piątek, 19 maja 2017

Testing The Men Who Would Be Kings. Testowanie The Men Who Would Be Kings.

Yesterday in our club, I had my first game with the relatively new set of rules from Osprey Publishing called The Men Who Would Be Kings
Wczoraj w naszym klubie, miałem swoja pierwsza grę z relatywnie nowym zestawem zasad od Osprey Publishing zwanym The Men Who Would Be Kings.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC

MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły


BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Campbell Hardie, Michael [MDF])

1 x Highlander Infantry
2 x Sikh Infantry
1 x Bengal Cavalry

PATHANS/PASZTUNI
(Bartek Żynda, Derek Hodge)

6 x Pathan Infantry
2 x Pathan Cavalry

2. The Game. Gra.


Our game started with British column marched into the ambush prepared by Pathans in the valley somewhere in Afghanistan. Our troops started game hidden in the woods and buildings and surprised the Brits with unexpecting fire, however not very successful. Because of that, I decided to use my cavalry for a charge. They managed to reach the enemy, but they were very unsuccessful. In first melee they lost their leader and had to withdraw. The second charge finished even worst and we were one cavalry unit less. 
Nasza gra zaczęła się od wejścia brytyjskiej kolumny w sam środek zasadzki przygotowanej przez Pasztunów w dolinie, gdzieś w Afganistanie. Nasze oddziały rozpoczęły grę ukryte wśród drzew i budynków i zaskoczyły Brytyjczyków niespodziewanym ostrzałem, jednak mało skutecznym. Z tego też powodu zdecydowałem się użyć mojej kawalerii i przeprowadzić nią szarżę. Udało im się dotrzeć do wroga, jednak byli bardzo nieskuteczni w walce wręcz. W pierwszym starciu stracili swojego dowódcę i musieli się wycofać. Druga szarża skończyła się jeszcze gorzej i byliśmy w ten sposób o jeden oddział kawalerii mniej.

After the first surprise, the British forces managed to rally their forces and answered with their rifles. That forces one of our unit to withdraw from the battlefield. British fire was deadly, but their commanders made one big mistake and left their forces in the open. That lead to charge of my second cavalry. Now it was much more successful, as one of the Sikh units get nearly destroyed. However my cavalry get soon under heavy fire and had to withdraw.
Po pierwszym zaskoczeniu, Brytyjczykom udało się zewrzeć szeregi i odpowiedzieć ogniem swoich karabinów. To zmusiło jeden z naszych oddziałów do wycofania się z pola bitwy. Brytyjski ostrzał był bardzo skuteczny, jednak ich dowódcy popełnili jeden poważny błąd i pozostawili swoje oddziały w otwartym polu. To doprowadziło do szarży mojej drugiej kawalerii. Tym razem była ona bardziej skuteczna i udało mi się prawie zniszczyć jeden z oddziałów Sikhów. Jednak wkrótce moja kawaleria dostała się pod ciężki ogień i musiała się wycofać.

Being in the open finished with heavy losses among the British troops. Finally we concentrated all our fire on Highlanders. That finished with big number of casualties. The attempt to rally them finished very badly and they run away from the battlefield. Remaining British units withdraw to the woods, where they set up the last defence. In that moment we finished the game, with Pathan victory.
Pozostawienie oddziałów w otwartym polu, doprowadziło do ciężkich strat wśród Brytyjczyków. Ostatecznie cały nasz ogień skoncentrowaliśmy na Góralach, co skończyło się dużą liczbą zabitych. Próba ich uporządkowania skończyła się niepowodzeniem i uciekli oni z pola walki. Pozostałe siły brytyjskie wycofały się do lasu by tam przygotować ostatnią linię oporu. W tym momencie zakończylismy nasza grę zwycięstwem Pasztunów.

3. Summary. Podsumowanie.


The Men Who Would Be Kings is the Lion Rampant clone. The mechanic of the rules is very simple and even me, who never had the game before, after 5 minutes with the book, I was able to play the game without any problem. There are 6 main units in the game(tribal and regular infantry, cavalry and artillery) and, who could be further modificated with the skill level and command, which gave us quite a decent number of available troops. We activate units by rolling against their command value. We can use fire, double fire, move, double move, attack, stand by orders. Some of them are free for our troops and for some of them we have to roll and some of them are unavailable for us. Everything depends of kind of our troops. The game is very simple and easy to play. The point system is very similar to those from Lion Rampant and base army is set for 24 points. The rules can be used for any conflict during the rule of Queen Victoria. Highly recommended if you are interested in the period.
The Men Who Would Be Kings jest klonem Lion Rampant. Mechanika zasad jest bardzo prosta i nawet ja, nie majacy wcześniej kontaktu z zasadami, po 5 minutach z książką mogłem spokojnie w nią grać bez żadnych problemów.  W grze jest 6 głównych oddziałów (plemienna i regularna piechota, kawaleria i artyleria), która może być dalej modyfikowana ze względu na poziom wyszkolenia i dowodzenia, co daje nam dość pokaźną liczbę oddziałów. Aktywujemy jednostki rzucając przeciw poziomowi dowodzenia naszych oddziałów. Możemy użyć następujacych rozkazów: ostrzał, podwójny ostrzał, ruch, podwójny ruch, atak, pozostanie w miejscu. Część z nich możemy użyć bezpłatnie, a część jest niedostępna dla naszych jednostek, wszystko to zależy od ich rodzaju. Gra jest bardzo prosta i łatwa do gry. Zasady będą pasować do wszystkich konfliktów toczonych za panowania królowej Wiktorii. Bardzo polecam wszystkim zainteresowanym tym okresem.

4. Links. Linki.


Angus:

Campbell (SESWC):
to be updated soon

Flickr: 

środa, 17 maja 2017

Hail Caesar. Dark Age once more again. Hail Caesar. Ciemne wieki po raz kolejny.

Last Thursday we had another game with Hail Caesar rules. Since our last game Michael painted some new elements for his Ottonian army and it was great opportunity to check them on the table. 
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z użyciem zasad Hail Caesar. Od naszej ostatniej gry Michael pomalował kilka nowych elementów do jego armii z czasów ottońskich i była to doskonała okazja by sprawdzić je na stole.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


WESTERN DUCHIES/ZACHODNIE KSIĘSTWA
(Michael Schneider, Peter Mearns)

4 heavy knights
3 heavy foot
1 crossbowmen
1 bowmen

EASTERN MARCHES/WSCHODNIE MARCHIE
(Bartek Żynda)

3 heavy knights
3 heavy foot
1 crossbowmen
2 bowmen

2. The game. Gra.


In our game I started the game, with my forces behind the river. Game from the beginning divided into two clashes. My infantry were awaits for outcome of my cavalry actions, so I will tell you about it in the first place. My cavalry charged as the first and managed to push my opponents backward. The fight was fierce, however as it is happened the battle chaos take control over our game (we lost control over our casualties) and we had a small dispute about it. I consider they used some kind of witchcraft to trick me... Anyway, Peter managed to attack my units from the rear and that was it. All my cavalry vanished...
Naszą grę zacząłem z moimi siłami znajdującymi się za rzeką. Gra od początku podzieliła się na dwa oddzielne starcia. Moja piechota czekała na wynik walk mojej kawalerii i od tej drugiej zacznę. Moi kawalerzyści zaatakowali jako pierwsi i udało się im odepchnąć swoich przeciwników do tyłu. Walka była zacięta, jednak w pewnym momencie nad gra zapanował chaos pola bitwy i straciliśmy kontrolę nad nasza grą (przestaliśmy liczyć straty) i mieliśmy na ten temat pewne rozbieżne zdania. Wydaje mi się, że użyli jakichś czarów by mnie omamić... W ten oto sposób Peterowi udało się zaatakować moją kawalerię od tyłu i to by było na tyle. Cała moja kawaleria przestała istnieć...

As long my cavalry was still in game, my infantry waits behind the river. Only my ranged weapons tried to softened the enemy infantry. However when my cavalry disappear I had to do something with my infantry. I could only charge with all my troops. Something happened that day with my order dice that day (I consider another witchcraft) and my attack get stuck in my opponent's shield wall. I was outflanked and possible in few next turn completely decimated. This time the battle was lost, but there will be another place and another time. I have to think about some new reinforcements with a much more cavalry.
Dopóki moja kawaleria była w grze, moja piechota oczekiwała za rzeką na wynik tej walki. Jedynie moi łucznicy i kusznicy próbowali zmiękczyć wroga swoimi pociskami. Jednakże kiedy moja kawaleria wyparowała musiałem coś zrobić z moją piechotą. Jedyną opcją był frontalny atak. Tego dnia coś niedobrego stało się z moimi kościami rozkazów (znowu czary!) i mój atak utknął na wrogiej ścianie z tarcz. Zostałem okrążony i w kilku następnych turach najprawdopodobniej zdziesiątkowany. Tym razem bitwa została przegrana, jednak innym razem i w innym miejscu znajdzie się stosowna okazja do rewanżu. Muszę jedynie pomyśleć o uzupełnieniach mojej armii a w szczególności o dużej ilości kawalerii.

3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr:

poniedziałek, 8 maja 2017

Muddy CoC.

Last week game was the only one played in our club. Mostly because of the local elections and our evening was moved on Tuesday. As the only one event of the night, our game get attention of all club members gathered that night. It was very helpful as the much experienced players could gave us advices and help with the rules. For our game we used the WW1 version of Chain Of Command.
Nasza zeszłotygodniowa gra, okazała się jedyną grą rozgrywaną w naszym klubie. Głównie stało się to za sprawą lokalnych wyborów i nasz wieczór został przesunięty na wtorek. Jako że, było to jedyne wydarzenie tego wieczora ściągnęło uwagę wszystkich zebranych. Było to bardzo pomocne, ponieważ bardziej doświadczeni gracze służyli nam swoją radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów z zasadami. Dla naszej gry użyliśmy wersji pierwszowojennej Chain Of Command.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack Glanville, Derek Hodge
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Campbell Hardie, Michael Schneider, Angus Konstam

1. Forces. Siły.


FRENCH/FRANCUZI
(Campbell Hardie)

Infantry Platoon
Engineer
Schneider C.A.1

GERMANS/NIEMCY
(Michael Schneider, Bartek Żynda)

Infantry platoon
Stoßtruppen platoon
Engineer
A7V tank

Also on the field was abandoned Mark V tank, which could be only fixed by one of the Engineers.
Na polu walki znajdował się również porzucony czołg Mark V, który mógł zostać naprawiony i uruchomiony tylko przez jednego z Inżynierów.

2. The game. Gra.


In our game Germans just entered the second French line of defence and moved into third. However they had been stopped by French platoon. Germans started to assault the enemy defences but shortly get punched back with grenade launchers (it was my tactic, now used with great result by Campbell against Michael). Soon Michaels Infantry platoon morale gets to 0 and only my troops remain on the battlefield. First  I managed to get my Engineer first to the abandoned tank, however to fix it took me some time. In the meantime my A7V tank have some duel with French tank which has been lost. However the French tank get immobilised. As soon I fixed Mk. V tank I thought that it will be over with the French, but I was disappointed and another German tank get destroyed... Finally my troops pushed back French but they remain on the third line, so they were victorious this time.
W naszej grze Niemcy właśnie zdobyli drugą linię obrony francuskiej i zaczęli ruszać się w kierunku trzeciej. Tam zostali zatrzymani przez pluton francuskiej piechoty. Niemcy rozpoczęli szturm, jednak zostali odparci głównie dzięki miotaczom granatów (taktyka użyta kiedyś przeze mnie w jednej z gier, teraz z dużą skutecznością wykorzystana przez Campbella przeciw Michaelowi). Wkrótce morale plutonu Michaela spadło do zera i tylko moje oddziały pozostały na polu boju. Wpierw udało mi się doprowadzić mojego Inżyniera do porzuconego czołgu, jednak jego uruchamianie zajęło trochę czasu. W międzyczasie mój A7V stoczył pojedynek z francuskim czołgiem, który niestety przegrał. W wyniku tego pojedynku francuski czołg został unieruchomiony. Gdy uruchomiłem drug czołg wydawało mi się, że szybko powinienem się uporać z Francuzem, niestety zostałem rozczarowany i kolejny niemiecki czołg został zniszczony... Ostatecznie moim oddziałom udało się odepchnąć Francuzów, jednak utrzymali oni linię obrony i w ten sposób wygrali grę.

3. Links. Lnki.


Michael:

Campbell (SESWC):

Angus:

Flickr:


wtorek, 2 maja 2017

By Fire and Swords: The Crossing. Ogniem i Mieczem: Przeprawa.

Today the game we had two weeks ago. I was going to use again my By fire and Sword toys and convinced Michael for a game. This time I was going to something different and put not equal troops against each other. My choice was also different scenario as I want to try the Crossing. When I was creating the lists,  I was going to check if strong cavalry forces can broke the heavily equipped with guns in defending scenario. Here is the outcome.
Dzisiaj gra, którą mieliśmy dwa tygodnie temu. Miałem zamiar użyć moich zabawek do Ogniem i Mieczem i udało mi się namówić do gry Michaela. Tym razem chciałem spróbować czegoś innego i wystawić przeciw sobie siły nierównomierne. Mój wybór padł też na inny scenariusz, ponieważ bardzo chciałem wypróbować Przeprawę. Kiedy tworzyłem rozpiski chciałem sprawdzić czy silna armia kawaleryjska jest w stanie zwyciężyć armię uzbrojoną w dużą ilość broni palnej. Oto tego wynik.

