wtorek, 28 maja 2013

Stoumont

Recently I have less time for hobbies, and even less for the blog. The reason for that ware the sunny days, which recently comes to Scotland. Days like those are very rare it is in this country, so I decided to use them as much as I can. However, to not to neglect the blog, the report from the game we played last Thursday.
Ostatnio nie mam zbyt dużo czasu na hobby, a tym bardziej na blog. Powodem tego było kilka słonecznych dni, które nawiedziły Szkocję. Dni takie w tym kraju to duża rzadkość, więc postanowiłem je wykorzystać jak tylko mogłem najmocniej. Jednak aby nie zaniedbywać bloga, raport z gry rozegranej w ostatni czwartek. 


SCENARIO/SCENARIUSZ: Richard Marsh
SCENARIO ADAPTATION and UMPIRING/ ADAPTACJA SCENARIUSZA i PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, SESWC
 
1. Orders/Rozkazy.
The game was based on Kampfgruppe Peiper’s attack on the village of Stoumont on 19th December 1944. The scenario for the game comes from the addition to the Rapid Fire: "Battle of the Bulge". Bill only matched game to his models, so it's slightly different from what you can find in the book. Germans to win the game had to removed all Americans from the Stoumount, whilst to draw have to hold minimum four buildings in Stoumount and/or in Roua. Americans had to stop them, of course.
Gra powstała na podstawie ataku Kampfgruppe Peipera na wioskę Stoumount, 19 grudnia 1944. Scenariusz do gry pochodzi z dodatku do Rapid Fire: "Battle of the Bulge". Bill jedynie dopasował grę do swoich modeli, więc lekko różni się od tego co można znaleźć w książce. Niemcy aby wygrać musieli wyprzeć wszystkich Amerykanów z Stoumount i aby zremisować opanować minimum cztery budynki w Stoumount i/lub w Roua.
 
 2. The game/Gra.
The German plan of attack on Stoumount based on a frontal attack on the village, which had involved a maximum of the American forces, and the forces that were to arrive in later rounds had to attack Roua, get it (we anticipated low defense of the village), and then smash the forces still remaining in Stoumount. Initially everything went according to our plan. The first group moved toward Stounmount and the second group headed towards the Roua. Everything became complicated when the Panther tank, the leading he tGerman column  not entered the mine and blew up.
Niemiecki plan ataku na Stoumount opierał się na frontalnym ataku na wieś, który miał zaangażować maksimum sił amerykańskich, z kolei siły, które miały przybyć w następnych turach, miały zaatakować Roua, zdobyć je (przewidywaliśmy słabą obronę tej wsi) i następnie zamknięcie kleszczy nad siłami pozostającymi jeszcze w Stoumount. Początkowo wszystko przebiegało zgodnie z naszym planem. Pierwsza grupa przemieściła się w kierunku Stoumount, a druga grupa ruszyła w kierunku Roua. Wszystko się skomplikowało kiedy prowadząca niemiecką kolumnę Panthera, nie wjechała na minę i wyleciała w powietrze.

The German attack on Stoumout stuck at the point, pinned by the excellent  Mortar fire. But luckily for the Germans, the events in the Roua, weakened the American morale  and Germans  finally moved forward. Getting the Roua, Germans mainly owed to their tactic. First, they set fire to the buildings, and forced the Americans  to leave their positions and  then knocked them out in the open. However, this tactic  took quite a lot of time, which at this point was very important.
Niemiecki atak na Stoumout utknął w miejscu, przybity przez wzorcowy wręcz ogień moździeży. Jednak na szczeście dla Niemców zdarzenia w Roua, osłabiły morale amerykańskie i Niemcy mogli w końcu ruszyć do przodu. Zdobycie Roua, Niemcy głównie zawdzięczali swojej taktyce. Wpierw podpalali budynki, czym zmuszali Amerykanów do opuszczenia swoich pozycji i wtedy już w otwartym polu wybijali pozostałych żołnierzy. Jednak ta taktyka zająła Niemcom dość dużo czasu, co w tym momencie było bardzo istotne.

 
 
As mentioned above, the loss of the Roua resulted in  low American morale in Stoumont, and that for some time excluded from the game their Mortar. The Germans used it and took the first building in the village. Before this happened, in the insane charge Joe from da Bronx, destroyed by a shot from his bazooka the German Pz IV.
Jak już wspomniano utrata Roua wpłynęła na amerykańskie morale w Stoumont, a to na pewien czas wyłączyło z gry ich moździeż. Niemcy wykorzystali to i zajęli pierwszy budynek we wsi. Zanim to się stało, w szaleńczej szarży Joe from da Bronx, zniszczył strzałem ze swojej bazuki niemiecki Pz IV.

To the fight joined the American tanks, but had to accept the superiority of the German guns and getting improved German mortar fire. Meanwhile, Germans captured another building, but it was still not enough to gain victory. Some of the solution seemed to be to bring the Wirbelwind  and use its guns, but as soon as it approached the Stoumont, was destroyed by lucky shot from American  Mortar.
Do walki włączyły się amerykańskie czołgi, jednak musiały uznać wyższość niemieckich dział i coraz lepszego ostrzału z niemieckiego moździerza. Tymczasem Niemcy zdobyli kolejny budynek, jednak wciąż było to za mało aby odnieść zwycięstwo. Pewnym rozwiązaniem wydawało się ściągnięcie Wirbelwinda i użycie jego działek, jednak gdy tylko zbliżył się do Stoumont, został zniszczony celnym strzałem z amerykańskiego moździerza.  

At this point the game was over. Germans failed to outflank the Americans in the Stoumont, despite taking the Roua. Simply they ran out of time for this. Germans captured four buildings which gave them only a draw.
W tym momencie gra się zakończyła. Niemcom nie udało się oskrzydlenie Amerykanów w Stoumont, pomimo zdobycia Roua. Po prostu zabrakło już na to czasu. Razem Niemcy opanowali cztery budynki i dało im to tylko remis.  

4. Ordre de Bataile.

AMERICANS
(Ray Neal, Tim Watson)
all regular
3rd Btn, 1119th RCT, 30th Inf Div  - test @ 20 casualties HQ:      CO + 5 figs inc  60mm mortar, lt truck Coy A:  10 figs inc  Bazooka Coy B:  10 figs inc  Bazooka Coy C:  10 figs inc  Bazooka Wpns Coy: 11 figs with HMG, MMG, 81mm mortar, 57mm ATG, 3 jeeps, truck
Support
Coy B 743rd Tank Btn:  2 M4 75mm Coy A 823rd Tank Destroyer Btn:  2 57mm ATG, 6 crew, 2 M3 ½ TR  (ea 57mm has 3 rounds of APDS - AT 2 at short and medium range) C Coy 110th Tank Destroyer Btn:  M36 TD (Note - immobile with only 4 shots!)
Deployment
US troops must deploy west of the line US-US except for 1 coy of infantry which must be deployed within 8” of Roua for the first 8 moves.   
Note
Support coys are independent units.
Daisy chain of mines
The US battalion has a single daisy chain of mines to use only on roads.  One figure must reach the roadside to deploy the mines.  Test only for the first vehicle to cross.
 
GERMANS
(Campbell Hardie, Bartek Żynda)
all elite
Initial Force

Btn HQ:  CO + 5 figs, Sd251/3 Cmd
9th Coy:  8 figs, panzerfaust, Sd251, Sd251/9 75mm*
9th Eng Coy:  8 figs, panzerfaust, flamethrower, demo, Sd251/7 Eng
Para Coy: 11 figs, mmg, panzerfaust
Tank Coy:  Panther, Panzer IV

Reinforcements

Tank Coy:  Panther, Wirbelwind SP AA
11th Coy:    10 figs, panzerfaust, 2 Sd251
12th Coy:    120mm Mtr, 3 crew, Sd251, Sd250/9 75mm *

* count as 3 figs for morale

Note
Tank coys are independent units.  All others test as a single unit on 20 casualties

Deployment
All German troops enter on the south road to Stoumont.  No German AFVs can operate south of the Stoumont road.
Reinforcements can be diced for from turn 1 – needing a D6 score of 3-6 to succeed – and appear 2 turns later.

And at the end:
I na zakończenie:

Link to the relation on Bill's blog:
Link do relacji na blogu Billa:
 

I do mojej galerii na flickr:
And to my gallery on flickr:
 

 

 

niedziela, 19 maja 2013

Dead Man's Hand

In this Thursday at our club we have decided to test a new set of rules for the game in the realities of the Wild West. It's a Dead Man's Hand. Those rules for the first time I have seen in London, however, there already ran out of time to further familiarize myselves with the game, what regrets, but more on that in a moment. For our tests we used the buildings and terrains from the collection ofColin Jack and tokens and playing cards of Ray Neal.
W ten czwartek w naszym klubie postanowiliśmy przetestować nowy zestaw zasad do gier w realiach Dzikiego Zachodu. Chodzi o Dead Man's Hand. Zasady po raz pierwszy widziałem w Londynie  jednak tam już zabrakło czasu na bliższe zaznajomienie się z grą, czego żałuje, ale o tym za chwilę.  Do naszych testów uzyliśmy budynków i terenów z kolekcji Colina Jacka, oraz żetonów i kart do gry Raya Neala. 
The game is pretty simple. Just two groups opposite each other consisting of six characters representing one of the four fractions (two for the law and two against it). Each character in the game can take up to three of any action: can shoot, can move, can move up and then shoot. The number of combination is quite large, but is very important that it schould lead to the maximum combination of three actions.. Of course, a full arsenal of weapons is available, starting from revolvers and on rifles ending. In this case, the game is very similar to the others. What really sets it apart from the others is the way the figures are activated. As it supposed to be on the Wild West it is done through the one of the characteristic features of the whole mass of Western movies, by playing cards. Each party has a their deck, bad guys have black cards and good guys have red.
Gra jest dość prosta. Ot dwie grupy na przeciw siebie składające się z 6 charakterów reprezentujące jedną z czterech frakcji (dwie po stronie prawa i dwie przeciwko niemu). Każda z postaci w grze może wykonać do 3 dowolnych akcji, może strzelić, może poruszyć się, może poruszyć sie i wtedy strzelić, kombinacji jest dość wiele, ważne żeby zamykało się to w kombinacji 3 akcji. Oczywiście dostępny jest cały arsenał bronii, począwszy od rewolwerów, kończąc na strzelbach. W tym wypadku gra jest bardzo podobna do innych. Co faktycznie odróżnia ją od innych to sposób aktywacji samych figurek. Jak przystało dla Dzikiego Zachodu odbywa się to poprzez jeden z charakterystycznych elementów całej masy Westernów, poprzez karty do gry. Każda ze stron dysponuje częścią talii, źli kartami czarnymi i ci dobrzy czerwonymi.  
The game begins by choosing five cards - they will be our special cards. Each card is assigned with some attribute (you can get additional movement, cancel your opponent's shot or make his test morale falls, etc.). We can use them at any time during the game. Next, both are selecting the card, one each, we uncover it and assign to one of the our figures. The side that has the highest card takes the initiative. Then, other figures also receiving one card each. In this way, we create a sequence of activation, first activate the figures with the highest card, then the lower one. In case of a draw , the side with the initiative moves first. As you can see, the rules are very simple but also enjoyable and th very fast. During the evening we were able to play two games, which, with the new set of rules is a pretty good achievement.
Grę rozpoczyna się od wybrania pięciu kart - to będa nasze karty specjalne. Kazda karta ma przypisaną jakąś cechę (można dostać dodatkowy ruch, anulować strzał przeciwnika lub sprawić, że jego test morale wypadnie źle itp.). Możemy ich użyć w dowolnym momencie gry. Następnie wybieramy jedną kartę, odsłaniamy ją i przydzielamy do jednej z figurek. Strona, która ma wyższą kartę ma inicjatywę. Następnie pozostałym figurkom także przydzielamy karty. W ten sposób tworzy się nam ciąg aktywacji, wpierw aktywują się figurki z wyższą kartą, później z niższą. W przypadku remisu, strona z inicjatywą porusza się pierwsza. Zasady są więc bardzo proste, przyjemne i gra przebiega bardzo szybko. W ciągu wieczora udało nam się rozegrać dwa pojedynki, co przy nowych zasadach jest dość dobrym osiągnięciem.
As I mentioned above, we played two games. In the first Colin (good guys) fought against Campbell Hardie (bad guys). This fight was win by the good guys. In the second game, I stood on the side of Law and fight against Bill Gilchrist's bandits and again the good guys won. So that the law and order returned our town, as the tales of the wild west should be ended.
Tak jak wspomniałem wyżej, rozegraliśmy dwie gry. W pierwszej Colin (good guys) stoczył pojedynek z Campbellem Hardie (bad guys). W tym pojedynku zwyciężyli ci dobrzy. W drugiej grze stanąłem po stronie Prawa i stoczyłem walkę z bandziorami Billa Gilchrista i znów ci dobrzy wygrali. Tak że ład i porządek wróciły naszego miasteczka, czyli tak jak powinny sie historie z Dzikiego Zachodu kończyć.

piątek, 17 maja 2013

Wikingowie 28mm; Vikings 28mm

Następne elementy skończone.  Tym razem dwóch Wikingów. Figurki (prawdopodobnie Gripping Beast) dostałem na zeszłorocznym Salute i dopiero teraz je pomalowałem. Są to moje pierwsze figurki w tej skali i był to test różnych technik przed przystąpieniem do malowania Normanów dla Sagi.
The next items finished. This time, the two Vikings. I received these figures (probably Gripping Beast) at last year's Salute and finally painted them. These are my first figures in this scale, and it was a test for different techniques for painting before I'd start painting the Normans for the Saga.


poniedziałek, 13 maja 2013

Salute 2013 (p3)

W końcu udało mi się znaleźć trochę czasu i utworzyć kolejne galerie z tegorocznego Salute. Wszystkie zdjęcia, jakie mi jeszcze pozostały do pokazania, podzieliłem na cztery galerie:
Finally I managed to find some time to create another galleries from this year's Salute. All photos that I still have left to show, I have divided into four galleries:
1 i 2. Gry, które byłem w stanie dopasować do wystawców (galeria nr 1 była już pokazywana, tutaj umieszczam ją dla lepszego porządku rzeczy):
No. 1 and No. 2. Games that I was able to adjust to the exhibitors (gallery No. 1 has already been shown, here I put it for a better order of things):

http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157633307175127/
http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157633471737079/

3. Saga - była jedną z bardziej popularnych gier w tym roku, oto trzy stoły, jednak nie pamiętam kto te gry prezentował:
No. 3. Saga - was one of the most popular games this year, here are three tables, but can not remember who these games presented: 

http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157633471756867/

4. Gry, których nie jestem w stanie dopasować do wystawców:
No. 4. Games, which I am not able to adjust to the exhibitors:

http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157633487349756/

Jeżeli jesteście w stanie uzupełnić podpisy pod zdjęciami dajcie mi o tym znać. Już wkrótce postaram się napisać jakieś podsumowanie, a tymczasem życzę miłego oglądania zdjęć.
If you are able to add captions let me know. Soon, I will try to write some summary, and in the meantime please enjoy the photos.niedziela, 12 maja 2013

24 Pułk Ułanów - Czołg Dowodzenia. 24th Uhlans Regiment - Command tank.

Dzisiaj kolejny model, tym razem dla mojej 1. Dywizji Pancernej. Jest to czołg dowodzenia dla mojego 24 Pułku Ułanów. Z czołgu oczywiście spogląda dowódca pułku, podpułkownik Jan Witold Kański. Model pochodzi od firmy Battlefront. Historia pozyskania tego modelu  jest dość ciekawa, ponieważ wygrałem go w pojedynku wg. zasad Flames Of War, przeciwko jednemu z przedstawicieli wydawcy tej gry na tegorocznym Salute. Był to pojedynek 3 Shermany na 2 StuGi. Ja straciłem jednen czołg, natomiast mój przeciwnik stracił oba StuGi. Chciałbym zaznaczyć, że nigdy wcześniej nie grałem w tą grę. W ten właśnie sposób, Sherman dołączył do mojej kolekcji.
Today, another model, this time for my 1st Polish Armoured Division. It is a command tank for my 24 Uhlan Regiment. From the tank you can see the commander of the regiment, Lieutenant Colonel Jan Witold Kański. Model comes from the Battlefront. History of obtaining this model is quite interesting, because I won it in a duel with Flames of War rules, against one of the representatives of the publisher of the game at this year Salute. It was a duel beetween three Shermans and two StuGs. I lost one tank, while my opponent has lost both StuGs. I would like to point out that I've never played this rules before. This is how, the Sherman joined my collection.

  

W tym momencie wypadało by wspomnieć o dowódcach 24 Pułku Ułanów. Oto pełna ich lista:
At this point, Its good to mention about the commanders of 24th Uhlan Regiment. Here is the complete list of them:
  • Płk Tadeusz Żółkiewski (1920)
  • Mjr Jan Kanty Olszewski (1921)
  • Ppłk Rudolf Lang (1921 – 1929)
  • Ppłk Kazimierz Halicki (1929 – 1932)
  • Płk dypl. Kazimierz Dworak (1932 – 1940)
  • Ppłk Jerzy Deskur (1940 – 1942)
  • Ppłk Bogumił Szumski (1942 – 1943)
  • Ppłk Jan Kański (1943 – 1944) - zmarł od ran odniesionych w walce; died of wounds suffered in combat
  • Ppłk Romuald Dowbor (1944 – 1947)
  • Mjr dypl. Tadeusz Wysocki (1947)
Mjr - Major; Mjr dypl. - Major who finished the War Academy; Ppłk - Lieutenant colonel; Płk - Colonel.

sobota, 11 maja 2013

Kamenewo 1941

This Thursday we decided to play a big game with  Rapid Fire! rules. In addition it coincided with the date of May 9th - on that day the Russians (and others) celebrate their Victory Day, to celebrate the victory over Germany, which have achieved during the Second World War. Bill Gilchrist adapted to our game script written by Richard Marsh ("Third Supplement: Scenarios for the Russian Front 1941-1945 for use with Rapid Fire! Fast play rules for World War II").
W ten czwartek postanowiliśmy rozegrać dużą grę według zasad Rapid Fire!. Dodatkowo zbiegło się to z datą 9 maja -  w tym dniu Rosjanie (i nie tylko) obchodzą swój Dzień Zwycięstwa na pamiątkę zwycięstwa jakie odnieśli nad Niemcami podczas Drugiej Wojny Światowej. Bill Gilchrist dostosował do naszej gry scenariusz napisany przez Richarda Marsha ("Third Supplement: Scenarios for the Russian Front 1941 - 1945 for use with Rapid Fire! Fast play rules for World War II").


SCENARIO/SCENARIUSZ: Richard Marsh
SCENARIO ADAPTATION and UMPIRING/ ADAPTACJA SCENARIUSZA i PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC

1. Orders/Rozkazy. 
The game presented historic battle, which took place on 6th October 1941, near the village of Voin (Richard put the wrong name for this village in his book. The name of the village in Russuan is Bойн, so in English it should be Voin and not Woin which in Russian would be Лоин.) on the road between Oriel and Mtsensk. Germans have to get the Voin, whilst the Soviets to push the Germans into the river Lisiza.
Gra odtwarzała prawdziwą bitwę, rozegraną 6 października 1941 roku w pobliżu wsi Woin na drodze pomiędzy Orłem a Mceńskiem. Niemcy muszą zdobyć Woin, natomiast Sowieci zepchnąć Niemców z powrotem do rzeki Lisizy.
The battlefield. View from the north. Pole bitwy. Widok od północy.
2. Game/Gra
The Soviets at the beginning had very limited powers. I decided that they would have to be sacrificed in order to gain the time and in this way allow the arrival of the reinforcements, which were to be able to perform the task set before us. Under our plan, the infantry secured the crossings which could break through Germans, and in the middle of the defensive line we put T26 supported by two mortars. In addition, at some distance we set the anti-tank gun., which was to shoot at tanks that possibly managed to get through the defensive line. In our plans we had to stand up to turn six, when we had scheduled arrival of Soviet tanks. All our troops ware in dug-in positions.
Sowieci na początku dysponowali bardzo ograniczonymi siłami. Zdecydowaliśmy więc, że będą musiały zostać poświęcone, aby zdobyć czas i w ten sposób pozwolić na przybycie posiłków, które były by w stanie wykonać postawione przed nami zadanie. Zgodnie z naszym planem, oddziały piechoty zabezpieczyły przejścia jakimi mogli przedrzeć się Niemcy, a w samym środku linii obronnych ustawiono T26 wzmocniony dwoma moździerzami. Dodatkowo w pewnym oddaleniu ustawiliśmy działo ppanc., które miało ostrzeliwać czołgi, którym udało by się przedrzeć przez linię obrony. W naszych planach musieliśmy wytrzymać do rundy 6, kiedy zaplanowano przybycie sowieckich czołgów. Wszystkie nasze oddziały były w okopanych pozycjach obronnych.

Germans had at the beginning of the game a huge dominance. To gain the initiative, the Soviets had to react very quickly. Dug-in in the middle of the road T26, began firing at Germans, but very inefficient and it was quickly destroyed. However, the wreck blocked the road, therefore Germans to move forward have to their vehicles take off the road, which greatly slowed them down.
Niemcy na początku gry dysponowali miażdżącą przewagą. Aby zdobyć inicjatywę, Sowieci musieli reagować bardzo szybko. Okopany na środku drogi T26 rozpoczął ostrzał Niemieckich czołgów, ale bardzo nieskuteczny i szybko został też zniszczony. Jego wrak jednak zablokował drogę, w związku z czym Niemcy aby ruszyć do przodu musieli swoimi pojazdami zjechać z drogi, co znacznie ich spowolniło. 

Now the Soviet infantry came into action. They attacked the tanks, which ware trying to break through to the other side of the hill. Those infantry actions were supported by the AT gun, which destroyed the PzKpfw 38(t). On the wings both of the German columns stopped, and involved themself into a fight with Soviet infantry. Both the Soviet units were destroyed, but they bought a considerable amount of time, because the Germans to gain a better firing from the machine guns stopped their vehicles.
Teraz do akcji weszła sowiecka piechota. Zaatakowała ona czołgi, próbujące przedrzeć się na druga stronę wzgórza. Działania piechoty zostały wsparte ogniem działa ppanc., które między innymi zniszczyło czołg PzKpfw 38(t). Na skrzydłach niemieckie kolumny zatrzymały się i wdały się w walkę z sowiecka piechotą. Oba sowieckie oddziały zostały zniszczone, ale i te kupiły znaczną ilość czasu, ponieważ Niemcy, aby zyskać lepszy ostrzał z broni maszynowej zatrzymali swoje pojazdy. 
The Soviets put up stubborn resistence, but the Germans had the significant advantageand and finally they broke the defensive line and headed in the direction of Voin. It seemed that the Soviets had already lost this battle...
Sowieci stawiali zacięty upór, jednak przewaga Niemców była znaczna i w końcu przerwali oni linię obrony i ruszyli w kierunku Voin. Wydawało się, że Sowieci juz ta bitwę przegrali...
Then came the first Soviet armored units. BT tanks moved against the weaker German armored column, while the T34s moved against stronger. Germans badly set up their artillery and could only shoot at Soviet tanks with indirect fire which is not a good idea. It quickly became clear that the Soviet tanks have a significant technical advantage over the German machines. Better Soviet armor a, and cnd guns ware clearly superior over the German. German PzIIIs, PzIVs and PzIIs were systematically destroyed by the Soviets. In the last round of our game on the battlefield arrived the Katyusha battery, but did not fired, because the time for the game has ended. However, the Soviet victory was clear more than enough.
Wtedy przybyły pierwsze oddziały pancerne Sowietów. Czołgi BT ruszyły przeciwko słabszej niemieckiej kolumnie pancernej, natomiast T34 ruszyły przeciwko silniejszej. Niemcy źle ustawili swoją artylerię i mogli tylko ostrzeliwać ogniem niebezpośrednim, co przy walce z czołgami nie jest najlepszym pomysłem. Szybko okazało się, że Sowieckie czołgi mają znaczną przewagę techniczną nad maszynami niemieckimi. Lepsze sowieckie działa i pancerze wyraźnie górowały nad niemieckimi. Niemieckie PzIII, PzII i PzIV były systematycznie niszczone przez Sowietów. W ostaniej turze naszej gry na pole walki przybyła bateria Katjuszy, jednak nie oddała juz salwy, bo czas na grę się zakończył. Zwycięstwo sowieckie było jednak aż nadto wyraźne. 

3. Summary/Podsumowanie.
The game clearly ran according to what happened on 6th October 1941. Germans were surprised by the attack of Soviet tanks and had to retreat towards the river. After this fight 4th Tank Brigade received the prestigious title of "Guards" and become the First Guardian Armoured Brigade.
Gra wyraźnie przebiegła zgodnie z tym co wydarzyło się 6 października 1941 roku. Niemcy zostali zaskoczeni atakiem czołgów sowieckich i musieli wycofać się w kierunku rzeki. Po tej walce 4. Brygada Pancerna otrzymała zaszczytny tytuł "Gwardyjskiej" i została Pierwszą Gwardyjską Brygadą Pancerną. 


Red Steel at Kamenewo, Mtsensk, Central Front, Russia, 6th October 1941 by David Pentland.
Cerwona Stal pod Kamenewo, Mceńsk, Front Centralny, Rosja, 6 października 1941 obraz Davida Pentlanda
.

And, as usual, at the end, gallery from the game in higher resolution on my flickr:

I jak zwykle na zakończenie, galeria zdjęć z gry w lepszej rozdzielczości na moim flickr: 

And relation on Bill's blog:
I relacja na blogu Billa:

4. Ordre de Bataille
Soviet Forces
(Colin Jack, Bartek Żynda)


Rearguard
HQ:  CO + 3 figures including 50mm Mtr, car Rifle Coy:  8 figures Rifle Coy:  8 figures Rifle Coy:  8 figures Supp Coy:  82mm Mtr, 45mm ATG, 6 figures, truck Att Coy:  T26

Reinforcements


4TH Tank Brigade HQ  - turn 6
T34/76 , T60

1st Tank Battalion – turn 7
4 T34/76, KV1

2nd Tank Battalion – turn 6
4 BT7

4th Motor Rifle Btn: - turn 8
HQ:  CO + 3 figures including 50mm Mtr, car Rifle Coy:  8 figures, truck Rifle Coy:  8 figures, truck Rifle Coy:  8 figures, truck Supp Coy:  MMG, 82mm Mtr, 6 figures, truck

Support – turn 9
Gds Mortar Bty:  1 SP BM13 Katyusha, FO team, car   
Morale.  Test per battalion.  4th Brigade tanks are ELITE! 


German Forces - elements of the 4th Panzer Division
(Steaurt Endicott, Campbell Hardie, Ray Neal)
 
35th PANZER REGT


HQ: PZIII
1st Coy: 2 PZIII 2nd Coy:2 PZIII 3rd Coy: 2 PZIV 4th Coy: 2 PZ38T 5th Coy: 2 PZII

34th MC Battalion
HQ: CO + 5 Figs incl ATR, 50mm Mtr, car 1st MC Coy:  9 Figs on 3 MC combinations 2nd MC Coy: 9 Figs on 3 MC combinations 3rd MC Coy:  9 Figs on 3 MC combinations 4th MG Coy: 2 MMG, 81mm Mtr, 9 Figs, truck 5th Hvy Coy:  50mm ATG, 75mm IG, 6 Figs, 2 trucks Att Armd Inf Coy: 10 Figs, Sd251

Support
AA Bty:  88mm AA, 5 crew, tow 103rd PZ Art Regt:  2 105mm How, 8 crew, 2 tows Plus FO, Car

Morale – Regular.  Infantry test as 1 unit. 

Tanks are ELITE.  Tanks test per company.