wtorek, 29 listopada 2016

Pirates of Prestonpans. Piraci z Prestonpans.

Last Saturday I took the part in 2nd memorial game for our good friend Hugh Wilson, which took place in The Goth, the Gothenburg tavern in Prestonpans. Twelve players took part in the game, which was set up according to the last prepared game by our past friend. We used the simple rules created by Hugh for that game, without any changes.
W ostatnią sobotę, wziąłem udział w drugiej grze, rozegranej ku pamięci naszego dobrego przyjaciela Hugha Wilsona, która miała miejsce w The Goth, gothenburskiej tawernie w Prestonpans. W wydarzeniu wzięło udział 12 graczy, by rozegrać grę, która jako ostatnia została przygotowana przez naszego zmarłego przyjaciela. Do gry użyliśmy prostych zasad stworzonych dla tej gry przez Hugha, bez wprowadzania żadnych zmian.

Before I move to the game, a few words about the place, we had a game. It is a nice tavern and club for the local community. It was built in 1908 as part of the British Gothenburg experiment. Now The Goth besides being a very nice pub with very good meals have something more. Upstairs it has a little Battle of Prestonpans (1745) memorial, with some nice paintings telling the story of the battle. If you will be someday nearby, please have a look.
Before przejdę do samej gry, kilka słów o samym miejscu, w którym mieliśmy okazję gościć. Jest to bardzo miła tawerna i klub dla lokalnej społeczności. Została ona zbudowana w 1908 roku jako część brytyjskiego eksperymentu gothenburskiego. Teraz The Goth, pomimo bycia świetnym pubem z bardzo dobrymi posiłkami posiada coś więcej. Na piętrze znajduje się mała izba pamięci bitwy pod Prestonpans (1745), z kilkoma obrazami opowiadającymi historię całej bitwy. Jeśli kiedykowiek mielibyście okazję być w pobliżu, zajrzyjcie tam, bo warto.

More about Gothenburg experiment:
Więcej o eksperymencie gothenburskim:

SCENARIO/SCENARIUSZ: Hugh Wilson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Wilson, Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS/MODELE: various collections.
Tim with the table.

In our game, everyone started with a gang consist of 10 figures. We started by searching the islands for treasures, which could be exchanged for money. The game would be only won by the player with the bigger amount of pounds. My first opponent was Mike Palmer. Unlucky for him, he started a private war against me about to control one of the islands. He lost and as the prize, I took half of his money.  That put me on the second place just after Dave Peterson, who earn a lot of money on slaves (he took control over the slave factory). That push both of us for a deadly duel, which has not to be resolved, because of lack of time. So finally Dave saves his position and won the whole game.
W naszej grze każdy z nas zaczynał z gangiem składającym się z 10 figurek. Zaczęliśmy od przeszukiwania wysp w celu znalezienia skarbów, które mogliśmy wymieniać na pieniądze. Gra mogła zostać wygrana tylko przez jednego gracza z największą ilością zdobytych funtów. Moim pierwszym przeciwnikiem był Mike Palmer, który nieszczęśliwie dla niego rozpoczął prywatną wojnę przeciw mnie w celu opanowania jednej z wysp. Przegrał i w nagrodę otrzymałem połowę jego pieniędzy. To umieściło mnie na drugiej pozycji, zaraz za Davem Petersonem, który zdobył dużą ilość pieniędzy na handlu niewolnikami (zajął faktorię z niewolnikami). To doprowadziło do zaciętego pojedynku pomiędzy nim a mną, który nie został jednak rozstrzygnięty, ze względu na brak czasu. W ten sposób Dave obronił swoją pozycję i wygrał całą grę.
My gang.
My Capitan taking the ship.
The winner of that fight would take all.

The final list of the game:
Ostateczna lista gry:

1. Dave Paterson - £2410
2. Bartek Żynda - £830
3. Dave M. - £730
4. Colin Jack - £580
5. Campbell Hardie - £500
6. Mike Palmer - £440
7. Ray Neal - £220
8. Bob - £170
9. Bill Gilchrist - £130
10. Ian Carter - £60 
Participants (from the left): Mike, Ian, Campbell, myself, Bill, Bob, Ray, Colin, Dave M., Donald and Dave P.  Photo by Tim Watson
Donald with the winner of the day: Dave P and the main prize.

It was a great game and we are going to continue that tradition with playing the games, favourites by Hugh. Next meeting soon. In this place I would like to thank Tim and Donal for their hard work, preparing the whole venue and for the stuff of The Goth, for making our day so great.
To była świetna gra i będziemy kontynuować tą tradycję rozgrywania gier, lubianych przez Hugha. Wkrótce następne spotkanie. W tym miejscu chciałbym podziękować Timowi i Donaldowi za ich ciężką pracę w przygotowaniu całego wydarzenia oraz ekipie The Goth, za ich pracę, dzięki czemu nasz dzień był taki super.

Some links for other relations and galleries:Kilka linków do innych galerii i relacji:

Tim:

Dave O'Brian:

Flickr:

czwartek, 17 listopada 2016

Newark 1776.

Our AWI campaign is still in progress. This time my commander got in trap. Gen. Howe with three line battalions get surrounded in town of Newark. He had to face sixteen Continental battalions. Jack, who acting as Gen. Washington used all his cards against my small forces. He had 'Delayed Enemy' (I was not allowed me to call for any reinforcements), 'Surprise Attack' (which gave the Americans possibility to attack me from any point of the table) and 'Forced March' (it gave Americans possibility of starting game within 12'' off my troops). That lead to the battle. It looked like my forces were doomed, however it was small chance that it could be the key to our future victory...
Nasza kampania wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych ciągle trwa. Tym razem mój dowódca wpadł w zasadzkę. Gen. Howe wraz z trzema batalionami został okrążony w miasteczku Newark przez szesnaście batalionów kontynentalnych. Jack, który wcielił się w gen. Waszyngtona użył wszystkich swoich kart przeciw moim małym siłom. Użył karty 'Delayed Enemy' (nie mogłem wezwać żadnych posiłków), 'Surprise Attack' (Amerykanie mogli zaatakować z dowolnego punktu na stole) oraz 'Forced March' (Amerykanie mogli zacząć grę, będąc rozstaweni 12 cali od moich oddziałów). Tak doszło do bitwy. Wyglądało, że moje siły są z góry skazane na porażkę, jednak był cień szansy, że mogła być ta bitwa również kluczem do naszego zwycięstwa...

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campaign game.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Bill Gilchrist, Jack Glanville

1. Forces. Siły


BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Bartek Żynda)

Gen. Howe
Gen. Johnson
3 Infantry Battalions

AMERICANS/AMERYKANIE
(Jack Glanville, Bill Gilchrist, Michael Charge, Campbell Hardie)

Gen. Washngton
1 Continental Battalion

Gen. Beall
4 Continental Battalions

Gen. Heath
3 Continental Battalions

Gen. Sullivan
1 Continental Battalion

Col. Glover
1 Continental Battalion
2 Guns

Gen. Wadsworth
3 Continetal Battalions

Gen. Clinton
3 Continental Battalions

2. The Game. Gra.


The 'Surprising Attack' card did it job. I was completely surprised by that. I was left with only one way away from the town. I could move only east, however I failed to move and soon Bill with his forces closed the only way out. All my plans failed. Now I was surrounded.  I was offered terms, but I refused. I decided to fight to the last soldier. Gen. Howe took one battalion and charged surprised Americans. However there was too many of them, so soon my battalion get destroyed and Gen. Howe get killed. Rest of my battalions fought bravely, but they were destroyed as well. The game was over... Howe will be avenged!
Karta 'Surprising Attack' zadziała znakomicie, powodując całkowite moje zaskoczenie. Pozostała mi jedyna droga ucieczki na wschód. Jednak gdy próbowałem tego dokonać, nie zdałem testu i wkrótce Bill z jego oddziałami zatarasował mi jedyna drogę ucieczki. Wszystkie moje plany zawiodły. Byłem okrążony. Zaoferowano mi warunki kapitulacji, które odrzuciłem. Postanowiłem bronić się do ostatniego żołnierza. Gen. Howe poprowadził do szarży jeden ze swoich batalionów na zaskoczonych Amerykanów. Jednak było ich zbyt wielu i wkrótce mój batalion został zniszczony a Gen. Howe zabity. Reszta moich oddziałów dzielnie broniła się w mieście, jednak również została zniszczona. Gra się zakończyła... Howe zostanie pomszczony!

3. Links. Linki.


Jack:

Michael:

Campbell:

Flickr:

Now my blog will get quiet for some time. I am not able to participate in today's game and next Thursday will be our club's AGM. So next game relation will be posted at the end of November or on beginning of December.
Teraz zapanuje na moim blogu chwilowa cisza. Nie jestem w stanie uczestniczyć w dzisiejszej grze a za tydzień nasz klub ma doroczne spotkanie organizacyjne. Następna relacja z gry ukaże się więc pod koniec listopada lub na początku grudnia.

czwartek, 10 listopada 2016

Spectre Operations - first game; pierwsza gra.

Last week we had something modern. Our that period guru bring new set of rules to our club, called Spectre Operations. It is quite different from the previous Sangin Skirmish, but also, quite interesting too. That system have much closer mechanism to most of the wargaming rules as we know. It have the special orders phase, than moving and finally shooting. Simple and very effective. That's what we like!
W poprzednim tygodniu mieliśmy coś współczesnego.  Nasz guru od tego okresu przyniósł nowy zestaw zasad, zwany Spectre Operations. Różni się on znaczne od poprzednich zasad: Sangin Skirmish, jednak jest równie interesujący. Posiada on bliższy mechanizm do znanych przez nasz zasad. Posiada fazę rozkazów specjalnych, poruszanie się i w końcu strzelanie. Prosto i bardzo efektywnie. Takie coś nam się podoba!

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Charge
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Charge
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Campbell Hardie
MODELS/MODELE: Michael Charge.

1. Introduction to the game. Wprowadzenie do gry.
From the briefing:
"Two days ago, a pair of aid workers were kidnaped by a group of rebels in Bazistan. The rebels have been  in communication with their captive's employer, the Argo Corporation, who has deployed a team of Private Military Contractors to recover their employees.
However, these two employees are more than meets the eye. For month they have been using their cover as aid workers to perform covert actions for their bosses. One of these actions directly influenced a GRU operation and led to its failure. Due to this, a Spetsnaz team has deployed to capture the two 'aid workers' and take them to a nearby blacksite. The plan is to strike during the handover..."
Z odprawy:
"Dwa dni temu dwóch pracowników pomocy humanitarnej zostało porwanych przez grupę rebeliantów w Bazistanie. Rebelianci skomunikowali się z pracodawcą porwanych, Argo Corporation, która wysłała oddział najemników by odzyskać swoich ludzi.
Jednakże, ci dwaj pracownicy byli czymś więcej, niż to mogło się wydawać.Od miesięcy pomocy humanitarnej używali jako przykrywki do ukrytych akcji swoich szefów. Jedna z nich bezpośrednio dotyczyła GRU, która zakończyła się całkowitą porażką. W związku z tym wysłano oddział Specnazu, który ma odbić 'pracowników pomocy humanitarnej' i dostarczyć ich do najbliższego tajnego aresztu. Plan zakłada uderzenie w momencie przejęcia porwanych..."

2. Forces. Siły.


PMC
(Campbell Hardie)

1 x Professional Squad Leader w/carbine (w/scope and Red Dot)
3 x Professionals w/carbine (w/scope and Red Dot)
1 x Professional w/carbine (w/scope and Red Dot) and Battlefield Trauma Kit
2 x Professionals w/compact LMG
1 x Professional w/carbine (w/scope and Red Dot) and automatic shotgun
4 x Professionals w/carbine (w/scope and Red Dot) and UGL

all had body armour, pistols, radio, smoke and frag grenades and personal med kits

SPETSNAZ/SPECNAZ
(Bartek Żynda)

1 x Elite Squad Leader w/carbine (w/Red Dot and laser)
1 x Elite w/Heavy body armour, MMG (w/Red Dot) and Combat Shotgun
1 x Elite w/LMG (w/Red Dot)
4 x Elite w/assault rifle (w/Red Dot and laser)
1 x Elite w carbine (w/Red Dot and laser), battlefield trauma kit and stimulants
1 x Elite w/assault rifle (w/Red Dot and laser) and MGL

all had body armour, pistols, radio, thermobaric and smoke grenades and personal medical kits

OPFOR
(Michael Charge)

Rebels:
1 x Trained Commander w/assault rifle and UGL
4 x Trained Soldiers w/assault rifle
1 x Trained Soldier w/RPG (Heat and AP)
1 x Trained Soldier w/LMG
1 x Trained Soldier w/Battle Rifle and Battlefield Trauma Kit

Militians:
1 x Trained Squad Leader w/carbine and radio
1 x Trained w/MMG
1 x Trained w/Combat Shotgun
6 x Trained w/assault rifle
5 x Trained w/carbine

3. The game. Gra.

PMC started the game in the abandoned village, whereas the Spetsnaz started the game on the other side of the table. For few turns both sides tried to take the best positions before the fun begins. I split my specnaz forces into three teams, two strike teams and one support and it worked very well during whole game. I managed to sneak to the walls and using the human tower (I've seen it somewhere, but I don't remember where) I prepared to strike. My human tower consisted of three soldiers, two of them were standing on the ground and supporting the soldier standing on their shoulders. That gave me two soldiers been able to shoot over the wall.
PMC zaczęło grę w opuszczonej wiosce, natomiast Specnaz zaczął ja po drugiej stronie stołu. Przez pierwsze tury, obie strony starały się zająć jak najlepsze pozycje przed rozpoczęciem właściwej zabawy. Swoje siły rozdzieliłem na trzy zespoły: dwa uderzeniowe i jeden wsparcia i doskonale się to sprawdziło podczas całej gry. Udało mi się prześlizgnąć do murów i używając ludzkiej wieży (gdzieś coś takiego kiedyś widziałem, jednak nie pamiętam dokładnie gdzie) przygotowałem się do uderzenia. Moja ludzka wieża składała się z dwóch żołnierzy stojących na ziemi, którzy na swoich barkach mieli trzeciego żołnierza. To dało mi dwóch żołnierzy gotowych do strzału poprzez mur.My soldiers started the shooting. First they killed two Rebels inside the walls, then my support team killed few Militants, who were outside the walls. However the PMC tried to stop me. They fired at me, but only managed to push my top towers soldier to jump off their colleagues soldiers. Despite of that I continued the mayhem. My biggest concern was the Rebel with RPG. I tried to kill him several times with my grenades launcher and finally I managed to. That opened me the way through the wall. First team jump over, but then they get suppressed by fire from the back. That not finished well, as one of my soldiers get killed.
Moi żołnierze rozpoczęli ostrzał. Wpierw zabili dwóch rebeliantów wewnątrz murów, a po tym oddział wsparcia zabił kilku bojowników znajdujących się poza murami. Jednakże PMC próbował mnie powstrzymać, jednak udało im się jedynie zmusić moich "wieżowych" do zeskoczenia z barków swoich kolegów. Pomimo jednak tego kontynuowałem siać zniszczenie. Najbardzej obawiałem się rebelianta z RPG. Kilkukrotnie próbowałem go zabić, używając mojej wyrzutni i w końcu mi się to udało. To otworzyło mi drogę poprzez mur i pierwszy zespół pokonał go. Niestety zostali przygwożdżeni ogniem z boku. To nie skończył się dla mnie dobrze, ponieważ jeden z moich żołnierzy został zabity. The Rebels saw that my soldier are unable to respond charged them, but then my second team jumped over the wall just on their heads. The melee was short and very deadly for the Rebels... During that time, Campbell and his PMC managed to destroy the gate and made their way inside the walls. With two precise shots he eliminated the two Rebels, who tried to use the hostages as the human shields. Then he threw the smoke grenades to separate target from me. That had to met the only respond with one action. No one can take the prize from Spetsnaz hands. Soon three of the PMC soldiers were dead... At that moment we had to finish our game. We all agree that the Spetsnaz was much closer to winning the game. Definitely we will have to return to this set of rules!
Rebelianci widząc, że moi żołnierze nie są w stanie na reakcję, zaszarżowali na nich, ale wtedy mój drugi oddział przeskoczył mur, wprost na ch głowy. Walka wręcz była krótka i zabójcza dla rebeliantów... W tym samym czasie Campbell i jego PMC udało się wysadzić w powietrze bramę i wejść wewnątrz murów. Dwoma precyzyjnymi strzałami wyeliminował dwóch rebeliantów, którzy próbowali użyć zakładników jako żywych tarcz, następnie rzucił granaty dymne by odseparować ich ode mnie. To mogło się spotkać tylko z jedną odpowiedzią. Nikt nie ma prawa odbierać łupu z rąk Specnazu! Wkrótce trzech żołnierzy PMC leżało więc martwych... W tym tez momencie musieliśmy skończyć nasza grę. Wszyscy się zgodziliśmy, że Specnaz był znacznie bliżej wykonania zadania i to on odniósłby zwycięstwo. Zdecydowanie do tych zasad jeszcze powrócimy!

4. Links. Linki.


Michael:

Campbell:

Flickr:

czwartek, 3 listopada 2016

Chioggia 1905.

Last Thursday we had another naval game. Few weeks ago Angus bring to the club his collection of 1/1000 Pre-Dreadnoughts for the game with Bill. Bill was unable to come to club that night, so the game was postponed (I also had different game that night). In the same evening I asked Angus, to bring that ships again and that happened last week. For the game we used Perfidious Albion rules some time ago invented in our club by Colin Jack and Bill Gilchrist.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną morską grę. Kilka tygodni temu Angus przyniósł swoją kolekcję przeddrednotów w skali 1/1000 by rozegrać grę z Billem. Bill jednak w tamten wieczór nie mógł przyjść do klubu i gra została przesunięta w czasie (tamtego wieczoru ja również miałem inną grę). Tego samego wieczora poprosiłem Angusa, by przyniósł te okręty jeszcze raz i to stało się w zeszłym tygodniu. Do gry użyliśmy zasad Perfidious Albion, wymyślone w naszym klubie jakiś czas temu, przez Colina Jack'a i Billa Gilchrista.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY:Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.


TRIPLE ALLIANCE/TRÓJPRZYMIERZE

Austro-Hungarian and Italian Squadron/Eskadra austro-węgiersko i włoska.
(Campbell Hardie)

REGINA MARGHERITA
SMS ERZHERZOG KARL
SMS HAPSBURG

German Squadron/ Eskadra niemiecka.
(Michael Schneider)

SMS KAISER FREDRICH III
SMS KAISER WILHELM DER GROSSE
SMS DEUTSCHLAND

TRIPLE ENTENTE/TRÓJPOROZUMIENIE

British Squadron/ Eskadra brytyjska.
(Angus Konstam)

HMS FORMIDABLE
HMS LORD NELSON

Russian Squadron/ Eskadra rosyjska.
(Bill Gilchrist)

PANTELIMON
TSESSAREVITCH

French Squadron/Eskadra francuska.
(Bartek Żynda)

REPUBLIQUE
CHARLES MARTEL

2. The game. Gra.


For background of that battle and ships check Angus's blog (link at the bottom of my relation). Our game since the beginning divided into two different clashes. First Austro-Hungarian-Italian against Russians and British and the second Germans against French. In our naval games when Campbell had ships under command, his main tactic is to ram enemy ships despite period. This time it wasn't very wise as that rules do not tolerate that way of fighting. Soon Russians and British put the letter T over Campbell's squadron. That leads to the first disaster. The leading ship Regina Margherita was hit several times and finally one of the hit penetrated the powder magazine. Campbell had option of flooding the magazine or take the damage test, he failed and soon Italian ship exploded. That not finished his problems. Soon after the same fate get the second in the line SMS Erzherzog Karl. Michael tried to save Campbell and send him SMS Deutschland, but Campbell's troubles continued and soon the last Austrian ship exploded. Finally Campbell decided to withdraw last German ship of the battlefield. As his last desperate action, he tried to torpedoed British ships, but this time his attack completely failed.
Po historię bitwy i powstania modeli użytych w grze zapraszam na blog Angusa (link na dole relacji). Nasza gra od początku podzieliła się na dwa osobne starcia. Pierwsze pomiędzy Austro-Węgrami i Włochami a Brytyjczykami i Rosjanami oraz na drugi francusko-niemiecki. W naszych morskich grach Campbell zazwyczaj, bez względu na okres stara się doprowadzić do taranowania. Tym razem było nie inaczej, jednak te zasady nie tolerują takiej taktyki. Wkrótce Rosjanom i Brytyjczykom udało się postawić kreskę nad literą T nad eskadrą Campbella. To doprowadziło do szeregu tragedii. Prowadzący okręt Regina Margherita została trafiona kilka razy i jeden z pocisków trafił w magazyny prochowe. Campbell miał możliwość zatopienia magazynów, lub zrobić test zniszczenia, którego nie zdał i wkrótce włoski okręt eksplodował. Wkrótce ten sam los spotkał drugi okręt w linii SMS Erzherzog Karl. Michael próbował pomóc Campbellowi i wysłał mu SMS Deutschland, jednak Campbell był cały czas w opałach i wkrótce ostatni okręt austriacki eksplodował. Ostatecznie Campbell zdecydował się wycofać ostatni niemiecki okręt z pola walki. W swojej ostatniej desperackiej akcji  spróbował ataku torpedowego na okręty brytyjskie, lecz ten był kompletnie nieudany.

In the second clash two lead German ships fought against French ships. Both sides hit enemy ships many times and both sides tried to put the letter T over the enemy. Finally French managed to do it and that finished with German disaster. Soon badly damaged SMS Kaiser Friedrich III took so many water, that finally sunk. That lead the second German ship to withdraw as soon as possible. Game finished with great Entente victory.
W drugim pojedynku dwa prowadzące okręty niemieckie walczyły przeciw okrętom francuskim. Obie strony zaliczyły wiele trafień i obie eskadry próbowały postawić literę T nad wrogiem. W końcu udało się to Francuzom a to skończyło się niemiecką katastrofą. Wkrótce ciężko uszkodzony SMS Kaiser Friedrich III nabrał tyle wody, że zatonął. To doprowadziło do tego, że drugi niemiecki okręt czym prędzej opuścił pole bitwy. W ten sposób cała gra zakończyła się wspaniałym zwycięstwem Ententy.

3. Summary. Podsumowanie.


Entente ships hit enemy ships 64 times and get 20 hits in return. Triple Alliance lost 4 ships.
Okręty Ententy trafiły wrogie okręty 64 razy, samę będąc trafione 20 razy. Trójprzymierze straciło 4 okręty.

TRIPLE ALLIANCE/TRÓJPRZYMIERZE:

REGINA MARGHERITA: hit 12 times; exploded/ trafiona 12 razy; eksplodowała
SMS ERZHERZOG KARL: hit 9 times; exploded/trafiony 9 razy; eksplodował
SMS HAPSBURG: hit 2 times; exploted/ trafiony 2 razy; eksplodował
SMS KAISER FREDRICH III: hit 13 times; sank of losing flotation/ trafiony 13 razy; zatonął na wskutek przecieków
SMS KAISER WILHELM DER GROSSE: hit 18 times/ trafiony 18 razy
SMS DEUTSCHLAND: hit 10 times/ trafiony 10 razy

ENTENTE/ENTENTA:

HMS FORMIDABLE: no hits/brak trafień
HMS LORD NELSON: hit 4 times/trafiony 4 razy
PANTELIMON: hit 3 times/trafiony 3 razy
TSESSAREVITCH: hit 6 times/trafiony 6 razy
REPUBLIQUE: hit 2 times/ trafiona 2 razy
CHARLES MARTEL: hit 5 times/trafiony 5 razy

4. Links. Linki.


Angus's:

Campbell's:

Flickr: