poniedziałek, 27 stycznia 2014

Figureheads from Portsmouth. Galiony z Portsmouth.

Today promised yesterday figureheads from Portsmouth Historic Dockyard. I'll show you  only few of them, from a very impresive collection. I decided to put them in separate gallery, becouse they are very connected to our hobby. They are the models as our small soldiers, but in very large scale. Here they are:
Dzisiaj obiecana galeria galionów z Portsmouth Historic Dockyard. Pokażę Wam jedynie kilka z bardzo imponującej kolekcji. Zdecydowałem się na umieszczenie ich w osobnej galerii, ponieważ są one bardzo mocno związane z naszym hobby. Są także modele, tak jak nasi mali żołnierze, z tym że w dużo większej skali. Oto one:
HMS Peterel (1860)
HMS Black Eagle
HMY Victoria&Albert II
HMS Warrior (1781)
HMS Bellerophon (1786)
HMS Espiegle (1900)
HMS Centurion (1892)

niedziela, 26 stycznia 2014

Portsmouth Historic Dockyard.


Last year I have visited Portsmouth Historic Dockyard. Already I have showed the galleries of icons of that museum: HMS Warrior, HMS Victory, Mary Rose and HMS M33. Now other part of the pictures from that place. Besides  the ships, there are plenty of places you have to see. One of them is shop for hobbyist. I think that all equipment gathered there would be able to get  any reenactor, modeller or wargamer a hart attack and their wallet would become empty very quick. All items are oryginal, but very expensive too.
W zeszłym roku odwiedziłem Portsmouth Historic Dockyard. Pokazałem juz Wam ikony tego muzeum: HMS Warrior, HMS Victory, Mary Rose i HMS M33. Teraz czas na dalsze galerie z tego miejsca. Oprócz okrętów jest tam wiele miejsc wartych obejrzenia. Jednym z nich jest sklep dla hobbystów. Wydaje mi się, że zgromadzone tam sprzęty są w stanie przyprawić niejednego rekonstruktora, modelarza czy wargamera o atak serca i pustkę w portfelu. Wszystkie zgromadzone tam przedmioty są oryginalne i bardzo drogie.

When I was there, the exhibition about First and Second World Wars were not ready yet, but there was a lot of  Battle of Trafalgar and Admiral Nelson instead.  In the Royal Navy Museum is the collection of figureheads (I will show you them tommorow), which is very interesting. The exposition of the history of Royal Navy besides of a lot of pictures is full of beautifull models of the ships, some of them are really big.
Kiedy tam byłem, ekspozycja dotycząca pierwszej i drugiej wojny światowej nie była jeszcze gotowa, w zamian za to pełno było bitwy pod Trafalgarem i admirała Nelsona. W Muzeum Royal Navy znajduje się bardzo ciekawa kolekcja figur galionowych (pokażę je Wam jutro). wystawa poświęcona historii Royal Navy oprócz zdjęć pełna jest bardzo pięknych modeli okrętów, niektóre z nich są naprawdę wielkie.

Very interesting is the dockyard exhibition, showing us how Portsmouth dockyard was created, how looked the work there from the beggining to the present times. The exibition is full of ship models made in Portsmouth.
Bardzo interesująca jest wystawa dotycząca samej stoczni, która pokazuje nam realia pracy w stoczni Portsmouth od początków do czasów obecnych. Można tam zobaczyć wiele modeli okrętów, tam zbudowanych.

If the weather is good, and you have a lot of time, take the harbour tour. From my friend I know it is very good. I did not have enought time for that. The queue was to big and I did not want to waste my time for this. But if I visit this museum another time I will do it for sure.
Jeśli pogoda jest dobra i macie wystarczająco dużo czasu, weźcie wycieczkę po porcie. Od moich przyjaciół wiem, że warto. Ja nie miałem na to wystarczająco dużo czasu, była zbyt duża kolejka i nie chciało mi się na nią marnować czasu. Jeśli jednak uda mi się to muzeum odwiedzić jeszcze raz, to na pewno skorzystam z tej atrakcji.

Portsmouth is the home of Royal Navy. I had the opportunity to see the newest ship of the Royal Navy, HMS Duncan. This type 45 destroyer  is really impresive and so different in shape than the traditional ships. 
Portsmouth jest główna bazą Royal Navy. Miałem okazję zobaczyć jej najnowszy okręt: HMS Duncan. Ten niszczyciel typu 45 jest naprawdę imponujący a jego kształt tak inny od tradycyjnych okrętów.

If you are planning to visit this museum, check their website and buy the tickets online (they are cheeper, and you save the time, becouse you don't have to wait in the queue to buy the tickets in the museum). All entries are included in the price of ticket and they are valid for whole next year from your visit.
Jeśli planujesz wizytę w tym muzeum, odwiedź ich stronę i kup bilety online (są tańsze i oszczędzasz tym czas, bo nie musisz czekać w kolejce by kupić bilet). Wszystkie wejścia są w cenie biletu i sa ważne przez rok od daty Twojej wizyty.

Portsmouth Historic Dockyard website:


For more pictures from that museum check my gallery on flickr:
Więcej zdjęć z tego muzeum w mojej galerii na flickr:


sobota, 25 stycznia 2014

Mohawk Valley.

This week we met in our club and have the Muskets&Tomahawks game. Whole game was Angus'es idea, so he prepared almost everything. He also umpired the whole game. 
W tym tygodniu spotkalismy się w naszym klubie, przy partii Muskets&Tomahawks. Cała gra była pomysłem Angusa, tak wiec przygotował prawie wszystko do tej gry a nawet powziął się roli prowadzącego gry.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRE OF THE GAME/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: Angus Konstam, Colin Jack, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Angus Konstam

1. Introduction. Wprowadzenie.

The game scenario was very simple. The valley and its habitants faced the French and Indian attack, and  British have to bring the relief.  French and Indians have to kill as much civilian they can, and British to save as much they can.
Scenariusz gry był bardzo prosty. Dolina i jej mieszkańcy musza zmierzyć się z atakiem francusko-indiańskim, Brytyjczycy mają przyjść jej z pomocą. Francuzi i Indianie muszą zabić jak największą ilość cywili, natomiast Brytyjczycy uratować jak najwięcej z nich.

2. Forces. Siły.

FRENCH and INDIANS/FRANCUZI I INDIANIE

Capitain Rene Le Peu (Bill Gilchrist) - Irregular
1st  Montreal Militia (Bill Gilchrist) - Irregular - 8 fig
2nd Montreal Militia (Bill Gilchrist) - Irregular - 8 fig
Les Coureurs des Bois (Bill Gilchrist) - Irregular - 6 fig

Chief Dripping Beaver (Bartek Żynda) - Indian
1st Huron Warband (Bartek Żynda) - Indian - 6 fig 
2nd Huron Warband (Bartek Żynda) - Indian - 6 fig
3rd Huron Warband (Bartek Żynda) - Indian - 6 fig

BRITISH/BRYTYJCZYCY

Judge John Dread (Colin Jack) - Militia
1st Tyron County Militia (Colin Jack) - Militia - 6 fig
2nd Tyron County Militia (Colin Jack) - Militia - 6 fig
3rd Tyron County Militia (Colin Jack) - Militia - 6 fig
4th Tyron County Militia (Colin Jack) - Militia - 6 fig
Mistress Martha Stuart (Colin Jack) - Civilian
1st Civilians (Colin Jack) - Civilians - 4 fig
2nd Civilians (Colin Jack) - Civilians - 4 fig
3rd Civilians (Colin Jack) - Civilians - 4 fig
4th Civilians (Colin Jack) - Civilians - 4 fig

Captain Malcolm Macludgie (Campbell Hardie) - Regular
42nd Highlanders (Campbell Hardie) - Regular - 12 fig
Mohicans (Campbell Hardie) - Indian - 4 fig

3. The game. Gra.

Our first turn was mostly spend for recalling the rules. There was log time ago when we played it last time. We get them very quickly back, therefore rest of the game went very quick. French started the game by storming the first farm and the church. Unfortunately for them, they were well protected, and the French had to withdraw.
Pierwszą turę spędziliśmy głównie na przypominaniu sobie zasad. Od naszej ostatniej gry upłynęło sporo czasu, jednak przypomnienie ich sobie nie zajęło nam zbyt dużo czasu, co spowodowało, że reszta gry przebiegła stosunkowo szybko. Grę rozpoczęli Francuzi szturmem pierwszej z farm i kościoła. Obie pozycje były jednak nieźle przygotowane i Francuzi musieli się wycofać.

Then three Huron Warbands arrived. First they tried to kill Martha Stuart and her chickens, but failed. Martha escaped to  the church. Hurons decided then, get there after her. After bloody fight, Hurons killed all Militia and Civilians gathered in the church. First "French" victory.
Wtedy przybyły trzy grupy Huronów. Wpierw próbowali oni zabić Marthę Stuart i jej kurczaki, ale to się nie powiodło i Martha znalazła schronienie w kościele. Huroni postanowili wejść tam po nią i po krwawej walce zabili całą milicję i wszystkich cywili tam zgromadzonych. Pierwsze "francuskie" zwycięstwo.

Now Hurons spread their forces. One of the Warband moved to the first farm, to support Coureurs des Bois, the second with their chief moved to support Montreal Militia trying to get the Farm of Judge John Dread and the third band to face incoming Mohicans Warband (if you seen "The Last Of The Mohican" with Daniel Day Lewies, you know how dangerous they can be...).
Teraz Huroni rozdzielili swoje oddziały. Pierwszy ruszył wesprzeć Coureurs des Bois w walce o pierwszą z farm, drugi wraz z ich wodzem ruszył by wesprzeć milicję z Montrealu szturmującą farmę Sędziego Johna Dreada i trzeci ruszył w kierunku nadciągającej grupy Mohikanów (jeśli widzieliście "Ostatniego Mohikanina" z Danielem Day Lewiesem, wiecie jak niebezpieczni potrafili oni być...).

When Hurons spread their forces and planned their actions against the Civilians, French troops had to face incomming 42nd Highlanders. Regular British forces were much to strong for French militia, so they started to withdraw.
Kiedy Huroni rozdzielali swoje oddziały i planowali swoje akcje przeciwko ludności cywilnej, oddziały francuskie musiały stanąć na przeciwko 42. Highlanders. Regularne oddziały brytyjskie okazały się zbyt silne dla francuskiej milicji i musiała się ona wycofać.

Meanwhile the first Huron group reached the farm sieged by Coureurs des Bois. Indians decided to show the French, how the proper farm siege should look like. However the first attack was repulsed, but the second gave Hurons advantage, allowed them to get inside the house and then slaughtering all remaining Civilians inside. Another "French" victory.
Tymczasem pierwsza grupa Huronów dotarła do farmy obleganej przez Coureurs des Bois. Indianie postanowili pokazac Francuzom, jak powinno wyglądać prawidłowe zdobywanie farmy. Co prawda, pierwszy atak został odparty, jednak drugi dał Huronom przewagę, pozwolił im dostać się do wnętrza chaty i wyrżnięcie pozostałych tam cywili. Następne "francuskie zwycięstwo.

The Mohican threat was dangerous only in theory. Hurons with their muskets eliminated all Mohicans and they were never again an issue. After this those group of Hurons decided to get to the second farm. But they were stopped by Militia hidden in the barn. Militia did not hurt Indians, but slow them down, so they never get to the farm, so they saved the Civilians there.
Mohikanie okazali sie zagrożeniem jedynie w teorii. Huroni ogniem swoich muszkietów wyeliminowali wszystkich Mohikanów i przestali być już problemem. Po tym ta grupa Huronów postanowiła dostać się do drugiej farmy, jednak zostali zatrzymani przez milicję, ukrytą w stodole. Milicja co prawda nie wyrządziła Huronom żadnej krzywdy, jednak spowolniła ich na tyle, że nigdy nie dotarli oni do farmy i tym samym cywile tam zostali ocaleni.

The main Huron band get to the Dread's farm, and started the fire of the main building. This caused that the people gathered there had to move outside the building. This allowed Indians to kill another Civilian. Then comes the special event. Two leaders: Judge John Dread and Chief Dripping Beaver started the duel. Finally after long time both heroes fall dead and this finished the game. French and  Hurons get the victory by killing more then half of the Civilians.
Główny oddział Huronów dotarł do farmy Dreada i podłożył pod nią ogień. To spowodowało, że zgromadzeni tam ludzie musieli wydostać się na zewnątrz. To z kolei pozwoliło Indianom zabić kolejnego cywila. Wtedy wylosowaliśmy Zdarzenie Specjalne. Dwóch dowódców: Sędzia John Dread i wódz Cieknacy Bóbr stanęli do pojedynku. Walka pomiędzy nimi trwała dość długo i w końcu obaj padli zabici i to zakończyło grę. Zwycięstwo odnieśli Francuzi i Indianie dzięki zabiciu więcej niż połowy cywili.

4. Summary. Podsumowanie.

Muskets&Tomahawks and Angus gave as very good game. The rules after long time still are great and easy to play. For sure we will get back to this period and those rules. Next week we come back to the fields of Normandie with D-Day+1 game.
Muskets&Tomahawks oraz Angus dali nam bardzo dobra grę. Zasady po długim okresie wciąż są bardzo dobre i łatwe do grania. Na pewno powrócimy jeszcze do tego okresu i tych zasad. W następnym tygodniu wracamy na pola Normandii z grą D-Day+1.

And some links:
I kilka linków:

Bill's relation from the game:
Relacja Billa z gry:
Gallery on flickr:
Galeria na flickru:

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Polska 1944 (34); Poland 1944 (34) - SdKfz 251/7

Następny model pochodzący z kolekcji Iana Holta, a zasilający moich Niemców na rok 1944. Tym razem to SdKfz 251/7 dla tworzącego się oddziału saperów. Przy okazji wyjaśniło się pochodzenie tych wszystkich gotowych modeli. Są to produkty Dragon Armour. Teraz wiec wszystko wiadomo. Bill, miałeś rację przy Königstigerach (nie zaznaczyłem, że również pochodza z kolekcji Iana), ja po prostu miałem na myśli innego Dragona (również producenta modeli w skali 1/72). Moja praca przy tym modelu, to jedynie trochę kurzu. Łatwa sprawa.
Next model which comes from Ian Holt collection, and now joining to my Germans for year 1944 is SdKfz 251/7 for new engineer unit. By the way, I finally found the origin of those painted models, they are from Dragon Armour. Bill you were absolutely right when you mentioned about it under the post about Königstigers (I have not mentioned  that they are also from Ian's collection), I was thinking about other Dragon (also producer of the models in 1/72). I just only add some dust to this model. That's all work I did, piece of cake.


niedziela, 19 stycznia 2014

D-Day.

Last Thursday at Hugh Wilson's house we started our big game: D-Day. Hugh spend whole his day to prepare this amazing table. The look of the job he done is just amazing. I personally believe, that this is his best table I ever seen. Everything is so real. Before I took you to the game,take a look of his table.
W ostatni czwartek rozpoczęliśmy u Hugh Wilsona naszą wielką grę: D-Day. Hugh spędził cały dzień na przygotowaniu tego niesamowitego stołu. Rozmiar pracy w to włożonej jest po prostu niesamowity. Osobiście uwazam, ze jest to jego najlepszy stół, jaki do tej pory widziałem. Wszystko wygląda jak prawdziwe. Zanim przeniosę Was do opisu gry, obejrzyjcie sobie ten stół.

This game is the first from our 70th anniversary of 1944 games we are going to play this year. Colin prepared the scenario using 28mm models and Bolt Action rules. 
Ta gra jest pierwszą z naszych gier celebrujących 70 lecie wydarzeń roku 1944, które zamierzamy rozegrać w tym roku. Colin przygotował scenariusz dla modeli w skali 28mm i przy użyciu zasad Bolt Action.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Hugh Wilson.

1. Forces and orders. Siły i rozkazy.

BRITISH/BRYTYJCZYCY:

British Players 1 and 2 - The landing platoon.
Brytyjscy gracze 1 i 2 - Desant.
(Bill Gilchrist, Angus Konstam)

You command a platoon of infantry, which is to be landed on the Normandy beaches from landing craft. This will comprise the following:
Dowodzicie plutonem piechoty, który ma za zadanie desant na plaże w Normandii. Wasze siły są następujące:

HQ: Officer, 2 riflemen, Medic, FAO.
1st Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG
2nd Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG
3rd Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG
MMG team: 3 crew
Medium mortar: 3 crew
Sherman Bulldozer: medium tank with medium AT gun, MMG
Sherman DD tank:  medium tank with medium AT gun, MMG

All troops are Regular. Wszystkie oddziały są regularne.
You are to make your way off the beach and neutralise the bunkers which overlook the beach. Thereafter you will advance as far as possible to enlarge the beach-head.
Musicie przebić się przez plażę oraz zneutralizować bunkry, które strzegą plaży. Następnie posunąć się jak najdalej w głąb lądu, by powiększyć utworzony przyczółek.

British Player 3 - The Commandos.
Gracz brytyjski 3 - Komandosi.
(Ray Neal)

You command a section of commandos who be landed by assault boats to either flank of the main body. This will comprise the following:
Dowodzisz sekcją komandosów, którzy wylądowali wcześniej, by zaatakować przeciwnika od flanki. Twoje siły to:

HQ: Officer, light mortar team, Medic
No 1 Commando: NCO, 7 riflemen, LMG, PIAT
Centaur: medium tank with medium howitzer, MMG

Commandos are Veteran and Tough. Komandosi mają status Weteranów i Twardych.
You are to make your way through the defences by previously identified routes, assist the infantry in neutralising the bunkers and preventing the arrival of reinforcements.
Musisz przebić się przez wrogą obronę, wczesniej wyznaczonymi drogami, wspomóc piechotę poprzez zneutralizowanie bunkrów i zapobieganie przybyciu jakichkolwiek posiłków.

British Player 4 - The Paratroops.
Gracz brytyjski 4 - Spadachroniarze.
(Bartek Żynda)

You command a section of paratroops who will be airdropped in support of the amphibious landing. This will comprise the following:
Dowodzisz sekcją spadachroniarzy, którzy zostaną zrzuceni by wspomóc desant z morza. Twoje siły to:

HQ: Officer, 2 rifflemen, Medic
1st Section: NCO, 9 rifflemen - inc LMG
2nd Section: NCO, 9 rifflemen - inc LMG
Medium mortar: 3 crew
MMG team: 3 crew (did not arrived, lost their way)

Paratroops are Veteran. Spadachroniarze mają status Weteranów.
You are to form up on the DZ and move out to neutralize the artillery battery previously identified.
Musisz zebrać swoje oddziały w Strefie Zrzutu i następnie zneutralizować, wcześniej wykrytą baterię dział.

