wtorek, 27 czerwca 2017

Post Captain: HMS Sybille vs Forte (28.02.1799)

Last Thursday we had another game using the Post Captain rules. Angus came up with historical scenario where British frigate HMS Sybille took by surprise French frigate Forte on 28th of February 1799 on the waters of Bay of Bengal.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z użyciem zasad Post Captain. Angus przygotował scenariusz historyczny, gdzie brytyjska fregata HMS Sybille zaskoczyła fregatę francuską Forte dnia 28 lutego 1799 na wodach Zatoki Bengalskiej.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.HMS Sybille (38 guns)
(Bill Gilchrist)


Forte (50 guns)
(Tim Watson, Bartek Żynda)

2. The game. Gra.


We started game with HMS Sybille chasing Forte. French ship was unprepared for battle and needed three turns to do it. Thanks to the good winds we managed to keep distance and when we were ready we turn back and moved against British ship. We passed and it and fired. British ship suffered significant rigging damages then I managed to turn back and fired from the other side. British ship catched the fire. I decided to repeat the maneuver, but then I was hit by deadly British carronades. It killed my captain and forced to moral test. I diced the worst score and our ship stroke her colors. For the bigger fun, Bill did not managed to stop the fire and British ship soon exploded. Battle finished with Royal Navy victory but with the better special effects than the original battle.

Zaczęliśmy grę z HMS Sybille ścigającą Forte. Francuski okręt był kompletnie nieprzygotowany do walki i potrzebował do tego trzech tur. Dzięki sprzyjąjącym wiatrom udało nam się utrzymać dystans i kiedy byliśmy już gotowi, zawróciliśmy i stanęliśmy do walki z brytyjskim okrętem. Minęliśmy się i oddaliśmy salwę. Olinowanie brytyjskiego okrętu mocno w tym starciu ucierpiało wtedy udało mi się wykonać zwrot i oddać salwę z drugiej burty. Brytyjski okręt zaczął się palić. Chciałem powtórzyć manewr, ale wtedy trafiła mnie salwa z karonad, która zabiła naszego kapitana i zmusiła do testu morale. Rzuciłem i otrzymałem najgorszy możliwy wynik i nasz okręt opuścił banderę. Dla większej zabawy Billowi nie udało się ugasić ognia i jego okręt skończył widowiskową eksplozją. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Royal Navy ale z lepszymi efektami specjalnymi niż to odbyło się w rzeczywistości.

3. Links. Linki.


Angus:

SESWC:

Flickr:

środa, 21 czerwca 2017

Poland 1939 (9). Polish infantry. Polska 1939 (10). Polska piechota.

It looks like painting is the most difficult thing to do this year. When I finally manage to finish is time to celebrate that. Despite that I have one more reason to be happy. Some time ago my blog was visited for 250 000! So my next step to million is done. Thank all of you for that! 
Wygląda na to, ze malowanie jest najtrudniejsza rzeczą w tym roku. Kiedy więc już coś skończę, to dobry moment by to świętować. Jest jeszcze jeden powód by czuć się szczęśliwym. Jakiś czas temu mój blog został odwiedzony po raz 250 000! Mój kolejny krok do miliona został właśnie wykonany. Bardzo Wam za to dziękuję!

Now, the figures. This time it is Polish infantry for my Poland 1939 project. They come from two manufactures: First to Fight and HaT
Czas na figurki. Tym razem to polska piechota do mojego projektu Polska 1939. Pochodzą one od dwóch producentów: First to Fight i HaT.

HQ:

Radios:

1st Platoon (2xATR, 2xGL, 1xMMG):

2nd Platoon (2xATR, 2xGL, 1xMMG):

Infantry Squad:

ATRs:

GLs:

LMGs:

Medium mortars:

MMGs:

Gun crews:


Whole collection:
Cała kolekcja:

Now I am going to paint some tanks and guns for my Poles for the same project, then I move to my Germans 1939, also some guns and some vehicles. Then I will arrange some games for that and what after that I don't know yet...
Teraz zamierzam pomalować kilka czołgów i dział dla moich Polaków do tego samego projektu, potem zrobię to samo dla moich Niemców 1939, też kilka dział i pojazdów. Wtedy zorganizuję jakąś grę dla nich i co potem to juz sam niewiem...

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Back and Beyond; Lithuania 1919. Back and Beyond; Litwa 1919.

Last Thursday we had a big game of Back and Beyond. Once again we used Setting The East Ablaze rules with some our amendments (we used order dice, something similar to Bolt Action, instead of cards, which speed up game a little bit). That fictional scenario involved Bolsheviks, Whites, Poles and British fighting for a small village, somewhere in Lithuania. You can ask what to hell Whites or Brits did in Lithuania in 1919, then don't. We just wanted to use our toys.
W ostatni czwartek mieliśmy dużą grę Back and Beyond z użyciem zasad Setting The East Ablaze z pewnymi naszymi ulepszeniami (karty zastąpiliśmy kośćmi, coś na wzór Bolt Action, co znaczne przyspieszyło grę). Ten fikcyjny scenariusz był o walce bolszewików, Białych, Polaków i Brytyjczyków walczących o małą wioskę, gdzieś na Litwie. Możecie się dziwić, skąd do cholery Biali albo Brytyjczycy na Litwie w 1919, więc się nie dziwcie. Chcieliśmy po prostu użyć naszych zabawek.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Campbell Hardie
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Bill Gilchrist, Donald Adamson, Peter McCarroll, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.


BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Donald Adamson)

4 x Infantry
1 x field gun
1 x HMG
1 x Armoured Car
1 x Gunboat

POLES/POLACY
(Bartek Żynda)

3 x Infantry
1 x Infantry with bombs
1 x HMG
1 x LMG
1 x Kresowiec Armoured Car
1 x plane

WHITES/BIALI
(Dougie Trail, Tim Watson)

6 x Infantry
1 x Infantry with bombs
1 x Cavalry
1 x FT-17 tank
2 x HMG

BOLSHEVIKS/BOLSZEWICY
(Peter McCarroll, Bill Gilchrist, Campbell Hardie)

8 x Infantry
4 x Cavalry
2 x Armoured Cars
2 x Field Guns
3 x HMG
1 x Gunboat

2. The game. Gra.


In our game bolsheviks were kept the small village near the river surrounded by Whites. Two relief columns were approaching the village. However those two columns, were followed by two hostile forces of British and Poles. The fight begin. It started with general assault of the Whites supported by British on the village. Reds hold the line, but their situation was very dramatic. Specially when one of the relief column has been stopped by my Poles. The things get even worst, when the Red gunboat get sunk by the British vessel. When Red players thought that slowly everything get sorted they got another surprise, a Polish plane. The main task was to sunk the Red Gunboat, but that ship was a wreck right now, so instead of that, my plane shot some target in the village and then decimated the Red Cavalry. Then Whites and British entered the village and started successively cleared it off the remaining bolsheviks. Finally it surrendered to the British. The game was over and the Communist forces were driven off the Lithuania, at least till 1920...
W naszej grze bolszewicy byli w posiadaniu małej wioski nad rzeką otoczonej przez siły Białych. Z odsieczą dla niej podążały dwie kolumny, te jednak były ścigane przez wrogie oddziały Brytyjczyków i Polaków. Walka się rozpoczęła. Zaczęło się od generalnego szturmu na wioskę sił Białych wspartych Brytyjczykami. Czerwoni utrzymali pozycje, jednak ich sytuacja była bardzo krytyczna. Szczególnie kiedy jedna z kolumn podążających z odsieczą została zatrzymana przez moich Polaków. Sytuacja się jeszcze pogorszyła, gdy bolszewicka kanonierka została zatopiona przez okręt brytyjski. Kiedy już Czerwoni gracze myśleli, że w końcu wszystko uda się poskładać do kupy, na polu walki pojawił się polski samolot. Jego głównym zadaniem było zatopienie bolszewickiego okrętu, ale że był on już tylko wrakiem skierował się nad wioskę, gdzie ostrzelał kilka celów a następnie zdziesiątkował bolszewicką kawalerię. Wtedy Biali i Brytyjczycy weszli do wioski, którą zaczęli sukcesywnie oczyszczać z Czerwonych. Ostatecznie skapitulowała przed Brytyjczykami, co zakończyło grę. Litwa została oczyszczona z sił komunistycznych, przynajmniej do 1920...

3. Links. Linki.


Angus:

Tim:

Bill:
To be updated

Campbell (SESWC):

Flickr:

niedziela, 4 czerwca 2017

Deep Fried Lard, Musselburgh 2017.

Like every year, in June we meet at Musselburgh Rugby Club for Deep Fried Lard. DFL is part of the events organized across the country by gents from Too Fat Lardy and this one is for gamers from Scotland. This is good opportunity to play Too Fat Lardies products, those published long time ago, the fresh one and also that not published yet. It is usually two sessions, the morning and the afternoon. We chose games and play them. Great idea.
Jak co roku, w czerwcu spotkaliśmy się w Musselburgh Rugby Club przy okazji Deep Fried Lard. DFL jest częścią większej ilości imprez organizowanych przez dżentelmenów z Too Fat Lardy i jest to impreza dla graczy ze Szkocji. To jest bardzo dobra okazja do zagrania z stare produkty TFL, te właśnie wydane i w te jeszcze nieopublikowane. Zazwyczaj są to dwie sesje, poranna i popołudniowa. Wybieramy gry i w nie gramy. Świetny pomysł.

1. The Morning Session. Sesja poranna.

1.1 What a Tanker!


As the first game I pick up the unpublished yet game, temporally called What a Tanker! It is TFL answer for popular trend right now of playing only tanks, not the infantry etc. What a Tanker! gave us that opportunity and it is very simple and very enjoyable too. Every tank have only three characteristics: armour, firepower and some extra rules. We have six order dice and we roll them to get some orders, which are (aiming, moving, firing, loading etc.). According to the order dice and what we just rolled, we taking our actions. If we getting pierced hit we losing our order dice. That all what we need to know about the rules. I get them very quick and really like them. For me it was the best game of the day.
Pierwszą grą, którą wybrałem była nieopublikowana jeszcze gra, roboczo nazywana What a Tanker! Jest to odpowiedź TFL na popularny obecnie trend gier, w której gramy jedynie czołgami, zapominając o piechocie itp. What a Tanker! daje nam ta możliwość i jest bardzo prostą i równocześnie bardzo zajmującą grą. Każdy czołg ma tylko trzy cechy: pancerz, siłę ognia oraz pewne zasady specjalne. Mamy sześć kości rozkazu, które rzucamy by uzyskać rozkazy, które możemy wydać naszemu czołgowi, są to np. celowanie, poruszanie się, strzelanie, ładowanie itp.). W zależności od tego jakie wyniki mamy na kościach rozkazów, tylko takie akcje możemy przeprowadzić. Jeśli zostaniemy trafieni, tracimy nasze kości rozkazu. To w sumie wszystko co musimy wiedzieć o zasadach. Opanowałem zasady bardzo szybko i w mojej opinii była to najlepsza gra dnia.

In our game three Pz IV and one StuG III faced British tanks (1 x Firefly, 2 x Shermans, 1 x Cromwell). I played Pz IV. The game was umpired by Jack Glanville and we used his 15mm tanks. Despite better guns we lost... Germans lost all their tanks. However I was the last German tanker left against three British tanks (I managed to destroy one Sherman). Good and funny game. Jack showed me the Eastern Front statistics and it will be magnificent opportunity to use them with my collections. Can not wait till the rules will be published.
W naszej grze trzy czołgi Pz IV wsparte jednym StuG III stanęło przeciw brytyjskim czołgom (1 x Firefly, 2 x Shermany, 1 x Cromwell). Ja grałem Pz IV. Gra była prowadzona przez Jack'a Glanville i do gry użyliśmy czołgów z jego kolekcji w skali 15mm. Pomimo lepszych dział, przegraliśmy... Niemcy stracili wszystkie swoje czołgi. Na swoja obronę dodam, że byłem ostatnim niemieckim czołgistą, który samotnie walczył przeciw trzem brytyjskim czołgom (udało mi się zniszczyć jednego Szermana). Dobra i wesoła gra. Jack pokazał mi statystyki dla frontu wschodniego i będzie to doskonała okazja wy wykorzystać te zasady razem z moją kolekcją. Nie mogę się doczekać na opublikowanie zasad.

1.2. Other games. Inne gry.

1.2.1. Muddy CoC.


1.2.2. Sharp Practice.

The games are always better when umpired by the author of the rules. The best table of the morning.
Gra jest zawsze lepsza, gdy prowadzona przez autora gry. Najlepszy stół poranka.


1.2.3. General de Armee


1.2.4. Chain Of Command Vietnam.


2. Afternoon Session. Sesja popołudniowa.


2.1. General de Armee.


My second game was General de Armee. I was tempted to check that game by Angus. Two years ago TFL tried to fix for Napoleonic period Chain Of Command, but it seems that decided to do it in different way. So last month they published that set. It is brigade level game so it hit the market so far reserved for Black Powder and Over the Hill in our club. Angus want to use it for Seven Years War. The game was umpired by John Evans and we used his toys. We used the basic stats for the game. I have to tell, that the rules were good. However they are not easy pick and it took me some time to understand them. There is a lot of tables you have to go through, but when you finally maintain them, the game is easy and flow very smoothly. The rules are recommended for all of those, who thinks that Black Powder or Over the Hill are to simple and want something more. The rules put a great effort on command and morale, so if you like it, the game is for you.
Moją drugą grą było General de Armee. Do tej gry byłem namawiany przez angusa. Dwa lata temu TFL próbował dopasować do napoleonki Chain of Command, ale wygląda na to że zdecydowali się zrobić to zupełnie inaczej. W zeszłym miesiącu opublikowali właśnie te zasady. Jest gra na poziomie brygady i wpasowuje się w rynek, do tej pory w naszym klubie opanowany przez Black Powder i Over the Hill. Angus chce te zasady używać do wojny siedmioletniej. Gra była prowadzona przez Johna Evansa i użyliśmy do gry jego zabawek. Do gry wykorzystaliśmy podstawowych charakterystyk. Muszę powiedzieć, że zasady są bardzo dobre. Jednakże nie należą do tych, które łapie się bardzo szybko i potrzeba trochę czasu by je sobie przyswoić. Jest tam bardzo dużo tabel, przez które trzeba się przedrzeć, jednak gdy je już wszystkie opanujesz gra zaczyna być bardzo płynna. Zasady są szczególnie polecane, dla tych, dla których najważniejsze w grze jest morale i dowodzenie, więc jeśli to lubisz, te zasady są na pewno dla Ciebie.

In our game me and Michael Schneider commanded the French (3 Infantry brigades, one was off table and 1 cavalry brigade) against Campbell and Angus who commanded the Austrians (3 Infantry brigades and 1 cavalry brigade). Campbell and Angus quickly deserted and their place took Michael Scott. Our frontal attack failed and both of infantry brigades had to withdraw to our initial positions. However my cavalry managed to broke the Austrian cavalry brigade and soon took position on the flank of the wavering Austrian infantry brigade. Also on their other flank just appear our fresh new infantry brigade, so the Austrians were surrounded in Cannae style. We called it a draw to satisfy all players. During the game we had very funny situation. Both Michaels were in melee and Michael Schneider rolled double 1 and had to face double 6 from Michael Scott. Can you believe it!
W naszej grze ja wraz z Michaelem Schneiderem dowodziliśmy Francuzami (3 brygady piechoty, w tym jedna z nich znajdowała się poza stołem i brygadą kawalerii) przeciw dowodzonym przez Campbella i Angusa Austriakom (3 brygady piechoty i jedna kawalerii). Campbell i Angus zdezertowali, jednak szybko ich miejsce zajął Michael Scott. Nasz frontalny atak się załamał i obie nasze brygady musiały się wycofać na pozycje wyjściowe. Jednakże mojej kawalerii udało się złamać austriacką kawalerię, po czym zajęła pozycje na flance bliskiej złamaniu austriackiej brygady piechoty. Również na ich drugiej flance pojawiła się nasza świeża brygada piechoty. Austriacy zostali otoczeni w kanaańskim stylu. Jako wynik gry ogłosiliśmy remis by zadowolić wszystkich graczy. Podczas gry mieliśmy zabawną sytuację. Podczas walki wręcz obu Michaelów, Michael Schneider rzucił dublet jedynek przeciw dublecie szóstek Michaela Scotta. Potraficie w to uwierzyć!

2.2. Other games. Inne gry.


2.2.1. What a Tanker!

This time the 28mm version. They managed to play two games during the session.
Tym razem wersja w skali 28mm. Udało im się rozegrać dwie gry w tej sesji.

2.2.2.Sharp Practice.

According to all of us the best table of the day, brought by Michael Scott. I think that you can order one like that from him. If you want something like that, contact me and I will contact Michael for you.
Według wszystkich zebranych był to najlepszy stół dnia, przygotowany przez Michaela Scotta. Wydaje mi się, że istnieje możliwość zamówienia czegoś podobnego do tego. Jeśli jesteście tym zainteresowani mogę Was z Michaelem skontaktować.

2.2.3. Chain of Command Yugoslavia


2.2.4. Modern Chain of Command


3. Links. Linki.


Check this space regularly, as I will be posting the links to other relations from that event. Also I would like to thank Derek Hodge, both Richards from TFL, all those who prepared and umpired games for us for an amazing day! 
Sprawdzajcie to miejsce regularnie, ponieważ postaram się tu umieszczać wszelkie linki do relacji z tego eventu. W tym miejscu chciałbym również podziękować Derekowi Hodge, obu Richardom z TFL, wszystkim tym którzy przygotowali i prowadzili gry dla nas za wspaniały dzień!

Derek Hodge:


Campbell Hardie:

Flickr: