich sukcesów. Frontowe oddziały niemieckie okazały się zbyt trudnym przeciwnikiem dla nich. Wpierw zaatakowano Zakrzegrzowice, które zostały zdobyte po zaciętej walce. Potem zaatakowano Krzegrzowice. Wpierw użyto Goliata. Eksplodował niszcząc budynek i całą kompanię w nim się znajdującą. Wtedy Niemcy przystąpili do oczyszczania kolejnych budynków z polskich oddziałów co przyczyniło się do ich kapitulacji na lewym brzegu. Polacy próbowali wesprzeć swoich z drugiego brzegu, ale zostali odparci. Gra została zakończona.Civilians from Przedkrzegrzowice were saved, but not from Zakrzegrzowice. No one fully controlled Krzegrzowice, so the game score has to decide the number of lost figures. Here Poles were much better and they won the game. That will of course influence the next game, Krzegrzowice 1944.

Mieszkańcy Przedkrzegrzowic zostali ocaleni, jednak nie ci z Zakrzegrzowic. Nikt też w pełni kontrolował Krzegrzowic, więc o wyniku gry musiała zadecydować liczba utraconych figurek. Tu lepsi okazali się Polacy i to oni wygrali grę. To oczywiście wpłynie na następną grę, Krzegrzowice 1944.
3. Links. Linki.


Michael:

Will be updated soon...

Flickr:

wtorek, 16 lutego 2021

Prussia 1762. Prusy 1762.

Last time we tried something new. We added an extra player to our game. Campbell joined the gang and now both players watched the game on their screens and the third person was responsible for moving figures, measurements etc. It was another try of new Michael's rules, Seven Years and it was a great opportunity to show it to someone new. As the game is still virtual and played through the Houseparty, all pictures are courtesy of Michael.

Ostatnio spróbowaliśmy czegoś nowego. Dodaliśmy kolejnego gracza do naszych gier. Campbell dołączył do gangu i teraz obaj gracze oglądają grę an swoich ekranach, a trzecia osoba jest odpowiedzialna za przesuwanie figurek, mierzenie itp. Była to kolejna próba zasad Michaela, Seven Year i była to doskonała okazja, by zaprezentować je komuś nowemu. Jako, że gra wciąż była rozgrywana przez Houseparty, wszystkie zdjęcia dięki uprzejmości Michaela.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


1. Forces. Siły.


RUSSIA / ROSJA
(Bartek)

INITIAL FORCES: 

1st Infantry Brigade

4 x Line Infantry
2 x Regimental Gun

2nd Infantry Brigade

4 x Line Infantry
2 x Regimental Gun

Cavalry Brigade

1 x Skirmish Cavalry
1 x Dragoons

REINFORCEMENTS:

Gun Battery

2 x Medium Gun

PRUSSIA / PRUSY
(Campbell)

1st Infantry Brigade

3 x Line Infantry

2nd Infantry Brigade

1 x Skirmishers
3 x Line Infantry
1 x Regimental Gun

Cavalry Brigade

1 x Skirmish Cavalry
1 x Cuirassier
1 x Hussars

Gun Battery

3 x Heavy Gun

2. The game. Gra.

It was an unexpected attack of the Prussians on the Russian flank. Having lighter artillery I decided to keep my position, let the Prussian came into range of my muskets and in that way decide the outcome of the game. The only issue was Prussian cavalry, which outnumbered me. There also was another issue, which influenced my tactic. It was a lack of staff officers, mainly due to my pure dicing.

To był nieoczekiwany atak Prusaków na rosyjską flankę. Mając lżejszą artylerię, zdecydowałem się utrzymać moje pozycje, pozwolić Prusakom na wejście w zasięg moich muszkietów i w ten sposób rozstrzygnąć bitwę. Problemem była pruska kawaleria, która przewyższała mnie liczebnie. Dodatkowym problemem był brak oficerów sztabowych, głównie dzięki moim słabym rzutom.I started with a charge of my Dragoons, unfortunately, that was repulsed. At that moment I lost the initiative in the game and Prussians controlled the battle till the end. Firstly Campbell set up his heavy artillery, which with a few lucky shot destroyed 2 of my battalions. On my flank Prussian cavalry charged on my infantry and pushed it back to the camp. The situation became very dramatic for Russians.

Zacząłem grę od szarży dragonów, niestety odpartej. W tym momencie straciłem inicjatywę, którą przejęli Prusacy i nie oddali jej do końca bitwy. Wpierw Campbell ustawił swoją ciężką artylerię, która kilkoma szczęśliwymi trafieniami zniszczyła 2 moje bataliony. Na mojej flance pruska kawaleria zaszarżowała na moją piechotę i zepchnęła ją do obozu. Sytacja Rosjan stawała się bardzo dramatyczna.


When my left flank gets broken, my medium artillery arrived. However, it did not stop my fate. Prussian infantry charge was stopped for a moment, but after rallied their ranks, Prussians charged again. My units started to disappear very quickly. There was no other decision than withdraw. It will be another day to fight back...

Kiedy moja lewa flanka została złamana, moje średnie działa przybyły. Jednakże, nie były już w stanie zmienić mojego przeznaczenia. Szarża pruskiej piechoty została zatrzymana na moment, jednak po uporządkowaniu szeregów, Prusacy zaatakowali ponownie. Moje oddziały zaczęły znikać bardzo szybko. Nie było innej decyzji, jak tylko się wycofać. Będzie kiedyś inny dzień do rewanżu...

3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/02/1762-left-flank-scenario-seven-years-war.html