GERMANS/NIEMCY:

Notes for German Commander:
Uwagi dla niemieckiego dowódcy:
You are anticipating some sort of invasion in the near future but whether it will be the real one or just a feint is unknown. You are responsible for this section of the Atlantic Wall with your HQ and reserve section in the village of St Felix-sur-Mer. Behind it is a battery of 150mm guns whose fire can be directed on the beach and sea area by an FOO. Other reserves are available but may not be requested until turn 5.
Spodziewasz się jakiejś formy inwazji w najbliższej przyszłości, ale nie wiesz czy będzie ona prawdziwa, czy tez udawana. Jesteś odpowiedzialny za tą część Wału Atlantyckiego z Twoim dowódctwem i siłami rezerwowymi w wiosce St Felix-sur-Mer. W tyle znajduje się bateria dział 150mm, których ogień może pokryć plażę jak i morze i jej ogień może być sterowany przez Obserwatora Artyleryjskiego. Pewne posiłki sa spodziewane, jednak dopiero od piątej tury.

German Players 1 and 2 - Atlantic Wall
Niemieccy gracze 1 i 2 - Wał Atlantycki
(Hugh Wilson, Campbell Hardie)

You command the defensive line overlooking the beach. You have three concrete bunkers, protected trenches, and the whole position is heavily wired. The units under your control are as follows:
Dowodzisz obroną plaży. Do dyspozycji masz trzy betonowe bunkry, umocnione okopy. Dodatkowo wszystkie pozycje są chronione dużą siecią zasiek. Do dyspozycji masz również następujące oddziały:

FOO: Officer - artillery
Bunker 1: MMG section (3 crew)
Bunker 2: Pak 40 Heavy AT gun; Flak gun 4 light autocannon
Bunker 3: MMG section (3 crew)
1st Garrison section: NCO, 8 riflemen, LMG
2nd Garrison section: NCO, 8 riflemen, LMG

German Player 3 - The Village (St Felix-sur-Mer)
Gracz niemiecki 3 - Wioska (St Felix-sur-Mer)
(Donald Adamson)

You command the immediate reserve comprising one garrison section which is resting and some support units as follows:
Dowodzisz bezpośrednią rezerwą składającą się z sekcji garnizonu, który własnie odpoczywa i częścia broni wsparcia:

HQ: Officer, 2 rifflemen, Medic
3rd Garrison section: NCO, 8 riflemen, LMG
Medium mortar team: 3 crew
AT team: Panzerschreck with 2 crew

German Player 4 - The Artillery Battery
Gracz niemiecki 4 - Bateria dział
(Tim Watson)

You command the battery of 150mm guns which is situated on a small plateau a mile or so from the beach. The battery is surrounded by entrenchments which are fully wired. You have the following troops available:
Dowodzisz baterią dział 150mm, które są usytuowane na małym płaskowyżu w odległości mniej więcej mili od plaży. Bateria otoczona jest okopami i zasiekami. Masz do dyspozycji:

HQ: Officer, 2 rifflemen, Medic
Artillery guard: NCO, 8 rifflemen, LMG
Artillery crew: 12 crew counting as Inexperienced infantry

German Reinforcements:
Niemieckie uzupełnienia:
(Tim Watson)

1st Infantry section: NCO, 8 riflemen, LMG
2nd Infantry section: NCO, 8 riflemen, LMG
3rd Infantry section: NCO, 8 riflemen, LMG
StuG IV

All German troops unless otherwise noted ware Regular.
Wszystkie oddziały niemieckie, o ile nie zostało to specjalnie określone miały status Regularny.

2. The Game. Gra.

The game started with Royal Navy fire. It wasn't very accurate, however it done some gaps in the wired lines on the beach. After this on the beach landed the first wave of the British troops. Germans welcomed them with the fire. From now started the heavy fight to made the way through. British used very wise their mortar and protected themselves with smoke. This helped them to reach the end of the beach, cross the defending lines and get off the beach. They paid the high price for this succes. On the beach Brits left many dead bodies and two destroyed own tanks.
Gra rozpoczęła się od ostrzału dokonanego przez Royal Navy. Nie był on zbyt dokładny, jednak dokonał kilku wyrw w liniach obronnych. Po tym ruszyła pierwsza fala desantu brytyjskiego. Niemcy przywitali ich ogniem. Od teraz rozpoczęła się ciężka przeprawa przez plażę. Brytyjczycy bardzo mądrze użyli swojego moździerza i kryli swoje oddziały zaporą dymną. To pomogło im osiągnąć koniec plaży, przerwać linie obrony i wyjść z niej. Za ten sukces zapłacili jednak ogromną cenę. Na plaży pozostało wiele martwych ciał poległych Brytyjczyków i dwa zniszczone własne czołgi.

The action of British Commandos was less succesfull. Their first attack was pushed off, so they had to withdraw. However they blocked the road, so the German reinforcements were not able to arrive this way (however German reinforcements troops were busy with something else). Finally the Commandos were supported by troops arrived from the beach and now they have to clear the St Felix-sur-Mer and last bunkers from the Germans.
Akcja brytyjskich komandosów była mniej udana. Ich pierwszy atak został odparty i musieli się wycofać, jednakże udało im się zablokować wioskę, więc niemieckie uzupełnienia nie mogły przybyć tą drogą (jednak niemieckie uzupełnienia były zajęte zupełnie czym innym). W końcu komandosi zostali wsparci oddziałami przybyłymi z plaży i pozostało im jedynie oczyścić St Felix-sur-Mer i pozostałe bunkry z Niemców.

British paratroops had their mission complicated. That's becouse most of their soldiers lost their way. Finally only mortar and HQ find their way, took their position and started fired at German 150mm battery. The mortar fire was not very succesfull at the begining but finally reach the target. After the first German gun was eliminated, all German reinforcements decided to attack the Paras positions. Lucky for British two units find their way and took their positions. The biggest problem was StuG IV, which tried to assault Paras HQ. The gun has been stopped and destroyed with AT granates. Unfortunately the second gun fired at troops fighting on the beach. British paras by keeping the second village did an extra job, becouse all German reinforcements moved against them, not the troops on the beach, so they were able to cross the beach. 
Misja brytyjskich spadochroniarzy skomplikowała sie na początku. Powodem tego było to, że większość oddziałów nie odnalazło swojej drogi jedynie HQ i załoga moździerza odnalazła miejsce zbiórki. Przygotowali oni swoje pozycje i rozpoczęli ostrzał niemieckich dział 150mm. Ogień prowadzony z moździerza nie był na początku zbyt udany, ale w końcu trafiono w cel. Gdy pierwsze niemieckie działo zostało wyeliminowane, wszystkie niemieckie uzupełnienia ruszyły przeciwko pozycją spadochroniarzy. Na szczęście dla Brytyjczyków kolejne dwa oddziały odnalazły swoją drogę i mogły zająć swoje pozycje. Największym problemem był tutaj StuG IV próbujący szarży na HQ spadochroniarzy. Działo zostało jednak zatrzymane i zniszczone przy użyciu granatów ppanc. Niestety drugie działo zdążyło wystrzelić w kierunku oddziałów walczących na plaży. Brytyjscy spadochroniarze poprzez obronę drugiej wioski wykonali dodatkową pracę, ponieważ wszystkie niemieckie uzupełnienia zaatakowały ich, a nie oddziały walczące na plaży, dzięki czemu mogli oni przebić się przez obronę i z niej wyjść.

During the first day, Brits done their job very well. They crossed the beach, prepared the bridge-head, and stopped the German reinforcements. Now comes the night and D-Day +1. To be continued...
Podczas pierwszego dnia, Brytyjczycy wykonali swoje zadania. Przebili się przez plażę, utworzyli przyczółek i zatrzymali niemieckie posiłki. Teraz nadeszła noc i jutro będzie D-Day +1. CDN...

Better resolution pictures on my flickr:
Zdjecia w lepszej rozdzielczości na moim flickr: