niedziela, 28 sierpnia 2016

SS Königin Luise, 5.08.1914

Last Thursday, in our club, Angus invited us to another naval game. This time it was beggining of the Great War, just short after the Great Britain enter the war. Angus's scenario was based on true events, which lead both sides to their first loss on the seas during that war. For the game we used the General Quarters: Fleet Actions Imminent rules.
W ostatni czwartek, w naszym klubie, Angus zaprosił nas do kolejnej morskiej gry. Tym razem był to początek Wielkiej Wojny, zaraz po tym jak Wielka Brytania przystąpiła do konfliktu. Scenariusz Angusa opierał się na prawdziwych wydarzeniach, które doprowadziły do pierwszych dla obu stron, strat na morzu. Do gry użylismy systemu: General Quarters: Fleet Actions Imminent.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRE/PROWADZENIE: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.


KAISERLICHE MARINE 

SS Königin Luise (Michael Charge)

Destroyers flotilla (Michael Charge)
V-190
V-188
V-189
V-191
G-197

Light cruisers flotilla (Michael Schneider)
SMS Köln
SMS Mainz
SMS Rostock

ROYAL NAVY

HMS Amphion (Dougie Trail)

Light cruisers flotilla (Campbell Hardie)
HMS Southampton
HMS Nottingham
HMS Lowestoft

Destroyers flotilla (Bartek Żynda)
HMS Lance
HMS Landrail
HMS Lydiard
HMS Laurel

2. The game. Gra.


Our game started with only SS Königin Luise and destroyers: HMS Lance and HMS Landrail on the table. My destroyers moved full speed and started fired at German minelayer. She quickly received first hits, which started fire on enemy ship. Minelayer however managed to drop some mines and my both ships enter the minefield, but lucky they passed it without any problems.
Naszą grę na stole rozpoczęły jedynie SS Königin Luise i niszczyciele: HMS Lance i HMS Landrail. Moje kontrtorpedowce ruszyły na pełnej prędkości i rozpoczęły ostrzał niemieckiego stawiacza min. Został on bardzo szybko trafiony i wkrótce zaczął się palić. Udało się jednak jemu postawić kilka min i moje okręty weszły na postawione pole minowe, jednak przeszły przez nie bez problemu.

Then on the battlefield entered rest of the forces. My destroyers get under the fire from the German light cruisers and destroyers. Lucky for me their fire was not  accurate and finished only on minor damages. In return I fired my torpedoes and they almost hit the target (first I shoot to quick and the torpedoes did not reach the target and the second they passed in front of enemy ships). 
Wtedy na pole bitwy weszły pozostałe okręty. Moje niszczyciele dostały się pod ogień niemieckich lekkich krążowników i niszczycieli. Szczęśliwie dla mnie ich ogień nie był zbytnio celny i skończyło się jedynie na lekkich uszkodzeniach. W odpowiedzi odpaliłem moje torpedy i prawie trafiły one w cel (peirwsza salwa była wystrzelona za szybko i nie doszła ona celu, druga przeszła przed dziobami wrogich okrętów).

Soon Michael's and Campbell's cruisers get busy together, and I use that break to finish the German minelayer. In the meantime they managed to stop the fire but then she received another hits, which led to a new fire and finally her cargo explodes and the first ship of the First War was sunk.
Wkrótce krążowniki Michaela i Campbella zajęły się sobą i ja zyskałem chwilę przerwy, którą postanowiłem wykorzystać na wykończenie niemieckiego stawiacza min. W międzyczase udało m sie ugasić pożar, jednak wtedy otrzymał on kolejne trafienia, które doprowadziły do wybuchu kolejnego pożaru a ten spowodował eksplozję przewożonego ładunku. Pierwszy okręt, pierwszej wojny został zatopiony.

After that, Michael C. decided to revenge his loss. His destroyers opened fire at me on the very short distance and I returned the fire. As a result of this deadly shooting one German destroyer get sunk (V-191) and two of my destroyers had very heavy damages (both HMS Lydiard and HMS Lance were not able to move as their engines were dead). Lucky for me I get support of our flag ship HMS Amphion. She did the torpedo attack on German destroyers, and she even managed to hit the enemy ship, but the torpedo did not exploded...
Po tym Michael C. postanowił pomścić swoją stratę. Jego niszczyciele otworzyły do moich ogień na bardzo krótkim dystansie, na co ja odpowiedziałem również ogniem moich dział. W rezultacie tej morderczej strzelaniny, niemiecki niszczyciel zatonął (V-191) a dwa brytyjskie niszczyciele zostały ciężko uszkodzone (HMS Lydiard i HMS Lance zostały unieruchomione). Na szczęście dla mnie uzyskałem wsparcie naszej flagowej jednostki HMS Amphion. Wykonała ona atak torpedowy na niemieckie niszczyciele i udało jej się nawet uzyskać trafienie, jednak torpeda nie eksplodowała...

When the destroyers moved back to their bases, the last act of the battle was played. Campbell irated because of his unsuccessfull firing decided to ram Michael's cruisers. It finished on very heavy damages on both HMS Southampton and SMS Rostock. After that we finished our game, with British victory.
Kiedy niszczyciele skierowały się do swoich baz, rozegrał się ostatni akt tej bitwy. Campbel zirytowany skutecznością ostrzału swoich dział, postanowił staranować krążowniki Michaela. Skończyło się to na bardzo ciężkich uszkodzeniach HMS Southampton i SMS Rostock. Po tym zdecydowaliśmy się zakończyć grę, która skończyła się brytyjskim zwycięstwem.

3. Summary. Podsumowanie.


ROYAL NAVY

HMS Southampton - heavily damaged/ciężko uszkodzony.
HMS Lydiard heavily damaged/ciężko uszkodzony.
HMS Lance heavily damaged/ciężko uszkodzony.
HMS Laurel heavily damaged/ciężko uszkodzony.
HMS Nottingham lightly damaged/lekko uszkodzony.
HMS Lowestoft lightly damaged/lekko uszkodzony.
HMS Landrail - lightly damaged/lekko uszkodzony.

KAISERLICHE MARINE 

SS Königin Luise - sunk/zatopiony
V-191 - sunk/zatopiony
SMS Rostock heavily damaged/ciężko uszkodzony.
SMS Mainz - heavily damaged/ciężko uszkodzony.
V-191 heavily damaged/ciężko uszkodzony.
G-197 heavily damaged/ciężko uszkodzony.
SMS Cöln - lightly damaged/lekko uszkodzony.
V-188 lightly damaged/lekko uszkodzony.
V-189 lightly damaged/lekko uszkodzony.

4. Links. Linki.


Angus:

Flickr:

czwartek, 25 sierpnia 2016

Polska 1939 (6). Polskie pojazdy. Poland 1939 (6) Polish vehicles.

Wakacje i po wakacjach. W międzyczasie udało mi się pomalować kilka pojazdów dla moich Polaków do projektu na 1939. Wszystkie modele pochodzą od jednego producenta: First to Fight. Trzy z nich wystawiłem w konkursie malarskim forum Strategie i jest to pluton samochodów pancernych wz. 34.
Holidays are over. In the meantime I managed to paint some vehicles for my Poles for my 1939 project. All models came from one company: First to Fight. Three of them (platoon of armoured cars wz. 34) are taking part in painting competition of the Strategie forum.

Fiat 621:

Fiat 621 z km:
Fiat 621 with  MG

Szwadron samochodów pancernych wz. 34:
Squadron of armoured cars wz.34:

Pluton czołgów Renault FT17:
Platoon of Renault FT17 tanks:

Pluton czołgów 7TP (jw):
Platoon of 7TP (one turret) tanks:

sobota, 6 sierpnia 2016

Claymore 2016.

Another Claymore is finished. It was quite good show and I was really enjoyed it. I have not played any games, but I do not regret it, because I met so many people I could talk about hobby, which I have not seen for ages. Here is some pictures from the show, for more please visit my Flickr and also the SESWC website and facebook profile for more pictures and more links. All links are below the pictures.
Kolejne Claymore za nami. Było to dość dobre show, podczas którego spędziłem znakomicie czas. Nie udało mi się zagrać żadnej gry, jednak nie żałuję tego, ponieważ spotkałem tylu ludzi, z którymi mogłem sobie porozmawiać, a nie widziałem ich już wieki. Tu zamieszczam kilka zdjęć z show, po więcej zapraszam na mój Flickr oraz stronę SESWC i nasz klubowy profil facebookowy. Wszystkie linki znajdziecie pod zdjęciami.


Links. Linki.
Now there will be a wee break on my blog, as I am going for holiday. Will be back at the end of August. See you soon all.
Teraz na blogu nastąpi mała przerwa, poniewaz udaję się na wakacje. Pojawię się ponownie pod koniec sierpnia. Do zobaczenia Wszystkim.

piątek, 5 sierpnia 2016

Polish Wall (AWI). Polski mur(WoNSZ).

Another week and another game. This time I joined to Michael's Schneidera game with his AWI collection. This game has been organised for two novices, David a new club member and my nephew, who was curious to visit our club. So David joined Michael and they played British and my nephew joined the family team and played for Americans. For the game we used Black Powder with some Michel's house rules.
Kolejny tydzień i kolejna gra. Tym razem dołączyłem do gry zorganizowanej przez Michaela Schneidera z użyciem jego kolekcji do wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Ta gra została zorganizowana dla dwóch nowicjuszy, Davida nowego członka klubu i dla mojego siostrzeńca, który bardzo chciał odwiedzić nasz klub. David dołączył do Michaela i zagrali oni Brytyjczykami, z kolei mój siostrzeniec dołączył do rodzinnego zespołu i zagraliśmy dla Amerykanów. Do gry użylismy zasad Black Powder z Michaelowymi dodatkami.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Eve of Battle pregame
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider

1. Eve of Battle pregame.


Before the game we decided to play Eve of Battle, to determinate number of troops, the battlefield and the scenario for the game. For those, who don't know what Eve of Battle is, this is the card driven game, writen by Michael where cards have two sides: one with special events, terrain features etc. and the second side with units markings (infantry, cavalry, artillery), which could be added to your basic forces. The players can play either one side or the other against the opposite player. If you want know more about it, write to me or Michael about more details (don't forget about your email).
Przed grą zdecydowaliśmy się rozegrać Eve of Battle, by określić liczbę oddziałów, pole bitwy i scenariusz gry. Dla tych co nie wiedza, co to jest Eve of Battle, jest to karcianka, napisana przez Michaela gdzie karty maja dwie części: pierwsza zawiera specjalne zdarzenia, dodatkowe tereny itp., natomiast druga zawiera znaczniki oddziałów (piechota, konnica, artyleria), które mogą być dodane do naszych sił podstawowych. Gracze mogą zagrywać albo jedną albo drugą stroną karty przeciw swojemu przeciwnikowi. Jeśli jesteście zainteresowani tą grą skontaktujcie się albo ze mna albo z Michaelem o więcej szczegółów (nie zapomnijcie podać swojego emaila).

In our game Michael played for British and I for Americans. For British we had: Low on Powder (every time when the British unit fired had to roll a dice and on 1 loosing the fire ability for the rest of the game), Huzzah Enfilade! (British player could deploy 25% of his troops on one of the sides of the battlefield),  Delayed Enemy (one of opponent's unit was delayed by 2 turns) - by my mistake we had 2 delayed units, however it saves the game for us!, Lost Depeches (British could re-deploy their units after Americans deploy their), Surprise Attack (British could deploy within 12'' of the enemy). Also British get extra units: 1 veteran cavalry, 2 infantry and a gun. For Americans we had: 2 Scouts Ahead cards (we could deploy 2 units, one for each card, 12'' in front of enemy lines) Delayed Enemy, Doctor on the Field  (we did not have to use that card it resolve the Plague or Disease cards), The Speach (it gave me +1 on break tests). Our extra troops: veteran infantry, infantry and a gun. For the battlefield we had: Village or Farm (we had a Farm with 24'' of wall, which could be deployed on my half of the table)), 50% of Wood (half of the table was covered by woods) and the Swamp Land (impasible swamp on my half of the table). Here is the ready battlefield after the pregame:
W naszej grze michael zagrał dla Brytyjczyków, a ja dla Amerykanów. Brytyjskie karty to: Low on Powder (za kazdym razem gdy oddział brytyjski strzelał musiał po tym rzucić kością, na 1 tracił możliwość strzału do końca gry), Huzzah Enfilade! (Brytyjczycy mogli rozstawić 25% swoich oddziałów na jednym z boków pola bitwy), Delayed Enemy (jeden z oddziałów przecinika zostął opóźniony o 2 tury) - przez mój błąd mieliśmy dwa takie oddziały, jednak uratowało to dla nas grę!, Lost Depeches (Brytyjczycy mogli rozstawić ponownie swoje oddziały po naszym rozstawieniu), Surprise Attack (Brytyjczycy mogli rozstawić swoje oddziały 12 cali przed naszymi). Dodatkowe brytyjskie jednostki: 1 kaweleria (weterani), 2 oddziały piechoty i jedno działo. Karty Amerykanów to: 2 karty Scouts Ahead (pozwoliło to nam wystawić 2 oddziały, po jednym dla kazdej karty, 12'' naprzeciw brytyjskim liniom) Delayed Enemy, Doctor on the Field (nie musieliśmy użyć tej karty, ona eliminuje efekty kart Plague i Disease), The Speach (dawała nam +1 na testy złamania). Nasze dodatkowe jednostki to: 1 oddział piechoty, weteranów, 1 oddział zwykłej piechoty oraz 1 działo. Karty determinujące pole bitwy: Village or Farm (mieliśmy farmę z 24 calami muru, który mógł być rozstawiony na naszej połowie stołu), 50% of Wood (połowę stołu pokrywał las) oraz Swamp Land (nieprzekraczalne bagno na naszej połowie stołu). Tak wyglądał stół po naszej przedgrze:

2. Forces. Siły.


BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Michael Schneider, David)

1 veteran infantry
4 line infantry
1 skirmish infantry
2 guns
1 Dragoons (delayed)

AMERICANS/AMERYKANIE
(Czarek Michna, Bartek Żynda)

1 French infantry (veterans)
3 Continental infnatry
2 Militia infantry (both delayed)
1 skirmish infantry
2 guns

3. The game. Gra.


We started with two our units deployed in front of British units. It was gun and 1 unit of Continental infantry. They fired first, caused some desorganisation and then moved back to the wall line. At least the Continetals did as the gun failed to move and get destroyed. Our plan was to use the wall feature and defend that line till the end of the game. We managed to form a defending line very quickly. Now we were waiting for British to come.
Zaczęlismy grę z naszymi dwoma oddziałami wystawionymi naprzeciw brytyjskim oddziałom. Było to działo i jeden z oddziałów piechoty kontynentalnej. Wystrzelili powodując pewne zdezorganizowanie we wrogich oddziałach, po czym wycofali się do lini muru. Tak faktycznie to tylko piechota się wycofała, poniewaz nie udało się to działu, które zaraz też zostało zniszczone. W naszych planach mur był podstawą naszej obrony, którą mieliśmy zamiar utrzymac do końca gry. Naszą linie obrony udało nam się utworzyć bardzo szybko i teraz oczekiwaliśmy na Brytyjczyków.

Here the British troubles started. First one of the guns rolled bad for Low on Powder effect and it was not able to shoot for the rest of the game! The second problem was with the charging British infantry, they underestimate the distance and did not hit the enemy! So we were able to charge them instead. The hand to hand battle was fierce and finaly our unit brake alongside with one of the supporting units. We were in serious troubles!
I tu zaczęły się brytyjskie problemy. Wpierw jedno z dział źle rzuciło na efekt Low on Powder i do końca gry nie było w stanie strzelać! Drugim problemem było niedoszacowanie odległości szarżującego brytyjskiego oddziału, który nie dotarł do wroga. Mogliśmy więc uderzyć na nich. Walka wręcz była zażarta jednak w końcu nasz oddział został zniszczony wraz z innym go wspomagającym. Mieliśmy naprawdę poważny problem!

At this moment our two Militias arrived on the battlefield. They filled the gaps and we could still defend our positions. Then come another British assault, now against our best unit, the French infantry. Unexpectedly they broke very quickly and now we had a serious problem!
W tym momencie nasze dwa oddziały milicji przybyły na pole bitwy. Udało im się wypełnić luki w naszej obronie, którą mogliśmy dalej kontynuować. Wtedy nastąpił kolejny brytyjski szturm, teraz przeciw naszej najlepszej jednostce, francuskiej piechocie. Niespodziewanie zostali oni rozbici bardzo szybko i dopiero teraz mieliśmy poważny problem.

The hope always die as the last! From fire of our Skirmishes, we managed to broke first British unit and soon British assaulted us for the third time. This time it was all or nothing action, becouse it was almost end of the game and we still hold the line. This time the Militia hold the ground and broke the British infantry alongside with supporting unit! It finished the game and gave us victory! We had great fun and both David and Czarek enjoyed the game!
Nadzieja zawsze umiera ostatnia! Od ognia naszych Traperów, udało nam się zniszczyć pierwszy brytyjski oddział i wkrótce Brytyjczycy uderzyli po raz trzeci. Był to atak typu wszystko albo nic, ponieważ gra zblizała się do końca a my ciągle utrzymywaliśmy naszą linię obrony. Tym razem naszej milicji udało się wytrzymać atak i rozbić oddział brytyjskiej piechoty razem ze wspomagającym go oddziałem! To zakończyło grę i dało nam zwycięstwo! To była świetna zabawa, a najwazniejsze że, David i Czarek byli bardzo zadowoleni z gry!

4. Links to other relations and galleries. Linki do innych relacji i galerii.


Michael:
Yet to be updated. Czeka na uzupełnienie.

SESWC:
Yet to be updated. Czeka na uzupełnienie.

Flickr:

środa, 3 sierpnia 2016

Testing the Soldiers of God. Testowanie Soldiers of God.

I very like those pre Claymore atmosphere, when so many new system appears. Last Thursday I was invited to the Soldiers of God game. The system is write to play the Crusades to the Holy Land, one of my favourite periods in history.
Bardzo lubię then okres przed Claymore, kiedy pojawia się tyle nowych systemów do przetestowania. W ostatni czwartek zostałem zaproszony do gry z zasadami Soldiers of God. System ten jest przeznaczony do rozgrywania bitew z okresu krucjat do Ziemi Świętej, jednego z moich ulubionych okresów w historii.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack Glanville, Derek Hodge
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Jack Glanville

1. Forces. Siły.


KINGDOM OF JERUSALEM/KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE 
(Campbell Hardie, David)

3 x Heavy cavalry
3 x Crossbows
3 x Heavy infantry


SULTANATE OF EGYPT/SUŁTANAT EGIPTU
(Jim Louttit, Donald Adamson, Bartek Żynda)

3 x Medium Cavalry
4 x Light Cavalry
3 x Bowmen
2 x Light infantry

2. The game. Gra.


First what i really liked about this system is, that before the game you have to prepare your tactic. This is very realistic according to the period. You have to choose very wisely, not like us... We totally ignored the power of our bows and finally we had to pay for that mistake... Let start from the beggining. The whole army is usually divided on three parts: left flank, centre and right flank. Every part of the army receive main order, that's their tactic for the whole game. We chose the Move Forward, Loose and Rally Back order for our flanks, what was very good and Move for our centre, which should be replaced with Loose (we did not turn the page to check all the pre battles orders - shame on us). Then we receive four cards with orders. Every card have the main order usually move, loose, charge, maneuver etc. Also the card have some special events which could be played against one or both sides. So many possibilities. I am generally not enthusiastic for card driven games, but this one is different. First, every part of the army have their main order and when none of the cards fit us, they execute their main order, also we can trade the cards for new one or rally our troops.
Pierwsze co mi się spodobało w tym systemie, to to, że przed bitwą trzeba ustalić swoją taktykę. Bardzo to oddaje realizm ówczesnych pól bitwy. Trzeba wybrać bardzo mądrze, nie tak jak my... Totalnie zignorowaliśmy siłę naszych łuczników i w ostateczności musieliśmy srogo za ten błąd zapłacić... Zacznijmy jednak od poczatku. Cała nasza armia podzielona jest na trzy części: prawe skrzydło, centrum i lewe skrzydło. Każda cześć armii otrzymuje swój główny rozkaz na całą grę. My wybraliśmy Rusz do przodu, wystrzel i powróć, dla naszych skrzydeł, co było mądrą decyzją i maszeruj do przodu dla naszego centrum, co powinno być zamienione na wystrzel (nie przewróciliśmy kartki z rozkazami na drugą stronę, by zobaczyć, że takie rozstawienie jest dostępne... powinniśmy się wstydzić). Po tym każda ze stron otrzymuje dodatkowe 4 karty z rozkazami. Każda karta ma rozkaz główny, taki jak ruch do przodu, wystrzel, szarża, manewr itp. Karty równiez posiadają dodatkowe zdarzenia lub rozkazy, które moga być zagrane przez jedną bądź obie strony. Dostępnych jest wiele możliwości. Ja generalnie nie lubię gier, gdzie mechanika jest głównie oparta na kartach, jednak w tym przypadku jest inaczej. Po pierwsze, każda część armii posiada swój główny rozkaz i jeśli żadna z kart nam nie odpowiada, możemy wykonać właśnie ten główny rozkaz ajk również możemy zamienić nasze karty na nową kartę, lub poświęcić je na porządkowanie naszych oddziałów.

I did not tell, that every army have their morale points and everything bad and also good affects that morale. From our army the best performance had the Donald's (left flank). He managed to survive the charge of the Hospitalers and finally get on his flank. That was not good enough to win the battle, because rest of our army's performance was not good.
Nie powiedziałem jeszcze, że każda armia ma swoje morale i wszystko co się dzieje dobrze lub źle ma na nie swój wpływ. Z naszej armii najlepiej wypadła część Donalda (lewa flanka). Udało mus się przetrwać szarżę Szpitalników i ostatecznie znaleźć się na ich flance, ale to nie było wystarczające by wygrac bitwę, ponieważ reszta naszej armii kompletnie zawiodła.

Jim on our right flank tried to softened the Knights from left Jerusalem's flank by his arrows. It caused some damages, but not enough to stop them. Finally they charged and our right flank broke. Becouse of the wrong main order I could not support Jim in his fight, very quickly our morale broke too. I can only add that during the game my commander has been challenged by Campbell's commander and he get killed. Finally the game finished with great Crusaders victory!
Jim na naszej prawej flance próbował zmiękczyc rycerzy jerozolimskich ostrzałem ze swoich łuków. Spowodowało to pewne uszkodzenia, jednak nie zatrzymało ich. Ostatecznie zaszarżowali i tym sposobem nasza prawa flanka została złamana. Ze względu na wydany zły główny rozkaz, moje oddziały nie były w stanie wesprzeć Jima w jego walce i tym sposobem nasze morale szybko spadło do zera. Mogę jeszcze dodać, że mój dowódca został wyzwany przez dowódcę Campbella na pojedynek, w którym został zabity. Ostatecznie gra zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Krzyżowców.

3. Summary. Podsumowanie.


The rules worked very well. They are simple and very clearly written and also very fast playable. The rules cover some sieges, which I am very curious to use. The set cover only the times of the crusades but I believe that the system can be used for all medieval conflicts, only the cards need to be redesign. Finaly I can said that my Normans can be very easily converted for that game. I just need to buy some movement trays with a correct size, which I am going to do during the Claymore!
Zasady sprawiły sie znakomicie. Są proste, przejrzyście napisane i bardzo szybkie w grze. Zasady zawierają w sobie równiez oblężenia, co bardzo chciałbym kiedyś sprawdzić. Soldiers of God są przeznaczone do rozgrywania konfliktów w czasach wypraw krzyżowych, ale moim zdaniem moga byc użyte do jakichkolwiek konfliktów średniowiecznych, jedyne co trzeba by zrobić to zmienić karty do gry. Na koniec moge powiedzieć, ze moi Normanowie mogą byc bardzo łatwo przekonwerterowani do tej gry, jedyne co musze zrobić to kupić zbiorcze podstawki w odpowiednim rozmiarze, co zamierzam zrobić podczas Claymore!

4. Links. Linki.


Relations/Relacje:

Jack:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2016/07/soldiers-of-god.html

Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1074109505960355&id=158670127504302

Galleries/Galerie:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157671089888332