sobota, 23 sierpnia 2014

Ironclads.

After long break we come back for testing Ironclads. During his holliday Bill redesigned the rules. He had revised the movement and initiative system and two weeks ago we were going to test it. The other reason was that Hugh is decorating his gameroom and he want the game, where the table could be cleaned very quick. As far I don't know any faster table to clean than the naval table.
Po długiej przerwie powracamy do testów z Ironclads. Podczas swych wakacji Bill przeprojektował zasady. Zmienił system inicjatywy i ruchu i dwa tygodnie temu postanowiliśmy to przetestować. Innym powodem jest remont pokoju gier Hugha, chciał aby stół można było oczyścić bardzo szybko. Jak dotąd nie znam szybszego stołu do czyszczenia niż stół do walk morskich.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Bill Gilchrist
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły.

Union/Unia

First Squadron (Martin Gibson)
USS Onondaga
USS Tecumseh
USS Manhattan

Second Squadron (Tim Watson)
USS Montauk
USS Passiac
USS Nahant

Third Squadron (Colin Jack)
USS Sassacus
USS Mattasesett

Fourth Squadron (Dave O'Brian)
USS Miami
USS Ceres
USS Commodore Hull

Confederates/Konfederaci

First Squadron (Campbell Hardie)
CSS Nashville
CSS Tuscaloosa

Second Squadron (Das)
CSS General Beauregard
CSS General Sumter

Third Squadron (Donald Adamson)
CSS Virginia
CSS Tennessee

Fourth Squadron (Bartek Żynda)
CSS General Bragg
CSS Planter

Fifth Squadron (Ray Neal)
CSS Chicora
CSS Palmetto State

CSS Yazoo (Donald Adamson)

Confederate Forts (Hugh Wilson)
Fort Bartovski
Fort Sumter
Fort Ray II

2. Tasks. Zadania.

Scenario involved a Union force attacking a confederate bay with 2 harbours.  Their objectives were to suppress the coast defences, capture a commerce raider (CSS Yazoo) which was trying to break out to the sea, and blockade the 2 harbours.
Scenariusz zakładał atak sił Uni na konfederacką zatokę z dwoma przystaniami. Jej celami były stłumić obrone wybrzeża, przechwycić handlowego rajdera (CSS Yazoo), który próbował przedrzeć się na ocean i blokadę dwóch przystanii.
Harbour 1
Harbour 2 with CSS Yazoo
Fort Ray II
Fort Bartovski

3. The Game. Gra.

The game was divided into three separate battles. First was on the left from the Fort Ray II (Fort Bartovski battle), the second around Fort Sumter and on its right and the third very close to the Fort Ray II. The third battle was fought as the first. The 3rd Confederate Squadron faced the 2nd of Union. Rebel ships were much weaker than the Yankee and their only chance was attack with their rams. This was very successful, because it cost one of the Confederate ship (CSS General Bragg). She cannot hold the damages and pressure from the strongest Union ships and struck her colors. After this 2nd of Union joined to the Fort Sumter battle and rest of the Confederate 3rd joined to the Fort Bartovski battle.
Gra podzieliła się w trzy oddzialne starcia. Pierwsze toczyło się na lewo od Fortu Ray II (bitwa o Fort Bartovski), drugie wokół Fortu Sumter i na prawo od niego oraz trzeciego wokół Fortu Ray II. Trzecie starcie było stoczone jako pierwsze. Okręty trzeciej eskadry Konfederatów stanęły na przeciwko drugiej eskadry Unii. Jednostki rebeliantów były znacznie słabsze od okrętów Jankesów i jedyną dla nich szansą było użycie ich taranów. To nie przyniosło jednak sukcesu i kosztowało Konfederatów utratę jednego z okrętów (CSS General Bragg). Nie była w stanie wytrzymać odniesionych uszkodzeń oraz presji ze strony silniejszych okrętów Unii i się poddała. Po tym druga Unii dołączyła do walk o Fort Sumter, natomiast resztka trzeciej Konfederatów dołączyła do bitwy o Fort Bartovski.

Battle of Fort Bartovski was fought between the 3rd nad 4th Union Squadrons and 4th and 5th Confederate Squadron supported by Fort Bartovski. For the first part of the game only the the 5th of Confederate fought against both Union squadrons, because the Confederate 4th was busy with supporting CSS Yazoo. After its release to ocean, the Rebel 4th joined the action as same as the remaining of Confederate 3rd. During this battle Union had to withdraw as they lost two ships (USS Sassacus - surrendered and USS Miami escaped). Confederates lost only one ship (CSS Planter - surrendered). However the main battle was fought around Fort Sumter and this battle decided about victory.
Bitwa o Fort Bartovski była toczona pomiędzy trzecią i czwartą eskadrą Uni a czwartą i piątą Konfederatów, wspartych ogniem Fortu Bartovski. Przez pierwszą część walki piąta Konfederatów samotnie stawiała opór obu eskadrom Unii,  ponieważ czwarta eskadra eskortowała CSS Yazoo. Po pomyślnym przeprowadzeniu jej na ocean, czwarta Rebeliantów dołączyła do walki tak jak i pozostałości trzeciej eskadry konfederatów. Podczas tej walki została zmuszona do wycofania się po stracie dwóch okrętów (USS Sassacus - poddał się, a USS Miami uciekł z pola bitwy). Konfederaci stracili tu jeden okręt (CSS Planter - poddał się). Jednakże losy bitwy rozstrzygnęły się wokół Fortu Sumter.

Battle of Sumter was fought with 1st and 2nd Union squadrons against 1st and 2nd of Confederate supported by forts: Ray II and Sumter. However the 2nd of Union make very clever maneuver and find its way behind the forts, so this save them from heavy guns from the forts. The 1st of Union faced the forts Sumter and the Ray II. However the forts fire was very uneffective and Yankee ships made their way into the Harbour 1. There they met the 2nd Confederates. In very quick battle they caused serious damage on the Confederate ships and get them off the action. The 2nd of the Union fought against the 1st of Confederate. Rebel ram tactic haven't worked well and very quickly both ships was off the action. This allowed the Union ships fire at Fort Sumter without penalty (from the side they fired at fort, the fort hasn't any guns) and it finished with destroying the fort. Game finished with Union victory.
Bitwa o Fort Sumter była toczona pomiędzy pierwszą i drugą eskadrą Unii a pierwszą i drugą eskadrą Konfederatów wspomaganych ogniem fortów Sumter i Ray II. Jednak okręty drugiej eskadry Unii opłynęły oba forty od tyłu, czym uchroniły się od ognia ich ciężkich dział. Pierwsza Unii stanęła do walki z oboma fortami, jednak ogień ich dział był bardzo niecelny i jankeskie okręty przedarły się do Przystani 1. Tam walczyli z drugą Konfederatów. W bardzo krótkiej walce spowodowali ciężkie uszkodzenia na okrętach konfederackich czym wyłączyli je z akcji. Druga Unii walczyła przeciwko pierwszej Konfederatów. Rebeliancka taktyka taranowania nie sprawdziła się i bardzo szybko oba okręty zostały wyłączone z akcji. To pozwoliło Unii na bezkarne ostrzeliwanie Fortu Sumter (fort nie mógł odpowiedzieć ogniem na ostrzał, ponieważ z tej strony nie posiadał dział) co skończyło się zniszczeniem fortu. Gra zakończyła się zwycięstwem Unii.

3. Loses. Straty.

Union/Unia

USS Ceres – very heavy damages
USS Commodore Hull – light damages
USS Manhattan – light damages
USS Mattasesett – heavy damages
USS Miami – very heavy damages/fled
USS Montauk
USS Nahant – light damages
USS Onondaga – light damages
USS Passiac
USS Sassacus – very heavy damages/surrendered
USS Tecumseh – light damages

Confederates/Konfederaci

CSS Chicora – light damages
CSS General Beauregard – very heavy damages/fled
CSS General Bragg – very heavy damages/surrendered
CSS General Sumter – very heavy damages/fled
CSS Nashville – light damages
CSS Palmetto State – light damages
CSS Planter – very heavy damages/surrendered
CSS Tennessee
CSS Tuscaloosa – very heavy damages/fled
CSS Virginia

4. Summary. Podsumowanie.

Bill made a very good work with his system. The game gets much better speed and still have its simple rules(we managed to play this game with three new players without any serious problem). The system seems to be finally ready, however we are going to make some few test with some new ideas.
Bill wykonał naprawdę dobrą pracę nad tym systemem. Gra nabrała znacznej prędkości przy zachowaniu swojej prostoty (udało nam się rozegrać grę z trzema nowymi graczami bez żadnych poważnych problemów). System wydaje się ostatecznie gotowy, jednak planujemy następne testy z nowymi pomysłami.

Bill's relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:

piątek, 22 sierpnia 2014

By Fire and Sword back to SESWC. Ogniem i Mieczem wraca do SESWC.

Yesterday I have brought back the By Fire and Sword rules back to our club. Our new club member Petr (he is from Russia) bought on last Claymore the rulebook and two weeks ago he asked me to show him a game. To this game joined Jack with his Cossacks and that how this set has been bring back to our club. This was the first time for my Poles on the table...
Wczoraj udało mi się na nowo wprowadzić do naszego klubu zasady Ogniem i Mieczem. Nasz nowy klubowy kolega Petr (pochodzi z Rosji) kupił na ostatnim Claymore podręcznik do gry i dwa tygodnie temu zapytał się mnie, czy nie zechciałbym mu pokazać tych zasad. Do gry dołączył Jack ze swoimi Kozakami i właśnie w ten sposób zasady te na nowo zagościły w naszym klubie. Był to tez debiut moich Polaków na stole...

SCENARIO/SCENARIUSZ: From the rulebook "the Patrol"
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bartek Żynda Jack Glanville

1. Forces. Siły.

Polish-Lithuanians Commonwelth/Rzeczpospolita Obojga Narodów
(Petr Burov)

Colonel (3 orders)
Pancerni with rogatynas (3 bases)
2 x Cossack Style Cavalry (2 bases)
Wallahian Cavalry (3 bases)
FPS: 5


Cossacks/Kozacy
(Jack Glanville)

Colonel (2 orders)
Register Moloitsy (4 bases)
Register Moloitsy (3 bases)
2 x Moloitsy (4 bases)
2 x Wagons (1 light gun)


2. The game. Gra.

As both forces were equal we played the "Patrol" scenario from the book. Petr was going to be late, so I did the pre initial turns for him. For the special effects we had Delay for Jack (his wagons) and Flanking Attack (Wallachian), Jack had also delayed reinforcements. At the beginning both sides was trying to place the best positions for the decisive attack. However the terrain was much better for the infantry (forests, swamps) and Jack use this as his advantage. Petr went va banque and tried to crach Cossacks with few charges. It was good idea but it wasn't worked well. First he charged the Registered Moloitsy in the open with his Cossack style cavalry, but he lost a base and was forced to fled. Then he tried to do this again with his another Cossack style cavalry with the same effect. The main event of the game was Pancerni charge on the Registered Moloitsy who had their positions in the forrest! Petr charged them twice, first he was pushed back and get disorganized and in the last turn when he managed to bring the order to his Pancerni and then charged again on the same Moloitsy position, but this time he was forced to flee. His Wallachians arrived too late on the battlefield as same as Jack's wagons and had no big effect for the game result. The game finished with great Cossack victory (10.5 to 1 in victory points).
Jako, że siły obu podjazdów były identyczne rozegraliśmy "Walkę Patroli" z podręcznika. Petr nie mógł przybyć na czas i rozegrałem za niego turę przedwstępną. Jako efekty specjalne wylosowaliśmy opóźnienie dla Jacka (jego wozy) i zastosowałem dalekie obejście (Wołosi), Jack wylosował ekstra posiłki. Na samym początku gracze starali się zająć jak najlepsze pozycje do przeprowadzenia decydującego ataku. Teren jednak sprzyjał bardziej piechocie i Jack wykorzystał ten element. Petr poszedł więc va banque i spróbował znieść Kozaków przy pomocy kilku szarż. To był dobry pomysł, ale nie wyszedł. Wpierw jedną z chorągwi Jazdy kozackiej zaatakował w otwartym polu rejestrowych mołojców, ale stracił w tej szarży podstawkę i zmuszony został do ucieczki. To samo stało się z drugą chorągwią kozacką. Głównym wydarzeniem była szarża Pancernych na rejestrowych mołojców ukrytych w lesie! Petr zaszarżował ich dwa razy, wpierw zostali odparci zdezorganizowani, jednak udało ich jemu się zebrać i wtedy zaszarżował ich ponownie, jednak teraz został zmuszony do ucieczki. Jego Wołosi przybyli zbyt późno, tak samo jako wozy Jacka i nie wpłynęły na rezultat gry. Gra zakończyła się strategicznym zwycięstwem Kozaków (10,5 do 1 w punktach za scenariusz).

3. Summary. Podsumowanie.

It was long time since I played this rules, so many rules was missed. However it was good because Jack is going to bought the book for himself (there will be three rulebooks in English and one in Polish in our club, after this). Petr despite of the disaster on the battlefield, is going to paint the Russians for himself. So the rules are bring back to the club and I can finally increase my troops (Poles and Swedes) to the bigger sizes, what is actually happend (see yesterday's post).
Upłynęło dość dużo czasu od ostatniego moje spotkania z tymi zasadami i wiele zasad umknęło z mej pamięci. Ma to i swoje dobre strony, ponieważ Jack zdecydował się kupić podręcznik dla siebie (dzięki temu w naszym klubie będą teraz trzy w języku angielskim i jeden po polsku). Pomimo klęski na polu bitwy Petr chce pomalować dla siebie Rosjan. W ten sposób te zasady zostały przywrócone w klubie i mogę teraz kontynuować powiększanie moich oddziałów (Polaków i Szwedów) do większych rozmiarów, co aktualnie ma właśnie miejsce (patrz wczorajszy post).

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:

Jack's relation:
Relacja Jack'a:

czwartek, 21 sierpnia 2014

Dwie chorągwie pancernych. Two Pancerni Banners.

Dawno na moim blogu nie było niczego związanego z Ogniem i Mieczem. Teraz powinno być trochę o tym więcej, ponieważ postanowiłem rozruszać trochę system w moim klubie. Na początek pomalowałem dwie chorągwie pancernych. Produkt to oczywiście Wargamer.
Quite long time ago I put something on my blog connected with By Fire And Sword. Now should be a little more about this, because I decided to refresh this system in my club. For the beginning I finished two Pancerni Banners. Figures are Wargamer of course.


środa, 20 sierpnia 2014

Gatling Gun. Kartaczownica Gatlinga.

Something new for my British for our big November game, a Gatling Gun from Perry's:
Coś nowego dla moich Brytyjczyków do naszej dużej listopadowej gry, kartaczownica Gatlinga od Perrych:


wtorek, 19 sierpnia 2014

Siberia 1919 - Update. Syberia 1919 - Uzupełnienie.

Small update to the past game relations, the forces lists with their orders.
Małe uzupełnienie do poprzednich relacji, listy armii z ich rozkazami.

Japanese - Ko Lin +1
(1st and 2nd game Colin Jack, 3rd Bill Gilchrist)

Briefing - You want to expand into Chinese territory to make the most of the current chaos.
You will get victory points for every building occupied plus rumours abound about a vast treasure being transported on a train, this would make a huge difference to your armies expansion plans.
8 Regular Cavalry C3 M3
10 Regular Infantry C3 M3, bombs
10 Regular Infantry C3 M3, bombs
10 Regular Infantry C3 M3, bombs
10 Regular Infantry C3 M3, bombs
1 Hmg C3 M3
1 Field gun C3 M3
1 Armoured car C3 M3 1xLmg

Chinese -Nei Al +1
(1st Martin Gibson, 2nd and 3rd Ray Neal)

Briefing - The current chaos is allowing enemies to expand into your territory, this must be stopped. You will get victory points for every village occupied plus rumours abound about a vast treasure being transported on a train, this would make a huge difference to your armies expansion plans.
 
8 Regular Cavalry C3 M3
10 Regular Infantry C4 M3, Close order
10 Regular Infantry C4 M3, Close order
10 Regular Infantry C4 M3, Close order
10 Assault troops C2 M3, trench brooms, bombs, Ferocious
1 Hmg C3 M3
1 Armoured car half track, C3 M3 2xLmg
Patrol boat, C3 M3, 2 field guns, 2 Lmg’s

Whites - Wilsinovski +1
(all games Hugh Wilson)

Briefing - You want to expand into Chinese territory to make the most of the current chaos as well as destroy your enemies, the Reds.
You will get victory points for every building occupied and every Red unit destroyed plus rumours abound about a vast treasure being transported on a train, this would make a huge difference to your armies expansion plans.
 
8 Regular Cavalry C3 M3
8 Regular Cavalry C3 M3
10 Officer Infantry C2 M3, Ferocious, bombs
10 Officer Infantry C2 M3, Ferocious, bombs
10 Regular Infantry C4 M3, bombs
10 Regular Infantry C4 M3, bombs
1 Hmg C3 M3
1 Field gun C3 M3
1 Armoured car C3 M3 2xLmg’s

Reds –Gilchristi +1
(1st game Bill Gilchrist, 2nd and 3rd Tim Watson)

Briefing - You want to expand into Chinese territory to make the most of the current chaos as well as destroy your enemies, the Whites and any signs of religion has to be stamped out.
You will get victory points for every religious building destroyed and every White unit destroyed plus rumours abound about a vast treasure being transported on a train, this would make a huge difference to your armies expansion plans.

8 Regular Cavalry C3 M3
8 Cossack Cavalry C2 M3
10 Cheka Infantry C3 M3, Stubborn, bombs
10 Siberian Infantry C2 M3, Marksmen, bombs
10 Regular Infantry C4 M3, bombs
10 Regular Infantry C4 M3, bombs
1 Hmg C3 M3
1 Field gun C3 M3
1 Armoured car half track, C3 M3 2xLmg

Bandits - Kru Ked +1
(1st game Dave O'Brian, 2nd and 3rd Campbell Hardie)

Briefing - You want to expand into the local territory to make the most of the current chaos as well as destroy your enemies, the Imperial forces.
You will get victory points for every building occupied and every Imperial unit destroyed plus
rumours abound about a vast treasure being transported on a train, this would make a huge
difference to your armies expansion plans.
 
10 Deserter Infantry C3 M4,
16 Infantry C4 M4, Single shot rifles
16 Infantry C4 M4, Single shot rifles
16 Infantry C4 M4, Rifles
16 Infantry C4 M4, Rifles
12 Mongol Cavalry C4 M3
12 Mongol Cavalry C4 M3
1 Deserter Hmg C3 M3
2 Snipers C3 M4

Czech Legion - Bartovski +1
(all games Bartek Żynda, end of the game 3 Colin Jack)

Briefing - You want to escape through the local territory to make your way to Harbin and your way back to Czechoslovakia. You will get victory points for what amount of the Tzars treasure you can get back home with you.
 
10 Infantry C3 M3, bombs
10 Infantry C3 M3, bombs
10 Infantry C3 M3, bombs
10 Infantry C3 M3, bombs
8 Regular Cavalry C3 M3
The following are mounted on your 2 armoured trains
4 Hmg’s C3 M3
2 Field guns C3 M3

Mongols –Gengis Kant +1
(all games Donald Adamson)

Briefing - You want to defend your independence and to make the most of the current chaos as well as destroy your enemies, the Russians and protect the temple.
You will get victory points for every enemy unit destroyed plus rumours abound about a vast treasure being transported on a train, this would make a huge difference to your armies expansion plans.

12 Mongal Cavalry C4 M3
12 Mongal Cavalry C4 M3
12 Mongal Cavalry C4 M3
12 Mongal Cavalry C4 M3
12 Mongal Cavalry C4 M3
12 Mongal Cavalry C4 M3
1 Hmg C3 M4
1 Field gun C3 M4
8 Golden Warrior Monks in the temple C3 M2 Stubborn
Explosives on pack Camel


Now when I'm reading all plans finally understand why all players tried to attack my troops... All have this in their orders. Very nice, Dave ;)
Teraz kiedy czytam te wszystkie rozpiski w końcu rozumiem czemu wszyscy próbowali atakować moje oddziały... Wszyscy mieli to w swoich rozkazach. To bardzo uprzejme z twojej strony Dave ;)

piątek, 15 sierpnia 2014

Sonntagshausen

Once per month, we have in our club to play a Sunday  big game. This time we decided to give a go the Piquet rules. It was my first time with this set and it is not bad, however there are some buts. The title of the post I have took from Michael's blog. He called it Defending the Empire at Sonntagshausen around somewhat 1540, and for me the name Sonntaghausen sound right for the title of the game. Link to Michael's relation you can find at the bottom of this post. the game was played on the 6'x12' table.
Raz na miesiąc, mamy możliwość rozegrania dużej niedzielnej gry. Tym razem zdecydowaliśmy się przetestować zasady zwane Piquet. To moje pierwsze z nimi spotkanie i w sumie nie wypadło ono źle, chociaż mam pewne zastrzeżenia. Tytuł postu zapożyczyłem z tytułu postu na blogu Michaela: Obrona Imperium pod Sonntagshausen gdzieś około 1540. Nazwa Sonntaghausen tak mi przypadła do gustu, że postanowiłem ją wykorzystać do tytułu mojej relacji. Link do opisu gry dokonany przez Michaela możecie znaleźć u dołu tej relacji. Gra została rozegrana na stole o wymiarach 6 na 12 stóp

SCENARIO/SCENARIUSZ: Paul [the Irish]
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Paul [the Irish]
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Paul [the Irish], Michael Schneider, Jack Glanville

1. Forces. Siły.

FRENCH/FRANCUZI
(James Louttit, Paul [the Irish], Bartek Żynda)

Gendarmes
2 x Mtd. "Archers"
2 x Light Cavalry
Stradiots
2 x French Arquebusiers
2 x Swiss Arquebusiers
2 x Light Arquebusiers
2 x Swiss Pike
4 x French Pike
2 x Medium guns
2 x Light guns

HOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Michael Schneider, Paul [the Greek], Jack Glanville, Derek Hodge)

Gendarmes
2 x Lancers
Reiter
Mtd Crossbowmen
3 x Landsknechts Pike
Swiss Pike
Doplesoldner
2 x Light Arquebusiers
2 x Italian Spearmen
2 x Italian Arquebusiers
2 x Medium guns
2 x Light guns

2. The game. Gra.

The game was devided into three separate clashes. The first was with Imperial cavalry under Paul [the Greek] charging the French right wing under Paul [the Irish]. After a ferious battle, Imperials finally broke the French forces and very seriously disordered them. 
Gra podzieliła się na trzy osobne starcia. W pierwszym imperialna kawaleria pod dowództwem Paula [Greka] zaszarżowała na prawe skrzydło francuskie pod dowództwem Paula [Irlandczyka]. Po dość zaciętej walce Imperialnym udało się złamać i zdezorganizować oddziały francuskie.

On the other end of the table for the most of the game nothing interesting happens. For the most of the game Italians under Jack and Derek moving towards the French left flank (commanded by myself). They managed to bring the Crossbowmen just in front of French Gendarmes and fired at them at the close range and this still was left without any French respond. When Italian infantry get very close to the French troops it was enough. The cavalry charged but with a very weak effect. Crossbowmen withdraw, and infantry stands. We haven't have more time to solve this, so on this side battle was a draw.
Na drugim końcu stołu w sumie nic interesującego się nie stało. Przez większość gry wojska włoskie pod dowództwem Jack'a i Derek'a przesuwały się w kierunku lewej flanki francuskiej (dowodzonej przeze mnie). Udało im się doprowadzić konnych kuszników wprost na przeciw francuskich Żandarmów, strzelić do nich na krótkim dystansie i to dalej pozostało bez odpowiedzi ze strony francuskiej kawalerii. Dopiero przybycie włoskiej piechoty, ruszyło francuzów. Kawaleria zaszarżowała, jednak z bardzo mizernym skutkiem. Kusznicy wycofali się, z piechota pozostała na miejscu. Nie mieliśmy więcej czasu na rozstrzygnięcia i gra w tym miejscu pozostała nierozstrzygnięta.

The main battle was in the centre. Imperials were lead by Michael and French/Swiss by James. As the first fought the pike units. The first unit broken was the Imperial one. However one of the Swiss units moved to much forward and has been attacked from both flanks and had to withdraw. This broke the French line as after this Germans get to the French Arquebusiers and slaughter them. This finished the game with Imperial victory.
Główna bitwa rozegrała się w centrum. Cesarscy prowadzeni przez Michaela starli się z siłami francusko-szwajcarskimi dowodzonymi przez Jamesa. Jako pierwsze walczyły tu oddziały pikinierów. Pierwszym pokonanym oddziałem był imperialny, jednakże Szwajcarzy wysunęli się zbyt do przodu i zostali zaatakowani z boków i to spowodowało ich wycofanie się a to złamało linię francuskiej obrony. Zaraz potem przez zdezorganizowaną francuską linię przedarli się Niemcy i zmasakrowali francuskich Arkebuzerów. To zakończyło grę ze zwycięstwem strony Imperialnej.

3. Summary. Podsumowanie.

The Piquet rules are very good for that period. I really liked the way the forces are valued (depends on their quality they use different dice from D4 to D20). The morale value of the sides is quite good as well. The only problem is with the speed of the game. The card driven games, when the unit can act on the special card are not very good for multiplayer games and usually are very slow. This is the big problem with this rules. Maybe for the smaller games the rules works well, but it isn't with bigger games and I think I will stay with Pike and Shotte for the games like that. However I do not say "No" to Piquet and maybe another time I will give them another go.
Zasady Piquet sa doskonałe dla gier z tego okresu czasu. Bardzo podoba mi się sposób wartościowania jednostek (w zależności od jakości, używają kości od D4 do D20). Świetnie też jest rozstrzygnięta sprawa z morale stron. Problemem natomiast jest prędkość gry. Wszystkie gry bazujące na kartach, w których jednostka może być aktywowana na specjalną kartę zazwyczaj są bardzo powolne w grze z większą ilością graczy. Stanowi to poważny problem w tych zasadach. Być może w mniejszych grach ten system się sprawdza ale nie daje sobie rady z grami takimi jak ta i wydaje mi się że pozostanę przy Pike and Shotte dla tego rozmiaru gier. Jednakże nie mówię zdecydowanego "Nie" dla Piquet i pewnego dnia spróbuję tych zasad ponownie.

Link to Michael's relation:
Link do relacji Michaela:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickru: