sobota, 27 czerwca 2015

Lundy Island. Wyspa Lundy.

Last Wednesday we met at Hugh for the second game from scenario prepared by Tim Watson and involved the gun smugglers from USA to lost in Very British Civil War (Not any more) United Kingdom. As you remember the guns were safely put into the submarine and moved to Britain. Smugglers decided to transport them to Lundy Island at the Bristol Channel. Here they were going to sell to those who will pay for it the biggest amount of money, however some sides of the war decided to take control over the weapons by themselves in different, more military way...
W ostatnią środę ponownie spotkaliśmy się u Hugha na drugą grę ze scenariusza przygotowanego przez Tima Watsona o przemycie broni z USA do pogrążonej w Bardzo Brytyjskiej Wojnie Domowej (Już nie) Zjednoczonym Królestwie. Jak pamiętacie broń została bezpiecznie załadowana na okręt podwodny i dostarczona do Brytanii. Przemytnicy zdecydowali się dostarczyć broń na wyspę Lundy znajdującą się na Kanale Bristolskim. Tutaj miały być sprzedane stronie, która zaoferuje największą ilość gotówki, jednakże niektóre ze stron postanowiły przejąć broń w inny, bardziej militarny sposób...

SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Watson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES/FIGURKI: Colin Jack
MODELS/MODELE: Colin Jack, Hugh Wilson,  Tim Watson

1. Lundy Island. Wyspa Lundy.


Before I will go into the relation, have a look of the Lundy Island recreated by Hugh. It is nice piece of scenery he made.
Zanim przejdę do relacji, przyjrzyjcie się wyspie Lundy odtworzonej przez Hugha. Stworzył on naprawdę znakomity stół do gry.

2. Forces. Siły.


Nelson Colmon Harris forces (dictator of the Lundy Island)/Siły Nelsona Colmona Harrisa (dyktatora Wyspy Lundy).
(Hugh Wilson)

Infantry Platoon supported by MMG and Medium Mortar.

BRITISH UNION OF FASCISTS/BRYTYJSKA UNIA FASZYSTÓW
(Colin Jack, Dave O'Brian)

2 Infantry Plattons supported by MMG
Beaverette Armoured Car
Plane

ANGLIKAN LEAGUE/LIGA ANGLIKAŃSKA
(Ray Neal, Bartek Żynda)

2 Infantry Plattons supported by MMG
Plane

ROYAL NAVY
(Donald Adamson)

Infatry Paltoon
Submarine (Medium Gun, AA gun)

3. The game. Gra.


The Navy landed on the north end of the island, the BUF forces invaded the south end and the Anglican forces landed on the east of the island. Very quickly they met the defending fire from the Lundy forces. However the dictator spread his forces very much and they were very quickly eliminated by BUF and Anglikan forces.
Marynarka wojenna wylądowała na północnym końcu wyspy, siły BUF wylądowały na południowym końcu a siły Anglikanów na wschodzie wyspy. Bardzo szybko napotkały one ogień obrońców z sił Wyspy Lundy. Dyktator jednak zbyt mocno rozdzielił swoje siły i zostały one szybko pokonane przez siły BUF i Anglikanów.

On the North, Navy established the strong point in northern lighthouse. They had excellent observation point for their submarine gun. It stopped the Anglican from making the successful attack on them. The Anglican situation was very dramatic over there, so they decided to call for their plane. As it always happen in our games, Ray rolled 1 for incoming plane and Donald was able to find different target. His choice was for BUF forces attacked on the south. We explain this on that way, that the order for the pilot was to attack the lighthouse, but he did not understand which one and attacked the south... After this Navy had no problem and eliminated the Anglican forces, who attacked them.
Na północy, marynarka ustanowiła punkt oporu w północnej latarni morskiej. Mieli tam wspaniały punkt obserwacyjny dla swojego działa z łodzi podwodnej. To zatrzymało Anglikanów przed dokonaniem udanego ataku na nich. Sytuacja Anglikanów stała się na tyle dramatyczna, że porzeba była wezwać samolot. Jak to zazwyczaj bywa w naszych grach, Ray wyrzucił 1 i Donald mógł wybrać inny cel. Jego wyborem były siły BUF na południu. Wyjaśniliśmy to w ten sposób, ze pilot dostał rozkaz ataku na latarnię morską, jednak nie zrozumiał którą i zaatakował południową... Po tym Marynarka nie miała już problemu z wyeliminowaniem sił Anglikańskich nacierających na nich.

In the meantime the BUF forces were finishing eliminate Lundy forces and started attacking my units. It forced myself to move all my units more north. However Navy decided that after the destroying Lundy forces there is nothing to do over here for them and decided to come back on their submarine and find different better place for them. They managed to load all weapons back on boat, but then the Fascist plane came. It managed to sink the submarine, so this finished the game with no winner.
W międzyczasie siły BUF kończyły wykańczanie sił Wyspy Lundy i rozpoczęły atakować moje oddziały. To zmusiło mnie by przesunąć moje oddziały bardziej na północ. Jednakże w tym momencie Marynarka stwierdziła, że po wyeliminowaniu sił dyktatora, nie ma tu nic do roboty i rozpoczęły ewakuacje swoich oddziałów z wyspy by znaleźć lepsze miejsce dla siebie. Udało im się załadować całą broń z powrotem na okręt, jednak wtedy nadleciał faszystowski samolot, któremu udało się zatopić okręt podwodny. To zakończyło grę bez zwycięscy.

That was another great game with very good ending. For the game we used the Bolt Action rules with some amendments created by Tim.
To była kolejna dobra gra z bardzo dobrym zakończeniem. Do gry użyliśmy zasad Bolt Action z kilkoma zmianami dokonanymi prze Tima.

4. Links. Linki.


Relation from the first game:
Relacja z pierwszej gry:

Tim's relation on his blog:
Relacja Tima na jego blogu:

Dave O'Brian's gallery on Facebook:
Galeria Dave O'Briana na Facebooku:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:


czwartek, 25 czerwca 2015

Caen 1944 (#2)

Last Thursday we finally managed to play the last game of round 2 of our campaign game Caen 1944. Last time Ian and I only draw with German forces near the Bretteville. This time we were going to play German counterattack.
W ostatni czwartek udało się nam w końcu rozegrać ostatnią grę drugiej rundy naszej kampanii Caen 1944. W ostatniej grze Ian i ja zaledwie żeśmy zremisowali z siłami niemieckimi w okolicach Bretteville. Tym razem mieliśmy rozegrać niemiecki kontratak.

SCENARIO/SCENARIUSZ: No. 3 from the main book./Trzeci scenariusz z głównego podręcznika.
SCENERY/SCENERIA: John Glass, Campbell Hardie, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI:  Ian Carter, John Glass, Campbell Hardie, Bartek Żynda.

1. Forces. Siły.


Again I am going to made the update to this post with the army lists used for this game. Both Allied players used 1500 pts Tank Wars Armoured Platoons and German players used: John 1200 pts and Campbell 950 pts platoons.
Znowu później mam zamiar dodać uzupełnienie tego posta z listami armii użytymi w tej grze. Obaj gracze alianccy użyli Zmechanizowanych Plutonów na 1500 pkt z dodatku Tank Wars, natomiast niemieccy gracze użyli: John sił na 1200 pkt i Campbell na 950pkt.

2. The game. Gra.


This time the German players were attacking and we managed to not commit their mistake and all objectives were protected. Different to them we only put a half of our troops during the deployment turn, so we safe more troops during the Preparation Bombardment phase. This time we agreed together with Ian a defending plan, so our actions were more or less coordinated.
Tym razem to niemieccy gracze musieli atakować a nam udało się nie popełnić ich błędów z poprzedniej gry i wszystkie cele gry zostały obsadzone. W odróżnieniu od nich na początku gry wystawiliśmy tylko połowę naszych sił, dzięki czemu podczas Przygotowania Artyleryjskigo nasze straty nie były duże. Tym razem również wspólnie z Ianem ustaliliśmy wspólny plan działania i nasze akcje mniej więcej były skoordynowane.

In our game Ian had a harder task, as he had to face John's forces. Just at the beginning of the game Ian lost one of his Cromwells but very soon he destroy the Pz IV. John pushing his forces forward, but Ian managed to defend his positions and even push the German backward. Ian continued this but this time all German AT weapons and specially Panzerfausts were very effective. and finally John had nothing against Ian's tanks.
W naszej grze Ian miał cięższe zadanie, ponieważ musiał stawić czoło siłom Johna. Już na początku gry Ian stracił jednego ze swoich Cromwelli, jednak bardzo odpłacił się zniszczeniem Pz IV. John nacierał do przodu, jednak Ianowi udało się obronić swoje pozycje a nawet przejść do kontrataku i odepchnąć Niemców do tyłu. Ian kontynuował natarcie lecz tym razem zawiodły wszystkie niemieckie bronie ppanc a w szczególności Panzerfausty, które okazały się mało efektywne i w końcu John nie miał nic przeciwko Ianowym czołgom.

On my flank I managed to create the defending line, supported by all my tanks. However I had the problem with German sniper, who eliminated all my spotters. I tried to shot him down, but I failed. Finally my tanks pinned him down and he was no more the problem for me. Campbell decided finally to assault my positions, but most of my troops had ambush order dice, so any possible action in the line of sigh of my troops always finished with German annihilation.
Na mojej flance udało mi się stworzyć linie obrony wspartą moimi czołgami. Jednakże miałem problem z niemieckim snajperem, który wyeliminował wszystkich moich obserwatorów. Próbowałem go usunąć, ale to mi się nie udało. W końcu przy pomocy moich czołgów spinowałem go i przestał być już dla mnie problemem. W końcu Campbell zdecydował się natrzeć na moje pozycje, jednak większość z moich oddziałów miała przydzielone rozkazy "ambush", w związku z czym jakiekolwiek akcja w linii mojego widzenia zawsze kończyła się niemiecką zagładą.

We managed to play only 5 turns, but Germans were far away from the objectives, so we decided that the game finished with Allied victory!
Udało się nam rozegrac jedynie 5 tur, jednak Niemcy znajdowali się dość daleko od celów ataku, więc zdecydowaliśmy, że gra zakończyła się alianckim zwycięstwem.

3. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654592662639

My first game of the campaign:
Moja pierwsza gra kampanii:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/02/caen-1944-1.html

wtorek, 23 czerwca 2015

Deep Fried Lard - Musselburgh 2015 - Afternoon games. Gry popołudniowe.

Today the second relation from this year Deep Fried Lard - our Scottish meeting with TooFatLardies games. For the second game I have selected the General Napoleon meets Chain of Command. Sounds it very interesting and it is. However the game is still in very advancing tests and is not finished yet, but we had the opportunity to play it. The game was so popular, that is has morning and afternoon games. I was happily put on the second one.

Dzisiaj druga relacja z tegorocznego Deep Fried Lard - naszego szkockiego spotkania z grami od TooFatLardies. Jako drugą grę wybrałem General Bonaparte meets Chain Of Command. Brzmi nieźle? I tak jest. Jednakże gra jest ciągle w fazie bardzo zaawansowanych testów i nie jest jeszcze ukończona, jednak mieliśmy już teraz możliwość by zagrać w nią. Gra była tak popularna, że miała swoje dwie odsłony, jedną rano i drugą popołudniową. Mnie udało się zagrać w drugą z nich.

1. General Bonaparte Meets Chain of Command - the game and my opinion/gra i moja opinia.


Recently we received a few new variations of the Chain of Command. Few of them you have already have seen on this blog such us the Spanish Civil War or I World War supplements, now we had the opportunity to check something totally different. To put the Chain of Command mechanic into the Napoleonic period, some things had to be changed.  First is the reconnaissance phase. This time we moving our tokens 18 inches instead of 12 and after locking them all we are creating the deployment zone. That's not the only one difference, the game moved a level up, it means that right now we are moving our battalions, brigades and divisions. It works the same way at in basic rules, so we using our 1,2,3 and 4s to activate our officers on the appropriate level. Rest of the rules are pretty much the same like the old one.
Ostatnio otrzymaliśmy kilka nowych wariacji zasad Chain of Command. Kilka z nich mieliście już okazje zobaczyć na tym blogu, takie jak Wojna Domowa w Hiszpanii czy też Pierwsza Wojna Światowa, teraz mieliśmy okazję wypróbować coś totalnie innego. By wcisnąć mechanikę Chain of Command w czasy napoleońskie, kilka rzeczy musiało być zmienionych. Pierwszą jest faza zwiadu. Tym razem poruszamy nasze znaczniki 18 cali zamiast 12 i w ten sposób tworzymy naszą strefę rozstawienia. To nie jedyna zmiana, gra została o poziom w górę i teraz dowodzimy naszymi batalionami, brygadami i dywizjami. Dzieje się to w podobny sposób, jak w starych zasadach i naszymi 1, 2, 3 i 4 aktywujemy oficerów na odpowiednim poziomie. Reszta zasad jest w zasadzie podobna do starych zasad.

For our game we had the battle between Austrian and French. Austrian forces were commanded by Richard and Alan as the French were lead by Jack Glanville and myself. Every army was consist of two infantry brigades (4 battalion each), cavalry brigade (3 squadrons) and artillery. We put our in one big battery when Austrian put the guns between their brigades. Austrian were defending the crossroad and the French had to take it. The game was umpired by John Edwing.
W naszej grze mieliśmy starcie pomiędzy Austriakami i Francuzami. Austriackimi siłami dowodzili Richard i Alan, z kolei francuskimi Jack Glanville i ja. Każda armia składała się z dwóch brygad piechoty (4 bataliony każda), brygady kawalerii (3 szwadrony) oraz artylerii. Nasze działa ustawiliśmy razem jako dużą baterię, Austriacy rozmieścili swoje armaty pomiędzy brygady. Austriacy mieli za zadanie obrony skrzyżowania, natomiast Francuzi mieli je zdobyć. Całość gry była prowadzona przez Johna Edwinga.

Together with Jack we had a cunning plan. My forces were to take the most of Austrian attention so Jack would be able to attack the Austrian forces, beat them and take the crossroad. During the reconainse phase we did not played it well and we had very small area to deploy our troops, so our cavalry was blocked at the beginning of our game by my infantry. Austrian did it in much better way and they had much more space for their troops. From the beginning our plan worked well and my troops engage the most Austrian forces and Jack was able to attack the crossroad. However his first attack failed and he was pushed back, however the second attempt success and finally took the objective. We could claim the victory during the game, but it was small but. My infantry bravely fought against the Austrian soldiers and even I had tried the cavalry charge, wich has been repulsed. Then Allan, who commanded the Austrian cavalry started his charge. He got very high result on move dice and hit my infantry from the flank. You can imagine what happend. Three of my battalions broke! We stopped the game at this point and agreed that the game finished with a draw.
Razem z Jack'iem mieliśmy chytry plan. Moje siły miały wziąć większość uwagi Austriaków, by Jak mógł zaatakować siły austriackie, rozbić je i zająć skrzyżowanie. Nie rozegraliśmy fazy rekonesansu zbyt dobrze i nasze siły miały bardzo ograniczoną strefę rozstawienia, tak na przykład nasza kawaleria była na początku gry blokowana przez moją piechotę. Austriacy zagrali to znacznie lepiej i mieli dla swoich oddziałów znacznie większą przestrzeń. Od początku wszystko przebiegało według naszego planu. Moje oddziały wiązały walką większość sił austriackich i Jack mógł natrzeć na skrzyżowanie. Jego pierwszy atak został odparty, jednak drugi się powiódł i w tym momencie moglibyśmy ogłosić zwycięstwo, gdyby nie jedno małe ale. Moja piechota dzielnie walczyła przeciwko Austriakom a nawet mojej kawalerii udało się przeprowadzić szarżę, odpartą niestety, kiedy Alan, dowódca austriackiej kawalerii, uzyskał bardzo wysoki wynik na kościach ruchu i z flanki uderzył na moją piechotę. Możecie sobie wyobrazić co się wtedy stało. Trzy moje bataliony zostały rozbite! W tym momencie zatrzymaliśmy grę i wspólnie ogłosiliśmy remis.

The rules worked very well and if you are familiar with Chain of Command you can pick up those rules very quickly. The differences are not very big. The rules are still testing so they are not ready for publishing yet, however the game seems to be nearly finished and if you ever will have a chance to try them, do it, they are really cool!
Zasady sprawiły się całkiem dobrze i jeśli ktoś jest zaznajomiony z zasadami Chain of Command, nie powinien mieć z nimi żadnych problemów. Różnice nie są zbyt duże. Przepisy są ciągle w fazie testów i nie są jeszcze gotowe do publikacji, jednakże wyglądają na prawie skończone i jeśli będziecie mieli możliwość kiedykolwiek ich wypróbowania, zróbcie to, są naprawdę super!

2. Other Afternoon games. Inne gry popołudniowe.


Dux Riders (second game/druga gra)

Kiss Me, Hardy

Chain of Command

Charlie Don't Surf

At the end of this relation I would like to thank all of those who decided to put the games during the meeting, all players and especially to Derek Hodge, who organised it again. See you on next Deep Fried Lard 2016!
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim wystawiającym gry, grającym i w szczególności Derekowi Hodge za zorganizowanie całego spotkania. Do zobaczenia na Deep Fried Lard 2016!

3. Links. Linki.


My gallery from the General Bonaparte Meets Chain of Command on my Flickr:
Moja galeria z gry General Bonaparte Meets Chain of Command na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654559260678

My gallery fo the Afternoon games on Flickr:
Moja galeria gier popołudniowych na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654561045358

Morning games:
Poranne gry:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/06/deep-fried-lard-musselburgh-2015.html