piątek, 29 listopada 2019

Junta!

Last Thursday we had our AGM, so less time for gaming. Traditionally we do something that day, which could be set up quickly. The board game is great for that occasion. In one voice we decided to sit again for Junta.
W ostatni czwartek mieliśmy swoje doroczne spotkanie sprawozdawcze w klubie, więc mniej czasu na grę. Tradycyjnie na ten dzień wybieramy coś co może być rozstawione bardzo szybko. Planszówka jest najlepszą na ta okazję. Jednogłośnie zdecydowaliśmy się na Junta.

In our game, I was elected as the first president. Managed to keep the position for the three turns, then was overthrown by the coup, initiated by Mike. After that Alasdair become a president and he kept the position for two turns and then was overthrown by a coup started by Peter, who took the position of president after that. Finally, game was won by Mike, who collected the biggest amount of money. The absolute star of the game was Michael, who gets assassinated three times!
W naszej grze zostałem pierwszym prezydentem. Udało mi się utrzymać urząd przez trzy tury, wtedy zostałem obalony przez przewrót, zainicjowany przez Mike'a. Po tym prezydentem został Alasdair, który utrzymał pozycję przez dwie tury. Obalony został przez przewrót zainicjowany przez Petera, po którym to on został prezydentem. Gra została wygrana przez Mike'a, który zebrał najwięcej pieniędzy. Absolutną gwiazdą tej gry był Michael, który został zamordowany aż trzy razy! 


środa, 27 listopada 2019

Big Sunday English Civil War.

Last Sunday we had a big ECW game, organised by Peter. We used the For the King and Parliament rules.
W ostatnia niedzielę mieliśmy dużą grę z angielskiej wojny domowej, organizowanej przez Petera. Do gry użyliśmy zasad For the King and Parliament.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Peter Mearns, Campbell Hardie, Donald Adamson, Chris, Jack Glanville1. Forces. Siły.ROYALISTS/ROJALIŚCI
(Peter, Alasdair, Chris, Michael, Bartek)

MAIN FORCES:


1st Infantry Batalia
2nd Infantry Batalia
3rd Infantry Batalia
4th Infantry Batalia
5th Infantry Batalia
1st Cavalry Batalia
2nd Cavalry Batalia
REINFORCEMENTS:
6th Infantry Batalia


2 x Pike and Shotte Infantry
1 x Gun

2 x Pike and Shotte Infantry
1 x Gun

3 x Pike and Shotte Infantry

3 x Pike and Shotte Infantry

2 x Pike and Shotte Infantry

3 x 'Swedish' Cavalry
1 x Dragoons

3 x 'Swedish' Cavalry

3rd Cavalry Batalia
3 x 'Swedish' Cavalry
1 x Dragoons

4th Cavalry Batalia
3 x 'Swedish' Cavalry


2 x Pike and Shotte Infantry

PARLIAMENTARIANS/PARLAMENTARZYŚCI
(Campbell, Mike, Jack, Donald, Nick)

MAIN FORCES:

1st Infantry Batalia
2 x Pike and Shotte Infantry
1 x Gun

2nd Infantry Batalia
2 x Pike and Shotte Infantry
1 x Gun

3rd Infantry Batalia
3 x Pike and Shotte Infantry

4th Infantry Batalia
3 x Pike and Shotte Infantry

5th Infantry Batalia
2 x Pike and Shotte Infantry

1st Cavalry Batalia
3 x 'Swedish' Cavalry

2nd Cavalry Batalia
4 x 'Swedish' Cavalry

3rd Cavalry Batalia
3 x 'Swedish' Cavalry

4th Cavalry Batalia
2 x Scottish Cavalry with lances
2 x Scottish 'Dutch" Cavalry

REINFORCEMENTS:

6th Infantry Batalia
2 x Pike and Shotte Infantry

2. The game. Gra.


I will start on my side.  After getting a lesson in our last game I decided to be much more cautious this time. Together with Michael, we were going to allow our opponents (Jack and Mike) to move close to our gun, fire at them, disorganise them and then charge with my cavalry. That was the plan. Unfortunately, our gun wasn't very effective, so we finished with a bunch of charges and cavalry melees. This time Parlamentrian were much better, especially the Scottish regiments. After some heavy fights, Scottish cavalry made a massive gap and was ready to attack Michaels flank...
Zacznę od mojej strony. Po ostatniej lekcji udzielonej mi w naszej ostatniej grze, postanowiłem byc bardziej ostrożnym. Razem z Michaelem zamierzaliśmy pozwolić naszym przeciwnikom (Jack i Mike) zbliżyć się do naszych dział, ostrzelać ich, zdezorganizować i wtedy natrzeć nań moją kawalerią. Taki był plan. Niestety nasze działo okazało się być mało skuteczne i nasze starcie przerodziło się w kilka osobnych szarż i walk kawaleryjskich. Tym razem Parlamentarzyści byli lepsi, a w szczególności szkockie pułki. Po ciężkich walkach, szkocka kawaleria utworzyła wyrwę w obronie i była gotowa zaatakować Michaela z flanki...Fightings on our other flank looked exactly like our last game. This time Royalists Cavalry evaporated very quickly, however, the Parliamentarians were unable to use that advantage, as their forces were also shattered. Both reinforcements enter the table on that side. However without any outcome for the game. In the centre, both sides had a stalemate and it looked like our game will be very long...
Walki na naszej drugiej flance, wyglądały dokładnie tak samo jak podczas naszej ostatniej gry. Tym razem kawaleria Rojalistów wyparowała szybko, jednak Parlamentarzyści nie byli wykorzystać tej przewagi, ponieważ ich siły tu były mocno nadwyrężone. Oba uzupełnienia weszły do walki po tej właśnie stronie. Jednakże bez wyniku na naszą grę. W centrum obie strony uzyskały sytuację patową i wyglądało, że nasza gra będzie trwała dłuższą chwilę...Sadly, one of our main commanders, Prince Rupert was accidentally wounded and had to be removed from the battlefield. That cost us a big piece of our morale. Since that moment, every our lost bring us to the end very closely. Finally, we broke.  This time the Parliamentarians were victorious. Anyway, it was a great game.
Niestety, jeden z naszych głównych dowódców, książe Rupert został przypadkowo ranny i musiał być zniesiony z pola walki. To kosztowało nas dużą część naszego morale. Od tego momentu, każda nasza strata przybliżała nas do końca. Ostatecznie, zostaliśmy złamani. Tym razem Parlamentarianie byli zwycięzcy. Pomimo tego, była to kolejna wspaniała gra.3. Links. Linki.


Michael:
to be updated soon...

Campbell (SESWC):
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/2561092843928673

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157711966106178
piątek, 22 listopada 2019

Very British Civil War - VIP Royal Mail post box.

Some time ago, Alasdair showed me his collection of British buildings. He said, that he is able to set a little town with those. He also owns a collection of VBCW figures and asked if I'm willing to play it. My answer was yes, of course. For our game, I choose the first version of Bolt Action, to make a game easy to play.
Jakiś czas temu Alasdair pokazał mi swoją kolekcję brytyjskich budynków. Powiedział mi, że jest w stanie z tego zbudować małe miasto. Jest również w posiadaniu kolekcji figurek do VBCW i zapytał się mnie czy nie miałbym ochoty  zagrać nimi. Oczywiście się zgodziłem. Do naszej gry wybrałem Bolt Action, wersję pierwszą, aby łatwiej się nam grało.SCENARIO / SCENARIUSZ: Scenario 5: Top Secret, from rule book.
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Alasdair Watson, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI i MODELE: Alasdair Watson


1. Forces. Siły.

ROYALISTS & FASCISTS / ROJALIŚCI i FASZYŚCI
(Bartek)

Capitain

1st Army Squad (NCO with SMG, LMG team, 5 rifles)
2nd Army Squad (NCO with a rifle, 9 rifles)
Fascist Squad (NCO with SMG, LMG team, 5 rifles)
Police Squad (NCO with SMG, 8 rifles)

HMG team
Tetrarch Light tank (3inch HE gun)COMMUNISTS / KOMUNIŚCI
(Alasdair)

Commissar

3 x Red Squad (NCO with SMG, LMG team, 3 rifles)

HMG team
ATR team
2 x Rolls Royce AC (LMG & ATR)


3. The game. Gra.


We diced for our scenario and we got Top Secret scenario to play. As the objective, we put Royal Mail post box. I decided to attack in three groups. The Fascist Squad and 1st Army put the positions in the buildings on my left, the second group (2nd Army and Police) moved on my right. My Captain, the tank and HMG in the centre. Alasdair decided to put most of his troops on his right (2 infantry squads and armoured car), in the centre he had his Commissar, HMG and ATR and on his left armoured car and infantry squad on the church tower.
Wylosowaliśmy scenariusz Top Secret. Jako cel gry wybraliśmy skrzynkę pocztową Royal Mail. Zdecydowałem się atakować w trzech grupach. Drużyny faszystów i pierwsza armii zajęła pozycje w budynkach po mojej lewej stronie, druga grupa (druga drużyna armii i policjanci) ruszyła na mojej prawej. Kapitan, czołg i ckm w centrum. Alasdair większość swoich oddziałów rzucił po swojej prawej (dwie drużyny piechoty i samochód pancerny), w centrum miał Komisarza, ckm i karabin ppanc., oraz na swojej lewej samochód pancerny i drużynę piechoty na wieży kościoła. In the centre, both forces put their positions at the ends of the street. I managed with my tank gun destroy Alasdair's HMG, but in return, he destroyed my tank with his ATR. To get the mailbox I had to figured something better and I had a plan in my head!
W centrum, obie strony zajęły pozycje na końcach ulicy. Moim czołgiem udało mi się zniszczyć ckm Alasdaira, ale on w odpowiedzi zniszczył mi go swoim karabinem ppanc. By zdobyć skrzynkę pocztową potrzebowałem czegoś lepszego i miałem w głowie już plan!First some sabotage on my left. Alasdair managed to push one of his squads through the buildings and he got on my back. Unfortunately, for him, he moved his troops, just in front of the building where were hiding my Fascists. Quick melee and Alasdair lost his unit. In the meantime, he moved his armoured car through the lane but was successfully pinned by the accurate fire of my soldiers and Fascists. Finally, I pushed my army squad against his Armoured Car but he decided to withdraw. In the next turn, my soldiers attacked the house where Commissar was hiding and managed to kill him. After they took positions in the second line of buildings, they started to fire at Alasdair last unit of infantry and also managed to pin it down. My left was secured so I was ready to execute my plan.
Wpierw dywersja na mojej lewej flance. Alasdairowi udało się przerzucić jeden z jego oddziałów przez budynki i znaleźć się na moich tyłach. Niestety dla niego, znalazł się też naprzeciw budynku, gdzie byli ukryci moi faszyści. Szybka walka wręcz i Alasdair stracił swój oddział. W międzyczasie swoim samochodem pancernym ruszył wewnętrzną drogą, jednak został zatrzymany celnym ogniem moich żołnierzy i faszystów. W końcu oddział wojska ruszył przeciw samochodowi, jednak ten udało się wycofać. W następnej turze ci sami żołnierze zaatakowali budynek, gdzie przebywał Komisarz i zabili go. Po tym zajęli budynek w drugiej linii, gdzie spinowali ostatni oddział piechoty Alasdaira. Lewa flanka została zabezpieczone, można więc było wykonać mój plan.On my right, I had two units. Soldiers and Policemen. Soldiers, hidden behind the wall, successfully pinned the unit on the church tower and managed to keep the busy second armoured car. What Alasdair missed was the Police squad. I slowly moved it through backyards and when my left flank was finally secured I run away on the main street, took the mailbox, passed it to my Capitain and moved it off the table. The game was over.
Miałem dwa oddziały na mojej prawej. Żołnierzy i policjantów. Żołnierzy ukryci za murem, skutecznie spinowali oddział na wieży kościoła i pilnowali by drugi samochód pancerny był zajęty. To co umknęło Alasdairowi, byli policjanci. Ci powoli poruszali się podwórkami i gdy moja lewa flanka została opanowana wyskoczyli na główną ulicę, pochwycili skrzynkę pocztową, przekazali ją mojemu kapitanowi a ten wyniósł ją poza stół. Gra była zakończona.3. Links. Linki.


SESWC:
to be updated soon...

Flickr:

środa, 20 listopada 2019

For the King and Parliament!

Last Thursday Peter and Campbell invited us to the ECW game. It is about a year ago when those two chaps decided to paint opposite armies for that conflict. It was the time to finally put them on the table and give them a first time to go. For the game, we used For the King and Parliament rules.
W ostatni czwartek Peter i Campbell zaprosili nas do gry z czasów angielskiej wojny domowej. To już będzie z rok czasu, jak tych dwóch postanowiło pomalować obie walczące ze sobą armie. Był to czas, by w końcu wystawić je na stół i pierwszy raz je wypróbować. Do gry użyliśmy zasad For the King and Parliament.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Peter Mearns, Campbell Hardie

1. Forces. Siły.ROYALISTS/ROJALIŚCI
(Alasdair, Mike, Peter)

1st Brigade
2 x Pike&Shotte  Infantry
1 x Gun

2nd Brigade
2 x Pike&Shotte  Infantry

3rd Brigade
2 x Pike&Shotte  Infantry

4th Brigade
2 x Pike&Shotte  Infantry

1st Cavalry Brigade
4 x Cavalry

2nd Cavalry Brigade
4 x Cavalry


PARLIAMENTARIANS/PARLAMENTARZYŚCI
(Campbell, Michael, Bartek)

1st Brigade
2 x Pike&Shotte Infantry
1 x Gun

2nd Brigade
2 x Pike&Shotte Infantry

3rd Brigade
2 x Pike&Shotte Infantry

4th Brigade
2 x Pike&Shotte Infantry

1st Cavalry Brigade
4 x Cavalry

2nd Cavalry Brigade
4 x Cavalry

2. The game. Gra.

I was commanding the cavalry brigade on our right flank. My units faced Peter's cavalry. Trying to use his caution, I charged his units. Unfortunately, I missed all my hits. In return, Peter charged on my units and was much more successful than me. Soon I was two units short. Happily, I got some support from Campbell's central infantry brigade and Peter lost his first unit. Then again, as soon I rallied my ranks, I charged Peter again. I managed to destroy one of his units. However, that was everything about the triumph of the Parliamentarian cavalry. Peter charged on me with his fresh units and our right flank collapsed...
Dowodziłem brygadą kawalerii na naszej prawej flance. Moje oddziały stały naprzeciw kawalerii Petera. Chciałem wykorzystać jego ostrożne ruchy i zaszarżowałem na niego. Niestety nie zadałem mu żadnych strat. W odpowiedzi kawaleria Petera zaszarżowała moje oddziąły i były w tym dużo bardziej skuteczniejsze niż moje. Wkrótce miałem o dwa oddziały mniej. Na szczęście dostałem wsparcie od piechoty Campbella z centrum i Peter stracił swój pierwszy oddział. Wtedy znów, jak tylko uporządkowałem moje szeregi, zaszarżowałem na Petera. Udało mi się zniszczyć jeden oddział, ale w tym momencie skończyły się sukcesy parlamentarnej kawalerii. Peter zaszarżował kolejny raz, swoimi świeżymi oddziałami i nasza prawa flanka upadła...

In the centre was fierce infantry duel. Both sides used their artillery with some successes. Unfortunately, both sides were unable to gain an advantage. However, the Royalist centre was very close to collapse. Sadly, on our left things started looked very bad...
W centrum toczył się zażarty pojedynek piechoty. Obie strony użyły tu artylerii i nawet odniosły w tym pewne sukcesy. Niestety żadna ze stron nie mogła zyskać tu przewagi, chociaż centrum Rojalistów były bliskie załamania. Na nasze nieszczęście sprawy na naszej lewej flance zaczęły wyglądać bardzo źle...

On our left, for a long period of time Mike and Michael had a stalemate. The reason was a small forest. Both sides decided to kept their forces behind the tree line in the safe position. Finally, Michael decided to push his cavalry around that forest and charged Mike's cavalry. He managed to destroy one unit, but in revenge, Mike charged on him with one of his. Michael's unit get destroyed, as same as our morale, mostly because of me and my destroyed units... The crown was victorious this time.
Na naszej lewej stronie, przez dłuższy czas Mike i Michael mieli sytuację patową. Powodem był mały lasek. Obie strony zdecydowały się trzymać swoje siły poza linią drzew w bezpiecznej pozycji.Ostatecznie Michael zdecydował się obejść las swoją kawalerią i zaszarżował kawalerię Mike'a. Udało mu się zniszczyć jeden oddział, jednak w rewanżu Mike zaszarżował. Oddział Michaela został zniszczony razem z naszym morale, które ucierpiało głównie dzięki moim stratom... Korona okazała się być zwycięska tym razem.

3. Links. Linki.


Michael:
to be updated soon...

SESWC (Campbell):

Flickr: