poniedziałek, 22 marca 2021

500K visits, Polish Lithuanian Commonwealth army in 28mm.500 tys. odwiedzin. Armia Rzeczypospolitej w skali 28mm.

So it is! My blog was recently visited 500 thousand times since the beginning. I'm happy about that very much and I wish to thank all of you for that. This is the first milestone I reach this year, the second will be in September and I'm going to prepare something extra for this occasion.

Stało się! Mój blog został odwiedzony 500 tysięcy razy od początku jego istnienia. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i bardzo chciałbym podziękować wszystkim odwiedzającym. Jest to pierwszy z tak zwanych kroków milowych, które osiągnę w tym roku. Drugi nastąpi we wrześniu i przygotowuję na tą okazję coś specjalnego.By the way, here is my Polish Lithuanian Commonwealth army in 28mm. I got three divisions: Crown, Lithuanian and Infantry. I'm still thinking about adding some extra units to this, but that will happened when I will finish my Saxons for SYW. Those are already ordered, now are prepared and tomorrow will be sent to me. 

Przy okazji, oto moja armia Rzeczpospolitej Obojga Narodów w skali 28mm. Obecnie mam 3 dywizje: koronną, litewską i piechoty. Wciąż myślę, by dodać kilka oddziałów, ale to dopiero gdy skończę moich Saksonów do wojny siedmioletniej. Ci są już zamówieni, teraz są przygotowani a jutro zostaną do mnie wysłani.

The Crown Division. Dywizja koronna.The first is the Crown division. It is completed and I'm not going to add anything more here (maybe a unit of dragoons). We have 1 unit of Tartars, 1 unit of Winged Hussars, 1 unit of Pancerni with spears, 1 unit of Pancerni and 4 units of Cossack Style Cavalry.

Pierwszą jest dywizja koronna. Jest już skończona i nie mam zamiaru tu nic dodawać (poza prawdopodobnie oddziałem dragonii). Obecnie mamy tu: 1 oddział Tatarów, 1 oddział Husarii, 1 oddział Pancernych z rohatynami, 1 oddział Pancernych i 4 oddziały jazdy kozackiej.

Lithuanian Division. Dywizja Litewska.


The second is the Lithuanian division. Here will be some additions. So far I have 1 unit of Tartars, 1 unit of Winged Hussars, 1 unit of Pancerni, 1 unit of Cossack Style Cavalry with spears, 1 unit of Cossack Style Cavalry, 2 units of Reiters. I am going to add a new unit of Winged Hussars (the present will be moved to the Royal Guard). I will also add a unit of Dragoons and possible one more unit of Cossack Style Cavalry.

Druga jest dywizja litewska. Tutaj będą jeszcze dodatki. Na ten czas posiadam: 1 oddział Tatarów, 1 oddział Husarii, 1 oddział Pancernych, 1 oddział jazdy kozackiej z rohatynami, 1 oddział zwykłej jazdy kozackiej i 2 oddziały rajtarów. Mam zamiar wymienić oddział Husarii na nowy (obecny zostanie przeniesiony do Gwardii Królewskiej). Dodam też dragonów i prawdopodobnie jeszcze jeden oddział jazdy kozackiej.

Infantry Division. Dywizja piechoty.Right now I have 4 Pike and Shotte units and 2 Dragoon units. I am going to add only 1 gun to this division and it will be finished. 

Obecnie mam 4 oddziały typu Pike and Shotte oraz 2 oddziały dragonii. Mam zamiar dodać jedynie jedno działo i dywizja będzie skończona.

Future plans. Plany na przyszłość.

Apart from the mentioned units, I am going to create a whole new division. The Royal Guard. According to Michał Paradowski and his fantastic book Despite Destruction, Misery and Privations... The Polish army in Prussia during the war against Sweden 1626-1629 the Guard has a banner of Winged Hussars, a unit of Reiters and a unit of  Hungarian type Infantry. I'm going to add them all.

Poza wspomnianymi wyżej oddziałami, mam zamiar stworzyć jeszcze jedną nową dywizję. Gwardię królewską. Zgodnie z fantastyczną pracą Michała Paradowskiego Despite Destruction, Misery and Privations... The Polish army in Prussia during the war against Sweden 1626-1629gwardia posiadała chorągiew Husarii, oddział rajtarii i oddział piechoty węgierskiej. Mam zamiar dodać wszystkie te oddziały.

niedziela, 21 marca 2021

The King! Król!


Here is Him! By the grace of God, King of Poland, Grand Duke of Lithuania, ruler of Ruthenia, Prussia, Masovia, Samogitia, Livonia and also hereditary King of Swedes, Goths and Wends. Sigismund III Vasa. As my 28mm 17th Century, the Polish Lithuanian army grown to a certain level I decided to gave them a special leader. For that, I used the Wallenstein figure from Warlord, who is almost the same as on from the royal portrait by Rubens (the picture, which is on top of that post, the figure just missing a hat...). Around him are figures from different producers. The trumpeter is from Foundry, his horse and the pointing officer are from TAG, drummer and standard-bearer are from Essex Miniatures. The base is from Warbases. The banner is dome by myself from Wikipedia gallery.

Oto On! Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów. Zygmunt III Waza. Moja siedemnastowieczna armia polsko litewska w skali 28mm rozrosła się do tego stopnia, że musi posiadać odpowiedniego dowódcę. Do tego celu użyłem figurki Wallensteina z Warlorda, który przypomina postać z królewskiego portretu Rubensa (zdjęcie otwierające ten post, figurce brakuje jedynie kapelusza...). Wokół niego kilka figurek od różnych producentów. Trębacz jest od Foundry, jego koń i oficer coś pokazujący są od TAG, dobosz i chorąży są od Essex Miniatures. Podstawka jest z Warbases. Chorągiew jest wykonana przeze mnie z galerii Wikipedii.


piątek, 19 marca 2021

New units for the Commonwealth. Nowe zaciągi dla Rzeczpospolitej.

Home moving is done! Of course, I still need to sort some stuff, like better broadband (I'm using the basic BT now, not good enough for gaming thou) and some other stuff. Today something I was hoping to finish in my old place but I have had to finish it in a new one. Lovely connection for both. It is my Commonwealth units in 28mm. This time only cavalry.

Przeprowadzka zakończona! Oczywiście kilka rzeczy jest jeszcze do załatwienia, jak np. lepsze łącze internetowe (na razie używam zwykłego BT, a te nie jest dobre na granie) i kilka innych. Dziś coś, co myślałem skończyć jeszcze w starym mieszkaniu, ale skończyłem w nowym. Cudowne połączenie obu miejsc. To moje oddziały dla Rzeczpospolitej w skali 28mm. Tym razem tylko kawaleria.

Western type Cavalry / Kawaleria typu zachodniego:

Figures are from Warlord and bases are from Warbases.

Figurki są od Warlorda i podstawki od Warbases.


Cossack Style Cavalry / Jazda kozacka:

Figures are from TAG, some horses are from Foundry and some from TAG, banner from Wargamer and bases are from Warbases.

Figurki są od TAG, część koni jest od Foundry i część od TAG, chorągiew jest z Wargamera i podstawki od Warbases.
Pancerni with spears / Pancerni z rohatynami

All figures are from TAG but the Colonel is from Foundry. Banner from Wargamer and bases are from Warbases.

Wszystkie figurki są od TAG oprócz pułkownika, który jest od Foundry. Chorągiew jest z Wargamera i podstawki od Warbases.
Regimentarz

I was also able to make an extra Commander. The Regimentarz figure is from Foundry, horses and the soldier are from TAG, the base from Warbases.

Mogłem zrobić także dodatkowego dowódcę. Figurka regimentarza jest od Foundry, konie i żołnierz są od TAG, podstawka od Warbases.


There is not everything I recently painted. That I will show you in my next post...

To nie wszystko co właśnie zmalowałem. Resztę pokażę w kolejnym poście...niedziela, 7 marca 2021

Krzegrzowice 1944.

Last game of our small campaign with Rapid Fire! rules. So far it is 1:1 and the last game was a big chance for Michael to win. However, there was a small trap I placed in the scenario, the excess of goods issue. For the last game, we returned to the town of Krzegrzowice, which will see the Soviet assault.

Ostatnia gra naszej małej kampanii z zasadami Rapid Fire! Dotychczas był remis 1:1 i w ostatniej grze Michael miał dużą szansę na zwycięstwo. Jednakże zastawiłem w scenariuszu małą pułapkę, problem z nadmiarem dostępnych środków. Do naszej ostatniej gry powróciliśmy do miasteczka Krzegrzowice, które miało stać się świadkiem sowieckiego ataku.

SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, Angus Konstam, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

It is 1944 and we are back in the surroundings of the small town of Krzegrzowice. Germans preparing to defend this important point in their defence lines. Sadly in 1943, they did not manage to crush the Polish Underground and now it is a serious problem for German logistic, as Partisans attacking their supply lines, destroying bridges, railways etc. Germans decided to stand fast in the Krzegrzowice. However, will they manage to fulfil their orders, when they will have to stop incoming massive waves of Soviet and Polish soldiers? Will they receive their reinforcements, or they will be stuck somewhere on the roads to Krzegrzowice? We will see...

The game last: 12 turns.

The river Krzegrzowianka is fordable at any point. Make deductions per move for a continuous obstacle. Vehicles have to do a bogging down test, they will be stuck on a roll 1-3 on D6. When the vehicle is bogged down it can't move or fire. The vehicle can be freed from the bogging down by their crew (5 or 6 on D6), by another vehicle (on a roll of 1 on D6, the rescue mission failed and both vehicles are bogged down), by recovery vehicle (automatic). After the vehicle is freed, it returns to the location it was before it bogged down.
German reinforcements can be affected by the Polish Underground. Before the German unit enters the table, the Soviet player rolls a D6. On a roll of 5-6, the unit is delayed 1 turn. On delayed unit made another test for every vehicle. On a roll of 6, the vehicle is destroyed, but no victory points are collected.
Wooden Bridge in Krzegrzowice. Every vehicle with armour A or B needs to do a test for crossing. On 1, the bridge collapses and the vehicle test for damage as the medium/short range hit.

OBJECTIVES:

Zakrzegrzowice: Germans 50 points, Soviet 20 points
Krzegrzowice right bank: Germans 40 points, Soviet 30 points
Krzegrzowice left bank: Germans 30 points, Soviet 40 points
Przedkrzegrzowice: Germans 20 points, Soviet 50 points
Killed figure: 0,1 point
Killed figure of CO: 1 point
Destroyed soft skin vehicle: 0.25 point
Destroyed light tank, half-track or gun: 0.5 point
Destroyed medium tank or self-propelled gun: 0.75 point
Destroyed heavy tank or self-propelled gun: 1 point

Infantry tests as battalions, other per companies.

SOVIET/POLES starting the game.


GERMANS / NIEMCY
(Bartek)

INITIAL FORCES:

Armoured Panzergrenadier Battalion (beetween Krzegrzowice and Zakrzegrzowice):
HQ: CO in SdKfz 251/10 + Panzerschrecke team
1st Coy: 8 figures (1 Panzerfaust) in SdKfz 251/1
2nd Coy: 8 figures (1 Panzerfaust) in SdKfz 251/1
3rd Coy: 8 figures (1 Panzerfaust) in SdKfz 251/1
Machine Gun Coy: 2 x MG42MMG in SdKfz 251/1
Mortar Support: 1 x 81mm Mortar in SdKfz 251/1; 1 x 120mm Mortar in SdKfz 251/1
Gun Support: 1 x 75mm PaK with Steur; SdKfz 251/9
KampfGruppe HQ (in old Gestapo Building)
HQ: CO in staff car; SdKfz 250/3; Kfz 9 with 20mm AA
Repair Coy: 1 x repair Kfz 7
AA Battery: 1 x 88mm AAG
1 x Hummel
Motorised Panzergrenadier Battalion (between Krzegrzowice i Przedkrzegrzowice)
HQ: CO in SdKfz Horch car + Panzerschrecke team
1st Coy: 8 figures (1 Panzerfaust) in truck
2nd Coy: 8 figures (1 Panzerfaust) in truck
3rd Coy: 8 figures (1 Panzerfaust) in truck
Machine Gun Coy: 2 x MG42MMG in truck
Mortar Support: 1 x 81mm Mortar in truck; 1 x 120mm Mortar in truck
Gun Support: 1 x 75mm PaK with truck
REINFORCEMENTS:
TURN 2: 
StuG III Coy (2 x StuG III, 1 x StuH III)
PzKpfw IV Coy (2 x PzKpfw IV)

TURN 4:
Panther Coy (2 x PzKpfw V)

TURN 6: 
Tiger I Coy (2 x PzKpfw VI)

TURN 8: 
Elefant Coy (1 x Elefant)
Tiger II Coy (2 x PzKpfw VI Konigtiger)
Ju 87 Stuka G1:
turn 2: roll of 5-6, if not, then
turn 3: roll of 3-6, if not then
from turn 4: roll of 2-6, if not then try next turn
The plane can't be affected by Partisans. When arrive stays for 3 turns. If not destroyed, it can return after D3 turns.SOVIETS & POLES / SOWIECI i POLACY
(Michael)

Before turn 1: Preregistered Katiusha rockets barrage.

TURN 1:
Polish Infantry Battalion
HQ: CO + 3 fig in jeep + ATR team
1st Coy: 8 figures
2nd Coy: 8 figures
3rd Coy: 8 figures
Support Coy: 1 x 50mm Mortar, 1 x 82mm Mortar, 1 x
Maxim MMG
Gun Support: 1 x 45mm ATG with truck

Part of Polish Tank Battalion
Recce Coy: 1 x T-70
1st Coy: 2 x T-34
2nd Coy: 2 x T-34
TURN 3:
1st Soviet Motorised Battalion
HQ: CO + 3 fig in a jeep
1st Coy: 8 figures in truck
2nd Coy: 8 figures in truck
3rd Coy: 8 figures in truck
Support Coy: 1 x ATR team, 1 x Maxim MMG team both in one truck
Mortar Coy: 1 x 50mm Mortar, 1 x 82mm Mortar both in one truck
Gun Support: 1 x ZiS-2 ATG with a truck; 1 x ZiS-3 IG with truck
1st Soviet Tank Regiment
HQ: 1 x T-34
Recce Coy: 1 x T-70
1st Coy: 2 x T-34
2nd Coy: 2 x T-34
3rd Coy: 2 x T-34
TURN 5:
2nd Soviet Motorised Battalion
HQ: CO + 3 fig in a jeep
1st Coy: 8 figures in truck
2nd Coy: 8 figures in truck
3rd Coy: 8 figures in truck
Support Coy: 1 x ATR team, 1 x Maxim MMG team both in one truck
Mortar Coy: 1 x 50mm Mortar, 1 x 82mm Mortar both in one truck
Gun Support: 1 x ZiS-2 ATG with the truck; 1 x ZiS-3 IG with truck
Brigade HQ
HQ: CO + 2 figures in M3 Scout Car
AA Coy: 1 x M13 MGMC
Repair Coy: Repair truck
Soviet SPG Regiment
HQ: BA-64
1st Battery: 2 x SU-76M
2nd Battery: 2 x SU-76M
TURN 7:
2nd Soviet Tank Regiment
HQ: 1 x T-34/85
Recce Coy: 1 x Valentine IX
1st Coy: 2 x T-34/85
2nd Coy: 2 x T-34/85
3rd Coy: 2 x T-34/85
TURN 9:
Soviet Heavy Tank Regiment
HQ: 1 x M4 Sherman
Recce 1 x Coy: T-80
1st Coy: 2 x KV-1
2nd Coy: 2 x IS-2
Heavy SPG Battery
Battery: 2 x ISU 152
Air Support:
Yak-9:
turn 1: roll of 5-6, if not, then
turn 2: roll of 3-6, if not then
from turn 3: roll of 2-6, if not then try next turn
When arrive stays for 3 turns. If not destroyed, it can return after D3 turns.

IL2M3:
Roll 2D6: score = turn it will arrive. Stays for 3 turns. It won't return.2. The game. Gra.

Initially, it was Campbell to play with Germans, but he was unable and I jump in his shoes and lead the Germans to fight. The game started with preregistered Katiusha barrage. It hit the German HQ position and destroyed the 88mm AT/AA gun. Then Poles arrived, with tanks ahead of their infantry. Moving on foot, it was a very easy target for German rifles, guns and especially mortars. Soon its attack broke down, but new Soviet units arrived. From first turns attack on German positions were supported from the air, which finished with some damages to the German artillery support.

W zamierzeniu, to Campbell miał prowadzić Niemców, ale z pewnych powodów nie mógł i to ja wskoczyłem w jego buty i poprowadziłem Niemców do boju w tej grze. Gra zaczęła się od przygotowania artyleryjskiego w postaci salwy z Katiuszy. Trafiła pozycje niemieckiego dowództwa i zniszczyła działo 88mm. Wtedy do ataku przystąpili Polacy, z czołgami na przedzie i piechotą z tyłu. Poruszając się na piechotę, byli doskonałym celem dla niemieckich karabinów, dział i w szczególności moździerzy. Wkrótce atak się załamał, jednak kolejne oddziały sowieckie nadciągnęły. Od pierwszych tur atak na niemieckie pozycje był wspierany z powietrza, co skończyło się zniszczeniem niemieckiego wsparcia artyleryjskiego.


Polish and Soviet attack on my first line of defence continued. Despite my hard efforts, finally, Red Army Men managed to get through and started attacking the town. It was time for me to withdraw all remaining units on the other bank of the river. Some of my support arrived, but some of them were delayed by Polish partisans. Soviets still moved forward... I tried to stop them with my plane, but it did not work.

Polski i sowiecki atak na moje linie obronne wciąż był kontynuowany. Pomimo moich usilnych starań, w końcu czerwonoarmiści przebrnęli przez moje linie obronne i zaczęli atakować miasto. To był ostatni moment, by wycofać moje pozostałe oddziały na drugi brzeg rzeki. Część moich posiłków przybyła, jednak część została zatrzymana przez polskich partyzantów. Sowieci wciąż parli na przód... Próbowałem zatrzymać ich lotnictwem, ale to się nie udało.

Finally, the Soviets pushed me back behind the river, but I managed to create the defence lines on the bank of the river. Some Soviet tanks managed to cross the bridge but were surprised by a concealed team with the Panzerschrecke. Then the Soviets attack stopped and they decided to use their planes to crush my lines. Unsuccessfully. Till the end of the game, I managed to stop the Soviets from their movements. The front line established on the river. The game was over. For the objectives was a draw, but the Germans caused more casualties to the Soviets and therefore they won the game. How about the trap, it worked very well. Sometimes it was so much chaos in Soviet lines because units were unable to move because others blocked the way. It was my last game in that flat, the next one will be in a new one. As soon I sort the internet there and move all my stuff, of course.

Ostatecznie Sowieci wyparli mnie za rzekę, ale udało mi się na brzegu utworzyć linię obrony. Niektóre sowieckie czołgi przeprawiły się przez most, ale tam zostały zaskoczone przez zamaskowany oddział z panzerschreckiem. Wtedy atak sowiecki się zatrzymał i przy użyciu lotnictwa, starali się skruszyć moje linie obronne. Nieskutecznie. Do końca gry udało mi się zatrzymać ruchy sowieckie. Front ustabilizował się na rzece. Gra była skończona. W celach gry był remis, ale Niemcom udało się zadać Sowietom większe straty i dlatego to oni wygrali grę. Co do mojej pułapki, to zadziałała ona doskonale. W pewnym momencie w sowieckie linie wbił się chaos i jedne oddziały blokowały ruch innym i nie były w stanie poruszać się do przodu. To była moja ostatnia gra w tym mieszkaniu, następna odbędzie się już w nowym. Oczywiście, jak tylko się przeprowadzę i zamontuję Internet w nowym miejscu.3. Links. Linki.


Michael:

Will be updated soon...

Flickr: