wtorek, 30 lipca 2013

HMS M33


Updating the blog - continued. Today, a small gallery with a veteran of the First World War and British intervention during the Russian Civil War - HMS M33. She is under of constant renovation, in 2010 she has rec received a camouflage and now she is under unspecified works (what can be seen on some pictures). Perhaps in the near future we will be able to board this ship ... Meanwhile, I invite you to the photo gallery:
Uzupełnianie bloga - ciąg dalszy. Dzisiaj mała galeria z weteranem Pierwszej Wojny Światowej i brytyjskiej interwencji w Rosyjskiej Wojnie Domowej - Monitor HMS M33. Okręt ten jest w trakcie renowacji, w 2010 przywrócono mu kamuflaż, obecnie trwają bliżej nieokreślone prace (co zresztą widać na kilku zdjęciach). Być może już w niedalekiej przyszłości będzie nam dane zagościc na jego pokładzie... Tymczasem zapraszam do galerii: 

Brief history of the ship:
Krótka historia okrętu:


poniedziałek, 29 lipca 2013

Kiss Me, Hardy - game 3; gra trzecia.

My blog is almost finally updated. While the subject of the painted models and recent musemus visits  still waiting for updates (but not for a long), the played games relations returned to its normal level. Today, the game played last Thursday, our third meeting with the Kiss Me, Hardy rules.
Mój blog w końcu częściowo jest uaktualniony. O ile temat pomalowanych modeli i ostatnich wizyt w muzeach ciągle wymaga pracy (wkrótce to się zmieni), to temat rozegranych gier wrócił do normalnego poziomu. Dzisiaj gra rozegrana w ostatni czwartek, nasze trzecie spotkanie z zasadami Kiss Me, Hardy


SCENARIO/SCENARIUSZ: Jim Loutit
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Jim Loutit 
(all ships are 1/1200th Langton Miniatures)
SCENERY/SCENERIA: SESWC
1. The Squadrons/Eskadry.
BRITISH/BRYTYJCZYCY
British line/Brytyjska linia: HMS Collossus, HMS Belleisle, HMS Dreadnought, HMS Royal Sovereign.
HMS Belleisle - 74 guns - Elite, Jolly Jack Tars, Fervently Determined, Boarding Party, Fast Sailor (Allan)
HMS Collossus - 74 guns -  Elite, Jolly Jack Tars, Fervently Determined, Boarding Party (Derek Hodge)
HMS Dreadnought - 98 guns - Average, Jolly Jack Tars, Determined, Boarding Party, Fouled Bottom (John Perkin)
HMS Royal Sovereign - 104 guns - Flagship, Elite, Jolly Jack Tars, Fervently Determined, Boarding Party, Fouled Bottom (Jim Loutit)

FRENCH/FRANCUZI
French squadron/Francuska eskadra: L'Algiseras, Le Vengeur, L'Indomptable, Le Pluton, Le Fougueux.

L'Algeseras - 74 guns - Poor, Sans Culottes, Poor firer (after 1st BS), Poor Sailor, Cowwardly Lubbers (Bartek Żynda)
Le Fougueux - 74 guns - Elite, Sans Culottes, Determined, Boarding Party (Campbell Hardie)
L'Indomptable - 80 guns - Average, Sans Culottes (Jack Glanville)
Le Pluton - 74 guns - Average, Sans Culottes (Michael)
Le Vengeur - 120 guns - Poor, Sans Culottes, Poor firer (after 1st BS), Poor Sailor, Cowwardly Lubbers (Bartek Żynda)

2. The game/Gra.
Some of the French ships had a poor sailors, so they had enormous problems with maintaining any formation.
Francuzi mając na kilku okrętach bardzo słabe załogi, mieli olbrzymie problemy z utrzymaniem jakiejkolwiek formacji.
British had no problems like their enemies, so they slowly turns to the chaotic French formation.
Brytyjczycy nie mieli takich problemów jak ich przeciwnicy więc powoli zbliżali się do chaotycznej francuskiej formacji.
Knowing the powers of British ships at close range, the French ships with difficulty trying to keep them on a distance.
Znając możliwości brytyjskich okrętów na bliskim zasięgu, francuskie okręty z trudem starają się utrzymać do nich dystans.
British doing a turn and fall under the French fire. L'Algiseras shoots at HMS Colossus.
Brytyjczycy wykonują zwrot i wpadają pod francuski ogień. L'Algiseras strzela do HMS Collossus.
This tactic seems to be working, but French dividing their forces into two groups.
Ta taktyka wydaje się dobra, ale Francuzi dzielą swoje siły na dwie części.
French still have problems with sailing in formation, so they become a target for two best British ships. They slowly getting close to them. Le Venguer trying to fire with her guns to stop the British, vainly...
Francuzi wciąż mając problemy z żeglowaniem w formacji, stają się celem dla dwóch najlepszych okrętów brytyjskich. Powoli zbliżają się do nich. Le Venguer stara się ogniem swoich dział zatrzymać Brytyjczyków, na próżno...
HMS Dreadnought and HMS Royal Sovereign directed towards the French, while HMS Colossus and HMS Belleisle inexplicably flow in a different direction...
HMS Dreadnought i HMS Royal Sovereign płyną w kierunku Francuzów, z kolei HMS Colossus i HMS Belleisle w niewytłumaczalny sposób płyną w odwrotnym kierunku...
French ships are more, but the British have a better crew. It seems that the forces are balanced. Time for guns. First French. Le Fougueux shoots at HMS Colossus and L'Indomptable shoots at HMS Dreadnought.
Francuskich okrętów jest więcej, ale to Brytyjczycy mają lepsze załogi. Wydaje się, że siły są wyrównane. Odzywają się działa. Pierwsze francuskie. Le Fougueux strzela do HMS Collossus i L'Indomptable strzela do HMS Dreadnought. 

HMS Dreadnought fires back.
HMS Dreadnought odpowiada ogniem.
The range between the ships is reduced. The French cannot do anything about it, but they can shoot and they do it: Le Vengeur and L'Indomptable shoot at HMS Dreadnought and Le Pluton shoots at HMS Royal Sovereign.
Zasięg między okrętami się zmniejsza. Francuzi nie mogą nic z tym zrobić, mogą jednak strzelać i to robią: Le Vengeur i L'Indomptable strzelają do HMS Dreadnought a Le Pluton strzela do HMS Royal Sovereign.
The British are not unarmed and shoot back. HMS Dreadnought and HMS Royal Sovereign shoot at Le Pluton, causing serious damages to this ship.
Brytyjczycy nie są bezbronni i na ogień odpowiadają ogniem. HMS Dreadnought i HMS Royal Sovereign strzelają do Le Pluton, wyrządzając temu okrętowi znaczne uszkodzenia.
Now turn to the French. Le Fougueux shoots at HMS Royal Sovereign.
Teraz kolej na Francuzów. Le Fougueux strzela do HMS Royal Sovereign.
And then happened it, what the French ware afraid of. The British cut the French line.
I wtedy stało się to, czego obawiali się Francuzi. Brytyjczycy przecięli szyk francuski.
HMS Dreadnought on the starboard shoots at Le Vengeur and from port to Le Fougueux to which additionally on a short-range shoots HMS Royal Sovereign. The situation of the French ship is critical.
HMS Dreadnought z prawej burty strzela do Le Vengeur, z lewej do Le Fougueux do którego dodatkowo na bardzo krótkim zasięgu strzela HMS Royal Sovereign. Sytuacja francuskiego okrętu jest krytyczna. 
The whole situation is repeated...
Cała sytuacja się powtarza...
French formation is cut in half...
Francuska formacja zostaje przecięta na pół...
Then Captain Le Fougueux decided to take a chance and rams HMS Royal Sovereign. Unfortunately, the action is not successful and the French crew surrender to the British.
Wtedy kapitan Le Fougueux postanawia zaryzykować i taranuje HMS Royal Sovereign. Niestety akcja się nie udaje i francuska załoga poddaje się Brytyjczykom.
French  turn towards better wind and on the occasion shooting at the enemy ships: L'Algiseras at HMS Dreadnought and  Le Pluton at HMS Royal Sovereign.
Francuzi wykonują zwrot ku lepszemu wiatrowi, przy okazji strzelając do wrogich okrętów: L'Algiseras strzela do HMS Dreadnought a Le Pluton do HMS Royal Sovereign.
But this is not the end of the French problems. In the largest falls Le Pluton. First is fired by HMS Dreadnought later by HMS Royal Sovereign, who had fired previously at Le Vengeur.
Jednak to nie koniec kłopotów Francuzów. W największe wpada Le Pluton. Wpierw zostaje ostrzelany przez HMS Dreadnought potem przez HMS Royal Sovereign, który wcześniej ostrzelał Le Vengeur.
French flagship tryed in some way to help Le Pluto by firing at HMS Royal Sovereign. Le Pluton also tried to defend herself  and fired at the British ship...
Francuski okręt flagowy starał się w jakiś sposób pomóc Le Pluton, ostrzeliwujac HMS Royal Sovereign. Le Pluton także starał się obronić i ostrzelał brytyjską jednostkę... 
The problem also become returning British ships, but here helped  L'Indomptable's good fire that badly damaged HMS Colossus. She tried to shoot back the French ship, but without any result.
Problemem stały się również powracające brytyjskie okręty, jednak tu pomógł celny ogień L'Indomptable, który poważnie uszkodził HMS Collossus. Ten próbował strzelać do okrętu francuskiego, jednak bezskutecznie.
Began the drama the crew of Le Pluton. First was fired by HMS Dreadnought, followed by HMS Royal Sovereign at a very short distance.
Rozpoczął się dramat załogi Le Pluton. Wpierw został ostrzelany przez HMS Dreadnought, a następnie przez HMS Royal Sovereign na bardzo małej odległości.
Le Pluton started to burn, but the crew handled the fire. Anyway she was right now defenless without any guns...
Le Pluton zaczął sie palić, jednak załoga poradziła sobie z ogniem. Co z tego, kiedy okręt pozbawiony dział był bezbronny...
Le Vengeur fires as the last ship in this battle at HMS Royal Sovereign. The battle is over with great British victory.
Le Vengeur strzela jako ostatni w tej bitwie do HMS Royal Sovereign. Walka zostaje zakończona z wielkim zwycięstwem Brytyjczyków.

3. Summary/Podsumowanie.

Summary of damages of the both squadrons:
Podsumowanie strat obydwu eskadr:
BRITISH/BRYTYJCZYCY:
HMS Belleisle - no damages.
HMS Collossus - serious damages: hull 13%, sails 44%, guns 30%, Capitain killed, main mast destroyed
HMS Dreadnought - medium damages: hull 27.5%, sails 23%, guns 45.5%
HMS Royal Sovereign - medium damages: hull 31%, sails 22%, guns 50%

FRENCH/FRANCUZI:

L'Algiseras - minor damages: hull 4%
Le Fougueux - very serious damages: hull 58%, sails 28%, guns 100% - captured by enemy.
L'Indomptable - minor damages: hull 1%, sails 22%, guns 0%
Le Pluton - very serious damages: hull 62%, sails 8%, guns 100%
Le Vengeur - medium damages: hull 17.5%, sails 13%, guns 28.5%

For now, we are taking a break from Kiss Me, Hardy. We have to paint all the ordered ships for our battle of Trafalgar. All the time we ware wonder, where to play the game, and we have some ideas (we need a very large surface). Meanwhile, this week we are going to meet on the steppes of seventeenth-century Eastern Europe with a special guest.
Na razie robimy sobie przerwę od Kiss Me, Hardy. Trzeba pomalować zamówione okręty do naszej bitwy pod Trafalgar. Cały czas zastanawiamy się gdzie tą grę rozegrać i mamy już pewien pomysł (potrzeba dużej powierzchni). A tymczasem w tym tygodniu spotkamy się na stepach siedemnastowiecznej wschodniej Europy ze specjalnym gościem.

And as usual, the gallery from the game in better resolution.
I jak zawsze galeria z gry w dużo lepszej rozdzielczości:

 
 
 
 

piątek, 26 lipca 2013

Kiss Me, Hardy - game 2

As I have promissed I trying to put on my blog missing posts, but as you can see it is goes very slow... Today the game we played a week ago. We still at the sea and in the Admiral Nelson times - the Kiss Me, Hardy adventure continues.
Obiecałem uzupełnić blog o brakujące wpisy i jak sami widzicie idzie mi to bardzo ciężko... Dzisiaj gra rozegrana tydzień temu. Dalej pozostajemy na morzu i w czasach admirała Nelsona, czyli Kiss Me, Hardy ciąg dalszy.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jim Loutit
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Jim Loutit 
(all ships are 1/1200th Langton Miniatures)
SCENERY/SCENERIA: SESWC

1. The Squadrons/Eskadry.


BRITISH/BRYTYJCZYCY 

HMS Collosus - 74 guns - Elite, Jolly Jack Tars, Fervently Determined, Boarding Party - (John)
HMS Belleisle - 74 guns - Elite, Jolly Jack Tars, Fervently Determined, Boarding Party - (John)
HMS Royal Sovereign - 104 guns - Flagship,  Elite, Jolly Jack Tars, Fervently Determined, Boarding Party - (Jim Loutit)
HMS Polyphemus - 64 guns - Elite, Jolly Jack Tars, Fervently Determined, Boarding Party - (Jim Loutit)

FRENCH/FRANCUZI

Le Pluton - 74 guns - Average, Sans Culottes - (Michael, later Bartek Żynda)
Le Fougueux - 74 guns - Average, Sans Culottes - (Bartek Żynda)
L'Algeseras - 74 guns - Average, Sans Culottes - (Tim Watson)
L'Indomptable - 80 guns - Flagship, Average, Sans Culottes - (Jack Glanville)

2. The game/Gra.
Both squadrons approaching each other.
Obie eskadry zbliżają się do siebie.
1st French attempt to put the T letter...
Pierwsza francuska próba postawienia litery T...
...but British avoiding it and both squadrons are parrarel now.
...ale Brytyjczycy wykonali unik i obie eskadry płyną teraz równolegle.
HMS Collossus fire as the first.
HMS Collossus strzela jako pierwszy.
HMS Belleisle as the second.
HMS Belleisle jako drugi.
French answer: Le Pluton opens the fire.
Francuska odpowiedź: Le Pluton otwiera ogień.
L'Indomptable fires as the second.
L'Indomptable strzela jako drugi.
And then L'Algeseras.
I po nich L'Algeseras.
After the first the fire exchange, the French trying to increase the distance.
Po pierwszej wymianie ognia, Francuzi postanawiają zwiększyć dystans.
But not quick enought and some French ships are in troubles: HMS Collossus fires at Le Pluton.
Ale niezbyt szybko wykonali ten manewr co spowodowało, że część francuskich okrętów miała z tego powodu kłopoty: HMS Collossus strzela do Le Pluton.
HMS Belleisle and HMS Royal Sovereign fires at L'Algeseras.
HMS Belleisle i HMS Royal Sovereign strzelają do L'Algeseras.
French sailors are not quick enought and soon all the British ships have their targets.  HMS Collossus and HMS Belleisle fire at Le Fougueux, HMS Royal Sovereign fires at L'Algeseras and finally HMS Polyphemus fires at L'Indomptable.
Francuscy żeglarze nie są zbyt szybcy i wkrótce wszystkie brytyjskie okręty mają swoje cele. HMS Collossus i HMS Belleisle strzelają do Le Fougueux, HMS Royal Sovereign do L'Algeseras a HMS Polyphemus strzela do L'Indomptable.
The second French attempt to put the letter T. Le Pluton, Le Fougueux and L'Algeseras fire at HMS Collossus.  If the French fire would be much more accurate, this British ship schould be already sunk, but not this time... L'Indomptable took HMS Belleisle as the target.
Druga francuska próba postawienia litery T. Le Pluton, Le Fougueux i L'Algeseras strzelają do HMS Collossus. Jeżeli  ogień francuski byłby dużo bardziej skuteczny, to brytyjski okręt powinien był zatonąć, ale to się nie wydarzyło. L'Indomptable za cel obrało sobie HMS Belleisle.
French open fire again. All three ships fire at the front British ship: HMS Collossus and without any effect.
Francuskie okręty otwierają ogień ponownie. Wszystkie trzy strzelają znowu do frontalnego okrętu brytyjskiego: HMS Collossus i znów bez żadnego efektu.
As the last in line L'Indomptable fires at HMS Belleisle.
Jako ostatni w linii L'Intomptable strzela do HMS Belleisle.
Finally French managed to put the letter T, but...
Ostatecznie Francuzom udało się postawić literę T, lecz...
...the British ships again escaped, but they had to broke their formation.
...brytyjskie okręty znowu wymanewrowały, lecz kosztowało to ich złamanie szyku formacji.
Now its the British time for firing: HMS Collossus and HMS Royal Sovereign fire at Le Fougueux and HMS Belleisle  at L'Indomptable.
Czas na brytyjskie strzelanie: HMS Collossus i HMS Royal Sovereign do Le Fougueux i HMS Belleisle do L'Indomptable.
British fire was very accurate.
Ogień brytyjski był bardzo celny.

Of many naval battles I read about, always the admirals tryed tu put the letter T in their maneuver, mostly failed. In this game the French  did this for the fourth time!
Czytałem o wielu bitwach morskich i zazwyczaj admirałowie próbowali postawić literę T swoimi manewrami, jednak zazwyczaj to im się nie udawało. W tej grze natomiast Francuzi dokonali tej sztuki po raz czwarty.
Achievements of sailors have not been used by the gunners. Four French ships fired at HMS Collosus, but the British ship was still in action.
Osiągnięcia żeglarzy nie zostały wykorzystane przez artylerzystów. Cztery francuskie okręty ostrzelały HMS Collossus, ale Brytyjczyk wciąż pozostawał w akcji.
British answer: HMS Collossus fires at Le Pluton, HMS Belleisle fires at L'algeseras and finally HMS Royal Sovereign fires at L'Indomptable.
Brytyjska odpowiedź: HMS Collossus strzela do Le Pluton, HMS Belleisle do L'Algeseras i w końcu HMS Royal Sovereign strzela do L'Imdomptable.
And then comes disaster, the wind has changed.
A potem przyszło duże nieszczęście , zmianę wiatru.
As the Brits tag the wind very easly, but the French has much more troubles. As they ware in Dead Zone, L'Algeseras lost its Main Mast and Le Fougueux lost the Mizzen Mast. Becouse of this, British had an easy target: immobilized French ships at the very close range...
Brytyjczycy złapali wiatr bardzo łatwo, jednak Francuzi mieli z tym dużo większe problemy. Ze względu na to, że znaleźli się w martwej strefie, L'Algeseras stracił grotmaszt a Le Fougueux bezanmaszt. To spowodowało, że Brytyjczycy mieli bardzo łatwy cel, unieruchomionych Francuzów na bardzo bliskim zasięgu...
The French tryed to answer that fire, but again, not very effective...
Francuzi próbowali odpowiedzieć ogniem, ale znów niezbyt skutecznie...
The French did their another attempt to tag the wind and all of them but not Le Pluton succeed.
Francuzi ponowili próbę złapania wiatru i wszystkie okręty oprócz Le Plutona mogły dalej żeglować.

The French decided to flew, but Le Pluton and L'Indoptable had problem with it.
Francuzi postanowili uciec, ale Le Pluton i L'Indoptable miały z tym problem.
HMS Collosus choose to fire at Le Pluton, and the rest of the British ships fire at L'Indomptable.
HMS Collosus wybrał za cel Le Pluton a reszta okrętów brytyjskich ostrzelała L'Indomptable.
The effect of this: French flagship lost all of her guns, the Admiral is dead, and the ship is on fire. The great British victory!
Efektem tego jest: francuski okręt flagowy stracił wszystkie działa, admirał nie żyje, a cały okręt się pali. Wielkie zwycięstwo Brytyjczyków!
3. Summary/Podsumowanie.

Summary of damages for the both squadrons:
Podsumowanie strat obydwu eskadr:

British/Brytyjczycy:

HMS Collossus - heavy damaged: hull 51%, sails 63%, guns 70%, capitan - killed
HMS Belleisle - light damaged: hull 11%, sails 91%, guns 11%
HMS Royal Sovereign - minor damaged: hull 8%, sails 4%, guns 8%
HMS Polyphemus - none

French/Francuzi:

Le Pluton - heavy damaged: hull 39%, sails 14%, guns 55%
Le Fougueux - heavy damaged: hull 45%, sails 17%, guns 66%, mizzen mast destroyed
L'Algeseras - heavy damages: hull 40%, sails 17%, guns 100%, main mast destroyed
L'Indomptable - very heavy damages: hull 79%, sails 33%, guns 100%, admiral killed, steering damage, hazardous fire on the ship.

We like the rules so much, so we decided to recreate the Battle of Trafalgar using Kiss Me, Hardy. At the moment the ships have been ordered, shortly the shipyards will start their work!
Zasady spodobały nam się na tyle, że postanowilismy z ich użyciem odtworzyć bitwę pod Trafalgarem. Na razie okręty zostały zamówione, niedługo stocznie rozpoczną pracę!

And as usual, the gallery from the game in better resolution.
I jak zawsze galeria z gry w dużo lepszej rozdzielczości:

http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157634805436616/