SCENARIO/SCENARIUSZ: From the main book: The Crossing.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


THE CROWN/KORONA
(Bartek Żynda)

Polish Cavalry Regiment (20 points)

Colonel (3 orders)
Rotemaister (1 order)

2 x Winged Hussars (3 bases each)
Pancerni with spears (3 bases)
2 x Pancerni (3 bases each)
Cossack style with spears (3 bases)
4 x Cossack style (3 bases each)

SWEDES/SZWEDZI
(Michael Schneider)

Swedish Detachment Unit (13 points)

Colonel (4 orders)
Major (1 order)

2 x Reiters with arquebusiers (2 bases each)
2 x Reiters (2 bases each)
2 x Dragoons (3 bases each)
2 x Musketeers (2 bases each)
2 x regimental guns

I used the army lists from the main book.
Użyłem rozpisek z głównego podręcznika.

2. The game. Gra.


The Polish forces won the recce phase from the game I get one unit (Cossacks) extra movement and one unit moved to (Pancerni) the detour. From the special effects Swedes got 2 panic on my units (one passed and one not - unit of Winged Hussars get disorganized) and 4 reinforcements. Not bad at all.
Polskie siły wygrały fazę zwiadu i otrzymały jeden ekstra ruch (Kozacy) i jeden oddział wysłany w dalekie obejście (Pancerni). Ze specjalnych efektów Szwedzi otrzymali 2 paniki na moje oddziały (jeden test zdany, drugi nie - jeden z oddziałów husarii został zdezorganizowany) i 4 posiłki. Bardzo dobry wynik.

I spread my forces on two parts. The strongest was going to attack the bridge and the weakest was going to attack the ford. My first charge on the bridge and ford was repulsed by Swedes. I had to withdraw my forces and rally them, what toke me some time. In the meantime Michael fired at me with all his guns and kept my forces on distance. The situation changed when on his flank appeared the Pancerni unit. That forced him to weaken his forces defending the bridge. I used that moment and pushed my Hussars for the charge. As was expected the Reiters was unable to stop them. Finally I broke on the other side of the river with some of my units and destroy most of the Swedes.
Rozdzieliłem moje oddziały na dwie części. Silniejsza miała zaatakować most a słabsza bród. Moja pierwsza szarża na most i bród została odparta przez Szwedów. Musiałem wycofać swoje oddziały i je uporządkować, co zajęło mi trochę czasu. W międzyczasie Michael ostrzeliwał moje oddziały z całej dostępnej jemu broni palnej, czym trzymał mnie na dystans. Sytuacja zmieniła się z chwilą pojawienia się na jego flance oddziału Pancernych. To zmusiło go do osłabienia sił broniących mostu, co ja wykorzystałem i rzuciłem moją husarię do szarży. Jak można się było spodziewać rajtarzy nie mogli się przeciwstawić husarzom. Wkrótce udało mi się ich złamać i część moich oddziałów przedostała się na drugą stronę gdzie zniszczyła większość Szwedów.

I lost 9 bases (including 1 whole unit), so I lost 10 points of cohesion which gave me 0 points for scenario. Swedes lost 11 bases and 4 units, so Michael lost 15 points of cohesion, which gave me 2 points for the scenario. From the scenario we both received 2 points as one of my unit and one of Michaels were 20cm of the bridge. Finally I won 4:2 and it gave me tactical victory. At the end of the game I gave Michael the English rulebook, so he can have a read through the rules. 
W grze straciłem 9 podstawek (w tym jeden cały oddział), straciłem więc 10 punktów zwartości co dało mi 0 punktów za scenariusz. Szwedzi stracili 11 podstawek i 4 oddziały co oznaczało, że Michael stracił 15 punktów zwartości i dało mi 2 punkty za scenariusz. Za sam scenariusz obaj otrzymaliśmy po 2 punkty, ponieważ obaj mieliśmy oddziały znajdujące się w promieniu 20cm od mostu. Ostatecznie wygrałem 4:2, co dało mi taktyczne zwycięstwo. Na koniec pożyczyłem Michaelowi angielski podręcznik, by mógł zapoznać się lepiej z zasadami.

3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr: