środa, 18 września 2019

Massive Flickr update.

Finally, I managed to update my Flickr galleries. Some of the pictures you already have seen, but now you have them all in one place. Enjoy!
W końcu uzupełniłem wszystkie galerie na Flickr. Niektóre z tych zdjęć już widzieliście, ale teraz możecie je zobaczyć w jednym miejscu. Przyjemnego oglądania!

Waterloo (Great Game 2019) - 16/17.06.2019:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157710897605951

Sudan (Men Would Be Kings) - 20.06.2019:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157710897932716

Olpae 426BC (4.07.2019)
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157710898142606

San River 1656 (11.07.2019):
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157710897279148

Back of Beyond (18.07.2019):
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157710898860697

Bazistan (25.07.2019):
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157710899188231

Tiller & Whipstaff (1.08.2019):
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157710900278642

Claymore 2019 (3.08.2019):
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157710900191356

Tiller & Whipstaff 2 (8.08.2019):
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157710900328646

Big Guns (15.08.2019):
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157710899375998

Flohlingen 1525 (22.08.2019):
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157710900437736

Zadorra 1814 (29.08.2019):
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157710899574273

Rebels & Patriots: Beer (5.09.2019):
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157710901300997

Now the blog will get quiet for about 2 weeks. time for the holiday! See you later.
Teraz blog zamilknie na około 2 tygodnie. Czas na wakacje! Do zobaczenia.

wtorek, 17 września 2019

Initiation of my 28mm Soviets. Inicjacja moich Sowietów w skali 28mm.

There is nothing better than pushing your freshly painted models straight into the table. There happened with my Soviets in 28mm, during last Thursday game. We used the Chain of Command rules for that.
Nie ma nic lepszego, niż możliwość wysłania świeżo pomalowanych figurek prosto na stół. Taką szansę mieli moi Sowieci w skali 28mm, podczas ostatniej czwartkowej gry. Do tego celu użyliśmy zasad Chain of Command.SCENARIO/SCENARIUSZ: The Patrol from the main book
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.SOVIET UNION/ZWIĄZEK SOWIECKI
(Alasdair, Bartek)

Regular Rifle Platoon + Maxim MMG
Tank Riders Platoon + Maxim MMG
3rd REICH/III RZESZA
(Peter, Michael)

2 x HEER PLATOON 


2. The game. Gra.


We divided our game into two separate clashes. In first Soviet Rifle Platoon under Alasdair fought against Michael's Heer Platoon and in the second my Tank Riders fought Peter's Heer Platoon. All platoons were regular. During this game, I made one massive error and push our platoons on the wrong sides. One side had almost 100% of the wood and squads equipped with SMG would be very dangerous there, then instead of that, they were on the other side, where their advantage cannot be used... On my side of the table, Peter took two small copses and from there he shoots at my positions in the house. He decided to concentrate his fire on one only target and that worked very well. He killed one of my junior leaders, removed one of my squads and therefore my morale went dramatically very quick down. Finally, when it stopped at 3 we finished the game.
Naszą grę podzieliliśmy na dwa odrębne starcia. W pierwszym pluton strzelców sowieckich pod dowództwem Alasdaira przeciw plutonowi Heeru Michaela, w drugiej zaś moi fizylierzy przeciw drugiemu plutonowi Heeru. Wszystkie oddziały były regularne. Podczas tej gry popełniłem jeden poważny błąd, wysłałem nasze plutony po niewłaściwych stronach. Tam gdzie las stanowił prawie 100%, oddziały wyposażone w pistolety maszynowe stanowiłyby poważne zagrożenie dla przeciwnika, a tak zostały użyte tam, gdzie ich przewaga nie mogła zostać użyta... Po mojej stronie stołu, Peter zajął dwa małe zagajniki i z nich ostrzeliwał moje oddziały zajmujące dom. Zdecydował się na koncentrację ognia na tym właśnie punkcie i to znakomicie się sprawdziło. Zabił jednego z moich sierżantów, dodatkowo pozbawił mnie jednej z drużyn i dlatego moje morale zaczęło dramatycznie spadać. Ostatecznie, kiedy zatrzymało się ono na 3, przerwaliśmy grę.Alasdair and Michael fought over a small valley. Unfortunately for Alasdair, Michael started gaining an advantage, however not that clear as Peter against me. Both sides took heavy casualties, among of them Michael's Senior Commander. However Germans managed to keep their positions, therefore whole game finished with their victory. That was rather expected first time on the table for my Soviets, that's because of the course of the new led. Usually in the first game is almost always wiped out of the table... As my Soviets did.
Alasdair i Michael toczyli walkę o małą dolinkę. Niestety dla Alasdaira, Michael zaczął zdobywać tutaj przewagę, jednak nie tak wyraźną jak Petera przeciw mnie. Obie strony poniosły ciężkie straty, wśród nich dowodzący siłami Michaela. Jednakże Niemcom udało się utrzymać pozycje, w związku z czym cała gra zakończyła się ch zwycięstwem. To było raczej oczekiwany rezultat, z powodu klątwy nowych figurek. Zazwyczaj gdy takie się pojawią u nas w klubie po raz pierwszy, prawie zawsze są one zmiatane ze stołu... Tak jak moi Sowieci.


3. Links. Linki.


Michael:
will be updated soon...

SESWC:
will be updated soon...


piątek, 13 września 2019

Soviets 28mm. Sowieci 28mm.

Today something I recently painted. Here you have my Soviets in 28mm from Plastic Soldier Company besides one figure which is from Warlord.  I decided to base my figures for Chain of Command. However, they can be used for other rules too. The figures already had their initiation on the table, details in my next post.
Dzisiaj coś, co pomalowałem ostatnio. Oto moi Sowieci w skali 28mm od Plastic Soldier Company i Warlorda. Zdecydowałem się przygotować moje figurki pod  Chain of Command, ale mogą być one wykorzystane również i w innych systemach. Figurki miały już swoją inicjację na stole, ale o tym w następnym poście.


Senior officers (one in the black coat is from Warlord):

Medics:

SMG team 1:

SMG team 2:

SMG team 3:

Rifle team 1:

Rifle team 2:

Rifle team 3:

ATR teams:

Maxim MMG teams:

Light mortar teams:

Medium mortar teams:

75mm Infantry Gun:

45mm AT gun:

czwartek, 12 września 2019

How to lose a beer. Jak stracić piwo.

Last Thursday we had another Rebels and Patriots game. Most of the players complain about statistics for Indians with these rules and especially when they were given to me (what not everyone knows is that, for about 10 years, back in my home country, I was doing the Native American Reenactment). During our last game, we decided that the next one I will play against Indians and therefore we had our game.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejne spotkanie z zasadami Rebels and Patriots. Większość graczy narzekała na zbyt mocnych Indian w tych zasadach a jeszcze bardziej, gdy byli oni w moich rękach (większość nie wie, że przez 10 lat, gdy mieszkałem jeszcze w mojej Ojczyźnie, zajmowałem się odtwórstwem historycznym Rdzennych Mieszkańców Ameryki). Podczas naszej poprzedniej gry ustaliliśmy, że to ja będę grał przeciw Indianom i stąd nasza gra.SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike Evans
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike Evans
SCENERY/SCENERIA: Mike Evans, Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Mike Evans

1. Forces. Siły.BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Mike, Bartek)

2 x Frontier Militia
1 x Provincial
1 x Small Provincial
2 x Roger's Rangers
2 x Gage's Light Infantry
1 x Large Line
1 x Highlanders
1 x Grenadiers
2 x Line
1 x Artillery

2 x Beer Wagon
1 x Wood WagonFRENCH/FRANCUZI
(Alisdair, Michael)

2 x Coureur des Bois
1 x Campaigne de la Marine
2 x Huron Warband
3 x Canadian Militia2. The Game. Gra.


British had 3 settlements in the area. One main village, the new village and a fort. The task was to defend all those settlements (it cost 2 victory points each for either British or French) and move supply from the main village to new village (first beer wagon) and fort (second beer wagon and a wood). For every successful delivery, the British could get extra 2 victory points My plan was to force the enemy to concentrate on supplies rather than the settlements. Therefore I decided to move all beer wagons down the river and then with one beer and wood move down the two roads to the fort and in that way split the enemy forces.
Brytyjczycy mieli 3 osady w tej okolicy. Jedna główną wioskę, nową wioskę i fort. Zadaniem była obrona wszystkich tych osad (warte były po 2 punkty zwycięstwa zarówno dla Brytyjczyków jak i Francuzów) i przetransportować dostawy z głównej wioski do nowej (jeden wóz piwa) i fortu (drugi wóz piwa i wóz z drewnem). Za każdą udaną dostawę Brytyjczycy mogli zdobyć kolejne 2 punkty zwycięstwa. Moim planem było spowodowanie by przeciwnik skoncentrował się na naszych dostawach niż osadach, dlatego zdecydowałem się spławić całe piwo w dół rzeki i potem z jednym wozem z piwem i z drewnem dwoma drogami ruszyć do fortu. W ten sposób rozdzielałem siły nieprzyjaciela.

I split British forces into 2 strong forces gathered in both villages and with only one unit in the fort. That was a gamble, but worth to take. Our enemies put their forces split in two somewhere in the woods. The game started.
Rozdzieliłem siły brytyjskie na dwa silne zgrupowania we wioskach i tylko jeden oddział w forcie. Było to warte ryzyka przedsięwzięcie. Nasi przeciwnicy ukryli swoje oddziały w lesie. Gra się rozpoczęła. Rafts moved down the river. Soon it found out how difficult the task is. French units were hidden on the bank of the river and started firing on our supplies. Despite Brish is the great naval nation, especially on the seas, this time they did not prove it on the river. Both rafts crash against the rocks and both beer wagons were lost. What a shame! However French units were much more concentrated on transport than my village and it never gets under attack.
Tratwy ruszyły w dół rzeki. Wkrótce okazało się jak trudne jest to zadanie. Oddziały francuskie ukryte nad brzegiem rzeki zaczęły ostrzeliwać nasze dostawy. Pomimo faktu, że Brytyjczycy są wspaniałym narodem, jeśli mówimy o żegludze, specjalnie morskiej, nie udowodnili tego tym razem na rzece. Obie tratwy rozbiły się o skały i oba wozy z piwem przepadły. Co za wstyd! Jednakże francuskie oddziały były bardziej skoncentrowane na naszym transporcie i moja wioska nigdy nie została zaatakowana.When the rafts moved down the river, Mike moved his wood transport to the fort. For most of the time he moved not attacked. His scouts discovered some units hidden in the woods and forced them to withdraw. Finally, when he was close to the fort, he gets attacked but managed to repulse the attack. We finished the game with all three settlements in our hands therefore with a British victory. 
Kiedy tratwy zaczęły spływać w dół rzeki, Mike ruszył ze swoim transportem drewna do fortu. Przez większość czasu nie był atakowany. Jego zwiadowcy odkryli oddziały nieprzyjaciela pochowane w lesie i zmusili je do wycofania się. W końcu gdy znajdował się blisko fortu, został zaatakowany, jednak udało mu się ten atak odeprzeć. Skończyliśmy grę z wszystkimi trzema osadami w naszych rękach, więc cała gra skończyła się brytyjskim zwycięstwem.


3. Links. Linki.


Michael:
will be updated soon...

SESWC:

czwartek, 5 września 2019

Zadorra River 1814.

Last Thursday we had a big Black Powder v.2 game. After the big Waterloo game (I still owe you the second part of the report from that game, it will be done soon), Peter asked me to have another game with this set. However, he asked me to do it as the rules are written, so with a normal sequence of play, not diverted as we usually play. I prefer the other way, but if there is demand for that kind of game, why not? Unfortunately, after some people left the club our Napoleonic collections don't match. Peter has them for 1815 campaign, Campbell and I for 1812-13 campaigns. So I had to come with some alternative history solution, and I did.
W ostatni czwartek mieliśmy dużą grę z użyciem zasad Black Powder v.2. Po dużej grze Waterloo (cały czas winny jestem Wam część drugą relacji, która zostanie opublikowana już wkrótce), Peter chciał kolejna grę z użyciem tego systemu. Jednakże, chciał byśmy rozegrali tą grę tak została ona napisana, czyli nie z odwróconą sekwencją, ale z normalną. Ja wolę tą odwróconą, ale jest zapotrzebowanie na taką grę, to czemu nie? Niestety, ale po opuszczeniu klubu przez kilka osób, nasze obecne kolekcje napoleońskie nie pasują do siebie. Peter ma swoje figurki na 1815 rok, a Campbell i ja na lata 1812-13. Musiałem więc wymyślić jakąś historię alternatywną i to zrobiłem.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Campbell Hardie, Bartek Żynda


1. Introduction. Wprowadzenie.


Here is a backstory for our game. Battle of Leipzig has not been lost by Napoleon. I just took the outcome of our big game played by our AB1 group. During that game join forces of Prussian, Russian and Austrian has been defeated during the first day and the Russian emperor captured. That forced Russia to sign the cease-fire with France and withdraw their forces behind the Bug river. Austria once again changed sides and was again ally to Napoleon. Prussia has been beaten in a short campaign and humiliated once again. Soon the treaty of Brest Litovsk has been signed. The Polish-Lithuanian Commonwealth reborn (it returned to its pre-1772 borders, however, Ukraine and Inflants were kept by Russia). Because of that, the Wellington campaign in Northern Spain never happened. In 1814 Napoleon decided to once for good solve the Spanish problem. He prepared a new campaign against British forces. In return of favour of bringing Poland back on the map, Polish forces took part in the new war. Poniatowski has been assigned commander of joint Polish-Wurttemberg Corps, which was put as Avangard of Great Army. That forces met British division defending two fords on the river of Zadorra...
Oto podłoże naszej gry. Bitwa pod Lipskiem została wygrana przez Napoleona. Jako podstawę wziąłem wynik naszej dużej gry grupy AB1. Podczas tej bitwy połączone siły prusko austriacko rosyjskie zostały pokonane pierwszego dnia a car rosyjski dostał się do niewoli. To zmusiło Rosjan do podpisania zawieszenia broni i wycofania swoich oddziałów za Bug. Austria ponownie zmieniła strony i na powrót została sojusznikiem Napoleona. Prusy w krótkiej kampanii zostały ponownie pokonane i upokorzone jeszcze raz. Wkrótce został podpisany traktat pokojowy w Brześciu Litewskim. Rzeczpospolita Obojga Narodów została wskrzeszona (powróciła do granic sprzed 1772, jednakże Ukraina i Inflanty pozostały przy Rosji). Z tego też powodu kampania Wellingtona w północnej Hiszpanii nigdy się nie wydarzyła. W 1814 roku Napoleon postanowił w końcu rozwiązać problem Hiszpani, raz na zawsze. Przygotował nową kampanię przeciw Brytyjczykom. Jako odwzajemnienie za zwróconą Polskę, Wojsko Polskie wzięło udział w tej kampanii. Poniatowski stanął na czele połączonego korpusu Polsko-Wirtemberskiego, który stał się awangardą Wielkiej Armii. Te siły spotkały się z brytyjską dywizją broniącą dwóch brodów na rzece Zadorra...2. Forces. Siły.POLISH-WURTTEMBERG CORPS/KORPUS POLSKO-WIRTEMBERSKI
(Campbell, Michael, Bartek)

CinC - 9

1st Division (Polish)

1st Brigade
1 x Voltigeurs
2 x Line Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

2nd Brigade
1 x Voltigeurs
2 x Line Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

Cavalry Brigade
1 x Lancer Regiment
1 x Chasseur Regiment
1 x Horse Gun Battery

2nd Division (Polish/German)

1st Brigade (Polish)
1 x Voltigeurs
2 x Line Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

2nd Brigade (German)
1 x Light Infantry Battalion
2 x Line Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

Cavalry Brigade (German)
2 x Light Cavalry Regiment
1 x Horse Gun Battery

3rd Division (German)

1st Brigade
1 x Light Infantry Battalion
2 x Line Infantry Battalion

2nd Brigade
1 x Light Infantry Battalion
2 x Line Infantry Battalion
1 x Heavy Gun Battery

Cavalry Brigade
1 x Heavy Cavalry
1 x Light CavalryBRITISH DIVISION/DYWIZJA BRYTYJSKA
(Peter, Mike, Alasdair)

CinC 9

1st Brigade
2 x Guard Infantry Battalion
1 x Highlander Infantry Battalion
2 x Light Gun Battery

2nd Brigade
1 x Light Infantry Battalion
2 x Line Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

3rd Brigade (Allied)
2 x Nassau Infantry Battalion
1 x Hannover Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

Cavalry Brigade
3 x Light Cavalry Regiment3. The Game. Gra.


For our game, we divided our troops in that way. For Polish and German troops: I took the Polish division, Campbell German and Michael took Polish/German. For British: Peter took the Guard and Cavalry, Mike took British and Alasdair the Allied German forces. There were 3 objectives: 2 fords and the central hill. British started with objectives with their hands and we have to take them from them. For every objective was 1 point. The extra point was for forcing any side to withdraw. British deployed in that way: Alisdair protected the southern ford, Mike the northern and Peter the hill. We were entering on the table in brigade order on two roads in march columns. Failed to move a brigade would finish with stopping the movement the next brigade, who were behind. All main CinCs were 9, Allied division commanders and British Brigaders were 8, and Allied Brigaders were 7 (if I would play this game again I would be made them 8, for the better game flow). The game started the Allied.
Siły do naszej gry podzieliliśmy następująco. Dla sił polsko niemieckich: ja dowodziłem dywizją polską, Campbell niemiecką a Michael polsko-niemiecką. Dla Brytyjczyków: Peter wziął gwardię i kawalerię, Mike brygadę brytyjską a Alisdair sprzymierzonych z nimi Niemców. Były 3 cele gry: oba fordy i wzgórze na środku stołu. Brytyjczycy zaczynali grę posiadając wszystkie cele, naszym celem było je im odebrać. Za każdy był 1 punkt, dodatkowy można było zdobyć za zmuszenie jednej ze stron do wycofania swoich oddziałów. Brytyjczycy rozstawili się w ten sposób: Alisdair bronił południowego brodu, Mike północnego a Peter wzgórza. Na stół mogliśmy wejść dwoma drogami, kolumnami marszowymi. Gdyby nie udało się wydać rozkazu jednej dywizji, to następne w kolejności nie mogły wejść na stół. Głównodowodzący obu armii posiadali poziom 9., dowódcy dywizji u Sprzymierzonych i brygad u Brytyjczyków byli na poziomie 8. a dowódcy brygad w siłach polsko-niemieckich byli na poziomie 7.(gdybym miał tą grę rozegrać ponownie, to i tych dowódców zrobiłbym na poziomie 8., dla lepszej płynności gry). Grę zaczynali Sprzymierzeni.
Our plan was to attack with Campbell's and Michael's forces the hill and then support me with attacking the northern ford. To protect us, one of Campbell's brigades were going to screen us from Alisdair brigade. That was the plan, but as you obviously know, there always something will go wrong. First, we were very slow in entering the table (due to slow traffic on the roads), then the British decided to make an active defend and moved all their troops off the objectives against us. It worked very well on Alisdair side and he managed completely stop Campbell. On our side we started with cavalry charges and my lancers once again showed their quality and forced British cavalry to step back. Unfortunately for me, I pushed them too far and they get destroyed by heavy British fire from the flank. The same happened to my horse battery. Finally, I managed to bring my infantry and they furiously moved against the British infantry brigade. I managed to make them shaken and forced to step back, but to destroy it, I had not enough time. The same was in the centre. Michael managed to get in contact, fight some melees, but again it was not enough time to finish it. We just discovered another problem with the game designed by me. I was too happy with using too many toys, so instead of creating the club game, I created the Sunday game... My fault. We finished the game with a British victory, as all objectives were still in British hands. But the campaign will be continued.
Nasz plan zakładał zaatakowanie sił przeciwnika oddziałami Campbella i Michaela przeciw Brytyjczykom na wzgórzu a tymczasem ja miałem atakować północny bród. Po zdobyciu wzgórza mieli mnie w tej walce wesprzeć a jedna z brygad Campbella miała w tym czasie ochraniać nas przed atakiem oddziałów Alisdaira. Taki był plan, ale jak znakomicie wiecie, coś musi zawsze pójść inaczej. Po pierwsze wolno wprowadzaliśmy oddziały na stół (przez ciągłe zatory na drodze), potem Brytyjczycy zdecydowali się na aktywną obronę i wysunęli swoje oddziały z celów gry. Doskonale sprawdziło się to po stronie Alisdaira, który całkowicie zastopował Campbella. Po naszej stronie zaczęliśmy od szarż kawaleryjskich i moi ułani znów pokazali swoją klasę, spychając brytyjską kawalerię w tył. Wysunęli się jednak zbyt do przodu i zostali zniszczeni celnym brytyjskim ogniem. To samo stało się z moją konną artylerią. Ostatecznie udało mi się wprowadzić moja piechotę i ta z furią natarła na piechotę brytyjską, zmuszając ją do cofnięcia się w tył i powodując wśród niej dużegames straty, jednak na to by ją całkowicie zniszczyć zabrakło już czasu. To samo stało się w centrum pola walki. Michaelowi udało się natrzeć na wzgórze, stoczyć kilka rund walki wręcz, lecz na to by je ostatecznie zdobyć też zabrakło czasu. Odkryliśmy kolejny problem zaprojektowanej przeze mnie gry. Okazało się, że chciałem użyć zbyt dużej ilości zabawek i zamiast zaprojektować grę na klubowy wieczór, stworzyłem grę na niedzielę... Moja wina. Grę zakończyliśmy zwycięstwem Brytyjczyków, ponieważ wszystkie cele były cały czas w ich posiadaniu. Kampania jednak będzie kontynuowana.


4. Links. Linki.

Battle of Leipzig (AB1):

Michael:
to be updated soon...


Campbell (SESWC):