wtorek, 24 grudnia 2019

Big Sunday Ancient To the Strongest!. Wielkie niedzielne starożytne To the Strongest!.

Last Sunday we had our last game of the year. To finish it, we needed something big and there is nothing better for it as a Sunday game. More time, more players, ecstasy! We decided to play To the Strongest game with the use of a few collections.
W ostatatnią niedzielę rozegraliśmy naszą ostatnią grę w tym roku. By zakończyć ten rok, potrzebowaliśmy czegoś naprawdę dużego i nie ma lepszej okazji na to jak niedzielna gra. Więcej czasu, graczy, ekstaza! Zdecydowaliśmy się na To the Strongest z użyciem kilku kolekcji.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: SESWC, Peter Mearns
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda, Peter Mearns, Jack Glanville, Chris

1. Forces. Siły.


There were 9 players with 8 armies. All were 130 pts each.
Było 9 graczy i 8 armii. Każda po 130 pkt.

Polybian Romans - Chris - Team 1

Spartans - Michael - team 1

Marian Romans - Dave - team 1

Italians - Jack & Derek - team 1

Beotians - Mike MDF - team 2

Polybian Romans - Bartek - team 2

Marian Romans - Nick - team 2

Pontic Greek - Peter - team 2
2. The game. Gra.

From the beginning, both sides moved quickly against the opponents. Few armies had their artilleries, but they were very ineffective. Much more were the light troops, which managed to make some damages in the enemy forces. However, exposed to the enemies, they were also the first victims of the battle. Soon our situations on the flanks were very dangerous. Happily for us, we managed to push the enemies back and started to brake one army after another. First were the Polybian Romans under Chris beaten by Peter's Pontic Greeks. After him, were Marian Romans lead by Dave, beaten by my Polybian Romans (this time I lost only 2 velites units and my cavalry managed to survive the battle!). Just after that Italians lead by Dereck and Jack were beaten by Boeotians lead by MDF Mike. That left Michaels Spartans alone, but that is I would say a tradition of our games.
Od początku obie armie szybko ruszyły na przeciwnika. Kilka z nich posiadało artylerie, ale okazały się one bardzo nieefektywne. Dużo bardziej okazały się lekkie oddziały, którym udało się dokonać pewnych zniszczeń w siłach wroga. Jednakże, wystawione, okazały się pierwszymi ofiarami tej bitwy. Wkrótce sytuacja na naszych flankach okazała się niebezpieczna. Na szczęście dla nas udało się temu zaradzić i odepchnąć naszych przeciwników. Ich armie poczęły się załamywać jedna po drugiej. Pierwszymi byli Rzymianie z czasów Polybiusza pod dwództwem Chrisa. Ci zostali pobici przez Greków z Pontu. Kolejni byli Rzymianie z czasów Mariusza, ci zostali pobici przez moich Rzymian z czasów Polybusza (straciłem jedynie 2 oddziały welitów a moja kawaleria przetrwała bitwę!). Zaraz po tym Plemiona Italskie zostały pokonane przez Beocję dowodzoną przez Mike'a MDF. Na placu walki pozostał jedynie Michael ze swoimi Spartanami, ale to juz taka nasza tradycja.


As it is my last post before Christmas I wish you as a very merry for all of you.
Jako że jest to mój ostatni post przed Świętami Bożego Narodzenia, życze Wam by były jak najlepsze.3. Links. Linki.


Michael:
to be updated soon...

Flickr:

sobota, 21 grudnia 2019

Ceresole 1544.

Our last Thursday game in our club was Italian Wars game with the use of Pike & Shotte rules. We used whole Michael's and my (even if it still only one unit) collections for that game. 
Nasza ostatnia czwartkowa gra w klubie była z okresu wojen włoskich z użycem zasad Pike & Shotte. Do tej gry uzylismy całych naszych kolekcji Michaela i mojej (nawet jeśli to tylko jeden oddział).
SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.Imperial troops were lead by myself and French by Michael and Alasdair.
Imperialne siły były dowodzone przeze mnie a francuskie przez Michaela i Alasdaira.


Holy Roman Empire / Święte Cesarstwo Rzymskie

France  / Francja

2. The game. Gra.


After a short introduction to the original battle, we started our game. I was going to frontally attack with all my forces and destroy French cavalry as quick as possible. It started on both flanks, where my light cavalry charged at French light cavalries. Unfortunately, both attacks failed and my units had to withdraw shaken and disorganised. It was not a good start of the game. A completely different situation was in the centre, where my heavy cavalry, led by the emperor himself managed to destroy French Gendarmes. 
Po krótkim wprowadzeniu do oryginalnej bitwy, zaczęłismy nasza grę. Zamierzałem frontalnie zaatakować całością moich sił i zniszczyć francuską kawalerię jak najszybciej się da. Zaczęło się na obu flankach, gdzie moja lekka kawaleria starła się z lekką kawalerią francuską. Niestety oba ataki zawiodły i moja kawaleria musiała się wycofać z duzymi stratami i zdezorganizowana. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w centrum, gdzie moja ciężka kawaleria, osobiście poprowadzona przez cesarza pokonała francuskich żandarmów.My heavy horses after that victory was exposed on artillery fire, which cost me one unit of those. Finally the infantries in the centre clash in a fight. It was very fierce, but because of the lack of time has no result. In numbers, I lost more units. However, we had no outcome in infantry melees, so the game finished as a draw.
Po tym zwycięstwie, moja ciężka kawaleria została wystawiona na ogień artyleryjski, co kosztowało mnie utratę jednego takiego oddziału. W końcu starły się nasze oddziały piechoty w centrum. Walka była zażarta, jednak na brak czasu nie uzyskalismy w niej rezultatu. W liczbach straciłem więcej oddziałów, jednak brak rezultatu w walce wręcz piechoty skończyła naszą grę z remisem.


3. Links. Linki.Michael:
http://meneken.blogspot.com/2019/12/1544-battle-of-ceresole-with-bit-of.html

SESWC:
https://www.facebook.com/groups/220399271867882/permalink/581622099078929/

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157712301308873