niedziela, 10 stycznia 2021

Mars-la-Tour 1870.

Our first game played in the new year. It is still online gaming, hosted by Michael (all pictures used in this relation are his). This time a what if? the scenario about the battle of Mars-la-Tour during the Franco-Prussian War. We used Black Powder rules spiced with some House Rules and with Michael's 10mm collection.

Nasza pierwsza gra w tym roku. Wciąż jest to gra online, tym razem gospodarzem był Michael (wszystkie zdjęcia użyte w tej relacji są jego autorstwa). Tym razem była to gra z cyklu, co gdyby? o bitwie pod Mars-la-Tour podczas wojny prusko-francuskiej. Do gry użyliśmy zasad Black Powder, przyprawionych kilkoma House Rules z użyciem Michaelowej kolekcji w skali 10mm.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


1. Forces. Siły.PRUSSIA / PRUSY
(Michael)

5th Cavalry Division: Generalleutnant Baron von Rheinbaben (1 command)
11th Cavalry Brigade: Generalmajor von Barby
• Westphalian Cuirassier regiment, No. 4
• 1st Hanoverian Uhlan regiment, No. 13
• Oldenburg Dragoon regiment, No. 19,
 
12th Cavalry Brigade: Generalmajor von Bredow
• Magdeburg Cuirassier regiment, No. 7
• Altmark Uhlan regiment, No. 16
• Schleswig-Holstein Dragoon regiment, No. 13,
 
13th Cavalry Brigade: Generalmajor von Redern
• Magdeburg Hussar regiment, No. 10
• 2nd Westphalian Hussar regiment, No. 11
• Brunswick Hussar regiment, No. 17
 
Attached to Division
• Two batteries horse-artillery, 2x4pdr
--------
II Army Corps (III. Armeekorps) (Brandenburg): Generalleutnant Constantin von Alvensleben  (1 command)
5th Infantry Division: Generalleutnant von Stülpnagel  (1 command)
9th Brigade: Generalmajor von Döring
• Leib-Grenadier regiment (1st Brandenburg), No. 8
• 5th Brandenburg Infantry regiment, No. 48)
• Brandenburg Jäger battalion, No. 3
10th Brigade: Generalmajor General von Schwerin
• 2nd Brandenburg Grenadier regiment, No. 12
• 6th Brandenburg Infantry regiment, No. 52
 
Attached to Division
• 2nd Brandenburg Dragoon regiment, No. 12
• Four batteries of the Brandenburg Field-artillery regiment, No. 3, 2x 6pdr, 2x4pdr
 
6th Infantry Division: Generalleutnant Baron von Buddenbrock  (1 command)
11th Brigade: Generalmajor von Rothmaler
• 3rd Brandenburg Infantry regiment, No. 20
• Brandenburg Fusilier regiment, No. 3
12th Brigade: Oberst von Bismarck
• 4th Brandenburg Infantry regiment, No. 24
• 8th Brandenburg Infantry regiment, No. 64
 
Attached to Division
• 1st Brandenburg Dragoon regiment, No. 2
• Four batteries (two heavy, two light) of the Brandenburg field-artillery regiment No. 3, 2x 6pdr, 2x4pdr
 
Corps-Artillery: Colonel von Dresky  (1 command)
• Two horse artillery batteries, two light field batteries, two heavy field batteries of the Brandenburg field-artillery regiment, No. 3, 2x 6pdr, 2x4pdr, 2x4pdr HA
FRANCE / FRANCJA
(Bartek)

Army of the Rhine

Imperial Guard Corps (Garde impériale) - General Bourbaki

1st Infantry Division (General Edouard-Jean Deligny) Command
 
1st Brigade (Gen. Brincourt)
• Chasseurs of the Guard
• 1st Voltigeurs of the Guard
• 2nd Voltigeurs of the Guard
 
2nd Brigade (Gen. Garnier)
• 3rd Voltigeurs of the Guard
• 4th Voltigeurs of the Guard
 
1st Division Artillery (Lt. Col. Gerbaut)
• 2 Guard Foot Batteries (4-lb. guns)
• 1 Guard Mitrailleuse Battery
 
2nd Infantry Division (General Joseph Alexandre Picard)Command
 
1st Brigade (Gen. Jeanningros)
• Zouaves of the Guard
• 1st Grenadiers of the Guard
 
2nd Brigade (Gen. Le Poittetin de la Croix)
• 2nd Grenadiers of the Guard
• 3rd Grenadiers of the Guard
 
2nd Division Artillery (Lt. Col. de Cevilly)
• 2 Guard Foot Artillery Batteries (4-lb. guns)
• 1 Guard Mitrailleuse Battery
 
Cavalry Division (General Desvaux)
1st Brigade (Gen. Halna du Fretay)
• Guides
• Chasseurs of the Guard
 
2nd Brigade (Gen. De France)
• Lancers of the Guard
• Dragoons of the Guard
 
3rd Brigade (Gen. du Preuil)
• Cuirassiers of the Guard
• Carabiniers of the Guard;
 
• Horse Artillery Batteries (4pdr guns)

2. The game. Gra.

In our game, we made some decisions that the French commanders had not taken during the original struggle. Two French divisions were moved back and rallied. As I always play French in almost every club's game, this war is not what I really like with this nation. The reasons are obvious, very low command rating. Seeing the outnumbered French and knowing the potential of Prussian guns I was expected that achieving a draw, will be very hard for the Second Empire. To make it equal we made a Prussian CinC a 9 and the rest an 8.

W naszej grze powzięliśmy kilka decyzji, które nie zostały podjęte przez francuskich dowódców podczas prawdziwego starcia. Dwie dywizje francuskie zostały wycofane i przywrócono w nich porządek. Jako, że w naszych klubowych grach zazwyczaj gram Francuzami, tak podczas tej wojny nie za bardzo lubię wybierać ten narów. Powód jest oczywisty, fatalna kadra dowódcza. Widząc, że Prusacy dysponują przewagą liczebną, oraz znając potencjał pruskich dział spodziewałem się, że nawet osiągnięcie remisu będzie bardzo ciężkie dla Drugiego Imperium. By jednak zrównać trochę siły, pruski głównodowodzący otrzymał poziom 9 a cała reszta miała 8.
I decided to attack the left Prussian flank with half of my infantry, most of the artillery and all cavalry. The rest of my troops were going to distract the enemy and attack his other flank. I decided to not attack the centre, where were most of the Prussian artillery. To my surprise, I started to push back the Prussians!

Zdecydowałem się na zaatakowanie lewej pruskiej flanki z połową mojej piechoty, większością artylerii i całą kawalerią. Reszta moich oddziałów miała zaatakować drugą pruską flankę, by w ten sposób odwrócić jej uwagę. Nie zamierzałem atakować centrum, ponieważ tam była skoncentrowana artyleria Prusaków. Ku mojemu zdziwieniu, zacząłem spychać siły pruskie do tyłu.

All my cavalry, without the guns, which have been used to support my infantry, moved around the table to flank Prussians on their right. Michael tried to prevent it with his cavalry, but he did not send them all. Some units were going to attack my infantry. Until it happened, the French after a long battle managed to crush the Prussian cavalry and opened the way to attack their flank. Once again the French horses proved their superiority over their German counterparts.

Cała moja kawaleria, bez dział, które zostały użyte by wesprzeć piechotę, ruszyła wokół stołu by zaatakować pruską prawą flankę. Michael próbował temu przeciwdziałać swoją kawalerią, ale nie uczynił tego całością. Kilka oddziałów zostało wysłanych by zaatakować moją piechotę. Zanim jednak do tego doszło, Francuzom, po długiej walce udało się zmiażdżyć Prusaków i otworzyć drogę, by zaatakować ich flankę. Jeszcze raz francuska konnica udowodniła swoją wyższość nad ich niemieckimi przeciwnikami.In the meantime, my attack on the Prussian left continued. I have reached their lines but then been repulsed with heavy casualties. I repeated the attack and even managed to push back Prussians a little and then had to withdraw again. However, that was my intention, to keep those Prussian busy, especially most of their guns. They were unable to support their troops where my main attack took place.

W międzyczasie mój atak na pruskie lewe skrzydło był kontynuowany. Osiągnąłem ich linie ale wtedy zostałem odparty z ciężkimi stratami. Powtórzyłem atak i nawet udało mi się zmusić Prusaków do wycofania się ale wtedy musiałem znów się wycofać. Jednakże, moim zamiarem było tu trzymanie Prusaków, specjalnie ich artylerii, by nie mogli wesprzeć swoich sił, gdzie następował mój główny atak.

My main attack went on Vionville. First my Zuaves and then supported by the rest of the French division. I managed to push back the Prussians, but soon their forces were supported by guns and infantry. I repeated the attacks but being repulsed, mainly because of the guns and lack of my artillery, which slowly moved towards enemies. To slow me down, Michael charged with some of his cavalry against my infantry. Surely it would have worked in earlier times, but with these war realities it turned out to be a big mistake. Cavalry gets shattered and had to withdraw. Finally, the German guns get silenced, because of lack of ammunition. That was the time when my artillery spoke. That was devastating for Prussians. All their guns have been destroyed and all his units were shaken! However, my troops were also in bad shape, but fresh units arrived and I was ready for the final push. Unfortunately, we had not enough time for that and the game finished with a draw. 

Mój główny atak poszedł na Vionville. Wpierw moi Żuawi a potem wsparci resztą francuskiej dywizji. Udało mi się zmusić Prusaków do cofnięcia się, jednak wkrótce jego siły zostały wsparte przez kilka dział i piechotę. Powtarzałem ataki, jednak za każdym razem będąc odpartym, głównie przez działa i brak mojej artylerii, która powoli poruszała się w kierunku wroga. By mnie spowolnić, Michael zaszarżował moją piechotę swoją kawalerią. Na pewno dało by to rezultat we wcześniejszych czasach, ale w realiach tej wojny okazało się to dużym błędem. Kawaleria została zdziesiątkowana i musiała się wycofać. Ostatecznie, niemieckie działa uciszyły się, a to głównie za sprawą braku amunicji. Wtedy przemówiły moje działa. To zdewastowało Prusaków. Ich wszystkie działa zostały zniszczone i wszystkie oddziały były na skraju załamania. Jednakże, moje oddziały również nie były w najlepszym stanie, jednak świeże oddziały nadciągnęły i były gotowe na ostateczny atak. Niestety, na to zabrakło już czasu i gra zakończyła się remisem. 


3. Links. Linki.

Michael:

http://meneken.blogspot.com/2021/01/what-if-on-16th-of-august-imperial.html


6 komentarzy:

 1. Great looking game, Bartek! Nice way to use Black Powder and in 10mm.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. Instead of inches we used centimetres, rest mostly unchanged.

   Usuń
 2. Pomimo że online ogląda się i czyta super!

  OdpowiedzUsuń
 3. Nice report, impressive pictures...I do like the mass effect!

  OdpowiedzUsuń