środa, 27 stycznia 2021

Poland 1944 (#45): Partisans and civilians. Polska 1944 (cz. 45): Partyzanci i cywile.

My shame drawer is again emptied from unpainted stuff. About 10 years ago I bought a set of partisans from Ceasar Miniatures with an idea of painting some Polish Home Army. Sadly other project took the priority and they have been moved into deep space of my shame drawer of unpainted figures. Sometime after I bought from Bill a massive number of figures, mostly Soviets, but with them some partisans and civilians (all figures are from Shell Hole Scenics, Kelly's Heroes and Battlefield Miniatures). Then a not long time ago I bought part of Colin's collection, which also included figures of the Home Army, but also others (this time figures were painted). I was able to field significant units. However, the majority of them were still unpainted. Again other projects were more important and all of them were put on to do later list. Thanks to the lockdown I started to slowly emptied my drawer of shame and finishing unfinished projects. Today finally partisans and civilians for my Poland 1944 project!

Moja szuflada wstydu znowu została opróżniona z niepomalowanych elementów. Jakieś 10 lat temu kupiłem zestaw partyzantów od Ceasar Miniatures z pomysłem, by wykorzystać ich jako żołnierzy Armii Krajowej. Niestety inne projekty okazały się ważniejsze i powędrowały one na dno szuflady z niepomalowanymi figurkami. Jakiś czas potem kupiłem od Billa dużą ilość niepomalowanych figurek, głównie Sowietów, ale wśród nich także partyzantów i cywili (wszystkie figurki były od Shell Hole Scenics, Kelly's Heroes i Battlefield Miniatures). Potem kupiłem od Colina jego pomalowaną kolekcję, która oprócz innych także zawierała figurki dla Armii Krajowej (tym razem były one pomalowane). Mogłem wystawić już pokaźną liczbę oddziałów, jednak większość wciąż była niepomalowana. Znowu inne projekty były ważniejsze i powędrowały na dalsze miejsca na liście do zrobienia. Dzięki lockdownowi zabrałem się jednak za opróżnianie szuflady wstydu i wykańczanie niedokończonych projektów. Dziś w końcu przedstawiam partyzantów i cywili do mojego projektu Polska 1944!


1. Civilians; Cywile (Battlefield Miniatures):


2. Forced Labours; Przymusowi robotnicy (???):2. Partisans; Partyzanci (Shell Hole Scenics, Kelly's Heroes):

3. Partisans; Partyzanci (Caesar Miniatures):
sobota, 23 stycznia 2021

Rubicon 186 BC.

Our next game was Ancient Roman with Hail Caesar rules. The idea was to give air to my whole Roman collection. In looking for the game scenario I chose the alternative scenario, in which the conflict between Scipio Africanus and Cato the Older escalated into civil war. Both armies marched into Rome and met at the crossing over the river of Rubicon. To win the battle one side has to be in possession of the bridge at the end of the game.

Nasza kolejna gra była z użyciem moich starożytnych Rzymian i zasadami Hail Caesar. Ideą tej gry było danie świeżego powietrza mojej całej rzymskiej kolekcji. W poszukiwaniu scenariusza do gry, wybrałem historię alternatywną w której, konflikt pomiędzy Scypionem Afrykańskim a Katonem Starszym przerodził się w wojnę domową. Obie armie ruszyły na Rzym i spotkały się przy przeprawie nad rzeką Rubikon. By wygrać, jedna ze stron musi być w posiadaniu mostu nad rzeką na koniec gry.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, Angus Konstam, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda


1. Forces. Siły.

SCIPIO / SCYPION
(Michael)

Scipio (level 9)

2 x Equities
1 x Artillery

LEGIO I (level 8)

3 x Velites
2 x Hastati
2 x Principes
2 x Triari

LEGIO II (level 8)

3 x Velites
2 x Hastati
2 x Principes
2 x Triari
CATO / KATON
(Bartek)

Cato (level 8)

2 x Equities
1 x Artillery

LEGIO III (level 8)

3 x Velites
2 x Hastati
2 x Principes
2 x Triari

LEGIO IV (level 8)

6 x Velites
1 x Hastati
1 x Principes
2 x Triari

2. The game. Gra.

It started with both cavalries moved quickly to the bridge. Riders of the Scipio made it quicker and Cato had to charge on them. Scipio responded with countercharge and managed to push them back. Finally, Scipio was victorious and Cato was left without the cavalry. It has not started well for him...

Zaczęło się od tego, że obie kawalerie ruszyły szybko ku mostowi. Jeźdźcom Scypiona udało się to szybciej i Katon musiał temu przeciwdziałać i zaszarżował na nich. Scypion odpowiedział kontrszarżą i zmusił przeciwnika do wycofania się. Ostatecznie Scypion okazał się zwycięzki i Katon pozostał bez konnicy. Nie zaczęło się za dobrze dla niego.In the meantime, Legions marched into the battlefield. Slowly moved to the road. It started with Velites. They throw their pilums and then clashed in hand to hand with opposite skirmishers. What was left was crushed by the first lines of incoming Roman infantry. The Hastati clashed and the fight begins. It soon in many places moved to change the ranks and Principes started to fight (my House rule allow the supporting unit to move automatically in front of the frontal unit if it becomes shaken). The fight was fierce and brutal...

W międzyczasie legiony weszły na pole bitwy. Powoli zmierzały ku drodze. Zaczęło się od Welitów. Rzucili swoimi pilum i zwarli się w walce wręcz z przeciwnymi harcownikami. Ci co przeżyli, zostali zmiażdżeni przez pierwsze linie nadciągających rzymskich piechurów. Hastati starli się jako pierwsi i walka się zaczęła. Wkrótce w wielu miejscach doszło do zmiany szeregów i walczyć zaczęli Principes (w moich House Rules pozwalam w sytuacji, gdy czołowy oddział staje się shaken być automatycznie wymieniony przez tylny oddział wspierający). Walka była zażarta i brutalna.


Finally, it comes to morale tests. Firstly both sides were going well, but then Michael's curse returned. His whole legion disappears and left a massive hole in his line. The game was over and history returned to its normal way. Scipio was sent to exile and Cato could write his books and few thousand years later torture students, forced to read them in Classic Latin ;)

W końcu doszło do konieczności testowania morale. Na początku szło to gładko, ale wtedy klątwa Michaela powróciła. Jego cały legion został złamany i pozostała wielka wyrwa w jego liniach. Gra została zakończona i historia powróciła do swojego normalnego biegu. Scypion został wygnany a Katon mógł stworzyć swoje dzieła, którymi za parę tysięcy lat będą katowani studenci, zmuszeni do czytania tego w klasycznej łacinie ;)


3. Links. Linki.

Michael:

http://meneken.blogspot.com/2021/01/rubicon-186-bc-i-never-liked-cato.html

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157718002025376


środa, 20 stycznia 2021

To read or not to read? (#2): Jan Czop's Albums. Albumy Jana Czopa.

Time for the next part of my To read or not to read? series. Today will be in both languages, despite the fact, that the book is in Polish only. Today we will talk about the albums about the Polish army from the beginning of 18th century till 1831 written and illustrated by Jan Czop. Right now there are available three separate books:  

  • Barwa Wojska Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku oraz Legionów Polskich 1797-1807;  (Colours of Polish Lithuanian Commonwealth army during the18th century and Polish Legions 1797-1807),
  • Barwa Legionów Polskich 1797-1807 oraz armii Księstwa Warszawskiego 1807-1814 (Colours of Polish Legions 1797-1807 and the army of Duchy of Warsaw 1807-1814),
  • Barwa armii Królestwa Polskiego 1815-1830 oraz w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 (Colours of the Polish Kingdom 1815-1830 and during the Polish Russian War of 1831). 
All albums are published by Libra.pl

Czas na kolejny odcinek mojej serii To read or not to read? Dziś będzie w obu językach pomimo faktu, że książki są dostępne jedynie w języku polskim. Dziś porozmawiamy sobie o albumach opowiadających o historii polskiej armii od początku wieku XVIII do roku 1831 a napisane i zilustrowane przez Jana Czopa. W chwili obecnej na rynku dostępne są trzy oddzielne książki: 

  • Barwa Wojska Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku oraz Legionów Polskich 1797-1807, 
  • Barwa Legionów Polskich 1797-1807 oraz armii Księstwa Warszawskiego 1807-1814,
  • Barwa armii Królestwa Polskiego 1815-1830 raz w wojnie polsko-rosyjskiej 1831. 

Wszystkie albumy zostały wydane przez Libra.pl.


1. About the book.


Despite the fact, that there are three separate books, their construction is similar. Firstly we are introduced about the history of the Polish army during the following periods: Last century of Polish-Lithuanian Commonwealth, about Polish Legions during the first period of Napoleonic Wars, then the army of Duchy of Warsaw and all Polish formations of the French Army during the second part of Napoleonic Wars, then the army of Kingdom of Poland, created, as a result of Vienna Congress, so also called the Congress Kingdom and finally during the Polish-Russian War of 1831, which was the outcome of the November Uprising of 1830. Books cover some regulations about the look of the units during those periods. Finally, we have the main part of the books, the colour plates. The author showing us all Polish units of those periods and gives us their most probably look.

Pomimo faktu, że są to trzy odzielne książki, ich konstrukcja jest bardzo podobna. Wpierw autor wprowadza nas w dzieje polskiej armii podczas ostatniego wieku Rzeczpospolitej Obojga Narodów, potem opisuje dzieje Legionów Polskich w czasie pierwszego okresu wojen napoleońskich, potem o armii Księstwa Warszawskiego i wszystkich formacjach będących na żołdzie francuskim w drugiej części wojen napoleońskich, następnie o armii Królestwa Polskiego, utworzonego decyzją Kongresu Wiedeńskiego, stąd zwanego również Królestwem Kongresowym i w końcu o wojnie polsko-rosyjskiej w 1831, która była spowodowana powstaniem listopadowym w roku 1830. Książka zawiera część regulacji mundurowych dla wybranych okresów. W końcu przechodzimy do głównej części książki, do kolorowych plansz. Autor pokazuje nam najbardziej prawdopodobny wygląd prawie każdego oddziału z tych okresów.


2. What is good for us wargamers, in that book?


The colour plates! It gives a good source for units we are going to use in our collections. It covers almost all units, which is important for especially those who love Napoleonic times and wish to create any unit of Duchy of Warsaw or any other Polish unit from the period preceding this chapter, as well as from the times immediately following it. From now the conflicts like War of Polish Succession, Russian-Polish wars of 1768-1772, 1792, 1794 and 1831 will be no more an unknown period. At least you will have a good source of the Polish units and how they look like. The books also contain some flag patterns, which is very helpful if we decide to recreate them by ourselves. 

Kolorowe plansze! Daje nam dobre źródło dla każdego oddziału, jakiego zamierzamy użyć w naszej kolekcji. Obejmują one prawie każdy oddział, co jest szczególnie ważne dla każdego, kto kocha czasy napoleońskie i  życzy sobie stworzyć dowolny oddział Księstwa Warszawskiego albo jakikolwiek inny polski oddział z okresu poprzedzającego ten rozdział jak i z czasów bezpośrednio po nim. Od teraz konflikty, takie jak wojna o sukcesję polską, wojny rosyjsko-polskie lat 1768-1772, 1792, 1794 i 1831 nie będą więcej nieznanym okresem. Przynajmniej będziecie posiadać dobre źródło do tego jak w tych wojnach prezentowały się polskie oddziały. Książki zawierają także kilka wzorów flag, co jest bardzo pomocne, jeśli zdecydujemy się na odtworzenie ich dla samych siebie.


3. Is there any buts?


Sadly yes. The pictures present the soldiers only from one side and we don't see what is on their back and what is also very important for us wargamers. The further source is needed. Also, the figures are very basic and if you are looking for fine details, you could be disappointed. 

Niestety tak, Obrazki prezentują żołnierzy jedynie z jednej perspektywy i nie widzimy jak wyglądają oni z tyłu, co dla nas wargamerów jest bardzo istotne. Potrzebne będą tu inne źródła. Namalowane postacie są bardzo schematyczne i brak jest jakichkolwiek detali, co może być bardzo rozczarowujące.


4. Do you have to own it?


Absolutely yes, if you are this period wargamer and want to recreate any Polish unit of those times. It is a good source and so far the only one which in that way showing the evolution of Polish uniform.

Absolutnie tak, jeśli jesteś wargamerem tego okresu i chcesz odtworzyć jakikolwiek polski oddział tych czasów. Jest też dobrym materiałem do prześledzenia rozwoju polskiego munduru tego okresu.

5. Final Score.


I gave that position note 5.0 of 6.

Daję tej pozycji ocenę 5.0 na 6.


niedziela, 17 stycznia 2021

German Peasant War, 1525. Niemiecka wojna chłopska, 1525.

Return to Renesaince and Pike and Shotte rules. This time the German Peasant War. All pictures courtesy of Michael.

Powrót do renesansu i zasad Pike and Shotte. Tym razem niemiecka wojna chłopska. Wszystkie zdjęcia dzięki uprzejmości Michaela.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


1. Forces. Siły.


SWABIAN UNION / ZWIĄZEK SZWABSKI
(Michael)

CinC (level 9)

Cavalry Brigade (level 8)

3 x Light Cavalry
2 x Light Gun

The Ordonnance (level 8)

2 x Arquebusiers
2 x Light Gun

The Foot (level 8)

1 x Pike Block
1 x Doppelsoeldner
1 x Monks


THE PEASANTS / CHŁOPI
(Bartek)

CinC (level 8)

The Peasants (level 8)

1 x  Peasant Warband (shott - level 7)
3 x Peasant Warband (melee - level 7)

The Baron's forces (level 8)

1 x Light Cavalry
1 x Doppelsoeldner
1 x small Pike Block 
1 x Light Gun2. The game. Gra.

Leading very unexperienced mob against a trained enemy is always very hard. My idea was to push peasants into melee as soon as possible and then with Baron's forces finish what would be left on the battlefield. Until that time, my experienced forces would wait behind the fortifications. My peasants moved into the battle, but only one Warband listened to the orders and attacked one unit of the Arquebusiers. The mob was pushed back and since that moment I knew something is going wrong...

Prowadząc bardzo niedoświadczony motłoch przeciw wyszkolonemu przeciwnikowi jest zawsze trudnym działaniem. Mój pomysł na bitwę polegał na jak najszybszym zaatakowaniu chłopami a następnie bardziej doświadczonymi oddziałami barona wykańczać to co zostanie na polu walki. Do tego czasu siły te miały pozostać za fortyfikacjami. Moi chłopi ruszyli do walki, ale tylko jeden oddział, który zaatakował arkebuzerów. Motłoch został odparty i od tego momentu wiedziałem już że coś idzie nie tak...On my left flank, Swabian light cavalry attacked my horses. After the fierce melee, my riders pushed back Swabians. On the other side, my peasants finally charged and destroyed the monk's unit.

Na mojej lewej flance, moja kawaleria została zaatakowana przez konnicę Szwabii. Po zaciętej walce moi jeźdźcy odparli Szwabów. Na drugiej stroni chłopi zaatakowali i zniszczyli oddział mnichów.
Then Michael decided to finally take the initiative. He moved his units against my peasants and soon he created a big hole in my centre. I lost one peasant unit and a gun. The situation became very dramatic.

Wtedy Michael zdecydował się przejąć inicjatywę. Uderzył swoimi oddziałami przeciw moim chłopom i wkrótce utworzył dużą wyrwę w moim centrum. Straciłem oddział chłopów i działo. Sytuacja zaczęła robić się bardzo poważna.
I still was worried about the enemy cavalry and tried to engage it with my peasants. That worked in some way but was very costly. For killing 2 cavalry units I paid with my cavalry and 2 another peasant units.

Bardzo niepokoiła mnie wroga kawaleria i próbowałem zająć ją moimi chłopami. To w pewien sposób zadziałało, jednak okazało się bardzo kosztowne. Za zniszczenie 2 oddziałów kawalerii zapłaciłem moim oddziałem kawalerii i kolejnymi dwoma oddziałami chłopów.On the other flank, Michael's units continued the slaughter and soon all my peasants were dead. It was time for my 'better' soldiers. They managed to broke a unit of arquebusiers and big pike block, but very soon I left with only one unit... Yes, my rolling was very bad. It was looked like I'm going to lose, even despite that some of Michael's units refused to fight and left the battlefield.

Na drugiej flance, oddziały Michaela kontynuowały wyżynanie chłopów i wkrótce ani jeden nie został. To był czas dla moich "lepszych" żołnierzy. Udało im się złamać oddział Arkebuzerów i duży blok pikinierski, jednak już wkrótce pozostał mi tylko jeden oddział... Tak, moje rzuty w tej grze były fatalne. Wyglądało na to, że bitwę tą przegram, nawet pomimo faktu, że część oddziałów Michaela odmówiło dalszej walki i opuściło plac boju.

My last unit with long swords decided to charge the unit of Michael's last unit of cavalry. The outcome of that fight was only one and soon all my units were destroyed. The game was over and I don't really remember when was the time I lost all my units during the game. A truly fierce battle.

Mój ostatni oddział z długimi mieczami zaatakował ostatni oddział kawalerii Michaela. Wynik takiego starcia mógł być tylko jeden i wkrótce wszystkie moje oddziały zostały zniszczone. Gra się zakończyła i tak naprawdę nie pamiętam gry, w której straciłbym wszystkie moje oddziały. Naprawdę zacięta bitwa.


3. Links. Linki.

Michael:

http://meneken.blogspot.com/2021/01/1525-something-is-rotten.html

http://meneken.blogspot.com/2021/01/1525-german-peasant-war-another-peasant.html