czwartek, 28 lipca 2016

Testing the Skirmish Sangin. Testowanie Skirmish Sangin.

Last Thursday I was invited by our new club member, Michael, to play a game with his favourite system, called Skirmish Sangin. It is system for modern warfare writen up by Collin Phillips and Craig Watterson. It is not very often, when the modern wargaming appear on my blog as my interests are going much more for everything till early 1950s. However from some time I am looking for something which could increase the timeline of my gaming experience and go for something that bring the adventure closer to the present times.
W ostatni czwartek zostałem zaproszony przez naszego nowego członka klubu, Michaela by rozegrać grę z jego ulubionym systemem, zwanym Skirmish Sangin. Są to zasady do współczesnego wargamingu, napisane przez Collina Philipsa i Craiga Wattersona. Niezbyt często nowoczesny wargaming pojawia się na moim blogu, a to dlatego, że moje dotychczasowe zainteresowania kończyły się gdzieś na wczesnych latach 50. XX wieku. Jednak od jakiegoś juz czasu szukam dla siebie coś, co pozwoliło by przygodę zblizyć do współczenych nam czasów.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Charge
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Charge
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Charge.

1. Forces. Siły.


BRITISH/BRYTYJCZYCY

TEAM 4, TASK FORCE SWORD, SAS
(Bartek Żynda)

Elite Squad Leader (NCO) with M4 AR + UGL
Elite Rifleman with M4 AR
Elite Rifleman with M4 AR
Elite Rifleman with Minimi LMG

1st SEC, 2nd PLAT, COMP C, WEST SHIRESDALE FUSILIERS
(Campbell Hardie)

Fire team 1:

Elite Squad Leader (NCO) with L85A2 AR
Veteran Grenadier with L85A2 AR + UGL
Average Rifleman with Minimi LMG
Average Sharpshooter with L129A1 DMR

Fire team 2:

Veteran Assistant Squad Leader (NCO) with L85A2 AR
Veteran Grenadier with L85A2 AR + UGL
Average Rifleman with GPMG MMG
Average Rifleman with L85A2

TALIBANS/TALIBOWIE
(Michael Charge)

Warlord Forces:

Veteran Warlord with AK AR
Average Afgan with AK AR
Average Afgan with AK AR
Veteran Afgan with PK MMG
Novice Afgan with AK AR
Average Afgan with AK AR

3 x Booby Traps

Insurgent Leader Forces:

Veteran Taliban Leader with AK AR
Veteran Taliban with G3 DMR
Veteran Taliban with PKM MMG
Veteran Taliban with RPG

2. Brief and orders. Opis i rozkazy.


Thanks to the gunman extracted by the SAS in a recent mission (game played without me), British have inteligence that the local Taliban leader is trying to increase his forces in this region. As part of this, British have an evidence that he will  be meeting with a local warlord to offer an increased income and protection in exchange for fighters and dedicating some of his land to opium poppies.
Dzięki pochwyconemu w poprzedniej misji bojownikowi przez SAS (gra rozegrana bez mojego udziału), Brytyjczycy są w posiadaniu informacji, że lokalny przywódca Talibów próbuje zwiększyć swoje siły w rejonie. W tym celu, co udało się ustalić siłom brytyjskim, spotka sie on z miejscowym watażką by zaoferować mu  zwiększony dochód i ochronę w zamian za bojowników oraz części jego ziemi pod uprawę opium.

Orders/Rozkazy:

SAS:

1. Capture or kill HVTs./ Pojmać lub zabić cele (lider i watażka)
2. Minimise Civilian Casualties./ Zminimalizować ofiary wśród cywili.
3. Minimise Friendly Casualties./Zminimalizować ofiary własnych oddziałów.

WSF:

1. Support SAS team./Wsparcie SAS.
2. Capture or kill HVTs./ Pojmać lub zabić cele (lider i watażka)
3. Minimise Civilian Casualties./ Zminimalizować ofiary wśród cywili.
4. Minimise Friendly Casualties./Zminimalizować ofiary własnych oddziałów.

Taliban/Talibowie:

1. Protected Warlord and Insurgent Leader. /Ochrona watażki i przywódcy.
2. Eliminate attacking ISAF forces./ Wyeliminowanie atakujących oddziałów.

Victory Points/Punkty zwycięstwa:

ISAF:

Each Taliban killed or Wounded/Każdy zabity lub ranny Taliban: 10pts/pkt.
Each Insurgent Leader/Warlord killed or captured/Lider lub watażka pojmany bądź zabity: 100pts/pkt.
Each civilian injured or killed/Każdy cywil raniony lub zabity: - 200 pts/pkt.

Taliban:

Each ISAF soldier killed/Każdy żołniez ISAF zabity: 50 pts/pkt/
Each ISAF soldier wounded/Kazdy żołnierz ISAF ranny: 25 pts/pkt


3. The game. Gra.


SAS started game already deployed. It was small wadi, so I decided to go down ASAP. That was very good decision, because my position gave me great observation for the village. Very soon it appear how good it was decision. I opened fire and the first casualty was the warlord! He was running across the village, but get shot in his head by one of my soldiers.
SAS zaczęła grę już rozmieszczona. Była to mała uadi, więc od razu zdecydowałem się dać rozkaz padnij. To okazało się była bardzo dobra decyzja, ponieważ moja pozycja dawała mi doskonałe pole obserwacji wioski. Szybko tez okazało się jak bardzo było to dla mnie korzystne, otworzyłem ogień i jako pierwszy padł watażka! Próbował przebiec w poprzek wioski, jednak został trafiony w głowę przez jednego z moich żołnierzy.

Since that moment my soldiers started to eliminate one Taliban after another. When we thought that the game will be easy, the problems begin. Campbell's forces get under fire from the ambushed fighters. First soldier get wounded, because of that he lost consciousness and had to be taken off the battlefield. During that time the second team of the Fusiliers moved across fields with the long grass towards the village. Unfortunely one of the British stepped on the Booby trap and get killed. Campbell's soldiers had to withdraw, however thay took their colleagues bodies with them.
Od tego momentu, moi żołnierze zaczęli eliminować jednego Taliba za drugim. Kiedy zdawało nam się, że gra dla nas będzie bardzo łatwa przyszły problemy. Oddziały Campbella znalazły się pod ogniem zamaskowanych bojowników. Pierwszy żołnierz został ranny i z tego tez powodu stracił przytomność i musiał zostac wyniesiony z pola walki. W międzyczasie drugi oddział ruszył przez pole z wysoka trawą w kierunku wioski. Niestety jeden z żołnierzy nadepnął na zastawioną pułapke i starcił w ten sposób życie. to wystarczyło by zmusił oddziały Campbella do wycofania się, jednak udało im się zabrać ciała kolegów ze sobą.

After Campbell's withdraw I decided to take the initiative. Most of the Afgan soldiers were dead, however in my direction moved the Talib sniper. He fired at me, but missed. In exchange my soldiers take him down. Again, after that I was overconfident and I forgot about the Talib with RPG. He fired at me, missed but the explosion hurt one of my men. That forced me to abandon the action.
Po wycofaniu się Campbella, zdecydowałem się przejąć inicjatywę. Większość Afgańczyków leżała zabita, jednak w moim kierunku podążał talibski snajper. Strzelił do mnie, jednak chybił. W odpowiedzi moi żołnierzy szybko go zdjęli. I znów poczułem się zbyt pewny siebie. Zapomniałem o Talibie uzbrojonym w RPG. Strzelił i nie trafił, jednak eksplozja raniła jednego z moich ludzi. To zmusiło mnie do przerwania misji.

Overall game finished with British minor victory. We get 140 pts versus Afgan 100 pts. We lost one men and another two get wounded for the price of killed warlord. There will be another time to kill or capture the Talib Leader.
Ogólnie gra zakończyła się minimalnym zwycięstwem Brytyjczyków. obyliśmy 140 pkt przeciw afgańskim 100 pkt. Straciliśmy jednego człowieka a dwóch innych zostało rannych, co było ceną zabicia watażki. Na pewno nadzaży się jeszcze okazja by dopaść lidera Talibów.

4. Summary. Podsumowanie.


I liked the system, very much. On the beggining it looks very difficult with so many statistic, plenty of tables etc. During the game as we get involved into, the system became simpler and simpler. Finaly we get experience that everything flows very easily. There is very good activation system during the turns. Each character is activated in a particular turn of the game  and we know exactly which turn it would be. That allows us to plan some action. On the turn when the character is activated, it can do  any three actions, so for example it can do the observation test, then aim the target, if the observation was succesfull and then fire at the target and so on. Everything is identified by calculating the possibility of succesfull action and is measure in percentages. Every character has a basic skill value to which are added or subtract the values defined by various factors such as the position of our character, whether the objective is above us, or are below, if the target is behind a cover etc. That gave us the score against which we had to roll D100. If our score is below we passed the test. So very simple. I hope that we will get another games soon and I think to look at this rules much closer as I think that they would fit me very much. By the way any of you know any good source for 28mm Modern Poles?
System mi się bardzo spodobał. Na początku wydaje się on dość skomplikowany z duzą ilością tabel, statystyką itp, jednak w trakcie gry, kiedy angazujemy się w nią coraz bardziej wszystko staje się łatwiejsze i akcja zaczyna nabierać płynności. W grze jest bardzo fajny system aktywacji. Każda postać jest aktywowana w określonej turze gry i z góry wiemy kiedy to nastąpi i dzięki temu mozemy zaplanowac nasze akcje. W turze gdy następuje aktywacja, nasza postać może wykonać trzy czynności takie jak: dokonać testu obserwacji, jeśli test okazał się zdany, wtedy wycelować w cel i doń strzelić i tak dalej. Wszystko jest określane poprzez wyliczenie prawdopodobieństwa pomyślności danej akcji i wyraża się to w procentach. Każda postać ma bazową wartość swojej cechy i w stosunku do niej i innych zewnętrznych czynników, takich jak położenie naszej postaci, czy cel znajduje się ponad nami, czy tez poniżej, czy znajduje się za jakąs osłoną itp. i daje nam to jakąś wartość przeciw której musimy rzucić K100. Jeśli nasz rzut będzie poniżej uzyskanej wartości, test uważa się za zdany. Więc jest to bardzo proste. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli następną grę z tymi zasadami, którym muszę się przyjrzeć zdecydowanie blizej, bo być może znalazłem coś właśnie dla siebie. A tak przy okazji, to zna ktoś z Was dobre źródło figurek współczesnych Polaków w skali 28mm?

5. Links. Linki.


Campbell:

Michael:

Flickr:

wtorek, 19 lipca 2016

CLAYMORE 2016 - Invitation. CLAYMORE 2016 - Zaproszenie.

Hello!
It is that time of the year, when our annual club show is comming. If you are going to be in Edinburgh on Saturday, 6th of August 2016, why not visit Claymore?
Witam!
To już ten czas, kiedy zbliża się konwent organizowany przez nasz klub. Jeśli więc będziesz w Edynburgu w Sobotę, 6 sierpnia 2016, czemu nie odwiedziłbyś Claymore?


More informations:
Więcej informacji:

http://seswc.co.uk/index.php/category/claymore/

I hope to see you there!
Do zobaczenia!

niedziela, 17 lipca 2016

Cod Wars. Wojny dorszowe.

This time, something different and something much more modern and closer to our times. Angus invited us to play the Cod Wars game. For those who don't know what the Cod Wars was, here is some description from Wikipedia:
For that game we used the free set of rules, very simple and very fast to play, which is caled as same as the conflict. This set is available for download from that page:


Tym razem, coś zupełnie innego i trochę bardziej bliższemu teraźniejszości. Angus zaprosił nas by rozegrac grę z czasów wojen dorszowych. Dla tych, którzy słyszą o tym po raz pierwszy, mała notka z Wikipedii:
Do gry użyliśmy bezpłatnych zasad, bardzo prostych i bardzo szybkich w grze, które nazywają się Cod Wars. Można je sobie ściągnąć pod tym linkiem:

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.


BRITISH/BRYTYJCZYCY

HMS Falmouth (Michel Charge)

HMS Scylla (Peter)


MV St. Giles (Peter)

MV William Wilberforce (Angus Konstam)

MV Port Vale (Michel Charge)


ICELANDERS/ISLANDCZYCY

ICGV Ægir (Donald Adamson)

ICGV Tyr (Bartek Żynda)

2. The game. Gra.


Royal Navy together with fishermen started the game in the middle of the table and Icelanders enter the table on the edges. This game was very different from all others games we had. This time the most important was good planning with a little bit of luck. Our ships enter the table on full speed. British were continued fishing and Navy ships started moving towards us to stop us before we cut the nets. However as we both have been on full speed, it was hard to stop us. Donald as the first was able to cut british nets, but he failed two times, first against St. Giles and then against Port Vale.
Royal Navy i rybacy zaczęli grę na środku stołu, natomiast Islandczycy wchodzili do gry z krawędzi stołu. Ta gra była zdecydowanie inna, niż wszystkie dotychczas. tym razem bardzo wazne było dobre planowanie z odrobiną szcześcia. Nasze okręty wpłyneły na stół ne pełnej prędkości. Brytyjczycy kontynułowali połów a okręty wojenne ruszyły w naszym kierunku by przeciwdziałać naszym próbom zrywania sieci. Ze względu na to, że płynęliśmy na pełnej prędkości, było to prawie niemożliwe by nas powstrzymać. Donald jako pierwszy miał szansę by przeciąć sieci, jednak jego dwie próby skończyły się fiaskiem, wpierw przeciw St. Giles i druga przeciw Port Vale.

The whole attention was put against Donald and the British players forgot about my ship. I tried to keep myself away of the rest of the ships and kept high speed of 20 knots (for the whole game I only once down my speed to 17 knots). Being away and with high speed, it allowed me to enter the action in the most unexpected moments during the game. I used it twice, and in both moments it finished with succesfull actions. First I cut the nets of Port Vale and then the nets of William Wilberforce.
Cała uwaga graczy brytyjskich była skupiona na Donaldzie i nasi przeciwnicy zapomnieli o mnie. Starałem się trzymać na dystans do reszty i przy okazji utrzymywać wysoką prędkość 20 węzłów (podczas całej gry, chyba tylko raz zszedłem do prędkości 17 węzłów). Będąc z dala od innych i utrzymując dużą prędkość mogłem niespodziewanie włanczać się do akcji. Zrobiłem to dwukrotnie i za każdym razem odnoszac sukces. Wpierw przeciąłem sieci Port Vale a następnie zerwałem sieci William Wilberforce.

During the second action Donald rammed the William Wilberforce, that helped me to again move away from our opponents. Unlucky for Donald he was several times rammed and finally forced to withdraw. I tried my luck for the third time, but this time I failed and St. Giles stayed with her nets. For every turn, British gets one point for fishing if their nets were down for every fishing ship, every time when we cut their nets, British gets -10 points. British gets 10 points every time they forced Icelandic ship to withdraw. To win the game they had to gain at least 30 points (it was 20 turns). After my last failed action I calculated, that if I will stay away of them, British will never won the game, as they would get maximum of 24 points, so I decided to move the other end of the table. I know it is gamey decision, but it gave us victory! Huh!
Podczas drugiej akcji Donald staranował William Wilberforce, to pomogło mi znów oderwać się od reszty przeciwników. Na nieszczęście dla Donalda, został kilkakrotnie staranowany i ostatecznie zmuszony do odwrotu. Spróbowałem wtedy mojego szczęścia po raz trzeci, jednak tym razem nie udało mi się przeciąć sieci St. Giles. Za każdą turę Brytyjczycy otrzymywali jeden punkt, jeśli ich sieci były w wodzie (za każdy statek jeden punkt). Jeśli zerwaliśmy sieci, Brytyjczycy otrzymywali -10 punktów, za każdy islandzki okręt zmuszony do wycofania się, brytyjczycy dostawali 10 punktów. By wygrać grę musieli pod koniec gry mieć minimum 30 punktów (20 tur gry). Po mojej ostatniej nieudanej akcji, obliczyłem, że do końca gry Brytyjczykom uda się jedynie zdobyć 24 punkty, jeśli będę się trzymał od nich z daleka, więc ruszyłem na drugi koniec stołu. Wiem, ze to trochę nie fair, ale dzięki temu wygraliśmy! Huh!

3. Links and others relations. Linki i relacje innych.


Angus:

Flickr:

Well, I could not resist that:
No i nie mogłem się powstrzymać przed tym:

czwartek, 14 lipca 2016

Italian Wars, circa 1510. Wojny włoskie, około 1510.

Last week in our club we had another great Renaissance game prepared by Michael Schneider. This time, I believe that, we have used almost of all our toys, we have for that period. For that game we used Pike & Shotte rules.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną renesansową grę, przygotowaną przez Michaela Schneidera. Tym razem, jak mi się wydaje, użylismy prawie wszystkich figurek z naszych zbiorów, z tego okresu. Dla tej gry użylismy zasad Pike & Shotte.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Donald Adamson, Jack Glanville, Angus Konstam

1. Forces. Siły.


It is hard to tell right now about all OdBs, the game was just to big and was very differ from the initial lists given us by Michael. Anyway there was French army (Donald and myself) supported by Venetians (Angus) and Imperial army (Michael and Campbell) suported by Florence (Jack).
Trudno teraz dokładnie przedstawić wszystkie OdB, gra była po prostu zbyt duża i armie znacznie różniły się od list przekazanych nam przez Michaela. Generalnie była to armia francuska (Donald i ja) wsparta przez siły Wenecji (Angus) przeciw armii imperialnej (Michael i Campbell) wspomaganą przez siły Florencji (Jack).

2. The game. Gra.


I took control over the vanguard of the French forces. It has consisted of the light cavalry supported by light infantry. My cavalry get in action very quickly, but my infantry did not. They blocked the way for the main French forces, so they did not take part in the battle. Going back to my cavalry, they very quickly stand in front of the Imperial infantry and artillery. My cavalrymen managed to survive the initial fire and then charged on infnatry. My horses has been pushed back and then Germans decided to push their cavalry against me. My front units received the charge and met their fate, but gave protection to my other units. So now was my turn to charge on surprised German units. That was it, they hit unprepared Men-At-Arms and destroyed them, the same happend to the German light cavalry. That forced Germans to move back, however I had to, as well, to withdraw my forces, as the German Gandarmes just arrived on the table and slowly started moving towards me. I also, had to rally my units, becouse past fight was quite hard for me. That situations unchanged, remained till the end of the game.
Objąłem dowództwo awangardy sił francuskich, składających się z lekkiej kawalerii i lekkiej piechoty. Moja konnica weszła do akcji bardzo szybko, czego nie moge powiedzieć o mojej piechocie. Zblokowała ona główne siły, które przez to nie wzięły udziału w walce. Wracając do moje kawalerii, to ruszyła ona z impetem i wkrótce znalazła się naprzeciw imperialnej piechoty i artylerii. Moi kawalerzyści wytrzymali pierwszy ogień i wtedy zaszarżowali na nich. Zostali jednak odepchnięci i wtedy Niemcy zdecydowali się uderzyć swoją kawalerią na moją. Moje frontalne oddziały przyjęły szarżę, co skutkował tym, że zostały rozbite, jednak dzięki temu zapewniły ochronę moim pozostałym oddziałom. Teraz przyszła kolej na mnie by zaszarżować zaskoczone oddziały niemieckie. To było to, uderzyli nieprzygotowanych do szarzy niemieckich kopijników i zniszczyli ich, to samo stało się z lekka niemiecka kawalerią. To zmusiło Niemców do cofnięcia się, jednakże ja równiez musiałem się cofnać. Na horyzoncie pojawili sie niemieccy Gandarmes, którzy poczęli się kierować przeciw moim oddziałom. Innym powodem było uporządkowanie moich oddziałów, ponieważ zostały one mocno przetrzebione w poprzedniej walce. Ta sytuacja pozostała niezmieniona, aż do końca gry.

When I was busy the main and rearguard of both forces arrived. As I have mentioned before, my infantry blocked the infantry of the main forces but they gave the free way to our heavy cavalry. First start fighting allied forces of both sides. This time the Florentines were much better, but as usual Jack, was not able to use his advantage, as his order dice were against him. That's the reason why the Venetians did not be beaten to the end and they managed to withdraw to the initial positions.
Kiedy ja byłem zajęty walką nasze główne siły wraz z arirgardą przybyły na pole bitwy. Jak juz wspomniałem wcześniej moja piechota zablokowała piechotę sił głównych jednak utworzyły wolną drogę dla naszej ciężkiej kawalerii. Wpierw jednak starły się siły sił sprzymierzonych obu stron. Tym razem Florencja okazała się lepsza, jednak jak to się zwykle zdarza Jack'owi, jego wyniki na kościach rozkazu, były przeciw niemu. To był powód, dlaczego Wenecjanom udało się przetrwać bitwę i wycofać się na pozycje wyjściowe.

And finally the heavy cavaleries of both sides clashed together. We were expecting some decisive result, but not this time. It finished with a draw, as the whole game. Anyway it was very good game, which forced me to start to gather materials for that period and soon I will start a new army!
I w końcu starły się ciężkie kawalerie obu stron. Oczekiwaliśmy jakiegoś decydującego rezultatu, jednak nie tym razem. Skończyło się remisem, jak i cała gra. Pomimo tego, była to bardzo ciekawa rozgrywka, która spowodowała, że zacząłem zbierać matriały do tego okresu i juz wkrótce zacznę nową armię!

3. Links. Linki.


Michael:

Angus:

Campbell:

Flickr:

środa, 13 lipca 2016

Olinowanie dla okrętów Michaela. Rigging Michael's ships.

Dzisiaj coś, co powinienem skończyć już wieki temu... Cała praca zajęła mi dwa wieczory, jednak by się za to zabrać, to już zupełnie inna historia. Okrety to modele Langton Miniatures pomalowane przez Michaela Schneidera, olinowanie to moja robota. Okręty wrócą do właściciela już jutro, przy okazji wieczoru w naszym klubie.
Today something I should finish long time ago... Whole work took me only two evenings, but to start that, it was completely different story. All ships are from Langton Miniatures, painted by Michael Schneider and rigging by myself. Ships will be returned to the owner tomorrow, during the gaming evening in our club.

poniedziałek, 4 lipca 2016

Dark Age and beyond. Ciemne Wieki i coś poza tym.

Wreszcie udało mi się dokończyć moją nową armię z Ciemnych Wieków. Pomalowanie tych figurek zajęło mi najdłuższą ilość czasu, jakąkolwiek spędziłem na wykończenie jakiejkolwiek pracy. Nie potrafię wjaśnić powodów, z jakich to się stało. Zacząłem je malować w marcu i dopiero wczoraj udało mi się je dokończyć. Jak łatwo policzyć, zajęło mi to 4 miesiące... Nigdy w przeszłości nie byłem tak powolny. Jednak sa już ukończone i wkrótce postaram sie zorganizować dla nich jakaś grę.
Finaly I managed to finish my new Dark Age army. Those figures was one of the longest paintings I ever had. I can not explain why it happend. I started them in March and finally finished them yesterday. It took me about 4 months... I never been so slow before. Anyway the are finished and soon I will arrange a game for them. 

1. NORMANOWIE. NORMANS.


Pierwszymi figurkami, jakie chciałbym pokazać, jest spieszeni rycerze od Foundry, dla moich Normanów. Kupiłem ich na poprzednim Claymore:
First figures I would like to show are foot Men-at-Arms from Foundry, for my Normans. I bought them on Claymore last year:

Wykonałem też kilka figurek poległych Normanów od Conquest Games. Zawsze to jakiś ciekawy dodatek do pola bitwy.
I made few casualties figures for my Normans from Conquest Games. It is always nice addition to the battlefield. 

2. WIKINGOWIE. VIKINGS.


Zacznę wpierw od figurek pomalowanych już jakiś czas temu. To dwóch Wikingów od Gripping Beast. Tutaj musiałem przemalować podstawki, aby bardziej pasowały do reszty armii.
I will start with figures painted some time ago. Those two Vikings from Gripping Beast. I only changed the color of the base, to fit it with rest of army.

Teraz czas na ciężkozbrojnych Wikingów. Nie mam pojęcia skąd pochodzą te figurki, jakiś czas temu kupiłem całe pudełko niepomalowanych figurek od śp. Hugha Wilsona. Oto jak się prezentują:
Now it is time for heavy armoured Vikings. I have no idea where they come from. I bought them some time ago from RIP Hugh Wilson. It was box full of unpainted figures. Here's how they present themselves:

Po cięzkozbrojnych, czas na lekkozbrojnych. Byli oni częścią pudełka kupionego od Hugha, więc nie mam pojęcia kto je wyprodukował.
After heavy armoured, it is time for the lightly armoured. They come from the same box, bought from Hugh, so I don't have idea who made them.

Następni to ciężkozbrojni łucznicy. Ci z kolei to produkt Black Tree Design. Także kupieni od Hugha.
Next are the heavy armoured Vikings with bows. They are product of Black Tree Design. They also have been bought from Hugh.

Teraz zwykli łucznicy. Oni chyba są od Gripping Beast, ale nie jestem tego pewny.
Now regular Archers. They possible are from Gripping Beast, but I am not sure.

I ostatni Berserkerzy. Oczywiscie nie mam pojęcia, kto jest producentem.
And finaly the Berserkers. Of course I have no idea who produced them.

I cała armia Wikingów, gotowa do walki.
Whole viking army ready to fight.

3. I COŚ POZA TYM. AND BEYOND.


Obok Wikingów i Normanów pomalowałem jeszcze coś innego. Są to piloci od Empress Miniatures. Będą doskonałym dodatkiem do projektu Polska 1920.
In addition to the Vikings and Normans I painted something else. These are the pilots from Empress Miniatures. They will be a great addition to the Poland 1920 project.