czwartek, 25 lipca 2019

Back to the game. Powrót do gry.

The work is in progress again!

Hello! I'm back. Thank you for all your patience. The nightmare is over and all have been moved. We are finally settled and what is most important I'm back to painting too! Today a few games we had the past month and I had no time to post reports here. Of course, you will get a second report from Big Waterloo game, but I will do it in a separate post. 
Witam! Jestem z powrotem. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwe czekanie. Koszmar przeprowadzki zakończony. W końcu się urządzilismy i co najważniejsze mogę znów malować! Dziś kilka raportów z gier, które rozegraliśmy a ja nie miałem czasu na opublikowanie ich na blogu. Oczywiście będzie też drugi raport z Wielkiej Gry Waterloo, ale to w osobnym poście.

1. Sudan.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie

This time we had a small skirmish game with  Anglo-Egyptian (Peter, Alasdair and Mike) against  Mahdists forces (Michael C., Campbell and myself). After some initial successes of soldiers of Prophet, the advantage of modern rifles against spears finished with a British victory. For the game, we used The Men Who Would Be Kings rules.
Tym razem mała potyczka pomiędzy siłami anglo-egipskimi (Peter, Alasdair i Mike) przeciw siłom Mahdystów (Michael C., Campbell i ja). Po początkowych sukcesach żołnierzy Proroka, przewaga nowoczesnych karabinów przeciw włóczniom przeważyła szalę zwycięstwa na stronę brytyjską. Do gry uzylismy zasad The Men Who Would Be Kings.

Mahdists.
British.
British deployment.
Mahdist deployment.


More about this game:
Więcej o tej grze:

Campbell:

2. Olpae 426 BC.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

Athenians.
Spartans.


Our next game was Hail Caesar refight of Battle of Olpae. I took the Athenians whilst Alasdair and Mike Spartans. This time the Spartans won the game, because of my fatal dice rolling. I had 5 times double one for the break tests! Can you believe it? 
Naszą następną grą było odtworzenie bitwy pod Olpae z uzyciem zasad Hail Caesar. Ja dowodziłem Ateńczykami a Alasdair i Mike Spartanami. Tym razem wojownicy spartańscy odnieśli zwycięstwo, a to głównie dzięki moim fatalnym rzutom kostkami. 5 razy miałem rzuciłem podwójne jeden na break testy! Potraficie w to uwierzyć?More about this game:
Więcej o tej grze:

Michael:

SESWC:

3. San 1656.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

Polish cavalry regiment 1.
Polish cavalry regiment 2.
Swedish Dragoon Regiment.

Swedish Reiters Regiment.


That was the small divisional game with By Fire and Sword rules. Two Polish regiments of cavalry (Peter and Michael) had to stop two Swedish regiments (Reiters - Alasdair and Dragoons - myself), from crossing the river. With my Dragoons I managed to cross the river over the ford and secure the bridgehead. Peter after some shooting against me, moved his forces to support Michael with his troops. In a fight between Reiters and Polish cavalry under Michael, Swedish managed to win and were able to face incoming Peter's forces. The game finished with Swedish victory and it will lead to next bigger one.
Była to mała dywizyjna gra z użyciem zasad Ogniem i Mieczem. Dwa polskie regimenty jazdy (Peter i Michael) miały za zadanie zatrzymać dwa regimenty szwedzkie (Rajtarii - Alasdair i Dragonii - ja) przed przekroczeniem rzeki. Moimi dragonami udało mi się przekroczyć rzekę i utworzyć przyczółek. Peter po początkowej wymianie ognia ze mną ruszył przez rzekę by wspomóc Michaela. W walce pomięrzy rajtarami i polską kawalerią Michaela, Szwedzi okazali się lepsi i byli zdolni do stawienia oporu nadciągającemu Peterowi. Gra zakończyła się zwycięstwem Szwedzkim i będzie miała swój dalszy ciąg w nadchodzącej większej bitwie.

Swedish casualties.

Polish casualties.

More about this game:
Więcej o tej grze:

Michael:


4. Back of Beyond.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Michael Schneider, Bartek Żynda

Bolshevik reinforcements.

Bolshevik stronghold
Poles

Lithuanians

Turks


Our last game was A Set An East Ablaze. Bolsheviks (Donald) were defending the gold against Turks (Campbell), Lithuanians (Michael) and Poles (myself). At the beginning of the game formed two alliances: Lithuanians with Poles and what was the most surprising Turks and Bolsheviks. My units being most of the game in the open, suffered the biggest casualties and were unable to reach the Bolshevik stronghold. However, the other nations were still in the fight. When Turks finally started to support Bolsheviks directly they turn against them. Very sneaky, but Bolsheviks managed to save the gold for themselves and won the game.
Nasza ostatnia gra była z uzyciem zasad A Set An East Ablaze. Bolszewicy (Donald) bronili złota przeciw Turkom (Campbell), Litwinom (Michael) i Polakom (ja). Na początku gry wytworzyły się dwa alianse, pierwszy pomiędzy Litwinami i Polakami i drugi zaskakujący pomiędzy Turkami i Bolszewikami. Moje oddziały będąc przez większość czasu w otwartym polu doznały ciężkich strat i nie były w stanie zagrozić bolszewickiej placówce. Jednakże inne nacje były wciąż w grze. Kiedy Turcy zaczęli wspierać Bolszewków bezpośrednio wtedy nagle obrócili się przeciw nim. Bardzo przebiegle, ale Bolszewikom udało się ocalić złoto dla siebie i w ten sposób wygrali grę.More about this game:
Więcej o tej grze:

Michael:

Campbell (SESWC):
will be updated soon...