sobota, 30 października 2021

Waterloo 1815.

This time something different. Some time ago Michael received the old game called Waterloo. It is an old fashioned board game, recreating this famous battle, he was looking for for some time. In our game, I took the French (obviously), Michael took British and Alisdair was going to play Prussians until they arrive but temporary he took British left flank.

Tym razem coś zupełnie odmiennego. Jakiś czas temu Michael otrzymał starą planszówkę zatytułowaną Waterloo. To gra w starym stylu, odtwarzająca tą słynną bitwę, której szukał od dłuższego już czasu.W naszej grze ja dowodziłem Francuzami (to rzecz oczywista), Michael wziął Brytyjczyków a Alisdair miał zagrać Prusakami, jak przybędą. Do tego czasu wziął pod swoją komendę lewe skrzydło brytyjskie.I decided to act completely different from Emperor. I concentrated my whole cavalry on my right. Pushed Guard since the beginning to support the attack in the centre and tried to outflank Wellington on my left, leaving the Hougoumount behind (I only pushed some artillery to harass them inside).

Zdecydowałem się działać zupełnie inaczej niż zrobił to Cesarz. Całą kawalerię skoncentrowałem na mojej prawej flance, pchnąłem gwardię od razu by wsparła atak w centrum oraz próbowałem oskrzydlić Wellingtona na mojej lewej flance, omijając Hougoumount (jedynie niepokojąc załogę zameczku moją artylerią).My plan seems to work very well. I managed to crush the British left (all British cavalry was destroyed), their centrum was pushed to their left and closed in the big encirclement. Sadly we had to stop the game at this moment, but I still had 2 hours (in-game terms it was 4 turns) until the first Prussians would arrive. It did not look well for Wellington at all...

Mój plan zadziałał bardzo dobrze. Udało mi się rozbić brytyjskie lewe skrzydło (cała brytyjska kawaleria została rozbita), ich centrum zostało zepchnięte na ich lewo i zamknięte w wielkim okrążeniu. Niestety musieliśmy zakończyć grę, ale wciąż miałem 2 godziny (w kategorii gry były to 4 tury) zanim pierwsze oddziały pruskie by się pojawiły. Nie wyglądało to najlepiej dla Wellingtona...The game itself was quite enjoyable, however, I found a few things annoying. The first was no difference in shooting against squares or infantry in lines by artillery. The second that the squares were able to attack the enemy as the square (but I think that we misunderstood the rules in that subject) and the last thing, when the Prussians arrive, all French getting demoralised (no matter what is the situation on the battlefield). But that game is a classic made in the 1960s, so anyway it was a big pleasure to return to Waterloo field again.

Gra jako całość była bardzo zajmująca, jednak, znalazłem kilka rzeczy, które mi się nie podobały. Pierwsza to brak różnicy, gdy artyleria ostrzeliwała czworobok czy linię piechoty. Druga to fakt, że czworobok zachowując taką formację mógł atakować przeciwnika (tu być może źle zrozumieliśmy zasady). Ostatnia rzecz, to gdy przybywają Prusacy, Francuzi automatycznie ulegają demoralizacji (bez względu na sytuację na polu walki). Trzeba jednak pamiętać, że ta gra powstała w latach 60tych ubiegłego wieku i była to przyjemność ponownie powrócić na pola Waterloo.Links.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/11/2in1-some-waterloo-and-big-sunday-game.html

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157720086337418

środa, 20 października 2021

Task Force for the first time in Scotland. Zgrupowanie po raz pierwszy w Szkocji.

I am responsible for a few first times in Scotland regarding the By Fire and Sword rules. I did the first skirmish and divisional games. Some time ago they did intermediate level between those two games, the so-called task force. I bought books a long time ago but never played them. It was high time for that, as the new version of the rules will be soon available and that level will die with the new release. 

W Szkocji jestem odpowiedzialny za kilka pierwszych razów, jeżeli chodzi o zasady Ogniem i Mieczem. Zrobiłem pierwsze gry na poziomach podjazd i dywizja. Jakiś czas temu wydano kolejny poziom, będący czymś pomiędzy tymi pierwszymi, czyli zgrupowanie. Podręczniki kupiłem już dawno temu, jednak w samą grę nie udało mi się jeszcze zagrać. Czas ku temu był najwyższy, ponieważ wkrótce zostanie wydana nowa wersja tej gry a ten poziom umrze wraz z pojawieniem się nowego produktu.
SCENARIO / SCENARIUSZ: Capture Terrain (Task Force book)
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły. 

SWEDEN / SZWECJA
(Michael)

VANGUARD:

1 x Dragoon Squadron (Veterans) (6 bases)

MAIN FORCES:

General (4 orders)
Colonel (2 orders)
Lieutenant Colonel (1 order)
Major (1 order)

1 x Armoured Mercenary Reiter Squadron (Veterans) (6 bases)
1 x National Reiter Squadron (6 bases)
1 x Dragoon Squadron (6 bases)
1 x Cossack Style Cavalry (4 bases)

1 x Battalia of:
    1 x Mercenary Muskeeter Squadron (Veterans) (6 bases)
    1 x Infantry Pike Block (Veterans) (4 bases)
    2 x Regimental Gun (1 base each)

1 x Transport Wagon
COMMONWEALTH / RZECZPOSPOLITA
(Alisdair)

VANGUARD:

1 x Dragoon Squadron (6 bases)

MAIN FORCES:

1 x Regimentarz (3 orders)
1 x Colonel (2 orders)
2 x Rotamaster (1 order each)

1 x Winged Hussars Squadron (6 bases)
1 x Pancerni with Spears Squadron (5 bases)
1 x Cossack Style Cavalry with Spears Squadron (4 bases)
1 x Cossack Style Cavalry (6 bases)
2 x Cossack Style Cavalry (4 bases each)

1 x Transport Wagon2. The game. Gra.

Both forces push their Vanguards forward, and both sides dismounted them. However, Swedes stayed with movement order and Poles with defending. Because of the hill between them, no one was able to shoot, so no casualties. That gave Swedish plus two recce points, so no effects in the next turn.

Obie siły wypuściły swoje zwiady i obie strony zsiadły z koni. Szwedzi dostali rozkaz ruch, a Polacy obrona. Ze względu na wzgórze nikt nie mógł strzelać, więc obyło się bez strat. Dało to dwa dodatkowe punkty zwiadu Szwedom, co spowodowało, że nie było specjalnych efektów zwiadu w kolejnej turze.We moved to the first turn, then. Swedes deployed a strong right flank with Infantry Battalia and Armoured Reiters, in the middle they had their National Reiters and both Dragoons and on their left cossacks cavalry. Poles on their left put their Pancerni, in the middle big cossack cavalry squadron and two regular cossack cavalry squadrons (one with spears) joined the Dragoons and on their right Winged Hussars together with the last cossack cavalry squadron.

Przeszliśmy do pierwszej tury. Szwedzi wystawili silną prawą flankę z batalią piechoty i opancerzonymi rajtarami. W środku wystawili swoich krajowych rajtarów i oba szwadrony dragonów a na lewej mieli jazdę kozacką. Polacy na swojej lewej flance wystawili pancernych, w środku duży szwadron jazdy kozackiej jak i dwa normalne (w tym jeden z rohatynami) dołączyły do dragonów a na prawej husaria z pozostałym szwadronem jazdy kozackiej.

The battle started with both some unit's charges. Pancerni charged Armoured Reiters. Swedes forced Poles to withdraw. In the middle cossacks with spears charged on Dragoons and forced them to flee, but then they have been beaten by the National Reiters. On the other side Hussars and supporting them cossack charges failed and that disorganised them.

Bitwa rozpoczęła się kilkoma szarżami. Pancerni natarli na opancerzonych rajtarów. Szwedom udało się przegonić Polaków i zmusić ich do ucieczki. W środku pola kozacy z rohatynami natarli na dragonów i też zmusili ich do ucieczki ale potem zostali przepędzeni przez krajowych rajtarów. Po drugiej stronie szaża husarii i wspomagających ich kozaków nie doszła celu, co spowodowało ich dezorganizację.

Both sides managed to rally their forces and the battle begin with new charges. This time Poles showed their strength. As the Swedish right flank remained untouched the centre and their left evaporated. It happened mostly because of the Winged Hussars, who was the main factor in disorganising enemy units and the rest of the Polish units just finished the work. Casualties among Swedes rose and finally, we had to stop the game.

Obu stronom udało się uporządkować szyki i bitwa rozpoczęła się na nowo. Tym razem Polacy pokazali swoją siłę. Prawa flanka szwedzka pozostałą nienaruszona, jednak środek i lewa strona wyparowały. Stało się to głównie dzięki husarii, która była głównym powodem dezorganizacji przeciwnika a reszta polskich oddziałów tylko kończyła robotę. Straty wśród Szwedów rosły i w końcu musieliśmy przerwać grę.Swedes were in control of one hill and Poles of two other hills. Swedes lost 12 bases killed (including the main commander) and 12 bases fleed (including 1 officer). Poles lost 5 bases killed. The final score was 28:12 in small points and 6:0 in big, which gave us a Polish historic victory!

Szwedzi kontrolowali jedno ze wzgórz, Polacy dwa pozostałe. Szwedzi stracili 12 podstawek zabitych (w tym generała) i 12 podstawek, któe uciekły z pola walki (w tym jednego oficera). Polacy stracili 5 podstawek zabitych. Ostateczny rezultat to 28:12 w małych punktach i 6:0 w dużych, co dało historyczne zwycięstwo Polaków!
3. Links. Linki.


SESWC:


Flickr:czwartek, 14 października 2021

Convoy for Rommel, 1942. Konwój dla Rommla, 1942.

Another game with Narrow Seas! rules. This time we moved to the Mediterrane Sea. A small convoy of 2 transporters supported by some German and Italian boats has been attacked by combined forces of the US and Royal Navies.

Kolejna gra z zasadami Narrow Seas!. Tym razem przenosimy się na Morze Śródziemne. Mały konwój składający się z 2 transportowców, ochraniany przez niemieckie i włoskie ścigacze został zaatakowany przez połączone siły marynarki USA i Royal Navy.SCENARIO / SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY / SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie

1. Forces. Siły.ROYAL NAVY & US NAVY
(Campbell, Michael)

USS PT 204
USS PT 206
HMS MTB 371
HMS MTB 372
HMS MGB 646KRIEGSMARINE & REGIA MARINA
(Bartek)

MAS 563
MAS 564
R 302
R 304
KT 12
KT 36
2. The game. Gra.

To win the game Allied had to destroy the German transport ships. Their boats as soon they closed to the convoy fired their torpedoes. All missed! After that started the usual gun concerto. Americans moved between German and Italian boats and created chaos. Lucky for them we did wrongly gunfire damage and they managed to break through and made a big circle and fired their torpedoes again. Before that, Germans had to quickly change their course, which finished with some ramming actions. All intended trials failed but unintended succeed. Sadly Germans did this to themselves. One of the transporters hit the German R-boat and forced them to withdraw.  At that moment one of the torpedoes hit the target and seriously damaged one of the German transporters. That was it. The other one managed to escape but has to do it without escorting boats as all of them was put out of action. Victory for Allied!

By wygrać Alianci musieli zniszczyć niemieckie transportowce. Ich ścigacze już na początku, gdy tylko się zbliżyły odpaliły swoje torpedy. Wszystkie chybiły! Po tym rozpoczął się tradycyjny koncert artylerii pokładowej. Amerykanie weszli pomiędzy niemieckie i włoskie okręty i zaczął się chaos. Na szczęście dla nich, źle obliczaliśmy zniszczenia dokonane przez ogień artyleryjski i udało im się przedrzeć na drugą stronę, zatoczyć krąg i odpalić kolejne torpedy. Zanim jednak do tego doszło, Niemcy musieli szybko zmienić swój kurs, co skończyło się kilkoma próbami taranowania. Wszystkie zamierzone próby nie zakończyły się pomyślnie, jednak przypadkowa miała jakiś rezultat. Jeden z transporterów uderzył w niemieckiego R-bota i wyłączył go  akcji, zmuszając do odwrotu. W tym momencie jedna z torped trafiła jeden z niemieckich transportowców i ciężko go uszkodziła. To wystarczyło. Drugiemu udało się uciec, ale pozostał bez osłony, która została wyłączona z jakiejkolwiek dalszej akcji. Zwycięstwo Aliantów!
3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/10/torpedo-fun-ww1-and-new-grenadiers-and.html

Campbell (SESWC):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4391599097544696

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157720016221211

sobota, 2 października 2021

Guns of August - test game pt. 2. - gra testowa cz. 2.

Here is the second part of our test game of Guns of August. The transfer from the previous game went very well. This time Michael played the Entente and Campbell and me the Central Powers. We managed to do another 4 months, but if we were going to play it further we would have to finish after 3 months. This time we played the simplified reinforcements rules, which were much simpler and easier to play (we will keep them for further games). Now we are ready to start the campaign!

Oto druga część naszej testowej gry w Guns of August. Transfer z poprzedniej gry przeszedł bardzo sprawnie. Tym razem Michael grał Ententą a Campbell i ja państwami centralnymi. Udało nam się rozegrać kolejne 4 miesiące, ale gdybyśmy mieli kontynuować grę, to rozegralibyśmy ich tylko 3. Tym razem graliśmy z uproszczonymi zasadami uzupełnień, które były dużo łatwiejsze dla nas (te zasady będziemy używać we właściwej grze). Teraz jesteśmy gotowi do rozpoczęcia kampanii!SCENARIO / SCENARIUSZ: Guns of August
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. The game. Gra.

December 1914. Battle of Transcarpathian Ruthenia started. Austrians stopped the Russian offensive. Siege of Antverpia and Liege continues. Serbian offensive in Montenegro, stopped by Austrians. Russian fleet on the Black Sea surrenders to Turkey.

Grudzień 1914. Rozpoczęcie bitwy o Ruś Zakarpacką. Austriacy zatrzymują rosyjską ofensywę. Oblężenie Antwerpii i Liege wciąż trwa. Serbska ofensywa w Czarnogórze powstrzymana przez Austriaków. Rosyjska flota czarnomorska poddaje się Turkom.

January 1915. Battle on the Bug river started. Russians stopped the German offensive. Heavy fight in the Battle of Transcarpathian Ruthenia, Russians started being pushed back by Austrians. French attack on Liege failed. Austrians were being pushed back from Albania by Serbs.

Styczeń 1915. Rozpoczyna się bitwa nad Bugiem. Rosjanie powstrzymują niemiecką ofensywę. Ciężkie walki podczas bitwy o Ruś Zakarpacką, Rosjanie zaczynają być spychani przez Austiraków. Francuski atak na Liege załamuje się. Serbowie wypychają Austriaków z Albanii.

February 1915. Germans taking Brest Litovsk. Another French attack on Liege failed. Antverpia surrenders. Bulgaria joined the Central Powers.

Luty 1915. Niemcy zajmują Brześć Litewski. Kolejny atak francuski na Liege załamuje się. Antwerpia się poddaje. Bułgaria dołącza do państw centralnych.

March 1915. Hard fighting during the Battle of the Bug river. Russian offensive in Moldavia. The Siege of Odessa started. Battle on the Northern Sea (Germans lost one Battle Cruiser, British had 2 lightly damaged Battle Cruisers).

Marzec 1915. Cięzke walki podczas bitwy nad Bugiem. Rosyjska ofensywa w Mołdawii. Zaczyna się oblężenie Odessy. Bitwa na Morzu Północnym (Niemcy tracą jeden krążownik liniowy, Brytyjczycy mają 2 lekko uszkodzone krążowniki liniowe).

2. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/10/torpedo-fun-ww1-and-new-grenadiers-and.html

Campbell (SESWC):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4373721989332407

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719997373430