niedziela, 26 lipca 2020

Tartar Cavalry. Jazda tatarska.

The Moon on top, below the stars,
This is my Tartar riders!

Z przodu księzyc, niżej gwiazda,
To tatarska moja jazda!

I started with my version of Żurawiejka this post because I finished the next units for my 28mm 17th century Army of Polish Lithuanian Commonwealth. This time two regiments of Tartar cavalry. They will give recce support for my both cavalry brigades. Figures are a mixture of Old Glory and Foundry, bases are from Warbases. Now it is time for some infantry and artillery. 
Zacząłem od mojej wersji żurawiejki, ponieważ kolejne oddziały dla mojej armii siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej są gotowe. Tym razem to dwa pułki jazdy tatarskiej. Wspomogą moją armię w zwiadzie. Figurki to miks Old Glory i Foundry, podstawki od Warbases. Teraz czas na piechotę i artylerię.


środa, 15 lipca 2020

Knights of the Commonwealth. Rycerze Rzeczpospolitej.

I finally managed to almost finish a big project. It is 17th Century Polish Lithuanian Commonwealth army in 28mm. This forces will be used in our next AB1 game.  I used a mixture of figures from The Assault Group, Foundry and Old Glory. Flags are from Wargamer.  My infantry also received the flags, but I decided to use the set I previously made for my Italian Wars infantry. I made them looks aged and used in many battles.  For now, I have 2 generals, 1 unit of Winged Hussars, 2 units of Pancerni, 5 units of Cossack Style Cavalry, one with spears, 2 units of mounted Dragoons (I will make some dismounted in the future) and 2 units of infantry (all will receive the pikes in the future). I just need some light recce units, more infantry and some guns and the project will be finished.
W końcu udało mi się prawie ukończyć kolejny projekt. To siedemnastowieczna armia Rzeczypospolitej w skali 28mm. Te oddziały wezmą udział w naszej kolejnej grze grupy AB1. Użyłem do tego miksu figures od The Assault Group, Foundry i Old Glory. Flagi są od Wargamera. Dodałem także flagi mojej piechocie, ale w tym wypadku zdecydowałem się użyć tych przygotowanych dla piechoty z wojen włoskich. Oczywiście trochę je podstarzałem i dodałem kilka efektów na nich by wyglądały jakby użyte w wielu bitwach. Na dziś posiadam: 2 generałów, 1 oddział husarii, 2 oddziały Pancernych, 5 oddziałów jazdy kozackiej, w tym jeden z rohatynami, 2 oddziały dragonów konno (dorobię też dragonów spieszonych) i 2 oddziały piechoty (otrzymają później pikinierów). Teraz muszę dodać oddziały rozpoznawcze, więcej piechoty i jakieś działa i projekt będzie można uznać za zakończony.