czwartek, 31 marca 2016

3rd Silesian Uprising. Trzecie powstanie śląskie.

Last Thursday we had a wee Set an East Ablaze game. Initially I came across with idea of Polish-Bolshevik war, but then Bill can not made that club evening, so we had lack of Bolsheviks. Instead of this I put different game with the forces available. As we had Germans, Poles and French troops, we had a fictional game of the 3rd Silesian Uprising, where French played the role of regular Polish troops.
W ostatni czwartek mieliśmy małą grę z uzyciem zasad Set an East Ablaze. Początkowo miała to byc gra dziejąca sie podczas wojny polsko-bolszewickiej, jednak Bill nie był w stanie pojawić sie w naszym klubie, więc mieliśmy niedobór Bolszewików. Zamiast tego wymysliłem inną grę z dostępnych nam oddziaów. Jako, że mieliśmy Niemców, Polaków i Francuzów, mieliśmy fikcyjną grę dziejącą się podczas trzeciego powstania śląskiego, gdzie Francuzi wcielili się w rolę regularnych oddziałów polskich.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Jack Glanville, Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


SILESIAN INSURGIENTS/POWSTAŃCY ŚLĄSCY
(Peter)

Officer
3 Infantry (10 men)
HMG team

POLISH ARMY/ARMIA POLSKA
(Campbel Hardie)

2 Officers
4 Infantry (10 men|)
1 Cavalry unit (9 men)
1 Field gun

1st GERMAN/1. NIEMIECKI
(Jack Glanville)

Officer
5 Infantry (10 men)
1 HMG team
1 Field gun + tow

2nd GERMAN/2. NIEMIECKI
(Michael Schneider)

Officer
5 Infantry (10 men)
1 HMG team
1 Field gun + tow

2. The game. Gra.


The whole scenario was roughly based on Polish movie directed by Kazimierz Kutz: "Salt of the Black Earth". The movie told the story of the 2nd Silesian Uprising and there is the scene of that movie, when the polish artillery officer joined the insurgents and fought against Germans. In my scenario I made something different and despite the fact, that it was totally historical impossible (Poland during all Silesian Uprisings stayed officially neutral), that when the first Insurgent would die, then the regular troops will cross the border and join the fight.
Cały scenariusz został z grubsza oparty o scenę z filmy Kazimierza Kutza: "Sól ziemi czarnej". Film opowiada historię z drugiego powstania i jest tam scena kiedy polski oficer artylerii dołącza do powstańców i razem z nimi walczy z Niemcami. W moim scenariuszu zrobiłem coś innego, pomimo faktu, ze historycznie było to całkowicie niemozliwe (Polska oficjalnie pozostała neutralna, podczas wszystkich powstań ślaskich) , ze kiedy pierwszy powstaniec padnie zabity, wtedy polskie oddziały przekroczą granicę i dołączą do walki.

Both German players moved into village, they both had chicky tactic of not shooting Insurgents in the village and kept Polish regular soldiers away from the game. However this tactic not worked well as soon Silesian Poles started to decimate the attackers. Finally Germans started shooting at the village and first insurgent died. That allowed Poles to cross the border, but then they met fire from German guns. That stopped regular Polish army advantage. In the meantime the Germans started assaulting village, but have been pushed back and the village stayed in Polish hands till the end of the game and finished with Polish victory.
Obaj niemieccy gracze ruszyli w kierunku wioski i obaj uzyli podstępnej taktyki nie strzelania do powstańców, czym trzymali polskie regularne wojsko z dala od gry. Jednakże ta taktyka się nie sprawdziła i wkrótce polscy Ślązacy zaczęli dziesiątkować atakujących. W końcu niemcy otworzyli ogień i pierwszy postaniec został zabity. to pozwoliło reszcie Polakom przekroczyć rzekę, ale wtedy napotkali oni ogień niemieckiej artylerii. To zatrzymało pochód regularnego polskiego wojska. W międzyczasie Niemcy rozpoczęli szturm na wioskę, ale zostali zeń odepchnięci i pozostał ona do końca gry w polskich rękach, co zapewniło im zwycięstwo.

3. Links. Linki.


Campbell's relation on our club Facebook profile:
Relacja Campbella na profilu Facebookowym naszego klubu:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

czwartek, 24 marca 2016

By Fire and Sword: First divisional game in Scotland. Ogniem i Mieczem: Pierwsza gra dywizyjna w Szkocji.

Last Thursday I had this privilege to organise the first divisional game with By Fire and Sword rules. For this event I invited Neil Danskin to the game. We both have significant forces to put divisions on the table, but we both have Polish (Crown) forces. That took us to the year of 1665 and to the Lubomirski Rebellion, so we both been able to place our forces.
W ostatni czwartek miałem ten zaszczyt organizacji pierwszej dywizyjnej gry w Ogniem i Mieczem w Szkocji. Do tego wydarzenia zaprosiłem Neila Danskina. Obaj posiadamy wystarczające siły by wystawić dywizje na stole. Obaj jednak mamy siły polskie (Korony). To zabrało nas do roku 1665 i Rokoszu Lubomirskiego, więc moglismy nasze siły spokojnie wystawić przeciw sobie.

SCENARIO/SCENARIUSZ: From main book.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Neil Danskin, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Neil Danskin, Bartek Żynda, Michał Paradowski

1. Siły. Forces.


ROYAL FORCES/SIŁY KRÓLEWSKIE
(Neil Danskin, Sandy Gilchrist, Peter)

Polish Elite Cavalry Regiment
2 x Polish Cavalry Regiments
Foreign Contingent Infantry Regiment - New Type
2 light guns

REBELS/ROKOSZANIE
(Bartek Żynda, Angus Konstam, Michael Schneider)

Polish Elite Cavalry Regiment
Polish Light Cavalry Regiment
Foreign Contingent Infantry Regiment - New Type
Reiter Regiment
2 light guns
2 Dragoon Companies.

We both used the lists for Polish division of 1658-1666 from Deluge supplement.
Obaj użyliśmy list dla dywizji koronnej z lat 1658-1666 z dodatku Potop.

2. The game. Gra.


Our game divided on four separate clashes. In the first my Light Cavalry Regiment charged on Neil's left flank Cavalry Regiment supported by guns. My Pancerni managed to destroy the guns but has been stopped by bigger number of Cossack Style Cavalry. They tried to do the flanking attack (which we made completely wrong). Finally both sides finished here with a draw.
Nasza gra podzieliła się na cztery oddzielne starcia. W pierwszym z nich, mój lekki pułk kawalerii starł się z pułkiem kawalerii z lewego skrzydła Neila wspartym działami. Moim Pancernym udało się zniszczyć działa, jednak zostali zatrzymani przez większą ilość jazdy kozackiej. Próbowali również bezskutecznie ataku z flanki (który zresztą zrobiliśmy kompletnie nie tak, jakbyć powinno to zrobione). Ostatecznie obie strony zakończyły grę w tym miejscu remisując.

On my other flank Angus get command over my Reiters. Unfortunately for them they had to face the full charge of Neil's Winged Hussars from the his left flank. This charge completely broke Reiter, who was not able to stand against the winged knights. We lost first regiment...
Na mojej drugiej flance Angus przejął dowództwo nad moimi rajtarami. Na ich nieszczęście musieli oni stanąć naprzeciw szrży Neilowej husarii lewego skrzydła. Ta szarża całkowicie zniosła rajtarów, którzy nie byli w stanie wytrzymać ataku uskrzydlonych rycerzy. Straciliśmy pierwszy regiment...

In the centre we had clash of the infantries. My musketeers, commanded by Michael and supported by my guns and Dragoons stopped Niel's infantry. However they were still able to fight, but we did not have enough time for this, so it finished with a draw here too.
W centrum mieliśmy starcie piechoty. Moi muszkieterowie, dowodzeni przez Michaela i wsparci moimi działami i dragonami zatrzymali piechotę Neila. Jednakże byli oni wciąż zdolni do walki, jednak nie mieliśmy juz czasu, by jakoś to rostrzygnąć, więc i tu skończyło się remisem.

Finally the last clash was between four main forces. Firstly I charged on Hussars with my Pancerni with the Spears. It was very foolish, as they was not able to stand against them. However it was wily plan, because in the next turn my hussars charged on Neil's hussars. I had the advantage of the hussar lance and therefore I have forced them to flee. It would be victorious there, but I hadn't enough time to use that advantage against the rest of the Neil's regiment, so it finished with a draw here as well and we agreed that whole game finished with Neil victory.
W końcu ostatnie starcie przebiegło pomiędzy naszymi głównymi siłami. Wpierw natarłem moimi Pancernymi z rohatynami na husarię. Był to mój przebiegły plan, ponieważ w następnej turze na jego husarię natarłem swoją. Miałem przewagę w husarskich lancach i dzięki temu zmusiłem ich do ucieczki. Zakończyło by się tu dla mnie zwycięsko, gdybym miał czas na wykorzystanie tego sukcesu w tym miejscu, skończył się więc tylko na remisie i ostatecznie na wygranej bitwie przez siły Neila.

3. Summary. Podsumowanie.


I am happy that as I played the first game with By Fire and Sword game in Scotland few years ago and  I had the privilege to play the first game of the higher level in this country too. It was quite good experience and I really enjoyed it, now all my figures, from that collection, has been used on the table. However we should use small forces for this game as we all haven't to big experience with the rules did few things completely wrong. Finally during the game we had a small chaos, which slows the game dramatically. I think that we all move back to the skirmish level to be much better familiar with the rules and in the future try the divisional game once again.
Jestem tym szczęśliwcem, który miał przywilej rozegrania pierwszej gry z Ogniem i Mieczem w Szkocji oraz miałem ten zaszczyt rozegrać pierwszą w tym kraju grę wyższego szczebla. To było bardzo cenne doświadczenie i narawdę mi się to podobało, teraz wszystkie moje figurki, z tej kolekcji, były użyte w grze. Jednakże do pierwszej gry powinniśmy użyć znacznie mniejszych sił, ponieważ nikt z nas nie posiada jeszcze zbyt dużego doswiadczenia z tymi zasadami i kilka rzeczy zrobilismy kompletnie błędnie. Ostatecznie grę opanował mały chaos, który znacznie spowolnił rozgrywkę. Moim zdaniem powinniśmy powrócić do podjazdów i bardziej zaznajomić się z zasadami i wtedy po jakimś czasie ponownie usiąść do dywizji.

4. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

For those of you, who don't 

wtorek, 15 marca 2016

Cerignola 1503

Last Thursday we had big Pike and Shotte game prepared by Michael. His scenario was based on real battle of Cerignola fought 28th of April 1503 and it was the first battle when the firepower of arquebusiers decided about the outcome of the battle.
W ostatni czwartek rozegraliśmy grę z użyciem zasad Pike and Shotte przygotowaną przez Michaela. Scenariusz bazował na prawdziwej bitwie pod Cerignolą, stoczonej 28 kwietnia 1503 roku. Było to pierwsze starcie, gdzie siła ognia  arkebuzierów zdecydowała o wyniku bitwy.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Donald Adamson, Angus Konstam

1. Forces. Siły.


FRENCH/FRANCUZI
Donald Adamson, Peter, Angus Konstam
(C) Michael Schneider

SPANIARDS/HISZPANIE
Campbell Hardie, Bartek Żynda
(C) Michael Schneider

2. The game. Gra.


From the beginning it must be told, that it was tough think to win that battle for the French, but not impossible. Spanish positions seemed be very safe behind the ditch and the wall, but it was false confidence. We both, Campbell and I found that everything could went very wrong for us...
Od początku trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to była naprawdę ciężka sprawa dla Francuzów, by wygrać tą bitwę, jednak nie niemożlwą. Hiszpańskie pozycje bronione przez okop i mur wydawały się bardzo bezpieczne, jednak była to fałszywa pewność. Oboje z Campbellem przekonaliśmy się, że wszystko mogło się dla nas skończyć bardzo źle...
(C) Michael Schneider

One of the first decision, the French players had to made was to bring heavy artillery with a great commander, which could take a lot of time or left the artillery behind and bring very quickly good commander on the battlefield. they choose the first option and soon they suffer from that decision. They cannot move their forces forward, because of the poor command rolls. So their centre and right flank stand still. It gave us time to put our forces into better positions.
Jedną z pierwszych decyzji, jakie musieli podjąć francuscy gracze, było czy sciągnąć ciężką artylerię z dość dobrym dowódcą (mogło to zająć dość dużo czasu), czy też zostawić działa i sciągnąć tylko dowódcę (co nastąpiło by znacznie szybciej). Francuzi wybrali opcję pierwszą i wkrótce musieli ponieść konsekwencje tej decyzji. Ze względu na słabe rzuty dowodzenia, ich centrum i prawe skrzydło nie poruszało się. Dało nam to czas na lepsze ustawienie naszych oddziałów.

It was clear, that French if they want to win, they have to broke into our positions by breaking our flanks. Our right flank was protected by Campbell's cavalry. Here they had to fought against French gendarmes under command of Donald. Unfortunately for Campbell, Donald broke through Campbell's cavalry and was ready to get inside our defences. However his knights went without support and was easily destroyed by my gendarmes. Campbell quickly seal the hole in our defence line and we were protected from this side.
Było jasne, że Francuzi mogli zwyciężyć jedynie, poprzez włamanie się w nasze pozycje, poprzez złamanie obrony na naszych flankach. Nasze prawe skrzydło było chronione przez kawalerię Campbella. zostali oni zmuszeni do walki przeciw cięzkiej kawalerii Donalda. Nieszczęśliwie dla Campbella, Donaldowi udało się złamać jego konnicę i wedrzeć się w nasze pozycje obronne. Jednakże, jego rycerze wdarli się tam bez wsparcia i zostali dość łatwo rozbici przez moją ciężka konnicę. Campbell szybko załatał dziurę w obronie i bylismy bezpieczni od tej strony.

From our left, we were attacked by Angus's cavalry. However this time he had terrible command rolls. His cavalry stayed for most of the time stationary and for most of the time it only shoot on my infantry from their bows with the terrible result. I used this time and I brought my artillery closer to the enemy. It was made right in time, as soon his heavy cavalry finally made its movement. Just in front of my guns. It proved that the guns are much better than the heavy armoured knights. French advantage has been stopped here too.
Na naszą lewa flankę nacierała konnica Angusa. Jednak tym razem miał on fatalne rzuty na dowodzenie. Jego kawaleria przez większość gry pozostała w miejscu, ostrzeliwując jedynie bezskutecznie moją piechotę przy uzyciu ich łuków. Tą sytuację skrzętnie wykorzystałem ustawiając bliżej wroga swoją artylerię. Dokonałem tego we właściwym czasie, ponieważ w końcu ruszyła się jego ciężka kawaleria. Ruszyła na wprost moich dział, które udowodniły swoją wyższość nad ciężkozbrojnymi rycerzami. Rownież tu francuskie natarcie zostało zatrzymane.

The French last hope was frontal attack with their pikeman. They reach the ditch, crossed it and reach the walls and our infantry. In the fierce battle they get bitten and finally broke. The battle was over with a glorious Spanish victory!
Ostatnią nadzieją dla Francuzów, był frontalny atak ich pikinierów. Udało im się dotrzeć do okopu, pokonać go, dotrzeć do murów i naszej piechoty. W zaciętej walce zostali oni jednak pobici i złamani. Gra dobiegła więc końca z chwalebnym zwycięstwem Hiszpanów!

3. Links. Linki.


Michael's relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:

Campbell's relation on our club's facebook profile:
Relacja Campbella na profilu facebookowym naszego klubu:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

środa, 9 marca 2016

AB1 - Gleaming Katanas.


And finally last game of last week. That was big game of my wargame group - Samurais. The game was set for two days, but I was able to take the part in the first day only. The game was prepared by Jack and Ken, who made and excellent work to made everything happend dispate some difficulties. Whole battle was beetween two groups of clans. My group was that day much better and won the first battle. We managed to completely destroy three oposite clans and lost only one in exchange. 
I w końcu ostatnia gra poprzedniego tygodnia. Było to duże spotkanie mojej grupy wargamingowej przy grze z uzyciem samurajów. Gra trwała dwa dni, jednak ja mogłem wziąć udział tylko w pierszym dniu. Gra była przygotowana przez Jack'a i Kena i wykonali oni kawał dobrej roboty bez względu na pojawiąjące się przed nimi trudności. Cała gra była pomiędzy dwoma grupami klanów. Moja grupa była lepsza i wygrała starcie pierwszego dnia. Udało nam się zniszczyć kompletnie trzy wrogie klany, tracąć w zamian tylko jeden.

I was put in front of Campbells forces and mainly fought against him. Campbell firstly defend himself from the temple, but later he decided fight outside the buildings. That gave me chance to do the frontal attack with my monk army. In the fierce battle my units destroy all Campbell's units and took the temple. Just before that happened, his daimyo challenged my daimyo and in very long duel he managed to reduce my command skills from 8 down to 4, but finally he lost his general, but he kept his honour.
Moje oddziały stanęły naprzeciw oddziałów Campbella i głównie walczyły przeciw niemu. Campbell początkowo oparł swoją obronę o mury świątyni, jednak później wyszedł w pole. To dało szanse frontalnemu atakowi mojej mnisiej armii. W zaciętej walce moje oddziały rozniosły oddziały Campbella i zdobyły świątynię. Zaraz zao sie jednak stało, jego daimyo wyzwał na pojedynej mojego daimyo. W dość długim pojedynku, udało mu się zredukować moje zdolności dowódcze z 8 do 4, jednak ostatecznie on przegrał. Zginął ale zachował swój honor.

That was lovely Saturday, spend in the nice Old Manor Hotel in Lundin Links. Next game in October. This time it will be Indian Mutiny with the use of the new version of Sharpe Practice. This time me and Campbell will be preparing the game. That will be exciting experience!
To była doskonale spędzona sobota w barzo urokliwym hotelu: Old Manor Hotel w Lundin Links. Następna gra w październiku. Tym razem Powstanie Sipajów z użyciem nowej wersji Sharpe Practice. Tym razem  ja i Campbell będziemy wspólnie organizować tą grę. To będzie na pewno ekscytujące doświadczenie!

You can find more pictures from the game on my Flickr:
Możecie znaleźć więcej zdjęć na moim Flickr:

On Jack's blog:
Na blogu Jack'a: