czwartek, 28 stycznia 2016

Practising Sharpe Practice - Indian Mutiny. Version 2.3.

Last Thursday we met at a very big game (which was played by 5 gamers together with 2 umpires). The idea was to show us the new version of Sharpe Practice, or where the rules are now. After trying the published set week before I had finally made my opinion about it.
W ostatni czwartek spotkaliśmy przy bardzo dużej grze (w której wzięło udział 5 graczy wraz z dwoma prowadzącymi). Chodziło w głównej mierze, by pokazać nam nową wersję Sharpe Practice, lub bardziej na jakim poziomie zasady znajduja się obecnie. Po spróbowaniu opublikowanych zasad tydzień wcześniej w końcu mam jakąś o nich opinię.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack Glanville, Derek Hodge
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Angus Konstam, Chris Henry


In our game the rebelled Indian forces (Campbell Hardie and myself) defended city against British forces (Angus Konstam, Ken Pearce, Chris Henry). Pregame preparations of the battlefield and the forces, the gaming cards etc. took a lot of time and our umpires forgot to set a tasks for the sides, however I am not going to blame them for this as the game was really big and it could be missed. Any way later during the game boys fixed this problem and figured the idea of saving the British observer from the town together with map with marked the positions of whole rebelled forces. During the game they save the observer, however without the map.
W naszej grze zbuntowane indyjskie siły (Campbell Hardie i ja) bronilismy miasta przeciw siłom brytyjskim (Angus Konstam, Ken Pearce, Chris Henry). Przygotowania do gry, takie jak: pole bitw siły i karty do gry zajęły dość dużo czasu i naszym prowadzącym umknęło ustalenie celów gry dla stron. Nie winiłbym ich jednak za to, ze względu na fakt że gra była naprawdę bardzo duża. Zresztą w trakcie gry panowie rozwiązali ten problem i wymyślili brytyjskiego obserwatora, posiadającego mapę z zaznaczonymi pozycjami rebelinatów, którego należało uwolnić z miasta. W czasie gry obserwatora udało się uratować, jednak bez mapy.

What happened during the game? British forces moved close to the town, took defending positions on the outskirts of the town and there waited for the Indian forces. Meanwhile Indians moved to the borders of the town and prepared for the assault. Unfortunately for them they met heavy fire of regular British forces and had to withdraw (at least some of them). That allowed some British forces to enter the town, where they get under the fire from the Indians and this forced to withdraw from the town. That pretty much finished the game with the draw, as the British did not decided to enter the town and Indians were not able to move out of the town to destroy the invaders.
Co zdarzyło się podczas gry? Brytyjskie oddziały zbliżyły się do miasta, zajęły obronne pozycje na jego krańcach, gdzie oczekiwały na siły indyjskie. W międzyczasie oddziały indyjskie ruszyły do granic miasta i przygotowały się do uderzenia. Niestety dla nich, spotkały sie tu z silnym ogniem regularnych oddziałów brytyjskich i musiały się wycofać (przyzęść z nich). To pozwoliło części oddziałom brytyjskim wejść do miasta, jednak tu znaleźli się pod ostrzałem odziałów indyjskich i to zmusiło ich do wycofania się.  To w głównej mierze zakończyło grę remisem, ponieważ Brytyjczycy nie zdecydowali się wejść do miasta a siły indyjskie nie mogły wyjść z miasta by zniszczyć najeźdźców.

Now is the time to compare both sets of rules. First of all I am not big enthusiast of the card driven games, especially when during the game every unit or officer have their own card when they can be activated. Specially I don't like when together with it comes "the end of turn", "tea time" or whatever we called this cards. This usually lead to situation when the unit stuck on the battlefield in unnatural way. Here the system trying to solve the problem by special cards, which can be used any time during the game for any of the units (not officers, which excluded bigger formations created during the game). Despite of that, during the game we had, in my opinion very strange situation, which not supposed to happend. My mob in the open get under the heavy fire from the British forces. Becouse of that fire I lost the officer who commanded that mob. According the rules it cannot react different than on card, but in my opinion it should in that moment withdraw to the closest cover (if it hasn't been activated during that turn yet), but they did not. However from other reports and my experience I know that kind of situation happend in similar systems. From other things changed from the oryginal version, the ranges for whole weapons are the same, however the hit modificators are different for thedifferent kind of weapons. That is actually very good solution, as it simplify the game, however that not met the understanding from some part of the gamers. Rest of the rules remain untached or the differences are not very big.
Teraz czas na porównanie obu zasad. Po pierwsze nie jestem zbyt wielkim entuzjastom gier, gdzie jednostki, bądź oficerów uaktywnia się tylko na ich własne kar. Specjalnie gdy razemartami dochodzą karty typu "koniec tury", "tea time" lub jakkolwiek inaczej byśmy je nazwali. To oczywiście prowadzi do sytuacji gdzie niektóre oddziały moga utknąć na polu bitwy w nienaturalny sposób. Tutaj system próbuje sobie poradzić poprzez specjalne karty, które można użyć do aktywacji pojedynczych oddziałów (jednak nie oficerów, co wyklucza aktywację większych formacji stworzonych w trakcie gry). Pomimo jednak tego, w trakcie gry mieliśmy dziwną sytuację, która moim zdaniem nie powinna się zdarzyć. Mój tłum dostał sie pod ciężki ogień reguralnej piechoty brytyjskiej, w winiku którego zginął oficer dowodzący tym tłumem. Zgodnie z zasadami straciłem kontolę nad tym tłumem, ponieważ mógł on byc aktywowany jedynie na kartę, lecz w mojej opinii w takiej sytuacji powinien on bez względu na kartę wycofać się za najbliższą osłonę (jeśli oczywiście w tej turze nie był on jeszcze aktywowany).  Jednakże z własnego doświadczenia, jak i opisów gier innych graczy, wiem, ze taka sytuacja jest dość powszechna w podobnych systemach. Z innych zmian warto wspomnieć ujednolicenie zasięgów dla wszystkich broni, jednakże modyfikatory do trafienia wciąż sa różne. Według mnie to jest akurat dobre rozwiązanie, które znacznie upraszcza grę, jednak cześci graczy się ona nie spodobała. Reszta zasad pozostaje niezmienna lub została zmieniona w sposób nieznaczny.

Summarize, the system will be good if only the way the units are activated will be changed. I would suggest something like the Chain of Command way. If the card system must remain and I think it will, I suggest change the ending turn procedures. For example, all units who suffered casualties need to take morale test or something like this and if failed need to withdraw or etc. I know that guys from Too Fat Lardies will figure it something out, as they always do. 
Podsumowując, system będzie naprawdę dobry, jeśli zmieni się sposób aktywacji. Ja sugerowałbym pójście w kierunku czegoś na kształt Chain of Command. Jeśli jednak system karciany musi pozostać, a wydaje się że musi, to sugerowałbym zmianę procedur końca tury. Na przykład zmuszenie wszystkich jednostek, które poniosły jakieś straty do czegoś w rodzaju testu morale i jeśli by go nie zdały wtedy do wycofania się lub do czegoś w tym rodzaju. Wiem, że tam w Too Fat Lardies jakoś ten problem rozwiążą.

Some links:
Kilka linków:

Some pictures from the game on our club's facebook page (by Campbell):
Kilka zdjęć na profilu facebookowym naszego klubu (napisane przez Campbella):

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

czwartek, 21 stycznia 2016

Practising Sharpe Practice - Indian Mutiny.

Again our club is taking its role in testing new version of the rules from Too Fat Lardies, which is new version of the Sharpe Practice rules. Most of the wargamers know what it is, for those who don't, it is Napoleonic skirmish, however it could be suitable for everything from the 1800s till middle of the 1900s. Now gentelmen from TFL working on version 3 of the rules. I have been told that now they have something like 2.3 version. Seriously I have never try them before and I have been invited for the tests. So to have any opinion about this, I had to try the version 2 rules, before I try something new. The opportunity was great as Chris Henry together with Angus Konstam bring their Indian Mutiny collections and offered us a game.
Nasz klub znów bierze udział w testach nowej wersji zasad pochodzących od Too Fat Lardies, a chodzi tu o nową wersję zasad Sharpe Practice. Większość wargamerów zna te zasady, tym komu są one jeszcze obce, jest to napoleoński skirmish, jednak nadaje się znakomicie do każdego konfliktu dziejącego się od początku XVIII do pierwszej połowy XIX wieku. Teraz panowie z TFL pracują nad trzecią wersją tychże zasad. Obecny stan prac, jak mi powiedziano to wersja 2.3. Tak prawdę powiedziawszy nie miałem jeszcze okazji sprawdzić tych zasad a zostałem zaproszony do testów nowej gry. Więc by mieć o nich jakąkolwiek opinię, musiałem wpierw sprawdzić wersję drugą zasad. Okazja do tego była wyśmienita, jako że Chris Henry razem z Angusem Konstamem, zaprosili nas do wzięcia udziału w grze z ich kolekcjami do Rebelii Sipajów.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Angus Konstam, Chris Henry

In our game the British forces (Chris together with Campbell) had to size the town, defended by rebellious Indians (myself and our new club member, but I forgot his name...) and save some British civilians trapped in the town. This time Indians managed to stop Brits from getting into the town, mostly because of the suicidal Indian cavalry charges and accurate artillery firing.
W naszej grze siły brytyjskie (Chris razem z Campbellem) mieli za zadanie zdobycie miasta bronionego przez indyjskich buntowników (ja razem z naszym nowym klubowym kolegą, którego niestety imienia zapomniałem...) i uwolnienia uwięzionych tam brytyjskich obywateli. Tym razem siłom indyjskim udało się zatrzymać Brytyjczyków, głównie dzięki samobójczym szarżom ich kawalerii, jak i bardzo celnemu ogniowi ich artylerii.

Here are some pictures from the game. Today we will be testing the new version of the game and then I will tell you what am I thinking about it.
Teraz kilka zdjęć z gry. Dzisiaj sprawdzimy nową wersję tej gry i wtedy napiszę Wam co o tym sądzę.

Some links:
Kilka linków:

Gallery on Facebook:
Galeria na Facebooku:

Gallery on Flickr:
Galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157663209480440

wtorek, 12 stycznia 2016

2015/2016

Finally I got some time to summarize past year and to make some plans for this year. However before I will write anything, take a minute to read what I was planning to do during past year:
W końcu udało mi się znaleźć trochę czasu by podsumować poprzedni rok, jak i dokonać kilku planów na rok bieżący. Jednak zanim do tego przejdę, chciałbym abyście poświęcili minutkę i przeczytali co planowałem w poprzednim roku zrobić:


What happened during past year:
Co wydarzyło się w poprzednim roku:

1. Blog.


During 2015 I published 103 posts (96 in 2014). My blog was visited 51 325 times (47 653 in 2014), thanks that I have moved beyond the magical number of 100K visits. I have finished the year with 86 followers (76 in 2014).
Podczas 2015 roku opublikowałem 103 postów (96 w 2014). Mój blog został odwiedzony 51 325 razy (47 653 w 2014), dzięki czemu udało mi się przekroczyć magiczną liczbę 100 tysięcy odwiedzin. Rok zakończyłem z 86 osobami (76 w 2014), które zapisały się by śledzić mojego bloga.

I would not achieved that without you and without you this blog wouldn't be exist. I hope that you will visit again my blog in 2016. Here is the list of 10 countries with the higgest number of visits:
Nie osiągnąlbym tego bez Was, jak i bez Was ten blog by nie istniał. Mam nadzieję, że w 2016 roku znów do mnie zawitacie. Oto lista 10 krajów z największą ilością odwiedzin:

10. Turkey/Turcja. Ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz!
9. India/Indie. आने के लिए धन्यवाद!
8. Belarus/Białoruś. Дзякуем Вам за наведванне!
7. Germany/Niemcy. Danke für Ihren Besuch!
6. Ukraine/Ukraina. Дякуємо Вам за відвідування!
5. France/Francja. Merci de votre visite!
4. Russia/Rosja. Спасибо за посещение!
3. United Kingdom/Wielka Brytania. Thank you for your visits!
2. United States/Stany Zjednoczone. Thank you for your visits!
1. Poland/Polska. Dziękuję Wam za wizyty!

2. Figures and models. Figurki i modele.


Here was very busy. Together I have painted 448 pieces (434 last year). There are:
Tutaj też było dużo pracy. Razem pomalowałem 448 elementów (434 w roku poprzednim). Są to:

terrains/tereny: 1
15mm: 60 mounted/konnicy
20mm: 147 foot/piechoty, 15 artillery/artylerii, 56 vehicles/pojazdów
28mm: 125 foot/piechoty, 30 mounted/kawalerii, 3 artillery/artylerii, 11 vehicles/pojazdów.

This time none of my models took part in any painting competitions. 
Tym razem zaden z moich modeli nie wziął udziału w konkursie malarskim.


3. Games. Gry.


The biggest part of my blog. This year I have played 70 games (53 in 2014). I have umpired 4 games and 18 times we have used my models. We had 52 games in 28mm, 5 games in 20mm, 4 games in 15mm and 1 air and 8 naval games. For our games, we used 23 rules. The most popular last year were: Bolt Action (10 games), Black Powder (8 games), Pike and Shotte, Galleys Guns and Glory (5 games), Rapid Fire, Hail Cesar, Legends of the West, Setting the East Ablaze (4 games) By Fire and Sword, Chain of Command (3 games). From those 70 games, I won 32 games and had 13 draws.
Największa cześć mojego bloga. W tym roku rozegrałem 70 gier (53 w 2014). Prowadziłem 4 gry i do 18 z nich użyłem moich modeli. Rozegraliśmy 52 gry w skali 28mm, 5 gier w skali 20mm, 4 gry w 15mm i 1 lotniczą i 8 morskich gier. Do tego użyliśmy 23 zasad. Najpopularniejszymi były: Bolt Action (10 gier), Black Powder (8 gier), Pike and Shotte, Galleys Guns and Glory (5 gier), Rapid Fire, Hail Cesar, Legends of the West, Setting the East Ablaze (4 gry) Ogniem i Mieczem, Chain of Command (3 gry). Z tych 70 gier, wygrałem 32 i 13 razy zremisowałem.


4. Events and visits. Wydarzenia i wizyty.


Here was busy too. I have visited Salute for my third time (I still did not publish all photos from that show), took part in Claymore and Deep Fried Lard also took part in both AB1 weekend games. 
Tu też działo się dużo. Odwiedziłem po raz trzeci Salute (cały czas nie opublikowałem jeszcze wszystkich zdjeć z tego show), wziąłem tez udział w Claymore, Deep Fried Lard oraz w obu weekendowych grach grupy AB1.

That everything was in 2015, now time for plans for 2016.
To wszystko było w 2015, teraz czas na plany na 2016 rok.

5. Blog.


Here I will continue, what I did last year. Many game reports, reports from the shows and events, and my painting jobs. I am finally going to do something with my scenarios for Poland 1944. Most of them are ready to be published, they just need the last touch. Possible I will create something similar for Poland 1939 too.
Tutaj będę kontynuował to, co robiłem w poprzednich latach. Dużo raportów z rozegranych gier, relacje z show i wydarzeń, moje prace malarskie. W końcu tez mam zamiar zrobić coś ze scenariuszami do Polski 1944. większość z nich jest w zasadzie gotowa, jednak potrzebują jeszcze kilku ostatnich szlifów. Coś podobnego mam zamiar zrobić dla Polski 1939.

I am thing about something special for September this year because I will be celebrating 5 years of my blog!
Myśle też o czymś szczególnym na wrzesień, ponieważ wtedy mój blog będzie obchodził swoje pierwsze 5 lat!

6. Models. Modele.


Here is the list of what I will do, during 2016:
Tutaj lista, czym będę się zajmował w 2016 roku:

1. Poles and Swedes for By Fire and Sword (January). Polacy i Szwedzi do Ogniem i Mieczem (styczeń)
2. Vikings and Normans in 28mm (February). Wikingowie i Normanowie w 28mm.
3. Polish vehicles for 1939 (March). Polskie pojazdy na 1939 rok (marzec).
4. Polish infantry for 1939 (April). Polska piechota na 1939 rok (kwiecień).
5. German infantry for 1939 (May). Niemiecka piechota na 1939 rok (maj).
6. Soviets for 1944 (June). Sowieci na 1944 (czerwiec).
7. Germans for 1944 (July - September). Niemcy na 1944 (lipiec - wrzesień).
8. Polish Home Army for 1944 (October). Armia Krajowa na 1944 (październik).

I am not planning anything for November and December, as I am very busy at work at that time of the year and do not have much time for painting.
Nie planuje nic na listopad i grudzień, dltego że w tym okresie jestem bardziej zajęty w pracy i nie mam zbyt dużo czasu na malowanie.

7. Events. Wydarzenia.


This is the hardest part of the next year. I have much less time to spend in 2016 so there will be much less. This year I will not visit London and I am not sure if I will take part during Claymore (50% chance I will be there), that's because of our holiday plans. However I am going to visit Scottish Battlefields Wargame Show (20th February in Prestonpans, UK), Carronade (7th May, Falkirk, UK), and Deep Fried Lard (18th June, Musselburgh, UK). I will attend both AB1 weekends (however, I know now, that I will be able only for Saturday in March, hope I will make the whole weekend in October). However, everything here could be changed...
To będzie najcięższa rzecz w przyszłym roku. Mam zdecydowanie mniej czasu, który moge przeznaczyć na wizyty w 2016 roku. W tym roku nie odwiedzę Londynu, jak też nie wiem, czy wezmę udział w Claymore (szanse na to są na jakies 50%), to wszystko ze względu na plany wakacyjne. Jednak mam zamiar wziąć udział w Scottish Battlefields Wargame Show (20 luty, Prestopans,UK), Carronade (7 maj, Falkirk, UK), Deep Fried Lard (18 czerwiec, Musselburgh, UK). Wezmę tez udział w obu weekendach AB1 (jednak juz wiem, ze w marcu będe mógł uczestniczyć w sobotniej grze, mam nadzieję, ze uda mi się spędzić tam cały weekend w październiku). Jednak to wszystko może się jeszcze zmienić...

8. Games. Gry.


Here will be the same as last year. Hope to get at least 50 games during 2016. Two campaigns in progress: AWI and Caen (however we hadn't gamed there for a long time). I am thinking now about the new campaign too, but no details yet.
Tutaj raczej bez zmian. Mam nadzieję rozegrac przynajmniej 50 gier w ciągu 2016 roku. Dwie kampanie w toku: Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych i Caen (chociaż tej nie rozgrywalismy już od bardzo dawna). Sam myślę o nowej kampanii, jednak na razie bez szczegółów.

niedziela, 3 stycznia 2016

Nowe modele: listopad i grudzień 2015. New models: November and December 2015.

Zanim przejdę do podsumowań poprzedniego roku, jak i planów na rok bieżący, wpierw musze Wam pokazać moje ostatnie nabytki w mojej kolekcji. Te dwa ostatnie miesiące są takimi, gdzie większość czasu spędzam w pracy, więc nie było czasu na pochwalenie się nimi wcześniej (zamiast tego wolałem zrelacjonować Wam rozegrane gry). Pomimo jednak tego, że czasu na hobby nie miałem zbyt wiele, moja kolekcja znacznie wzrosła. Oto co w tym okresie dodałem:
Before I will move on to summarize the previous year and to the plans for the following year, first I have to show you my latest acquisitions in my collection. Last two months were very busy at my work, so I haven't got any opportunity to show you any of them (instead of this I preferred to show you recently played games). Despite of that, that I did not have to much time for hobby, my collection increased. Here's what I added at that time:

1. Flaga dla moich Normanów. Banner for my Normans.


Podczas transportowania moich Normanów, ułamałem jednemu z moich rycerzy włócznię. Aby przykryć i wzmocnić zniszczony element, przykryłem go flagą z zestawu Conquest Games.
When transporting my Normans, I broke one of my knight's spears. To cover it and to strengthen the broken part, I have used one of the banners from Conquest Games set.

2. Niemieckie czołgi i samochody do Polska 1939. German tanks and cars to Poland 1939.


PzKpfw III Aufs. E - First to Fight:


PzKpfw II Aufs. D - First to Fight:


Krupp-Protze - Caesar Miniatures (fig. Hasegawa)
Kfz. 14 - First to Fight
Sd.Kfz. 232 (6-Rad) - Italeri (pomalowany przez/painted by Dougie Trail)
PzKpfw 38(t) - Plastic Soldier Company


German Panzerwaffe na 1939 prezentuje się teraz tak:
German Panzerwaffe for 1939 now it looks like this:

3. Pierwsza Dywizja Pancerna w 28mm. First Armoured Division in 28mm.

Zestaw inżynieryjny od Warlord Games:
Engineers from Warlord Games.


Maxim MG team - Warlord Games


Jeep - Warlord Games (w kolorach 10 Kompanii Saperów/in collors of 10th Engineer Company)


M9 Halftracks - Blitzkrieg Miniatures (w kolorach 10 Pułku Dragonów/in collors of 10th Dragoons)

4. Polska 1944. Poland 1944.


Niemieckie pojazdy (malowane przez Dougie Trail). German vehicles (painted by Dougie Trail).

Jpz IV - Italeri
SdKfz 251/1 - Britannia Miniatures (oba/both)

Berlingowcy. Berling's Army boys. - Strelets


Zabici Sowieci. Died Soviets - Britannia Miniatures