piątek, 24 września 2021

Guns of August - test game pt.1. - gra testowa cz. 1.

Finally in full scale, the Guns of August. Some time ago Michael decided to transfer his board game into a game with figures. He printed a large map from the game, which is 8'x12' and all tokens were transferred into bases with 6mm figures. The scale of that is extraordinary and looks stunning. We are going to play the whole game, but we need some tests before. We had some questions about the game and this and the next test should give us answers for that.

W końcu to mamy, Guns of August w pełnym wymiarze. Jakiś czas temu Michael postanowił przekształcić swoją planszówkę w grę z figurkami. Wydrukował olbrzymią mapę, która ma wymiary 8 na 12 stóp i wszystkie żetony przeobraził w podstawki z figurkami w skali 6mm. Skala tego przedsięwzięcia jest oszałamiająca i wygląda to nieziemsko. Mamy zamiar rozegrać całą grę, ale przed tym pojawiło się kilka pytań na które w tym i kolejnym teście postanowiliśmy znaleźć odpowiedzi.SCENARIO / SCENARIUSZ: Guns of August
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. The game. Gra.

Here is summary month by month with a major events:

Oto zestawienie, miesiąc po miesiącu z najważniejszymi wydarzeniami:

August 1914. On the Eastern Front, Germans took Warsaw and Austro-Hungarians repulsed the Russian attack on Lemberg (Lvov). The battle on the river Niemen started. On Southern Front Austro-Hungarians took Belgrad. On Western Front French took Metz.

Siepień 1914. Na froncie wschodnim Niemcy zajęli Warszawę a Austro-Węgrzy odparli rosyjski atak na Lemberg (Lwów). Zaczęła się bitwa nad Niemnem. Na froncie południowym Austro-Węgrzy zajęli Belgrad. Na froncie zachodnim Francuzi zajęli Metz.


September 1914. The UK entered the war on the Entente side, Romania and Turkey joined the Central Powers. Austro-Hungary declared war on Montenegro. Battle on the river Niemen continues, Russians pushed back from Galicia. Romanians taking Odessa. Austro-Hungarian offensive in Montenegro. Germans retaking Metz.

Wrzesień 1914. Wielka Brytania przystąpiła do wojny po stronie Ententy, Rumunia i Turcja dołączyły do państw centralnych. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Czarnogórze. Trwa bitwa nad Niemnem, Rosjanie wyparli z Galicji. Rumuni zabierają Odessę. Ofensywa austro-węgierska w Czarnogórze. Niemcy odbijają Metz.October 1914. Greece joined the central powers. Germans taking Kaunas, the battle on the river Niemen finished. Russians withdraw on the river Dvina. Montenegro capitulated. France declared war on Belgium. French started the siege of Antwerp.

Październik 1914. Grecja dołączyła do mocarstw centralnych. Niemcy zajęli Kowno, zakończyła się bitwa nad Niemnem. Rosjanie wycofują się na rzece Dźwina. Czarnogóra skapitulowała. Francja wypowiedziała wojnę Belgii. Francuzi rozpoczęli oblężenie Antwerpii.
November 1914. Both sides on the Western front started to build entrenchments. The same did Russia on Dvina, Niemen and Bug rivers line. French started the siege of Liege.

Listopad 1914. Obie strony na froncie zachodnim rozpoczęły budowę linie okopów. To samo zrobiła Rosja na linii rzek Dźwina, Niemen i Bug. Francuzi rozpoczęli oblężenie Liege.

Here we had to stop. We managed to play 4 turns and we decided to play only three during the club evening in the future. Cleaning the table and do a transfer job into the next game taking more time, than we thought. Some game rules were quite hard to understand for us (not Michael), but in my case, I think it was much more a problem of hectic times at work (I was unable to do simple math) than game mechanics. We will think about it as well. Anyway, next Thursday will be the continuation of that game. For Central Powers played Campbell and me, for Entente Michael and Alisdair.

Tutaj musieliśmy skończyć. Udało nam się rozegrać 4 tury i postanowiliśmy rozgrywać tylko trzy podczas wieczoru klubowego w przyszłości. Sprzątanie stołu i transferowanie do następnej gry zajęło nam więcej czasu, niż myśleliśmy. Niektóre zasady gry były dla nas dość trudne do zrozumienia (oprócz Michaela), ale w moim przypadku, myślę, że był to bardziej problem gorączkowego czasu w pracy (nie byłem w stanie wykonać prostej matematyki) niż mechaniki gry. O tym też  pomyślimy. Grę będziemy kontynuować w przyszły czwartek. Jako państwami centralnymi graliśmy Campbell i ja a Ententą Michael i Alisdair.

I hope to see some of you on Carronade in Falkirk this Saturday (25.09.2021)!

Mam nadzieję, że zobaczę niektórych z Was na Carronade w Falkirk już w najbliższą sobotę (25.09.2021)!

2. Links. Linki.

Michael:

to be updated soon...

Campbell (SESWC):

to be updated soon...

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719909734752

sobota, 18 września 2021

Sanguine-ville 1870.

Our last game was 10mm Franco-Prussian War with Black Powder rules. This time the French were the attacker. That was a tough task, but the morning mist and better quality of the troops could work in their favour. Against them were Prussian bigger number and their guns, a lot of guns!

Nasza ostatnia gra, to wojna francuska pruska 1870 roku, w skali 10mm i z zasadami Black Powder. Tym razem to Francuzi byli stroną atakującą. To było ciężkie zadanie do wykonania, jednak poranna mgła i lepsza kondycja ich oddziałów mogły zadziałać na ich korzyść. Przeciwko sobie mieli większą liczbę Prusaków i ich działa, bardzo dużą ilość ich dział!SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider1. Forces. Siły.FRANCE / FRANCJA
(Alisdair, Bartek)

1st Infantry Division

4 x Infantry Regiment
2 x Medium Guns
1 x Mitrailleuse

2nd Infantry Division

4 x Infantry Regiment
2 x Medium Guns
1 x Mitrailleuse

Cavalry Division

6 x Cavalry Regiment (2 off the table)

Artillery Division

6 x Medium Gun
1 x Artillery WagonPRUSSIA / PRUSY
(Michael)

1st Infantry Division

4 x Infantry Regiment
1 x Dragoons
2 x Heavy Guns
2 x Light Guns

2nd Infantry Division

4 x Infantry Regiment
1 x Dragoons
2 x Heavy Guns
2 x Light Guns

Cavalry Division

9 x Cavalry Regiment (7 off the table)
1 x Horse Guns

Artillery Divison

1 x Jaegers
4 x Heavy Guns
2 x Medium Guns
1 x Horse Guns
2 x Ammunition Wagon2. The game. Gra.

French moved as the first. My Division push forward very quickly, but my guns were left behind (I was regretting it later during the game). Alisdair's division did something opposite and moved very slowly despite his affords. The morning mist started to rise and slowly showed to us prepared Prussian positions. So far was good. I forced their Jaegers to withdraw and destroyed the Prussian ammunition wagon. Finally, my infantry was in their positions and the mist was gone. The battle has begun.

Francuzi ruszyli jako pierwsi. Moja dywizja parła naprzód bardzo szybko, jednak moje działa pozostały w tyle potem żałowałem tej decyzji). Dywizja Alisdaira zrobiła coś na odwrót i nie poruszała się tak szybko, pomimo jego starań. Poranna mgła zaczęła się podnosić i naszym oczom zaczęły pojawiać się przygotowane pozycje pruskie. Na razie wszystko szło godnie z planem. Zmusiłem jegrów do wycofania się i zniszczyłem pruski wóz z amunicją. W końcu moja piechota zajęła pozycje i mgła zniknęła. Bitwa się rozpoczęła.


My infantry charged the Prussians, but get repulsed. After that their guns opened fire and it was obvious, that I will not break Prussians on my side. I had to did something else.

Moja piechota zaatakowała Prusaków, ale została odparta. Potem ich działa otworzyły ogień i było jasne, że tu nie złamię Prusaków. Musiałem zrobić coś innego.
For some time I outnumbered the Prussian cavalry, so I decided to do a massive charge and maybe broke the Prussian flank. Sadly I have been repulsed again. Soon more Prussian cavalry arrived and I was unable to do anything there. My whole cavalry was in shaken status just in front of fresh Prussians. We desperately needed some miracle. All eyes turned on Alisdair.

Przez jakiś czas miałem przewagę nad pruską kawalerią, więc zdecydowałem się dokonać szarży wszystkimi jednostkami, by złamać pruską flankę. Niestety, ta została odparta. Wkrótce przybyło więcej pruskiej kawalerii i nie byłem w tu w stanie nic zrobić. Moja cała konnica była w opłakanym stanie a naprzeciw sobie miała świeżą kawalerię pruską. Potrzebowaliśmy cudu. Nasze oczy zwróciły się ku Alisdairowi.Alisdair finally closed to Prussian lines and charged. He got our guns support and managed to push back one of the Prussian regiments. However, we had not enough time to explore further that success and we finished the game. Prussians won once more again...

Alisdair doszedł w końcu do Pruskich linii i zaatakował. Miał wsparcie naszej artylerii i udało mu się odepchnąć jeden z pruskich pułków. Jednak nie mieliśmy wystarczającej ilości czasu by wykorzystać ten sukces i gra się zakończyła. Prusacy wygrali kolejny raz... 

3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/09/1870-its-getting-colder-at-sanguine.html

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719918099645

środa, 15 września 2021

Narrow Seas!

Today very short post. Some times ago Campbell and I bought a bunch of boats for the 2WW coastal warfare. We decided to use the Narrow Seas! rules, which we had a pleasure to test before being published. Now they are and we had our first game.

Dziś bardzo krótki post. Jakiś czas temu wraz z Campbellem kupiliśmy trochę okręcików, które miały obrazować walki sił przybrzeżnych w czasach 2 WŚ. Zdecydowaliśmy się na użycie Narrow Seas!, zasad które mieliśmy przyjemność testowania, zanim zostały opublikowane.. Teraz są już dostępne, a oto nasza pierwsza gra.SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY / SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


ROYAL NAVY & POLSKA MARYNARKA WOJENNA

(Bartek)

HMS MTB 371

ORP S-1

ORP S-2KRIEGSMARINE

(Campbell, Michael)

S-38

S-39

S-402. The game. Gra.

In our game, we only used the basic rules to remind ourselves of how to play them. It was a simple 3 versus 3 boat battle. This time the Germans proved their superiority and heavily damaged both Polish boats and killed the main officer on the British one. Germans suffered only light damages. After that Allied ships decided to withdraw and in that way save the forces for another battle. rules proved to be very fast, simple to learn and very deadly. It gave us a lot of fun and some conclusions for the next games. 

W naszej grze użyliśmy jedynie zasad podstawowych, by przypomnieć sobie, jak się w to gra. Był to zwyczajny bój spotkaniowy trzech okrętów, przeciw innym trzem. Tym razem Niemcy pokazali swoją przewagę i ciężko uszkodzili oba polskie okręty a na brytyjskim zabili dowodzącego oficera. Niemieckie okręty były jedynie lekko uszkodzone. Po tym alianckie okręty zdecydowały się wycofać się, by zachować siły na następny pojedynek. Zasady udowodniły, że są szybkie, proste do nauki i bardzo zabójcze. Dały nam dużo radości ale też kilka wniosków, które wykorzystamy w przyszłych grach.3. Links. Linki.

Campbell (SESWC):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4289375731100367

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719853291861


czwartek, 9 września 2021

Road to New York 1780. Droga do Nowego Jorku 1780.

Our last game was 28mm AWI with Black Powder rules.

Nasza ostatnia gra to wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych w skali 28mm z zasadami Black Powder.

SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.BRITISH / BRYTYJCZYCY
(Bartek)

1st Infantry Brigade

2 x Hessian Grenadiers
1 x Skirmishers
1 x Light Gun

2nd Infantry Brigade

1 x British Grenadiers
2 x Infantry
1 x Skirmishers

Transport Column

5 x Wagon
AMERICANS / AMERYKANIE
(Alisdair)

Blocking Brigade

2 x Levy Infantry
3 x Skirmishers
1 x Siege Gun

REINFORCEMENTS:

Continental Brigade

3 x Continental Infantry
1 x Light Gun

Militia Brigade

3 x Militia2. The game. Gra.

British lead by me had to move through the table with a minimum of 7 units to win the game.  My plan was to move my brigades forward, broke blocking unit, then bloke Continentals with my British Infantry, then with my Hessians broke Colonial Militia and together with wagons move through the table. Simple, isn't it?

Brytyjczycy prowadzeni przeze mnie musieli przejść z minimum 7 oddziałami przez całą długość stołu by wygrać. Mój plan polegał na ruszeniu brygadami do przodu, zniszczenie sił blokujących, potem zablokowanie sił kontynentalnych moją brytyjską piechotą, następnie Hesowie mieli rozbić milicję i wraz z wozami opuścić stół. Brzmi prosto, prawda?
It started with both sides skirmishing units started melee on flanks. When on my right it finished very quickly with my victory, then on my left it took almost the whole game for me to win. However, that wasn't a problem. It was with my march to glory. Before I get to the blockade I blundered 3 times with 2 moves backwards and 1 forward! That was enough to raise the alarm and Americans were ready to prepare a defence.

Zaczęło się od walk harcowników na obu flankach. Na mojej prawej wszystko zakończyło się bardzo szybko i to moim zwycięstwem, na drugiej zajęło mi to całą grę i też zakończyło się moim zwycięstwem. Jednakże nie to było problemem. Był nim mój marsz ku chwale. Zanim doszedłem do blokady miałem Blunder aż 3 razy (2 razy do tyłu i raz do przodu)! To wystarczyło by Amerykanie podnieśli alarm i przygotowali obronę.As soon as I got to the blockade, Americans tried to resist but were unsuccessful. Their siege gun exploded and the rest survivors had to withdraw. Lucky for them, their reinforcements started to arrive.

Jak tylko dotarłem do blokady, Amerykanie próbowali się opierać, jednak nieskutecznie. Ich działo oblężnicze eksplodowało a ci co przeżyli musieli się wycofać. Na szczęście dla nich ich posiłki zaczęły właśnie przybywać.


I proceeded to execute my plan. British with some troubles stopped the Continentals. My Hessians initially acted according to the plan. They charged and happened something weird. The first unit of them gets destroyed. I did not plan that! It was destroyed by Militia in melee! I expected some troubles, but not that. I had to be much more curious and started to push even further. Finally, only one unit stayed between me and my victory. The problem was, that that unit stayed till the end of the game and gave Americans a victory! Well done Alisdair!

Przystąpiłem do wykonania planu. Brytyjczycy zatrzymali siły kontynentalne z pewnymi trudnościami. Moi Hesowie początkowo działali zgodnie z planem. Zaszarżowali i wtedy stanęło się coś dziwnego. Pierwszy ich oddział został zniszczony. Tego nie planowałem! Został zniszczony w walce wręcz, przez milicję! Spodziewałem się pewnych problemów, ale nie tego. Musiałem więc postępować dalej trochę bardziej ostrożnie i zacząłem napierać coraz mocniej. W końcu pomiędzy moim zwycięstwem a mną pozostał jeden oddział. Problemem było jednak to, że udało mu się pozostać do końca gry i w ten sposób zapewnić Amerykanom zwycięstwo! Świetna robota Alisdair!


3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/09/1780-awi-bring-home-bacon.html

SESWC:

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4289375731100367

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719797314203