środa, 24 stycznia 2018

Salzkotten-Bickeringen 1760.

Today the second game I had last week. Some time ago we had opportunity to use rooms of Royal Navy Club, our host for SESWC, also once per month on Sundays. We used it from time to time and finally the idea died. Last Sunday we renewed that option and we all met for a little bigger games, as we had for that a little bit more time. Sadly  I was not able to take part in the whole game and managed only to play only the end, but my actions had impact on the game result. For our game we used our 7YW version of General d'Armee.
Dzisiaj druga gra, jaką miałem możliwość rozegrać w poprzednim tygodniu. Jakiś czas temu mieliśmy możliwość by użyć pomieszczeń Klubu Royal Navy, gospodarza dla naszego SESWC, również w jedna niedzielę miesiąca. Wykorzystywaliśmy go od czasu do czasu i potem cała idea umarła. W ostatnią niedzielę, postanowiliśmy odnowić taką możliwość i spotkaliśmy się by rozegrać troche większe, niż zazwyczaj gry, jako że mieliśmy na to zdecydowanie więcej czasu. Niestety nie miałem możliwości wzięcia udziału w całej rozgrywce, a jedynie w końcówce, jednak moje akcje miały znaczny wpływ na wynik bitwy. Do naszej gry użyliśmy naszej wersji General d'Armee do wojny siedmioletniej.

© Michael Schneider


SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC

FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Angus Konstam

1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA
(Angus, Campbell)

10 x Infantry Battalion
1 x Light Infantry Battalion
3 x Gun Battery
6 x Cavalry Regiment

© Michael Schneider


HESSE/HESJA
(Michael, Bartek)

10 x Infantry Battalion
1 x Light Infantry Battalion
3 x Gun Battery
4 x Cavalry Regiment

© Michael Schneider


2. The game. Gra.


This the situation on the table when I arrived:
To sytuacja na stole gdy się pojawiłem:

We easily see the troubles on our right flank and mostly stable center and left flank. That was part of cunning Michael's plan to move all his cavalry on the right flank and screen the French from that side. Just when the cavalry was ready to charge, he gave me the command over them. Splendit!
Doskonale widać nasze problemy na naszej prawej flance i w większości nietknięte centrum i lewe skrzydło. To część przebiegłego planu Michaela, by zgromadzić całą kawalerię na prawej stronie i oskrzydlić Francuzów od tej właśnie strony. Właśnie gdy kawaleria gotowała się do szarży, dał mi nad nią dowództwo. Wybornie!But before we did our charges, French won the initiative and charged as the first. One of French cavalry units hit one of my Infantry Battalion, but was forced to retreat. In revenge my cavalry finally did their charge, hit the opponent, fought melee and forced French to withdraw. After that Angus rolled very badly for brigade morale and French right flank has been broken. We would won the game, but on the other side our right flank was nearly broken too, so we decided that the game finished with a draw.
Jednak przed tym jak wykonaliśmy nasze szarże, Francuzi wygrali inicjatywę i to oni zaszarżowali na nas pierwszi. Jeden z francuskich oddziałów konnicy uderzył w jeden z moich batalionów piechoty, jednak zostali oni odparci i zmuszeni do odwrotu. W rewanżu moja kawaleria ostatecznie dokonała szarży, uderzyła w przeciwnika, związała go w walce wręcz i zmusiła Francuzów do odwrotu. Po tym Angus rzucił bardzo źle na morale brygady i w ten sposób francuskie prawe skrzydło się załamało. Moglibyśmy już triumfować zwycięstwo, jednak również nasze prawe skrzydło było na granicy załamania, więc zdecydowaliśmy się na remis. 3. Links. Linki.


I know that my report is very short today, but you can read other boys reports on their sites and blogs. All links below:
Wiem, że mój dzisiejszy raport był bardzo krótki, jednak polecam uzupełnienie z raportów chłopaków na ich stronach i blogach. Wszystkie linki poniżej:

Angus:

Michael:

Campbell (SESWC):

Flickr:

wtorek, 23 stycznia 2018

Defending the realm, Normandy around 900 AD. Obrona królestwa, Normandia około 900 n.e.

Past week was quite busy if I we talking about gaming. I managed to have two big games. First of them was planned for a long time. Michael painted a lot of peasants, who can fit in many periods. The idea was, to use them with our Dark Age collections. Michael prepared a game with use of his Ottonians and peasants against all my Normans and Vikings. For game we used Hail Caesar rules.
Poprzedni tydzień był dla mnie dość intensywny, jeżeli chodzi o granie. Udało mi się wziąć udział w dwóch dużych grach. Pierwszą z nich, planowaliśmy juz od jakiegoś czasu. Michael pomalował ostatnio dość dużą ilość wieśniaków, którzy pasują do bardzo wielu okresów. Ideą gry było użycie całej kolekcji Michael'owego rycerstwa ottońskiego wspartego wieśniakami przeciw moim Normanom i Wikingom. Do gry użyliśmy zasad Hail Caesar.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Introduction. Wstęp.


It is somewhat around 900 after Christi in the former Carolingian Empire somewhere in the north. The realm has long fallen apart and descended in chaos. Raiders from all sides (the Saracens, The Magyars and the Vikings) are plundering until deep into the heart of the once defensible civilisation. France is long in the state of perpetual unrest and warmongering, the Vikings are festering in the “Normandy” the land now called after them. Some of them were given titles and land and they sworn an oath to a distant King (who ever that might be...). Other dukes though are envious of their status and no one else is more prone to feuds that the Normans of said region themselves.
Henri the Red is holding land and is deem a favourite of the King, who asked him to sent troops to aid the King in the fight for the Emperor crown against his brother, which left Henri‘s power base a bit lightly defended. So Rolund ,also a duke near that region,wants to seize the opportunity to “enlarge” his sphere of influence and with a little help of a distant Danish Cousin named “Rolf” and his warbands of wild Vikings. He tries to oust Henri the Red who can only manage to raise the rest of his retinue and calls for the levies of his land to defend the realm!!!

Jest gdzieś około roku 900 po Chrystusie w ówczesnym Imperium Karolingów, gdzieś na północy. Królestwo chyli się ku upadkowi i pogrążone jest w chaosie. Najeźdźcy ze wszech stron (Saraceni, Węgrzy i Wikingowie) plądrują centrum, kiedyś niedostępnego dla nich centrum cywilizacji. Francja już od dłuższego czasu jest w stanie permanentnego niepokoju i podżegania do wojny, Wikingowie gnieżdżą się w "Normandii", krainie nazywanej tak dzięki im. Część z nich otrzymała tytuły i ziemie i przysięgali wierność odległemu królowi (ktokolwiek nim zostanie...). Inni książęta zazdrośnie strzegą swojego statusu, dzięki czemu nie ma nikogo bardziej skorego do waśni, niż Normanowie z rzeczonego regionu.
Henryk Rudy jest w posiadaniu ziemi i wspiera króla, który poprosił go o posiłki w jego walce o tytuł cesarza przeciw królewskiemu bratu, co pozostawiło domenę Henryka prawie bezbronną. Tą sytuację starał się wykorzystać Rolund, książe pobliskiego rejonu, by "powiększyć" swoje posiadanie. do tego celu wykorzystał swojego dalekiego krewnego z Danii o imieniu Rolf i jego bandę dzikich wikingów. W ten sposób próbuje on odsunąć od władzy Henryka Rudego, który może przeciwstawić jedynie pozostałe słabe siły wsparte pospolitym ruszeniem jego poddanych by bronić swojej domeny!!!

2. Forces. Siły.ROLUND & ROLF
(Bartek)

2 x Knights
1 x Dismounted Knights
1 x Heavy Infantry
2 x Light Infantry
2 x Crossbows
3 x Archers
1 x Berserkers
2 x Hirdmen
1 x BondiHENRI THE RED
(Michael)

3 x Knights
1 x Dismounted Knights
2 x Heavy Infantry
1 x Crosbows
1 x Archers
10 x Peasants3. The Game. Gra.


Our battlefield was was divided on two by small river. I decided that it will be much more easier to deal with outnumbered opponent if I allow to part of his troops cross the river and defend them in separate melees. Michael used my lack of initiative and moved his troops across the obstacle. My first unit who was attacked was one of my Crossbow units. It get destroyed by cavalry, after that michael charged on my heavy infantry unit, who survived but withdraw and did not return to fight till the end of the game (that because it also blundered and changed direction of the movement, opposite to the rest of the army...). Despite that my cavalry managed to charge the other Michael's cavalry and forced them to withdraw, but in but in the following melee my cavalry get destroyed and Rolund get wounded. The situation looks terrible for me and I had to move back my troops and regroup them.
Nasze pole bitwy przecinała niewielka rzeczka. Postanowiłem, że dużo łatwiej będzie zniwelować przewagę liczebną przeciwnika, przez pozwolenie mu na przeprawienie się przez rzekę i w ten sposób rozdzielić jego siły i pokonać w osobnych starciach. Michael wykorzystał mój brak inicjatywy i ruszył swoimi oddziałami przez przeszkodę. Pierwszym moim oddziałem zaatakowanym był jeden z oddziałów kuszników, którzy zostali zniszczeni przez kawalerię, która po tym uderzyła na moją ciężka piechotę, której udało się przetrwać, jednak wycofała się i już nie powróciła na pole walki do końca gry (głównie dzięki temu, że również pomyliła się [blundered] i zmieniła kierunek marszu, przeciwny do reszty armii...). Pomimo tego mojej kawalerii udało się zmusił kolejny oddział kawalerii Michaela, jednak kontynuacja szarży się nie powiodła i mój oddział kawalerii został zniesiony a sam Rolund został ranny. Sytuacja wyglądała dla mnie tragicznie, dlatego postanowiłem się wycofać i przegrupować swoje oddziały.Michael decided to use his Peasants to finally broke my units. However those were easily destroyed by my missile units, supported by the remaining infantry. Finally we get here a stalemate, as anyone can do anything to change the situation. At the end we had two cavalries sit on both sides of the river and my first reaction was to withdraw, but after the Michael's reaction I decided to charge (he cannot believed his eyes, that I moved my cavalry back, not forward...). My second unit of knights get destroyed. All eyes turned on Vikings, where the battle had to decide.
Michael zdecydował się użyć swoich wieśniaków, by ostatecznie złamać moje oddziały. Jednakże te były z łatwością niszczone przez moje oddziały z bronią miotaną. W końcu utknęliśmy w sytuacji patowej, ponieważ nikt nie był już w stanie zmienić tu sytuacji. Pod koniec mieliśmy po kawalerii, okupujące przeciwległe brzegi rzeki i moją pierwszą reakcją było jej wycofanie, jednak po tym jak przyjął to Michael ruszyłem do szarży (nie mógł uwierzyć swoim oczom, gdy zobaczył że ruszam konnicą w tył, zamiast do przodu...). W ten sposób straciłem drugi oddział kawalerii. Wszystkie oczy zwróciły się na wikingów, gdzie bitwa miała się rozstrzygnąć.The clash of Michael's elite infantry with my Vikings looks very interesting. Both sides created shield walls. We created our very own rules about shield walls. It gives you +1 on saves as same as +1 to combat resolution. For long period of time we both tried to broke opponents wall, which hasn't happened and finally we had to stop, as the time for the game was over. Another game finished with a draw during this year.
Stracie elitarnych wojów Michaela z moimi wikingami zapowiadało się bardzo interesująco. Obie strony utworzyły ścianę ze swych tarcz. Stworzyliśmy swoją własna wersję "shield wall", która daje +1 na save jak i +1 do rozstrzygnięcia walki wręcz. Przez długi okres czasu żadnej ze stron nie udało się złamać obrony przeciwnika i ostatecznie musieliśmy skończyć, bo i czas na grę również się skończył. Kolejna gra w tym roku zakończyła się remisem.After the game I decided to increase my Norman army (as soon as I will finish my Romans) and we are thinking about small campaign game. That's the future.
Po grze zdecydowałem się na rozbudowę mojej armii Normanów (jak tylko uporam się z moimi Rzymianami) i myslimy o małej dla nich kampanii. O tym już wkrótce.

4. Links. Linki.


Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk/2018/01/some-bloody-tin-can-opening-in-normandy.html

Flickr:

czwartek, 18 stycznia 2018

SPQR (2) and others. SPQR (2) i inne.

Another figures painted. This time I have tried the new company for me. It is Aventine Miniatures and I their Command figures for my new Republican Roman Army. Here are the generals (and yes, you are right, they all comes from "Life of Brian"):
Kolejne figurki pomalowane. Tym razem spróbowałem nowej firmy, a jest nią Aventine Miniatures i ich figurki dowódców do mojej nowej armii republikańskiego Rzymu. Oto generałowie (i tak nie mylicie się, imiona zaczerpnąłem z "Żywotu Briana"):

Gaius Bigus Diccus Senior - Senior General.


Lucius Sillius Soddus - Cavalry General


Marcus Naughtius Maximus - Infantry General


Another figures are converted Warlord figures with some Victrix parts, to fit them into period. Those figures will be the Heroes, according to the To The Strongest rules for our big game in March.
Kolejnymi figurkami są skonwertowane  figurki Warlorda z częściami od Victrixa, by móc wpasować je w okres. Te figurki będą odgrywać rolę bohaterów, zgodnie z zasadami To The Strongest do naszej dużej gry w marcu.The next figure is one of the figures you got in welcome pack, on every Salute. I got three figures, from three different shows, but never painted them yet. Here is the first (can play the role of Greek traitor in Roman army):
Następna figurka to pochodząca z powitalnego zestawu, jaki zawsze dostaje się na każdym Salute. Mam trzy takie figurki, pochodzące z trzech różnych konwentów, jednak dotąd nie udało mi się żadnej z nich skończyć. Oto pierwsza z nich (może odgrywać rolę greckiego zdrajcy w szeregach rzymskiej armii):The last figures, I would like to show you, are  Landsknechts from Foundry, armed with arquebuses. It is my first unit for incoming Sforza army.
Ostatnimi figurkami, jakimi chciałbym się pochwalić są Landsknechci od Foundry, uzbrojeni w arkebuzy. To zaczątek mojej armii Sforzów.


czwartek, 11 stycznia 2018

2017/2018

2017 is finished and I have to consider it as a very good year for me, despite the fact, that I have less time for hobbies. Time to do a summary of the past and plans for the future. Traditionally I invite you to read the 2016/2017 summary, to know what my plans were and what I managed to fulfil from my resolutions. Here is the link:


Rok 2017 się zakończył i muszę uznać go za bardzo bardzo udany dla mnie, pomimo faktu, że na hobby mam coraz mniej czasu. Czas więc podsumować poprzedni i zrobić plany na następny. Tradycyjnie zapraszam Was do zapoznania się z podsumowaniem 2016/2017, aby móc porównać moje zamierzenia z faktami. Oto link:2017


1. Blog.


Just a little fewer posts than last year, it was 54 only (64 in 2016). I noticed 81 723 visits last year (87 118 in 2016) and I finished with 96 followers (92 in 2016). As I said in the beginning less time for hobby means less time for blogging, anyway I am happy with that result.
Trochę mniej postów niż w ostatnim roku, było ich tylko 54 (64 w 2016). Odnotowałem 81 723 wizyty w zeszłym roku (87 118 w 2016) i zakończyłem rok z 96 osobami śledzącymi mój blog (92 w 2016 roku). Tak jak wspomniałem na wstępie, mniejsza ilość czasu na hobby to również mniej czasu na blogowanie. Pomimo tego jestem bardzo zadowolony z rezultatu.

As usual, the 10 top of countries with the biggest visits number:
Tradycyjnie lista 10 krajów z największa liczbą odwiedzin:


2. Figures and models. Figurki i modele.


Here is something I can be really proud of. Last year I made an amazing effort and painted 545 elements. That is more than double that in 2016 (212). There were four main projects during last year: By Fire and Sword, Poland 1939, Sudan and Republican Romans. Here is a detailed list of my new models:
Tutaj coś, z czego mogę być naprawde dumny. W zeszłym roku dokonałem niesamowitego wysiłku, co skutkowało pomalowaniem 545 elementów, czyli ponad dwukrotność roku 2016 (212). Skupiłem się na czterech głównych projektach: Ogniem i Mieczem, Polska 1939, Sudan i republikański Rzym. Tutaj lista szczegółowa moich nowych modeli:

15mm: 18 mounted/konni
20mm: 404 infantry/piechoty, 11 artillery/artylerii, 11 vehicles/pojazdów
28mm: 100 infantry/piechoty, 1 vehicle/pojazd


3. Games. Gry.


This is the part of my hobby, I love the most. Sadly I did not have as much time as last year to play games and I did it only 43 times (45 in 2016). I managed to win 19, draw 7 and lost 17 of them. I have umpired 8 games and in 18 of them, I have used my figures and in 3 of them my scenery. Below are some data about last year's games:
To część hobby, które kocham najbardziej. Niestety nie mam już na to tyle czasu, co w poprzednich latach i udało mi się zagrać tylko 43 razy (45 w 2016). Wygrałem 19, zremisowałem 7 i przegrałem 17 gier. Prowadziłem 8 rozgrywek. W 18 spotkaniach użyłem moich figurek i w 3 mojej scenerii. Poniżej kilka danych na temat rozegranych gier:

Scale of the game:
Skala gry:

28mm:  22 games/gier
20mm:  2 games/gry
15mm:  6 games/gier
10mm:  3 games/gry
6mm:    1 game/gra
naval:    7 games/gier
air:        2 games/gry

Most popular rules (we used 26 different sets last year):
Najbardziej popularne zasady (w zeszłym roku użyliśmy 26 różnych zasad):

Black Powder, General d'Armee: 4 games/gier
By Fire and Sword, Chain Of Command: 3 games/gry

Most popular periods:
Najbardziej popularne okresy:

18th Century, WW1, WW2: 6 games/gier
17th Century, Napoleonic, 19th Century: 4 games/gier4. Events, shows, museums etc. Wydarzenia, shows, muzea itp.

Last year I managed to visit Musee de l'Armee for the second time. This time I did not take many pictures, besides the miniature soldier's collection. I also visited the Versaille and I am still amazed by the splendour of that place. During the summer holiday, I visited the Island of Mallorca and explored the Old town of Alcudia (it has preserved city walls and the medieval structure of the town), however, there is much more on that island (lost hermitages in the mountains, more castles etc). From the wargaming point of view, I managed only to do one AB1 game, the Trafalgar Day, Deep Fried Lard and Claymore. That's all for 2017, let's take a look at 2018.
W poprzednim roku udało mi się ponownie odwiedzić Musee de l'Armee. Tym razem nie zrobiłem całej masy zdjęć, oprócz kolekcji miniaturowych żołnierzy. Odwiedziłem też Wersal i wciąż jestem pod dużym wrażeniem przepychu tamtego miejsca. Podczas letnich wakacji odwiedziłem Majorkę i zwiedzałem Stare Miasto w Alcudii (ma zachowane mury miejskie oraz średniowieczny układ miejski), jednak na samej wyspie jest znacznie więcej miejsc godnych obejrzenia (zagubione pustelnie w górach, więcej zamków itp). Z wargamingowego punktu widzenia zaliczyłem jedynie jedną grę grupy AB1, Trafalgar Day, Deep Fried Lard i Claymore. To wszystko, jeśli chodzi o 2017, przyjrzyjmy się teraz rokowi 2018.
2018

1. Blog.


Here will be the same and I don't expect a bigger change. I hope to keep at least one post weekly.
Tutaj pozostanie bez zmian. Mam nadzieję umieszczać przynajmniej jeden post tygodniowo.

2. Figures and models. Figurki i modele.


Here is the list, of what I still have to paint:
Lista rzeczy, które wciąż mam do pomalowania:


 • Soviets 1939 in 20mm. Figures + vehicles.
 • Soviets 1942 in 28mm. Figures + artillery.
 • Soviets 1944 in 20mm. Figures + artillery + vehicles.
 • Germans 1944 in 20mm. Figures + artillery + vehicles.
 • Polish Home Army in 20mm. Figures.
 • Republican Romans in 28mm. Figures + artillery.
 • 17th Century Poles in 28mm. Figures.
 • Landsknechts in 28mm. Figures.

Possible shopings:
Prawdopodobne zakupy:

 • British and Mahdists for Sudan in 28mm
 • Normans in 28mm
 • Napoleonic Poles in 28mm
 • 17th Century Poles and Swedes in 15mm

3. Games. Gry.


No campaigns at the moment. I hope to keep the same amount of games I had last year.
Żadnych kampanii w toku. Mam nadzieję utrzymać podobna liczbe gier, co w zeszłym roku.

4. Events. Wydarzenia.


Here everything depends on the available time. I hope to visit one of the most important cities in history this year, but I will not tell you which one is. Hope to take part in Trafalgar Day, Claymore and Deep Fried Lard and also in both AB1 games. Hope that finally, I will see some other Scottish wargame shows and maybe some English and even Crisis. We will see.
Tutaj wszystko zależy od dostępnego czasu. Mam nadzieję odwiedzić jedno z najważniejszych miast w historii, jednak na razie nie powiem Wam o jakie chodzi. Mam nadzieję znów wziąć udział w Trafalgar Day, Claymore, Deep Fried Lard, jak i w obydwu grach AB1. Mam też nadzieję w końcu odwiedzić inne szkockie wargamingowe show i być może jakieś angielskie a nawet zapuścić się na Crisis. Zobaczymy.