poniedziałek, 29 października 2012

Dymy. Smokes.

Prace nad 24 Pułkiem w toku, jako odskocznie zrobiłem sobie kilka dymków do zniszczonych czołgów, wozów pancernych itp. Sposób ich wykonania podpatrzyłem od Hugh Wilson'a, z małą modyfikacją. Do ich wykonania użyłem: monet na podkładki, drucianego zmywaka do naczyń. farb i superglue. Do monety przykleiłem odcięty kawałek zmywaka, oczywiście odpowiednio wymodelowany, następnie pokryłem to kolorem bazowym, a potem namalowałem ogień na podstawie i gotowe, można używać.
Work on the 24 Regiment in progress, as something relaxing, I made a several smokes for damaged tanks, armored vehicles, etc.  I copied this method from Hugh Wilson, with a small modification. I used to make them: coins for bases, stainless steel scourers, paints and superglue. First I glued scourer (properly shaped), next I put black primer on this, and then paints for fire efects and ready to use.
Dymek zmontowany i po farbie bazowej. Smoke assembled and after the primer paint.

Dymki gotowe. Smokes finished.

W użyciu. In use.

niedziela, 28 października 2012

24 Pułk Ułanów - WIP; 24th Ulans Regiment - WIP.

Prace nad 24 Pułkiem w toku. Na załączonym zdjęciu czołgi są pokryte czarnym kolorem bazowym. Dzisiaj sprayowałem je na zielono, jutro mam nadzieje pobawię się szczegółami i być może zacznę zabawę z kalkami.
Work on 24th Regiment in progres. On attached picture the tanks are covered with black primer paint. Today I  sprayed them with green and tommorow I am going to paint some details and maybe  I will start game with the decals.


sobota, 27 października 2012

24 Pułk Ułanów - zmontowany. 24th Ulans Regiment - assembled.

Dzisiaj skończyłem montować 24 Pułk Ułanów. Na dzień dzisiejszy widzicie trzy szwadrony i pluton rozpoznawczy. Wszystkie Shermany są produkcji The Plastic Soldier Company, natomiast Stuarty pochodzą od Forged in Battle. Zdecydowałem się na razie nie bazować Shermanów, zawsze to mogę zrobić później. Jutro idzie kolor bazowy. Teraz nie wiem, czy wpierw kłaść czarny i później ciemno zielony, czy od razu zieleń. Jakieś sugestie w tej materii?
Today I finished assemling of the 24th Ulans Regiment. For this day you can see three squadrons and rece platoon. All Shermans are from The Plastic Soldier Company, whilst Stuarts are from Forged in Battle. I decided to not based the Shermans, I can always do it later. Tomorow I will put the base color, and I'm not sure to put first black and then dark green or straight green. Any sugestions?

piątek, 26 października 2012

The Bolt Action game.

This week we decided to again test the Bolt Action. This game we played at Hugh. It was the battle beetween combined allied forces (Americans - Campbell Hardie, the British - Donald Anderson, the French - Dave O'Brian and Poles - myself) against the German forces (Colin Jack, Hugh Wilson, and Olivier Lepreux). Figures and vehicles came from the collections of Colin Donald, Dave, Olivier and Hugh, who has provided all terrains as well. It was our third game with these rules, and this time the game has already proceeded quite smoothly, although we missed few of the rules. Bill Gilchrist, who due to illness, could not take part in yesterday's game, on his blog posted a review of the system. If you are interested visit his blog. It is worth noting that already came the first errata to the rules, which greatly simplifies the rules.
W tym tygodniu postanowiliśmy znowu przetestować Bolt Action. Grę rozegraliśmy u Hugh. Było to starcie połączonych sił alianckich (Amerykanie – Campbell Hardie, Brytyjczycy – Donald Anderson, Francuzi – Dave O'Brian i Polacy - ja) przeciwko siłom niemieckim (Colin Jack, Hugh Wilson i Olivier Lepreux). Figurki i pojazdy pochodziły z kolekcji Colina, Donalda, Dave'a, Oliviera i Hugh'a, który zaopatrzył stół w tereny. Było to już trzecie nasze spotkanie z tą grą i tym razem rozgrywka przebiegała już dość sprawnie, chociaż jeszcze kilka z zasad zostało przez nas pominiętych. Bill Gilchrist, który ze względu na chorobę, nie mógł wziąć udziału we wczorajszej grze, na swojej stronie zamieścił recenzję systemu. Zainteresowanych posyłam na jego stronę. Warto zaznaczyć, że już pojawiła się pierwsza errata do zasad, co znacznie upłynnia zasady.
The battlefield. Pole bitwy.

Original Polish map from that battle (from the author's collection). Oryginalna Polska mapa pola bitwy (ze zbiorów autora).


Returning to the game. The Allies were supposed to control the crossing over the river and go eastward as far as possible, breaking on the occasion the any German forces. Main command took the French player - the captain, the rest of the Allied players were with the rank of lieutenant. Prior to the game itself, Polish player has five minutes to admitted game room and was able to drow a map, which was used as the basis for the Allied plan of attack. Dave established the following plan: Poles and the British were the first to move, and their task was to cross the river and secure crossings (the Poles had to control the bridge). Their actions were supported by French (supporting Brits) and Americans (supporting Poles). For the first two or three rounds Allies pushed forward. At some point, Polish Cromwell was stopped by the off target fire from PzKpwf IV. Polish response was quick, but managed only slightly damaged German tank. Soon to the fight joined the next German PzKfw IV, but this one was quickly eliminated by the French M10. After a fierce battle between the first PzKpwf IV and Polish Cromwells, German tank was eliminated, even though that to the fight joined the third PzKpfw IV, which after elimination of their colleagues, hid behind the building and from there firing at Poles. Meanwhile, the British reached the river and happily crossed it, first made ​​this three Stuarts, and infantry just behind them. But here Brits met unpleasant surprise. Ambushed Panther tank opened fire on them. The deadly fire quickly eliminated two light tanks, which left the British infantry without cover. Last Stuart and one of the British teams jumped into the left side and escaped from the German fire. Meanwhile, on the left flank of the Allies, the Americans razed to the Poles and they met an unpleasant surprise. One of the American Sherman was hit by Panzerfaust and was destroyed. Section Panzerfaust was quickly eliminated by the French and Polish fire, but we found that the buildings on the other side of the river ware defended by two German infantry platoons. Fierce battle began. The building on the right was attacked by the British, who with fire of their rifles forced the Germans to abandon their positions. This unit was later completely smashed by the British in melee. On the other hand, the left building, first came under American infantry fire supported with their own and Polish mortar and later by Polish infantry. The deadly fire has eliminated another German platoon from the game. Polish Cromwell and the American Sherman supported this fight. Unfortunately, when one of the Polish tanks enter on the bridge, got it under fire of German PaK 40 gun. After quite a fierce battle, the Polish tank was eliminated. But the Poles secured the river crossing and they were ready to take the building on the right side of the road. At this point, the game was over. British action on the right flank and the US-French-Polish on the left decided about the Allied victory in this game. The game was very intense and has allowed us to become more familiar with this rules.
Wracając do gry. Alianci mieli za zadanie opanować przeprawy na rzece oraz posunąć się na wschód jak najdalej, rozbijając przy okazji siły niemieckie. Główne dowodzenie objął gracz francuski – kapitan, reszta graczy alianckich była w randze porucznika. Przed samą grą gracz polski został na pięć minut wpuszczony do game room'u i miał możliwość naszkicowania mapy, która miała posłużyć za podstawę planu ataku Aliantów. Dave ustalił następujący plan: Polacy i Brytyjczycy mieli posuwać się jako pierwsi i ich zadaniem było sforsowanie rzeki i zabezpieczenie przepraw (Polacy mieli opanować most). Ich działania miały wspierać: Francuzi Brytyjczyków oraz Amerykanie Polaków. Przez pierwsze dwie, trzy tury Alianci posuwali się do przodu. W pewnym momencie polski Cromwell został zatrzymany przez niecelny ogień PzKpwf IV. Polska odpowiedź była szybka, ale udało się jedynie nieznacznie uszkodzić niemiecki czołg. Wkrótce do walki włączył się następny niemiecki PzKfw IV, który jednak szybko został uciszony przez francuski M10. Po zaciętym pojedynku pomiędzy pierwszym PzKpwf IV a polskimi Cromwellami, ten pierwszy wkrótce został wyeliminowany, nawet pomimo tego, że do walki włączył się trzeci PzKpfw IV, który po wyeliminowaniu swoich kolegów, skrył się za budynkiem i stamtąd ostrzeliwał Polaków. Tymczasem Brytyjczycy dotarli do rzeki i szczęśliwie ją sforsowali, wpierw dokonały tego trzy Stuarty, a za nimi przeprawiła się piechota. Niestety tutaj spotkała Brytyjczyków przykra niespodzianka. Ogień do nich otworzyła zamaskowana Panthera. Jej morderczy ogień szybko wyeliminował dwa lekkie czołgi, co pozbawiło brytyjskiej piechoty osłony. Ostatni Stuart i jeden z brytyjskich zespołów odskoczył w lewy bok i uciekł spod ognia niemieckiego czołgu. Tymczasem na lewej flance Aliantów, Amerykanie zrównali się z Polakami i spotkała ich niemiła niespodzianka. Jeden z amerykańskich Shermanów został trafiony z Panzerfausta i został zniszczony. Sekcja panzerfausta została szybko wyeliminowana przez ogień francusko-polski, ale okazało się, że budynków po drugiej stronie rzeki bronią dwa plutony niemieckiej piechoty. Rozpoczęła się zacięta walka. Budynek na prawo został zaatakowany przez Brytyjczyków, którzy ogniem swoich karabinów zmusili Niemców do opuszczenia swoich pozycji. Oddział ten później został całkowicie rozbity przez Brytyjczyków w walce wręcz. Z kolei lewy budynek dostał się pod ogień wpierw Amerykanów wspartych własnym i polskim moździerzem a następnie polską piechotą. Ten zabójczy ogień wyeliminował kolejny niemiecki pluton z gry. Walkę tą ubezpieczały polskie Cromwelle i amerykański Sherman. Niestety w momencie wjazdu jednego z polskich czołgów na most, dostał się on pod ogień niemieckiego działa PaK 40. Po dość zaciętym pojedynku, polski czołg został wyeliminowany. Tymczasem Polacy zabezpieczyli przeprawę na drugi brzeg i byli gotowi do zajęcia budynku po prawej stronie drogi. W tym momencie gra została zakończona. Akcja Brytyjczyków na prawym skrzydle i amerykańsko-francusko-polska na lewym przesądziła o zwycięstwie alianckim w tej grze. Gra była bardzo zacięta i pozwoliła nam bardziej zapoznać się z przepisami tej gry.

OdB:
ALLIED:

French Player:
HQ: Capitain + 3 men
2 x Sherman  Armour 9/Gun +5
M10 Armour 8/Gun +6
2 x 10 man section of Goumiers (Regular)

British Player:
HQ: 1st Lieutenant + 3 men
3 x Stuart  Armour 8/Gun +4
2 x 10 man section of Marines (Veterans)

American Player:
HQ: 1st Lieutenant + 3 men
2 x Sherman Armour 9/Gun +5
Medium mortar team
2 x 10 man GI squad (Regular)

Polish Player:
HQ: 1st Lieutenant + 3 men
2 x Cromwell Armour 9/Gun +5
Medium mortar team
2 x Paratroop squads (Regular)

GERMANS:

Player 1:
HQ: Capitain + 3 men
1 x Tiger Armour 10/Gun +7
1 x PaK 40 Armour 7/Gun +6
2 x 10 man Falschirmjager squads (Veterans)

Player 2:
HQ: 1st Lieutenant + 3 men
3 x PzKpfw IV Armour 9/Gun +6
2 x 10 man Wehrmacht squads (Regular)

Player 3:
HQ: 1st Lieutenant + 3 men
1 x Panther Armour 10/Gun +7
1 x Quad flak Armour 7/Light auto gun x 4
3 x Falschirmjager squads (Veterans)

There were fierce fighting about those buildings. O te budynki prowadzono bardzo zacięte walki.

Poles and Americans. Polacy i Amerykanie.

French. Francuzi.

1st German PzKpfw IV. Pierwszy niemiecki PzKpfw IV.
Destroyed 2nd Panzer IV. Zniszczony drugi Panzer IV.
PzKpfw V Panther.

Destroyed British Stuarts. Zniszczone brytyjskie Stuarty.

PaK 40

Destroyed American Sherman. Zniszczony amerykański Sherman.

Destroyed Polish Cromwell and American Sherman. Zniszczone polski Cromwell i amerykański Sherman.

British Marines after the conquest of the right building. Brytyjscy Marines po zdobyciu prawego budynku.
 
You can find more pictures on my flickr:
Więcej zdjęć możecie znaleźć na moim flickr:  
 

 

czwartek, 25 października 2012

Poland 1944 (18); Polska 1944 (18) - MG42

This time tripod MG42 teams from The Plastic Soldier Company. This figures will finish my adventure with this scale for some time and now I will move into something in 15mm. Now is time for 1st Polish Armoured Division!
Tym razem drużyny MG42 na trójnogach od The Plastic Soldier Company. Te figurki zakończą moją przygodę z tą skalą na jakiś czas i teraz przeniosę się na coś w 15mm. Teraz jest czas na Pierwszą Dywizję Pancerną!
And there are those teams:
A oto te drużyny:

100 Posts!!! 100 Postów!!! Poland 1944 (17) - German infantry support weapons; Polska 1944 (17) - niemieckie bronie wsparcia piechoty.First of all today - this is my post number 100!!! Thank you to all  subscribes and all readers of my blog. Thank you for all your time spent here!!!
Zanim cokolwiek zacznę - to jest mój setny post!!! Dziękuje wszystkim moim subskrybentom oraz wszystkim czytelnikom mojego bloga. Dziękuję za cały Wasz czas spędzony tutaj!!!
 

Back to the subject, this time I prepared for you some German infantry support weapons from The Plastic Soldier Company. Here you have some pictures of them:
Wracając do tematu, tym razem przygotowałem dla Was troche niemieckiej broni wsparcia piechoty od The Plastic Soldier Company. Oto kilka ich zdjęć:

1.  Moving panzershrecks. Panzershrecki w ruchu.
2. Firing panzershrecks. Panzershrecki strzelające.
3. Moving panzerfausts. Panzerfausty w ruchu.
4. Firing panzerfausts. Panzerfausty strzelające.

5. 82mm mortar teams. Moździerze kalibru 82mm.
6. 120mm mortar teams. Moździerze kalibru 120mm.

Tommorow will be tripod MG42 teams.
Jutro MG42 na trójnogu.wtorek, 23 października 2012

Poland 1944 (16); Polska 1944 (16) - Sd.Kfz. 251

This time some Sd.Kfz. 251. I have got two versions of that car: C (from Armourfast) and D (from PSC). Here are some pictures of them:
Tym razem kilka Sd.Kfz. 251. Posiadam dwie wersje tego samochodu: C (od Armourfast) i D (od PSC). Oto kilka ich zdjęć:

Sd.Kfz 251/1 Ausf.C 
form ArmourfastSd.Kfz. 251/1 and 251/10 Ausf. D
from The Plastic Soldier Company

All stowage and figures are PSC.
Cały ładunek dodatkowy i figurki są produkcji PSC.

And all together:
I wszystkie razem:


Next some support weapons.
Następne będą bronie wsparcia.

poniedziałek, 22 października 2012

Poland 1944 (15); Polska 1944 (15) - LEFH 18 105mm

Today I finished 2 German guns: 10,5 cm leichte Feldhaubitze 18 (10,5 cm le.F.H.18) from Armourfast. Here are two pictures of that guns:
Dzisiaj skończyłem dwa niemieckie działa: 10,5 cm leichte Feldhaubitze 18 (10,5 cm le.F.H.18) od Armourfast. Oto dwa ich zdjęcia:

Tommorow some Sd.Kfz.
Jutro bedą Sd.Kfz.

niedziela, 21 października 2012

Poland 1944 (14) - Lend Lease cars. Polska 1944 (14) - samochody z Lend Lease.

Do you remember those cars?
Pamiętacie te samochody?
M3A1 Halftruck (Academy)

Amfibious jeep (Academy)
I did them some time ago. Both ware without the crew. Now I added some Dixon Miniatures figures, and now they looks like this:
Wykonałem je jakis czas temu. Oba były pozbawione załogi. Teraz dodałem do nich figurki Dixon Miniatures i tak prezentują się obecnie:


Next some German artillery.
Następna będzie niemiecka artyleria.


sobota, 20 października 2012

Operation Exporter - Syria 1941

Our last game in SESWC was another meeting with Bolt Action system. This time Colin Jack put our game during the Allied campaign against Vichy French in Syria and Lebanon, known as Operation Exporter. Campbell Hardie commanded the Vichy French, and I commanded the Allies, whilst Colin umpired the game. All figures (28mm), terrains, buildings and game mate ware from Colin's collection.
Nasza ostatnia gra w SESWC to następne spotkanie z systemem Bolt Action. Tym razem Colin Jack umiejscowił naszą grę w czasie alianckiej kampanii przeciwko Francji Vichy w Syrii i Libanie, znanej jako Operacja Exporter. Siłami Francuzami Vichy dowodził Campbell Hardie, Aliantami – ja, Colin prowadził grę. Wszystkie figurki (28mm), tereny, budynki oraz mata do gry pochodzą z kolekcji Colina.
The battlefield. Pole bitwy.


The aim of the game was to control the Syrian town. At the beginning of the game both sides led the race as soon as possible to control as much as possible buildings in the city. At the end Vichy took 5 buildings, and the Allies took 3. In the meantime, two French tanks (R35) carried out an assault on the left flank of the Allied and Australian squad came under machine-gun fire form that tanks. Fortunately, Australians get down to the ground and miraculously survived. To help this unit arrived British support: 2 armored cars (Ford with 2pdr gun and ACW-IP), which opened fire on the French tanks, sadly missed. French response was very fast. The fire from R35 gun destroyed Ford, but using the turmoil Australians escaped to the nearest the building. The second of the R35 tanks rolled over ACW-IP, and the Allies lost their support on this flank. Then there was a sudden attack of Arab cavalry, which attacked the tanks. Devoid of anti-tank weapons were not able to damage these AFV, but I almost burned one. The crews of the two tanks tightly closed their hatches and to the end of the game no longer played any role. On the right wing of the allied was the artillery duel beetween the Dodge Tanaka and Schneider Armored Car. Frenchman managed to immobilize the British vehicle, but was soon has been crushed by British 2 pounder. When the armored battles have been finished infantry came into action. The various units have begun to storm buildings. This started a very bloody melee. Unfortunately the Bolt Action system, in my opinion, has a very disagreeable failture. It's about solving a result of melees. It is based on the fact that both sides throwing dices and losses are calculated, the one who lose more figures lose the duel. It seems that everything is fine, but is not ... Imagine that the I attacked unit 4 men, with a unit of 10 men, an opponent lost 2 figures, I lost 3 and I lost fight and now is the best: the loser loses whole unit... It seems to me a little bit not quite true. I know there were some situations where one soldier has captured several enemy soldiers, but it was an extreme situation. Losers usually retreated or fled. It seems to me that it would be sensible here for additional test for morale (one could add some minuses, etc.), and just as it fails this test, you lose a unit. I am curious of your opinion (the official forum remains silent on this issue ...). Returning to the game. The French attacked the building occupied by the British MG and took it. Australians who have just escaped from the French tanks retook the building, and were backed by the Free French. Then the Australians took the next building, vacant by anybody, while the Free French were shot by Vichy HQ and stopped in front of the building. The Australians then decided to take by storm building occupied by Vichy HQ, but were broken in the melee ... This activities ended all actions in this section of the battlefield. At the other end of the city, British commandos began firing the French positions in a building across the street. When it seemed that the defense of that building has already been crushed, the Free French moved to attack, but they failed, and unit has been gone. Then Vichy rushed to counter-offensive and commandos were broken. At this point, the game finished. Vichy won the game, which was in possession of more buildings. It is worth mentioning that at the end of the game appeared the French plane and several British commandos been killed, which facilitated the later assault on the building occupied by them.
It was another game using the Bolt Action rules. I'm still positive about them, but the problem with melee must be somehow resolved. We will think about it, but I'm curious about your solutions.
Next game will be at Hugh and again using the
Bolt Action rules.
Celem naszej gry było opanowanie syryjskiego miasteczka. Na początku gry obie strony prowadziły wyścig by jak najszybciej opanować jak najwięcej budynków w mieście. W końcu Vichy zajęło 5 budynków, a Alianci zajęli 3. W międzyczasie dwa francuskie czołgi (R35) przeprowadziły szturm na lewe skrzydło alianckie i oddział australijski dostał się pod ogień karabinów maszynowych czołgów. Na szczęście Australijczycy rzucili się na ziemię i cudem przeżyli. Na pomoc temu oddziałowi ruszyło brytyjskie wsparcie: 2 samochody pancerne (Ford z działem 2 funtowym i ACW-IP), które otworzyły ogień do francuskich czołgów, niestety niecelny. Odpowiedź Francuzów była bardzo szybka. Salwa z działa R35 rozniosła Forda, ale korzystając z zamieszania Australijczycy ukryli się w budynku. Drugi z czołgów R35 rozjechał ACW-IP i Alianci zostali pozbawieni wsparcia na tym skrzydle. Wtedy nastąpił niespodziewany atak arabskiej kawalerii, która zaatakowała czołgi. Pozbawiona broni przeciwpancernej nie była w stanie uszkodzić tych wozów, ale o mało co nie spaliła jednego. Załogi obu czołgów szczelnie zamknęły swoje włazy i do końca gry nie odegrały już żadnej roli. Na prawym alianckim skrzydle pojedynek artyleryjski prowadziły ze sobą Dodge Tanake i Samochód Pancerny Schneider. Francuzowi udało się unieruchomić brytyjski pojazd, jednak wkrótce został rozniesiony, przez działo 2 funtowe. Gdy pojedynki pancerne zostały zakończone do akcji weszła piechota. Poszczególne oddziały zaczęły szturmować budynki. Wywiązała się bardzo krwawa walka wręcz. Niestety system Bolt Action, w mojej opinii, ma bardzo przykrą wadę. Chodzi o rozwiązanie wyniku walki wręcz. Polega ona na tym, że obie strony rzucają kostką i obliczane są straty, ten kto straci więcej figurek przegrywa. Wydaje się, że wszystko jest w porządku, otóż nie... wyobraźcie sobie, że zaatakowałem oddział 4 osobowy, oddziałem 10 osobowym, przeciwnik stracił 2 figury, ja 3 i przegrałem pojedynek i teraz następuje najlepsze: przegrywający traci cały oddział... Wydaje mi się to trochę nie do końca zgodne z prawdą. Wiem, ze zdarzały się takie sytuacje, kiedy jedna osoba brała do niewoli kilku wrogich żołnierzy, ale to była sytuacja ekstremalna. Przegrani przeważnie wycofywali się lub uciekali. Wydaje mi się, że sensowny byłby tutaj dodatkowy test na morale (można by dodać jakieś minusy itp.) i dopiero jak tego testu nie przejdzie to traci się taki oddział. Ciekawy jestem Waszych opinii (oficjalne forum milczy w tej sprawie...). Wracając do gry. Francuzi zaatakowali budynek zajęty przez brytyjski km i zajęli go. Australijczycy, którzy właśnie umknęli spod armat francuskich czołgów odbili ten budynek i zostali wsparci przez wolnych Francuzów. Australijczycy zajęli wtedy następny budynek, nieobsadzony przez nikogo, z kolei Wolni Francuzi zostali ostrzelani przez HQ Vichy i zatrzymani przed budynkiem. Australijczycy postanowili wtedy szturmem zająć budynek zajmowany przez HQ Vichy, ale zostali rozbici w walce wręcz... To zakończyło działania w tej części pola walki. Na drugim końcu miasta, brytyjscy komandosi rozpoczęli ostrzał francuskich pozycji w budynku naprzeciwko. Kiedy wydawało się, że obrona tego budynku została już skruszona, do ataku ruszyli Wolni Francuzi, ale i tu atak wręcz się nie powiódł i oddział ten został rozbity. Wtedy ruszyło kontrnatarcie Vichy i komandosi zostali rozbici. W tym momencie zakończyliśmy grę. Wygrało Vichy, które było w posiadaniu większej ilości budynków. Warto dodać, że pod koniec gry pojawił się również francuski samolot i zabił mi kilku komandosów, co ułatwiło późniejszy szturm na budynek przez nich zajmowany.
Była to kolejna gra z użyciem zasad Bolt Action. Jestem cały czas pozytywnie nastawiony do nich, jednak problem z walką wręcz musi być w jakiś sposób rozwiązany. Będziemy nad tym myśleć, ale jestem ciekaw Waszych rozwiązań.
Następna gra będzie u Hugh i znowu z użyciem zasad Bolt Action.
Allied. Alianci.

Vichy.

R35

All buildings are taken. Wszystkie budynki opanowane.

Victorious Vichy tank. Zwycięski czołg Vichy.

Cavalry vs tank. Kawaleria kontra czołg.

Vichy air support. Lotnicze wsparcie Vichy.

End of the game. Koniec gry.

Ordre de Bataille:
VICHY FRENCH PLAYER

HQ
Goumiers Squad 1 – 10 Veterans,
Goumiers Squad 2 – 10 Veterans,
Tirailleurs Senegalais 1 – 10 Regulars,
Tirailleurs Senegalais 2 – 10 Regulars,
Syrian Levies – 10 Inexperienced
MMG – Regular
Schneider Armoured Car – Light AT+MG
R35 Tank (1) – Light Tank; Light AT+MG
R35 Tank (2) – Light Tank; Light AT+MG
Dewoitine D.520 – Fighter+MG


ALLIED PLAYER

HQ – Officer (rank2)+3 Veterans in Jeep with LMG,
Commandos – 10 Veterans,
Australians – 10 Regulars,
Indians – 10 Regulars,
Foreign Legion 1 – 10 Regulars,
Foreign Legion 2 – 10 Regulars,
Arab Horse – 9 Inexperienced,
Dodge Tanake – Armoured Car+Light AT+LMG
Crossley – Armoured Car+MMG
Ford Truck Portee – Softskin+Light AT
India Pattern Carrier – Armoured Car+ATR+LMG


For more pictures visit my flickr:
Więcej zdjęć na moim flickr:
http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157631813647828/

wtorek, 16 października 2012

Poland 1944 (13); Polska 1944 (13) - Jagdpanzer IV

This time, as I promised something German. It is Jagdpanzer IV from Dragon. I am very disappointed with this model. From this producer I require something more, because the models are much more expensive than others. The hull is fine, but the tracks are disappointment. In my model were too short ... Ladies and Gentlemen shame on you!! So this is another model based by me. Here are some photos of the model:
Tym razem, tak jak obiecałem coś niemieckiego. To Jagdpanzer IV od Dragona. Jestem bardzo rozczarowany tym modelem. Od tego producenta wymagam czegoś więcej, bo i modele są dużo droższe od innych. Kadłub jest w porządku, gąsienice to porażka.  W moim modelu były zbyt krótkie... Wstyd Panie i Panowie z Dragona! Jest to więc kolejny model zapodstawkowany przeze mnie. Oto kilka zdjęć modelu: