środa, 20 stycznia 2021

To read or not to read? (#2): Jan Czop's Albums. Albumy Jana Czopa.

Time for the next part of my To read or not to read? series. Today will be in both languages, despite the fact, that the book is in Polish only. Today we will talk about the albums about the Polish army from the beginning of 18th century till 1831 written and illustrated by Jan Czop. Right now there are available three separate books:  

  • Barwa Wojska Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku oraz Legionów Polskich 1797-1807;  (Colours of Polish Lithuanian Commonwealth army during the18th century and Polish Legions 1797-1807),
  • Barwa Legionów Polskich 1797-1807 oraz armii Księstwa Warszawskiego 1807-1814 (Colours of Polish Legions 1797-1807 and the army of Duchy of Warsaw 1807-1814),
  • Barwa armii Królestwa Polskiego 1815-1830 oraz w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 (Colours of the Polish Kingdom 1815-1830 and during the Polish Russian War of 1831). 
All albums are published by Libra.pl

Czas na kolejny odcinek mojej serii To read or not to read? Dziś będzie w obu językach pomimo faktu, że książki są dostępne jedynie w języku polskim. Dziś porozmawiamy sobie o albumach opowiadających o historii polskiej armii od początku wieku XVIII do roku 1831 a napisane i zilustrowane przez Jana Czopa. W chwili obecnej na rynku dostępne są trzy oddzielne książki: 

  • Barwa Wojska Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku oraz Legionów Polskich 1797-1807, 
  • Barwa Legionów Polskich 1797-1807 oraz armii Księstwa Warszawskiego 1807-1814,
  • Barwa armii Królestwa Polskiego 1815-1830 raz w wojnie polsko-rosyjskiej 1831. 

Wszystkie albumy zostały wydane przez Libra.pl.


1. About the book.


Despite the fact, that there are three separate books, their construction is similar. Firstly we are introduced about the history of the Polish army during the following periods: Last century of Polish-Lithuanian Commonwealth, about Polish Legions during the first period of Napoleonic Wars, then the army of Duchy of Warsaw and all Polish formations of the French Army during the second part of Napoleonic Wars, then the army of Kingdom of Poland, created, as a result of Vienna Congress, so also called the Congress Kingdom and finally during the Polish-Russian War of 1831, which was the outcome of the November Uprising of 1830. Books cover some regulations about the look of the units during those periods. Finally, we have the main part of the books, the colour plates. The author showing us all Polish units of those periods and gives us their most probably look.

Pomimo faktu, że są to trzy odzielne książki, ich konstrukcja jest bardzo podobna. Wpierw autor wprowadza nas w dzieje polskiej armii podczas ostatniego wieku Rzeczpospolitej Obojga Narodów, potem opisuje dzieje Legionów Polskich w czasie pierwszego okresu wojen napoleońskich, potem o armii Księstwa Warszawskiego i wszystkich formacjach będących na żołdzie francuskim w drugiej części wojen napoleońskich, następnie o armii Królestwa Polskiego, utworzonego decyzją Kongresu Wiedeńskiego, stąd zwanego również Królestwem Kongresowym i w końcu o wojnie polsko-rosyjskiej w 1831, która była spowodowana powstaniem listopadowym w roku 1830. Książka zawiera część regulacji mundurowych dla wybranych okresów. W końcu przechodzimy do głównej części książki, do kolorowych plansz. Autor pokazuje nam najbardziej prawdopodobny wygląd prawie każdego oddziału z tych okresów.


2. What is good for us wargamers, in that book?


The colour plates! It gives a good source for units we are going to use in our collections. It covers almost all units, which is important for especially those who love Napoleonic times and wish to create any unit of Duchy of Warsaw or any other Polish unit from the period preceding this chapter, as well as from the times immediately following it. From now the conflicts like War of Polish Succession, Russian-Polish wars of 1768-1772, 1792, 1794 and 1831 will be no more an unknown period. At least you will have a good source of the Polish units and how they look like. The books also contain some flag patterns, which is very helpful if we decide to recreate them by ourselves. 

Kolorowe plansze! Daje nam dobre źródło dla każdego oddziału, jakiego zamierzamy użyć w naszej kolekcji. Obejmują one prawie każdy oddział, co jest szczególnie ważne dla każdego, kto kocha czasy napoleońskie i  życzy sobie stworzyć dowolny oddział Księstwa Warszawskiego albo jakikolwiek inny polski oddział z okresu poprzedzającego ten rozdział jak i z czasów bezpośrednio po nim. Od teraz konflikty, takie jak wojna o sukcesję polską, wojny rosyjsko-polskie lat 1768-1772, 1792, 1794 i 1831 nie będą więcej nieznanym okresem. Przynajmniej będziecie posiadać dobre źródło do tego jak w tych wojnach prezentowały się polskie oddziały. Książki zawierają także kilka wzorów flag, co jest bardzo pomocne, jeśli zdecydujemy się na odtworzenie ich dla samych siebie.


3. Is there any buts?


Sadly yes. The pictures present the soldiers only from one side and we don't see what is on their back and what is also very important for us wargamers. The further source is needed. Also, the figures are very basic and if you are looking for fine details, you could be disappointed. 

Niestety tak, Obrazki prezentują żołnierzy jedynie z jednej perspektywy i nie widzimy jak wyglądają oni z tyłu, co dla nas wargamerów jest bardzo istotne. Potrzebne będą tu inne źródła. Namalowane postacie są bardzo schematyczne i brak jest jakichkolwiek detali, co może być bardzo rozczarowujące.


4. Do you have to own it?


Absolutely yes, if you are this period wargamer and want to recreate any Polish unit of those times. It is a good source and so far the only one which in that way showing the evolution of Polish uniform.

Absolutnie tak, jeśli jesteś wargamerem tego okresu i chcesz odtworzyć jakikolwiek polski oddział tych czasów. Jest też dobrym materiałem do prześledzenia rozwoju polskiego munduru tego okresu.

5. Final Score.


I gave that position note 5.0 of 6.

Daję tej pozycji ocenę 5.0 na 6.


4 komentarze: