sobota, 23 stycznia 2021

Rubicon 186 BC.

Our next game was Ancient Roman with Hail Caesar rules. The idea was to give air to my whole Roman collection. In looking for the game scenario I chose the alternative scenario, in which the conflict between Scipio Africanus and Cato the Older escalated into civil war. Both armies marched into Rome and met at the crossing over the river of Rubicon. To win the battle one side has to be in possession of the bridge at the end of the game.

Nasza kolejna gra była z użyciem moich starożytnych Rzymian i zasadami Hail Caesar. Ideą tej gry było danie świeżego powietrza mojej całej rzymskiej kolekcji. W poszukiwaniu scenariusza do gry, wybrałem historię alternatywną w której, konflikt pomiędzy Scypionem Afrykańskim a Katonem Starszym przerodził się w wojnę domową. Obie armie ruszyły na Rzym i spotkały się przy przeprawie nad rzeką Rubikon. By wygrać, jedna ze stron musi być w posiadaniu mostu nad rzeką na koniec gry.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, Angus Konstam, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda


1. Forces. Siły.

SCIPIO / SCYPION
(Michael)

Scipio (level 9)

2 x Equities
1 x Artillery

LEGIO I (level 8)

3 x Velites
2 x Hastati
2 x Principes
2 x Triari

LEGIO II (level 8)

3 x Velites
2 x Hastati
2 x Principes
2 x Triari
CATO / KATON
(Bartek)

Cato (level 8)

2 x Equities
1 x Artillery

LEGIO III (level 8)

3 x Velites
2 x Hastati
2 x Principes
2 x Triari

LEGIO IV (level 8)

6 x Velites
1 x Hastati
1 x Principes
2 x Triari

2. The game. Gra.

It started with both cavalries moved quickly to the bridge. Riders of the Scipio made it quicker and Cato had to charge on them. Scipio responded with countercharge and managed to push them back. Finally, Scipio was victorious and Cato was left without the cavalry. It has not started well for him...

Zaczęło się od tego, że obie kawalerie ruszyły szybko ku mostowi. Jeźdźcom Scypiona udało się to szybciej i Katon musiał temu przeciwdziałać i zaszarżował na nich. Scypion odpowiedział kontrszarżą i zmusił przeciwnika do wycofania się. Ostatecznie Scypion okazał się zwycięzki i Katon pozostał bez konnicy. Nie zaczęło się za dobrze dla niego.In the meantime, Legions marched into the battlefield. Slowly moved to the road. It started with Velites. They throw their pilums and then clashed in hand to hand with opposite skirmishers. What was left was crushed by the first lines of incoming Roman infantry. The Hastati clashed and the fight begins. It soon in many places moved to change the ranks and Principes started to fight (my House rule allow the supporting unit to move automatically in front of the frontal unit if it becomes shaken). The fight was fierce and brutal...

W międzyczasie legiony weszły na pole bitwy. Powoli zmierzały ku drodze. Zaczęło się od Welitów. Rzucili swoimi pilum i zwarli się w walce wręcz z przeciwnymi harcownikami. Ci co przeżyli, zostali zmiażdżeni przez pierwsze linie nadciągających rzymskich piechurów. Hastati starli się jako pierwsi i walka się zaczęła. Wkrótce w wielu miejscach doszło do zmiany szeregów i walczyć zaczęli Principes (w moich House Rules pozwalam w sytuacji, gdy czołowy oddział staje się shaken być automatycznie wymieniony przez tylny oddział wspierający). Walka była zażarta i brutalna.


Finally, it comes to morale tests. Firstly both sides were going well, but then Michael's curse returned. His whole legion disappears and left a massive hole in his line. The game was over and history returned to its normal way. Scipio was sent to exile and Cato could write his books and few thousand years later torture students, forced to read them in Classic Latin ;)

W końcu doszło do konieczności testowania morale. Na początku szło to gładko, ale wtedy klątwa Michaela powróciła. Jego cały legion został złamany i pozostała wielka wyrwa w jego liniach. Gra została zakończona i historia powróciła do swojego normalnego biegu. Scypion został wygnany a Katon mógł stworzyć swoje dzieła, którymi za parę tysięcy lat będą katowani studenci, zmuszeni do czytania tego w klasycznej łacinie ;)


3. Links. Linki.

Michael:

http://meneken.blogspot.com/2021/01/rubicon-186-bc-i-never-liked-cato.html

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157718002025376


6 komentarzy: