niedziela, 30 grudnia 2012

Happy New Year!!! Szczęśliwego Nowego Roku!!!

The 2012 is almost gone and t the quhat way comes the question, how it was? So let summarize it. My blog was visited almost 8500 times – quite a lot in my opinion. 33 people have decided to follow my blog (it is huge motivation for myself to keep it running – thank you for that!). This year, I played 55 games, of which 24 managed to win (hurrey!). I almost finished my Poland 1944 project (armies presentations will be posted soon) and I managed to start my First Polish Armoured Division (so far I did the 24th regiment, and I need to do some infantry now). I visited Salute, the Bovington museum and I was a part of the Claymore team. What I can said more, this year was great!!!
I hope that 2013 will be even more successful than passing one, what I wish to myself and to all of you. So:
Happy New Year!!! The 2013!!!
Mija właśnie rok 2012 i nasuwa się pytanie jaki on był? Podsumujmy więc. Mój blog w tym roku oglądano około 8500 razy – jak dla mnie bardzo dużo. Aż 33 osoby zdecydowały się śledzić mój blog (co dla mnie jest ogromną motywacją do dalszego jego prowadzenia – dziękuję Wam za to!). W tym roku rozegrałem 55 gier, z czego aż 24 udało mi się wygrać (hurra!). Udało mi się prawie zakończyć projekt Polska 1944 (prezentacje armii już wkrótce) i rozpocząć prace nad Pierwsza Dywizją Pancerną (na razie 24 pułk, teraz przydała by się jakaś piechota). Odwiedziłem Salute i w końcu zobaczyłem muzeum w Bovington. W tym roku na Claymore byłem już jako je współtworzący. Co tu ukrywać ten rok był po prostu super!!!
Mam nadzieję, że rok 2013 będzie jeszcze bardziej udany, niż mijający, czego sobie i Wam wszystkim życzę. A więc:
Szczęśliwego Nowego 2013 Roku!!!
 
Debut of my figures on the table wasn't a success ... Debiut moich figurek na stole nie należy do udanych...


To be a part of the Claymore team! Byc częścią zespołu tworzącego Claymore!
Salute - huge show, I will never forgot. Salute - olbrzymi show, którego nigdy nie zapomnę.

Tanks in Bovington - the best from all year. Czołgi w Bovington - najlepsze ze wszystkiego w tym roku.


poniedziałek, 24 grudnia 2012

Merry Christmas!!! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!!!

Życzę wszystkim moim czytelnikom zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia!!!

I wish all my readers to have very Merry Christmas!!!

piątek, 21 grudnia 2012

Ardennes 1940. Ardeny 1940.

This Thursday we played a game at Hugh Wilson, using the Bolt Action rules. We used for the scenario the events, which took place in the Ardennes in 1940. I was a debut for vehicles and figures from the collection of Campbell Hardie. Hugh prepared the table (12'x4 '). The rest of the figures ware provided by Colin Jack.
W ten czwartek rozegraliśmy u Hugh Wilsona grę z użyciem zasad Bolt Action. Za scenariusz posłużyły nam wydarzenia z 1940 roku, które rozegrały się w Ardenach. W tej grze zadebiutowały pojazdy i figurki z kolekcji Campbella Hardiego. Stół to dzieło Hugha (12'x4'), reszta figurek pochodziła z kolekcji Colina Jacka.
The battlefield. Pole bitwy.


In our game, Germans (elements of the 7th Armoured Division - Martin Gibson, Donald Adamson and Hugh) had to break throught the winding and narrow roads in the Ardennes in order to encirclement the Allied armies in Belgium. Defendi of the main road was in Belgian hands (Bill Gilchrist and myself), which were to be supported by advancing French forces (Colin and Campbell). The Allies decided to at any cost to delay the Germans march along the road, therefore they left some blocades on the road at the resistance points, to stop the aggressors, and to give the French more timefor the arrival of their forces. Belgians have shown exceptional courage, but their forces were successively eliminated by the stronger and better armed Germans. Belgian sacrifice gave the French time to arrive and join the main Belgians forces and effectively stop the Germans advance. Germans call for the air support, but not helps at all and the game ended with the Allies minor victory, because Germans would not be able to break the French and Belgian defense on the road.
W naszej grze Niemcy (elementy 7. Dywizji Pancernej – Martin Gibson, Donald Adamson i Hugh) musieli przedrzeć się swoimi siłami przez kręte i wąskie drogi w Ardenach aby później wyjść na tyły wojsk alianckich. Obrona drogi spoczęła w rękach sił belgijskich (Bill Gilchrist i ja), które miały być wsparte nadciągającymi siłami francuskimi (Colin i Campbell). Alianci postanowili za wszelką cenę opóźnić marsz Niemców, w tym celu na drogach pojawiły się blokady, które miały zatrzymać agresorów w kolejnych punktach oporu i dać Francuzom czas na przybycie ze swoimi siłami. Belgowie wykazali się tutaj wyjątkową odwagą, jednak ich punkty obrony były kolejno likwidowane przez silniejszych i lepiej uzbrojonych Niemców. Dało to jednak czas Francuzom na przybycie do głównch sił belgijskich i skuteczne powstrzymanie Niemców, których ruch został poważnie utrudniony. Niemcom nie pomogło również wsparcie lotnicze i gra zakończyła się minimalnym zwycięstwem Aliantów, ponieważ Niemcy musieli by jeszcze mocno się natrudzić, aby przełamać obronę sił francusko-belgijskich.
Henschel Hs 123
The French. Francuzi.
The Germans. Niemcy.

More photos from the game can be viewed at this link (click here).
Więcej zdjęć z gry możecie obejrzeć pod tym linkiem (kliknij tutaj).

OdB:

GERMANY:

Main forces:
Commander A/C – Armoured car (7+); open top; Regular; Recce
Sdkfz 222 – Armoured car (7+); light autocannon; Regular; Recce
Sdkfz 222 – Armoured car (7+); light autocannon; Regular; Recce
PzKpfw 38(t) – Light tank (8+); light AT gun; MMG; Regular
PzKpfw 38(t) – Light tank (8+); light AT gun; MMG; Regular
PzKpfw 38(t) – Light tank (8+); light AT gun; MMG; Regular
PzKpfw IV/D – Medium tank (9+); medium AT gun; MMG; Regular
Infantry HQ – Officer, 2 smg, 2 rifles, medic; Regular; Kubelwagen
Infantry section – Officer, 2 smg, 8 rifles, 1 lmg; Regular; Hanomag
Infantry section – Officer, 2 smg, 8 rifles, 1 lmg; Regular; Hanomag
Infantry section – Officer, 2 smg, 8 rifles, 1 lmg; Regular; Hanomag
Engineer section – Officer, 11 rifles; Veteran; Hanomag
Luftwaffe liaison – Officer, radio op.; Regular; VW Van

Reinforcements (not used in the game):
Infantry HQ – Officer, 2 smg, 2 rifles, medic; Regular; Kubelwagen
Infantry section – Officer, 2 smg, 8 rifles, 1 lmg; Regular; Truck
Infantry section – Officer, 2 smg, 8 rifles, 1 lmg; Regular; Truck
Infantry section – Officer, 2 smg, 8 rifles, 1 lmg; Regular; Truck
Pzkpfw II – Light tank (8+); 2 MMG; Regular
PzKpfw IV/D – Medium tank (9+); medium AT gun; MMG; Regular

Air support:
Henschel Hs 123

BELGIUM:

Group I (Bill)
Force HQ – Officer, 2 rifles, light AT gun with 3 crew
Infantry section – Officer, 7 rifles, LMG, ATR; Veteran
Mortar section – 3 crew; medium mortar; Veteran
AT Gun section – 3 crew; Veteran

Group II (Bart)
Infantry section – Officer, 6 rifles, LMG; Inexperienced
Infantry section – Officer, 8 rifles, LMG; Regular
MMG section – 3 crew; Regular;
AT Gun section – 3 crew; Regular
T15 tank – Light tank; light autocannon; Regular

FRANCE:

Force HQ – Officer, SMG, 2 rifles, medic; Regular
Char B1 tank – Medium tank (9+), light AT gun, light howitzer, MMG; Inexperienced
Somua S35 tank – Medium tank (9+); medium AT gun, MMG; Inexperienced
Somua S35 tank – Medium tank (9+); medium AT gun, MMG; Inexperienced
Infantry section – Officer, 10 rifles, LMG; Regular; Motorised
Infantry section – Officer, 10 rifles, LMG; Regular; Motorised
Infantry section – Officer, 10 rifles, LMG; Regular; Motorised
75mm gun + tow – 3 crew; light howitzer, Regular
25mm gun + tow – 3 crew; light AT gun; Regular 
 

 

poniedziałek, 17 grudnia 2012

English Civil War. Angielska wojna domowa.

Last Thursday we played a little battle with Pike and Shotte rules. They are very similar to Black Powder rules, so despite the fact that some of us have played in these rules for the first time, the game ran very smoothly. 28mm scale figures came from the collections of Donald Adamson, Angus Konstam and Bill Gilchrist.
W zeszły czwartek rozegraliśmy małą bitwę z użyciem zasad Pike and Shotte. Są one bardzo podobne do zasad Black Powder, więc pomimo faktu, że cześć z nas grała w te zasady po raz pierwszy, rozgrywka przebiegła bardzo sprawnie. Figurki w skali 28mm pochodziły z kolekcji Donalda Adamsona, Angusa Konstama i Billa Gilchrista.
The battlefield. Pole bitwy.


In our game, we played a battle of the English Civil War, Scottish and Irish troops, standing on the side of the Royalists (Donald and Bob) stood in front of the Parliament forces (Bill and myself). The fight was very intense and Royalists managed to break completely the center and right wing of the Roundheads, while the left wing was left practically untouched. In this battle showed its strength Scottish clans, which broke English lines, one after another. The ferocity of the battle, which were fought mostly in melles, is the fact that during the battle, Scots had lost two generals...
W naszej grze rozegraliśmy bitwę z czasów Angielskiej Wojny Domowej, siły szkockie i irlandzkie stojące po stronie Rojalistów (Donald i Bob) stanęły naprzeciwko sił Parlamentu (Bill i ja). Walka była bardzo zażarta i Rojalistom udało się złamać całkowicie środek i prawe skrzydło Okrągłych Głów, natomiast lewe skrzydło pozostało właściwie nietknięte. W bitwie tej swoją siłę pokazały głównie szkockie klany, które masakrowały angielskie szeregi raz za razem. O zaciętości tej bitwy, gdzie głównie walczono wręcz, świadczy fakt, że Szkoci stracili w niej aż dwóch generałów...
The formation of 'hedgehog'. Formacja "jeża"

A detailed description of the battle along with photos, can be found on my flickr (clickhere to view photos). Pike and Shotte well show the way of fighting in Western Europe in the seventeenth century, but I'm not too sure if that correctly show the fighting way kept in Eastern Europe at that time. However, the system covering the second theater of struggle will soon have its worlds (in English) premiere.
Szczegółowy opis bitwy wraz ze zdjęciami możecie znaleźć na moim flickr'u (kliknij tutajaby obejrzeć zdjęcia). Pike and Shotte świetnie obrazują sposób prowadzenia zmagań na zachodzie Europy w siedemnastym wieku, jednak nie jestem zbyt przekonany, czy właściwie oddały by ducha walki prowadzonego na wschodzie Europy w tym czasie. Jednakże system pokrywający ten drugi teatr zmagań już wkrótce będzie miał swoją światową (anglojęzyczną) premierę.
 

 

 

sobota, 8 grudnia 2012

Wyoming 1777

This Thursday we met at Hugh Wilson's house to play a game with the Muskets & Tomahawks rules. The scenario of the game, prepared by Bill Gilchrist was based on the events, that took place in the Wyoming Valley in 1777. Table was prepared by Hugh (in my opinion the best he ever did, and seen by myself). Bill and Dave O'Brien provided all 28mm figures.
W ten czwartek spotkaliśmy się u Hugh'a Wilson'a na grze opartej o zasady Muskets & Tomahawks. Scenariusz tej gry, przygotowany przez Bill'a Gilchrist'a, był oparty o wydarzenia, które miały miejsce w Dolinie Wyoming w 1777 roku. Stół do gry to dzieło Hugh'a (moim zdaniem najlepszy jaki dotychczas widziałem w jego wykonaniu), figurki w skali 28mm dostarczyli Bill i Dave O'Brian.
The battlefield. Pole bitwy.
British (Dave, Angus Konstam, Campbell Hardie and I) had the task to destroy as many settlements as we can and take the Fort Wintermoot . As commander in chief, our best forces: 3 Hessian regiments (myself) supported by three regiments of Tories (Angus) were to attack the fort and get it, while the Indians (Dave) and irregular troops (Campbell) had 'to clean' the valley from the American settlements and then, after completing this task follow towards the fort to support the main forces. Americans (Hugh, Tim Watson, Colin Jack and Donald Adamson) had the task of defending the settlements and the fort, and defeat the British forces. A large number of settlements has forced Americans to spreading their forces at a quite large area, which was not the best for their defense.
Brytyjczycy (Dave, Angus Konstam, Campbell Hardie i ja) za zadanie mieliśmy zniszczyć jak najwięcej osad oraz zdobyć Fort Wintermoot . Jako głównodowodzący najlepsze siły: 3 pułki heskie (ja) wsparte 3 pułkami toryskimi (Angus) miały zaatakować fort i go zdobyć, natomiast Indianie (Dave) i nieregularne oddziały (Campbell) miały „oczyszczać” dolinę z amerykańskich osiedli i następnie po wykonaniu zadania kierować się w kierunku fortu aby wspomóc główne siły. Amerykanie (Hugh, Tim Watson, Colin Jack i Donald Adamson) mieli za zadanie obronić osady i fort oraz rozbić siły brytyjskie. Duża liczba osad zmusiła Amerykanów do rozrzucenia swoich sił na dość dużym terenie, co nie sprzyjało obronie. 
The initiative was always with the British. The American forces ware massacred by Indians on their right and Native Americans captured settlements A and B, this victory allowed the British Irregulars moved towards the fort (but did not get there before the end of the game...). On the main front, the Tories start the fight. After a fierce battle they captured the settlement C (it was called the 'the loo settlement' – the name given becouse of the characteristic building in the settlement) and headed towards the fort. Main forces: two Hessian and one Tories regiments, crossed the river by boats and reached the forest surrounding the fort and through the woods they approached the fort's palisades. Meanwhile the Tories, approached the settlement D, by the bridge created from boats. After quick fight they captured the settlement. Now began fight for the fort. Initially, the Americans put up stubborn resistance, even forcing Hesians to withdraw into the forest, but Germans quickly seized the panic and under the cover of trees, started deadly fire the at the Americans. In two salves they destroyed two regiments of the Colonists and the way to the fort was opened. The battle was won by the British. 
Inicjatywa cały czas była po stronie brytyjskiej. Indianie zmasakrowali siły amerykańskie na swoim odcinku i zdobyli osiedla A i B, co pozwoliło brytyjskim siłom nieregularnym skierowanie się w kierunku fortu (nie dotarli tam jednak przed końcem gry...). Na głównym odcinku fortu walkę rozpoczęli Torysi. Po zaciętej walce zdobyli Osiedle C (zwane osiedlem „wychodka” - ze względu na charakterystyczną budowlę) i skierowali się w kierunku fortu. Główne siły: dwa regimenty heskie i jeden toryski łodziami dotarły do lasu okalającego fort i poprzez lasy podeszły pod jego palisady. Torysi tymczasem po moście utworzonym przez łodzie podeszli pod osiedle D i je zdobyli. Rozpoczęła się walka o fort. Początkowo siły amerykańskie stawiały zacięty opór, zmuszając nawet Hesyjczyków do wycofania się w głąb lasu, jednak Niemcy szybko opanowali panikę i pod osłoną drzew rozpoczęli morderczy dla amerykanów ogień. W dwóch salwach roznieśli dwa regimenty Kolonistów i praktycznie droga do fortu została otwarta. Bitwa została wygrana przez siły Brytyjskie.
Indians and British irregulars under the settlement A. Indianie i nieregularne siły brytyjskie pod osiedlem A.
Torries crossing the 'boat bridge'. Torysi przekraczają "most z łodzi"

Detailed OdB of the forces involved in the battle is on Bill's blog (clickhere). More photos can be viewed on my flickr (click here), which I highly recommend, because the table looked really amazing.
Szczegółowa rozpiska sił biorących udział w bitwie znajduje się na blogu Bill'a (kliknij tutaj) a więcej zdjęć możecie obejrzeć na moim flickr'u (kliknij tutaj), co gorąco polecam, ponieważ stół wyglądał naprawdę niesamowicie.