poniedziałek, 30 listopada 2020

Missing in action Soviet soldiers. Zaginieni w akcji sowieccy żołnierze.

I was surprised the same way as German soldiers, when entering Stalingrad and discovered more Soviet soldiers. I was almost 100% sure that I painted them all, but no, I was mistaken. Preparing my next miniatures to paint I discovered one more bag. It was a quick job and they are done, ready to serve comrade Stalin. I believe, that all figures are Britania Miniatures, but again, I could be wrong...

Byłem bardzo zaskoczony, pewnie w ten sam sposób jak Niemcy wchodzący do Stalingradu i odkrywając że wciąż są tam sowieccy żołnierze. Byłem na 100% pewny, że pomalowałem ich wszystkich, a tu nie, myliłem się. Przygotowując kolejne figurki do pomalowania natknąłem się na jedną więcej torebkę. To była szybka robota i juz są gotowi, by służyć Stalinowi. Wydaje mi się, że figurki są od Britania Miniatures, ale znowu, mogę się mylić...

Cavalry. Kawaleria.

I got one rider and 4 free horses. Possibly that the riders are somewhere there and if I find them I will add them. Until then, I will use free horses as a marker for left animals, when the unit becomes dismounted.

Mam jednego jeźdźca i 4 konie luzem. Prawdopodobnie gdzieś tam są do nich jeźdźcy i jeśli ich znajdę, to ich dodam. Na razie wolne konie będą służyć jako luzaki, gdy oddział zostanie spieszony.

Artillery crew. Artylerzyści.

4 new figures: two officers, one carrying the shell and one checking something in the box.

4 nowe figurki: dwóch oficerów, jeden przenoszący łuskę i jeden sprawdzający coś w skrzynce.Kneeing soldier. Klęczący żołnierz.
Recce soldier. Zwiadowca.Surrendering soldiers. Poddający się żołnierze.
czwartek, 19 listopada 2020

PFI for my Commonwealth army. BPP dla mojej armii Rzeczpospolitej.

Here I am again! If you thought I'd quit, you'd thought wrong. Unfortunately no games, therefore no game reports and the blog get silent. Because of that, I have less motivation for painting something new. Despite that, I finally managed to finish something. Infantry (PFI - check Sapkowski's series of 'The Witcher' for the meaning of that letter abbreviation) for my Polish Lithuanian Commonwealth army in 28mm.

I znowu jestem! Jeślibyś pomyślał, że zrezygnowałem, byłbyś w błędzie. Niestety brak gier, powoduje, że nie ma raportów z nich. Z tego tez powodu brak mi motywacji do pomalowania czegoś nowego. Pomimo tego, coś nowego udało mi się pomalować. To piechota (BPP - by rozszyfrować ten skrót polecam wiedźmiński cykl Sapkowskiego) dla armii Rzeczpospolitej w skali 28mm.

1. Infantry Commander. Dowódca piechoty.

All figures are from Warlord, the base is Warbases.

Wszystkie figurki to Warlord, podstawka to Warbases.

2. Infantry. Piechota.
2.1. Musketeers. Muszkieterzy.

It is a mixture of Warlord figures with a single The Assault Group figure. Bases are Warbases again.

To miks figurek Warlorda z pojedynczą figurką od The Assault Group. Podstawki to znów Warbases.


2.2. Pikes. Piki.

This is the biggest mix. Figures are from Foundry, Old Glory and Warlord. Bases are a mixture of Warbases and Warlord.

To jest największy miks. Figurki są od FoundryOld Glory i Warlorda. Podstawki to miks  Warbases i Warlorda.

2.3. Commands. Dowódcy.

New command bases for my new regiments. Figures are Warlord, bases Warbases and flags are Wargamer.

Nowe dowództwa dla nowych regimentów.  Figurki to Warlord, podstawki Warbases a flagi to Wargamer.
2.4. Regiments. Regimenty.

In that way, all my infantry is finished. I created 4 infantry regiments: 

W ten sposób moja piechota została zakończona. Stworzyłem 4 regimenty piechoty:

Yellow. Żółty.Green. Zielony.Blue. Niebieski.Red. Czerwony.3. Dragoons. Dragonia.

I also painted some dismounted dragoons. Figures are from Wargamer and The Assault Group, bases are Renedra. Now I have two units of dragoons both mounted and dismounted.

Pomalowałem też trochę spieszonych dragonów. Figurki są od Wargamera i The Assault Group, podstawki są od Renedry. Teraz mam dwa oddziały dragonów, zarówno konno jak i spieszonych.4. Heroes. Bohaterzy.

Two figures did not fit to any of new or planned units. Therefore I decided to base the as the singles and will use as heroes, ADCs etc. The dragoon figure is Wargamer and the swordsman is from Warlord. Both based on 2p coins.

Dwie figurki nie znalazły swojego miejsca w nowych lub planowanych oddziałach, dlatego zdecydowałem się by występowały pojedynczo jako bohaterzy, posłańcy itp. Dragon jest od Wargamera a szermierz od Warlorda. Do obu figurek jako podstawki użyłem monet 2 pensowych.
5. Whole army so far. Cała armia dotychczas.

From left to right. Crown Division (1 x Winged Hussars, 1 x Pancerni, 1 x Cossack Style with Spears, 2 x Cossack Style. I'm going to add 1 x Pancerni with Spears and some Reiters, possible 2 units). Infantry Division (2 x Dragoons, 4 x Pike&Shotte. I'm going to add 2 more Dragoons units and maybe some guns). Lithuanian Division (1 x Winged Hussars, 1 x Pancerni, 2 x Cossack Style, 2 x Tartars).

Od lewa do prawa. Dywizja koronna (1 x Husaria, 1 x Pancerni, 1 x Jazda Kozacka z rohatynami, 2 x Jazda Kozacka. Zamierzam dodać 1 x Pancerni z rohatynami i może trochę rajtarii, możliwe 2 oddziały). Dywizja piechoty (2 x Dragoni, 4 x Pike&Shotte. Mam zamiar dodać jeszcze z 2 oddziały dragonii i może jakieś działa). Dywizja litewska (1 x Husaria, 1 x Pancerni, 2 x Jazda Kozacka, 2 x Tatarzy).