środa, 31 grudnia 2014

Battle of Trenton. Bitwa pod Trenton.

Yesterday we had our last game during this year. Michael and Jack are in possession of the large AWI collection and we decided to use them (some of them were first time on the table!). However before we continue with game report I have something new too. They are 2 Russian buildings from Pegasus Miniatures. Here they are:
Wczoraj mieliśmy naszą ostatnią grę w tym roku. Michael i Jack są w posiadaniu dużej kolekcji modeli do Amerykańskiej Wojny o Niepodległość i zdecydowaliśmy się ich użyć (część z nich była po raz pierwszy na stole!). Zanim jednak przejdę do opisu gry tez mam coś nowego. Są to nowe domki od Pegasus Miniatures. Oto one:

Now the game. The idea of the game came from Michael, who want to refight the Battle of Trenton fought 26th of December 1776. One of the first victories of Gen. Washington. More about game preparation and forces you can read on Michael's blog:
Teraz czas na grę. Pomysł na nią wyszedł od Michaela, który chciał ponownie rozegrać bitwę pod Trenton stoczoną 26 grudnia 1776 roku. było to jedno z pierwszych zwycięstw generała Washingtona. więcej na temat przygotowań do gry i użytych siłach możecie przeczytać na blogu Michaela:


SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, Michael Schneider, SESWC
FIGURES/ FIGURKI: Michael Schneider, Jack Glanville

The game. Gra.

In our game we, the Americans (Angus Konstam, Michael and I) decided to copy the Washington 's moves, which were in our opinion the simplest way to victory. The Hessians (Dougie Trail and our new club member - I'm sorry I forgot your name), decided to remove their troops out of Trenton and not fight as much as it was necessary.
W naszej grze my, jako amerykanie (Angus Konstam, Michael i ja) postanowilismy skopiować ruchy Washingtona, jako te według naszej opinii najprostszą drogę do osiągnięcia zwycięstwa. Wojska heskie (Dougie Trail i nowy członek klubu, którego imienia nie pamiętam), zdecydowali się usunąć swoje oddziały z Trenton i nie wdawać się w walkę o tyle o ile to będzie potrzebne.

Our plan was realised with some problems. My division was not moving as fast as I want and to close the encirclement I was late about one move. Michael and Angus did their slow progres through the Trenton and only because of Hessian withdraw they managed to take the town. To win the battle we had to destroy the enemy infantry. I tried to achieve it by push my infantry in bloody hand to hand combat. However the Hessian troops were much better than mine and they survived my attack and in that way they secured the draw. Anyway it was nice finish of the year!
Realizacja naszego planu odbywała się z pewnymi problemami. Moja dywizja nie poruszała się tak szybko jak sobie tego życzyłem i by zamknąć okrążenie spóźniła się o jeden ruch. Michael i Angus powoli parli do przodu i tylko dzięki wycofaniu się oddziałów heskich z Trenton, zajęli miasto. By wygrać bitwę musieliśmy zniszczyć wrogą piechotę. Próbowałem to osiągnąć i pchnąłem moją piechotę do krwawej walki wręcz, jednak hescy żołnierze byli znacznie lepsi od moich i przeżyli atak i w ten sposób zapewnili sobie remis. To było doskonałe zakończenie roku!

Gallery on Flickr:
Galeria na Flickr:Next posts will appear in new year, so I wish to all of you Happy New Year!!! 
Jako, że następne posty umieszczę już w nowym roku, chciałbym w tym miejscu wszystkim Wam życzyć Szczęśliwego Nowego Roku!!!
piątek, 26 grudnia 2014

Martians in Berlin. Marsjanie w Berlinie.

Today something different. Just before Christmas we had our last game at Hugh this year. We decided to put something absolutely crazy this time. We haven't changed the table from last game but we used the bizzare Martian and Steampunk collection from Collin and we played the Martian invasion on Berlin something about 1910 with Bolt Action rules..
Dzisiaj coś z zupełnie innej beczki. Krótko przed świętami rozegraliśmy naszą ostatnia w tym roku grę u Hugh'a. Zdecydowaliśmy się na coś naprawdę szalonego tym razem. Nie zmienialiśmy ustawienia stołu jednak tym razem użyliśmy niecodziennej marsjańskiej i steampunkowej kolekcji Collina i rozegraliśmy marsjańską inwazję na Berlin gdzieś około roku 1910 z użyciem zasad Bolt Action.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, Colin Jack, Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack

This game was just amazing. We had a lot of fun. During our game the United Earth forces under German command (Angus Konstam, Tim Watson, Hugh Wilson and myself) tried to stop Martian invasion (Bill Gilchrist, Donald Adamson, Martin Gibson, Dave Paterson, Campbell Hardie). Despite my sacrifice (I prefer to call it that way, however I had very bad dice scores that evening) when I lost all my armoured vehicles, the Martian forces broke our defending lines and crossed on the Berlin streets bringing the mayhem and destruction to its citizens. Here are some pictures from the game, for more visit my gallery on Flickr.
Nasza gra była naprawdę niesamowita i mieliśmy naprawdę dużo dobrej zabawy. Podczas niej Zjednoczone Siły Ziemskie pod niemieckim dowództwem (Angus Konstam, Tim Watson, Hugh Wilson i ja) starały się powstrzymać marsjańską inwazję (Bill Gilchrist, Donald Adamson, Martin Gibson, Dave Paterson, Campbell Hardie). Pomimo mojego poświęcenia (wolę to tak nazwać a nie że miałem po prostu paskudne rzuty kośćmi) i utraty wszystkich moich pancernych pojazdów, Marsjanie przełamali naszą obronę i wkroczyli na ulice Berlina siejąc chaos i destrukcję dla jego mieszkańców. Poniżej kilka zdjęć z gry po resztę zapraszam do mojej galerii na Flickr.

Link to the gallery:
Link do galerii:

środa, 24 grudnia 2014

Wesołych Świąt! Merry Christmas!

Wszystkim moim Czytelnikom życzę radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia!


To all my readers, I wish you Very Merry Christmas!


niedziela, 21 grudnia 2014

Fall Blau 1942.

Today relation from our Thursday game in the club. Campbell prepared the Fall Blau scenario in which Soviets obey to the famous Order No 227 'No step back' had to defend the crossroad against incoming Italians and Germans. It was another 28mm Bolt Action game.
Dzisiaj relacja z naszej czwartkowej gry w klubie. Campbell przygotował scenariusz rozgrywający się w trakcie Fall Blau w którym Sowieci posłuszni sławnemu rozkazowi nr 227, "Ani kroku wstecz" mieli za zadanie obronić skrzyżowanie przeciwko nadciągającym Włochom i Niemcom. Była to kolejna gra w skali 28mm z użyciem zasad Bolt Action.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie

1. Forces. Siły.

ITALIANS & GERMANS/WŁOSI I NIEMCY
(Tim Watson, later Campbell Hardie)

Germans:
CO: 2 figures (regular),
2 sections of 2smg/7 rifles/LMG (regular) both on SdKfz 251C/1
81mm mortar (regular)
50mm mortar (regular)
all support weapons on SdKfz 251C/1

T34 (regular)
PzKpfw II (regular)
Marder II (regular)

Italians:
4 sections of 1smg/8 rifles/LMG (regular)

SOVIETS/SOWIECI
(Bartek Żynda)

Infantry CO: 2 figures (Inexperienced)
2 sections of infantry: 1 smg/9 rifles/LMG (Inexperienced)
MMG (regular)
ATR (regular)
3 dog mines 2 dogs/2 men team (regular)
Navy CO: 2 figures (regular)
2 navy sections of: 10 smg (regular)
Naval ATR (regular)

KV-1 (regular) - immobilized from the begginig of the game
M3 Lee (regular)
BA-10 (regular)
Battle in progress. From left: Campbell, Tim and myself. Bitwa w trakcie, Od lewej: Campbell, Tim i ja. Picture by Jack Glanville.

2. The game. Gra.

Soviets were able dislocate their forces on whole table. They decided to put most of the infantry in the buildings with KV located as close to the crossroad as possible (the location was determined with the direction dice with 2D6'' distance from initial point). However my dog teams were putted not very wise - to close to the incoming enemies, so I cannot use them in full strength.
Sowieci mogli rozmieścić swoje oddziały na całym stole. Zdecydowałem się umieścić większość swojej piechoty w budynkach z KW ulokowanym jak najbliżej skrzyżowania (jego umiejscowienie ustalane było za pomocą kości kierunku w odległości 2K6 cali od punktu początkowego). Niestety odziały z psami z minami umieściłem w złych miejscach w związku z czym nie poznałem ich całkowitej siły.

As I expected Germans and Italians entered the table in two places, spread their forces into two groups. Their infantry very quickly removed my two dog teams and started to fighting for the buildings in the village. They were defended by Naval teams. After very hard fight Germans and Italians finally took the buildings, but paid a very high price. Italians lost three sections and Germans half of their infantry section and Marder II eliminated by dogs! Soviets lost 2 navy sections and infantry ATR team.
Tak jak się spodziewałem Niemcy i Włosi wkroczyli na stół w dwóch miejscach, rozdzielając swoje siły na dwie części. Ich piechota bardzo szybko wyeliminowała moje dwa oddziały z psami i rozpoczęła walkę o zabudowania we wsi, bronionych przez oddziały marynarzy. Po dość zaciętej walce Niemcy i Włosi opanowali je, ale zapłacili za to dość wysoka cenę. Włosi stracili trzy sekcje piechoty, natomiast Niemcy połowę swojej oraz Mardera II wyeliminowanego przez psy! Sowieci w walce stracili dwie sekcje marynarzy oraz karabin ppanc piechoty.

On the other side Germans surprised my infantry with Command. On their flank appear SdKfz 251s and Pz II. They tried assault transporter but failed and with next turns they had wiped out from table. However the Navy ATR survived and started their private war with Pz II. Neither tank nor ATR being successful but the tank were busy and gave me some time to get my reinforcements.
Po drugiej stronie Niemcy zaskoczyli oddział mojej piechoty. Na ich flance pojawiły się SdKfz 251 i Pz II. Próbowałem je szturmować ale bez powodzenia i w ciągu kilku następnych tur zostali oni wszyscy  zmiecieni ze stołu. Ostał się jedynie marynarski karabin ppanc, który rozpoczął prywatną wojnę z Pa II, jednak obie strony były bardzo mało skuteczne, jednak to spowodowało, że czołg był zajęty i zyskałem trochę czasu na to by otrzymać moje uzupełnienia.

At the beginning of the game I placed my second infantry section in the windmill supported by KV tank. However my tank get destroyed very quickly and this was my last stand especially when I lost village and rest of my infantry. The situation become very critical, but then arrived my next tank (it was M3 Lee) and BA-10. Germans get their reinforcements too and it was captured T-34. M3 very quickly destroyed the T-34 and moved forward to get Pz II. In this moment Campbell take control over the Axis as Tim had to get back home. Campbell very quickly removed the remaining Naval ATR and moved Italian section at the windmill, but it was the end of his successes. My infantry with BA-10 suppressed Italians, so they were not able to do anything, and my M3 destroyed Pz II. So the game finished with Soviet victory.
Na początku gry jedną z sekcji piechoty umieściłem w wiatraku wspartą przez czołg KW, który niestety został bardzo szybko wyeliminowany i w ten sposób ta pozycja została moją ostatnią linią obrony, szczególnie wtedy kiedy straciłem wioskę i resztę mojej piechoty. Sytuacja stawała się bardzo krytyczna, ale wtedy przybył mój kolejny czołg (był to M3 Lee) wraz z BA-10. Niemcy również otrzymali swoje posiłki i był to zdobyczny T-34. M3 bardzo szybko zniszczył T-34 i ruszył do przodu by zająć się Pz II. W tym momencie Campbell przejął kontrolę nad siłami Osi, ponieważ Tim musiał wracać do domu. Campbell bardzo szybko usunął karabin ppanc marynarzy i sekcję włoskiej piechoty przesunął w pobliże wiatraka i to był koniec jego sukcesów. Moja piechota wsparta BA-10 przygniotła ogniem Włochów, którzy nie byli już w stanie nic zrobić a mój M3 zniszczył Pz II. W tym momencie zakończyliśmy grę zwycięstwem Sowietów.

As usual in this place you can visit my gallery on Flickr:
Jak zawsze w tym miejscu możecie odwiedzić moją galerię na Flickr:

sobota, 20 grudnia 2014

Berlin 1919.

If you made an amazing table, you have to use it for more than only one game. So that was the idea of the Berlin table. You have seen the Berlin 1945 game, so last Wednesday was next game on the same table, but now the 1919, 28mm, Bolt Action game and the Spartacist Uprising.
Jeżeli już stworzy się niesamowity stół, to trzeba go wykorzystać dla więcej niż tylko jednej gry. Taka właśnie była idea berlińskiego stołu. Ten stół widzieliście już przy okazji gry Berlin 1945, teraz w ostatnią środę rozegraliśmy na nim następną grę, tym razem jednak przenieśliśmy się w rok 1919, skala 28mm, zasady Bolt Action i Powstanie Spartakusa.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, Colin Jack, Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack

1. Game table. Stół do gry.

2. Forces. Siły.

SPARTACIST/ZWIĄZEK SPARTAKUSA
(Hugh Wilson, Ray Neal, Donald Adamson)

List will be updated later.
Lista będzie podana później.

FREIKORPS
(Martin Gibson, Tim Watson, Bartek Żynda)

List will be updated later.
Lista będzie podana później.

3. The game. Gra.


I was the leader of the Freikorps units, who have to clear the Berlin street off the revolutionaries. I have divided our forces on three groups, the first two (both Freikorps) have to take control over the buildings, the third group (Bavarians and Selbstschutz), who have to attack from the Tiergarten. I was expecting that Spartacists will be present in the buildings with the most of their troops. However for our luck, they did something completely opposite.

Jako dowódca oddziałów Freikorpsu, miałem za zadanie oczyścić ulice Berlina z rewolucjonistów. Nasze oddziały podzieliłem na trzy grupy: dwie pierwsze miały (obie złożone z żołnierzy Freikorpsu) miały za zadanie przejąć kontrolę nad budynkami, trzecia grupa (Bawarczycy i Selbstschutz) mieli atakować od strony Tiergarten. spodziewałem się, że większość oddziałów Związku będzie osadzona w budynkach, jednak na nasze szczęście zrobili coś całkiem przeciwnego.
Source/Źródło: Wikipedia.

Our troops haven't met a large resist from our enemies in the city and very quickly we took control over the buildings. My part was cleared during the first turn (I have destroyed one Spartacist unit), some problems were on the Martin's side, where was more hidden Spartacist units. During the fight Martin lost his first unit. Just after this, the first reinforcements arrived for both sides. Spartacist left my side unattacked and concentrated their efforts on the Martin's side. During this attack Martin lost another unit and the building. The situation became quite problematic. However next Freikorps units arrived and with the help of new units and my forces we managed to clear almost all buildings, at the end of the game, only one left in Spartacist hands.
Nasze oddziały nie napotkały dużego oporu ze strony przeciwnika w mieście i dość szybko przejęliśmy kontrolę nad budynkami. Moja część została oczyszczona już podczas pierwszej tury (zniszczyłem jeden z oddziałów Związku), pewne problemy pojawiły się po stronie Martina, który napotkał więcej ukrytych oddziałów Związku Spartakusa. Podczas tej walki Martin stracił swój pierwszy oddział. Krótko po tym przybyły posiłki dla obu stron. Rewolucjoniści pozostawili moją stronę nieatakowaną, za to skoncentrowali się na stronie Martina. Podczas tej walki Martin utracił kolejny oddział i stracił budynek. Sytuacja stawała się dość problematyczna dla nas, jednak przybyły kolejne oddziały Friekorpsu i z ich pomocą jak i moich oddziałów udało nam się oczyścić prawie całą resztę budynków do końca gry, tylko jeden pozostał w rękach Związku.

Tim, who was attacking from the Tiergarten has to fight against the Sailors. It was the tough opponent. Sailors were supported by gun and machine guns but those were destroyed very quickly. Without support, Sailors units get destroyed and Tim started to clear the buildings at the Brandenburg Gate. With his gun he managed to did this and together we stopped the Revolution. The game was over with our victory.
Tim, który atakował od strony Tiergarten musiał walczyć przeciwko Marynarzom. Był to bardzo ciężki przeciwnik. Marynarze byli wspierani ogniem działa i karabinu maszynowego, jednak te zostały dość szybko uciszone. Pozbawione wsparcia oddziały marynarzy zostały zniszczone i Tim rozpoczął oczyszczanie budynków przy Bramie Brandemburskiej. Przy użyciu swojego działa udała mu się ta sztuka i w ten sposób zatrzymaliśmy rewolucję. Gra zakończyła się naszym zwycięstwem.

And small advise how to destroy an enemy Armoured Car with your Armoured Car when you don't have a gun. Just ram it and with a bit of luck you are able to destroy it. I managed to do that!!!
I na koniec mała rada, jak zniszczyć opancerzony samochód, przy użyciu innego opancerzonego samochodu ale gdy nie posiada on odpowiedniego działa. Po prostu go staranuj i przy odrobinie szczęścia możesz go zniszczyć. Mi się to udało!!!

Link to my gallery on the Flickr:
Link do mojej galerii na Flickr:

środa, 17 grudnia 2014

Berlin 1945 - next update; następny dodatek.

Sorry for being quiet for some period of time, that's because I am very busy at work right now. However I'm back to hobby now and today I am going to play game at Hugh and tomorrow at our club. So I'm back to business now. To give you something in exchange, please check Bill's blog and his relation from our big Berlin 1945 game with the Rapid Fire rules. Links you can find below.
Przepraszam za tak długą ciszę na moim blogu, spowodowane to tym, ze jestem obecnie dość zajęty w mojej pracy, jednak teraz powracam do hobby i na przykład dzisiaj mam umówioną grę u Hugha a jutro w naszym klubie. Jestem więc ponownie w grze. Aby jednak dać Wam coś w zamian, odwiedźcie blog Billa, gdzie właśnie pojawiła się jego relacja z naszej dużej gry Berlin 1945 z użem zasad Rapid Fire. Linki znajdziecie poniżej:

Bill's relation:
Relacja Billa:

My relation:
Moja relacja:

Update with OdB:
Dodatek z OdB:

piątek, 5 grudnia 2014

24th Uhlans baptise of fire. Chrzest bojowy 24. Pułku Ułanów.

Last Thursday we met in our club for Chain of Command game. We had 4 players game plus Derek Hodge umpiring. That was the first opportunity to finally use my collection of 15 mm tanks from 24th Uhlans Regiment.
W ostatni czwartek spotkaliśmy się w naszym klubie by rozegrać grę z użyciem zasad Chain of Command. W grę było zaangażowanych 4 graczy plus Derek Hodge jako prowadzący grę. Ta gra była okazja by w końcu wykorzystać kolekcję moich 15mm czołgów z 24. Pułku Ułanów.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Derek Hodge
UMPIRING/PROWADZENIE: Derek Hodge
SCENERY/SCENERIA: Derek Hodge, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Derek Hodge, Bartek Żynda

1. Forces and tasks. Siły i zadania.

British infantry platoon (commanded by Campbell Hardie) strengthened with extra PIAT team and flamethrower team was supported by platoon of Polish tanks (2 x Sherman V, 1 x Sherman Firefly - commanded by myself) had to push back the German infantry platoon (commanded by Paul [the Greek]) supported by three StuG IIIs (commanded by Matt [the Greek]) off the table and secure the crossroads.
Brytyjski pluton piechoty (dowodzonej przez Campbella Hardie) wzmocniona dodatkowym PIATEM i miotaczem ognia wspierana przez pluton polskich czołgów (2 x Sherman V, 1 x Sherman Firefly - dowodzonych przeze mnie) miała zepchnąć ze stołu niemiecki pluton piechoty (dowodzonej przez Paula [Greka] wspartej trzema StuGami III (dowodzonymi przez Matta [Greka] oraz zabezpieczyć skrzyżowanie.

2. The Game. Gra.

From the beginning the game was very slow, this is becouse of both sides tries to take the best positions for the attack. The first fight was between Polish Firefly and one of the Shermans against German StuGs. However both sides cannot hit the opposite side. There was the miss after miss and after miss - I don't know what happend, but we both been shoting like Germans in "Fury" movie (sorry if you haven't seen it yet...). Finally Paul used his CoC Chit and ambushed my Firefly with his panzershreck team. Shot from that weapon on close range gives me no chances and my Firefly has been destroyed. This lost determinated us to much more action and finally we started to suppress the German infantry. However we hadn't enought time to finish this game so it finished with a draw, however with a little German predominance.
Od początku gra przebiegała w bardzo wolnym tempie a  to za sprawą zachowawczej taktyki obu stron, które starały się zająć jak najlepsze pozycje do ataku. Pierwsza walka wywiązała się pomiędzy polskim Firefly i jednym z Shermanów a niemieckimi StuGami. Jednak żadna ze stron nie potrafiła wyeliminować wrogich pojazdów. Obie strony okrutnie pudłowały, nie wiem co się stało, ale obaj strzelaliśmy jak Niemcy w filmie "Fury" (przepraszam jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu...). W końcu Paul użył Chita CoC i z zasadzki zaatakował mojego Firefly przy pomocy zespołu z panzerschreckiem. Strzał z taj broni na bliskiej odległości nie dał żadnych szans mojemu Firefly, który został zniszczony. Ta strata jednak spowodowała bardziej agresywną taktykę z naszej strony i w końcu zaczęliśmy przygniatać niemiecką piechotę. Niestety nie starczyło nam czasu na dokończenie gry, która skończyła się remisem ze wskazaniem jednak na stronę niemiecką.

3. Summary. Podsumowanie.

I like this rules very much. This game, because of few new players for this rules (it was, I believe second Matt's game and first for Campbell) it wasn't very fast, however we were much more time for discussing the rules with Derek, who tried to explain to us all the secrets of the game. There will be definitely more games with this set during our clubs games. I'm sure of this.
Bardzo mi się te zasady podobają. Ta gra ze względu na nowych graczy (jeśli się nie myle to była chyba druga gra Matta i pierwsza Campbella) nie toczyła się zbyt szybko, jednak dzięki temu mieliśmy więcej czasu by przedyskutować z Derekiem wszystkie zasady, a on starał się nam przekazać wszystkie sekrety gry. Z całą pewnością odbędzie się więcej gier klubowych z tymi zasadami i tego jestem pewien.

czwartek, 4 grudnia 2014

Polska 1939 (3) - Coś dla Niemców. Poland 1939 (3) - Something for Germans.

No i mamy grudzień. Czasu mniej na malowanie, jednak coś się tam tworzy, przykładem może być kilka pojazdów dla moich Niemców na 1939 rok. Modele te zakupiłem już jakiś czas temu i sobie tak leżały i czekały i w końcu się doczekały. Wszystkie moje  modele przygotowuję pod nadchodzący Battlegroup Blitzkrieg (powinien się ukazać wiosną przyszłego roku), więc są to siły w stosunku 1:1. Wszystkie prezentowane dzisiaj modele pochodzą od First to Fight.

So we have December now. There is less time for painting for myself, however I'm trying to do something and one of them are vehicles for my Germans in 1939. I bought those models some time ago and they were waiting for their time which actually arrived now. All my models are prepared for incoming Battlegroup Blitzkrieg (it should be released during the Spring next year), so this forces are in 1:1 ratio. All presented today models came from Polish producer First to Fight.

SdKfz 265:

Kfz 13:

PzKpfw I Aufs. B:

PzKpfw II Aufs. C:

Ukończone modele pozwalają mi na wystawienie niepełnej kompanii lekkiej (brakuje mi trzech Pz II). Planuje tez dokupić jeszcze 4 Pz I/B - to pozwoli mi na wystawienie dwóch opcji jednej z wersją A i drugiej z wersją B. 
Czas teraz zabrać się za polskie pojazdy...
Finished models allows me to place part of the light company (I am missing 3 Pz Is to the fully strength). I am going to buy 4 Pz I/B and this allow me to have two options available: one with the tanks mk. A and the second with the tanks mk. B. 
Now is time for some polish vehicles to be painted...

I na koniec wszystkie skończone dziś modele:
And at the end all finished today models: