czwartek, 29 października 2015

Polska 1944 (#40) Sowieci i Niemcy. Poland 1944 (#40) Soviets and Germans.

Dziś szybki post z nowymi modelami dla obu stron konfliktu, część z nich miała juz okazję być użyta w grze.
Today, quick post with some new models for both sides of the conflict. Some of them have already had the opportunity to be used in the game.

NIEMCY/GERMANS:

10.5 cm leFH 18 - Armourfast:

5 cm PaK 38 - PSC:

7,5 cm PaK 97/38 - PSC:

7,5 cm PaK 40 - Amermedia Limited:


SOWIECI/SOVIETS:

ZiS-2 - PSC:

ZiS-3 - PSC:

ISU-152 - S Model:

ISU-122 - S Model:

SU-88 - S Model:

SU-76M - pojazdy/vehicles: Blitzkrieg Miniatures, figurki/figures: Britannia Miniatures, Dixon Miniatures:

środa, 28 października 2015

Poland 1944 (#39); Polska 1944 (#39): Grabnowola 1944.

Last Thursday we had game according to one of my scenarios for Poland 1944 project. As some of you possible spot the special page I have created, there is a new list. Yep! Most of this scenarios is almost finished and soon you should expected them published. The scenario we played is set during the fight on the Warka-Magnuszew bridgehead in August 1944. We used the Rapid Fire! for the game with some of my house rules (for example: I do differently HE shooting, as I don't like those from the book).
W ostatni czwartek w naszym klubie rozegraliśmy jeden z moich scenariuszy do projektu Polska 1944. Jak być może niektórzy z Was zauważyli, że na specjalnej stronie stworzonej przeze mnie pojawiła się lista. Tak! Większość z tych scenariuszy jest już prawie skończona i niedługo powinny zostać opublikowane. Scenariusz, który zagraliśmy jest umiejscowiony podczas walk na przyczółku warecko-magnuszewskim w sierpniu 1944 roku. Do gry użyliśmy zasad Rapid Fire! z kilkoma moimi zasadami (na przykład inaczej rozwiązuje strzelanie HE, jako że nie podobają mi się te z podręcznika).

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Bartek Żynda

1. Introduction. Wprowadzenie.

9.08.1944

During the first week since the Warka-Magnuszew bridgehead was created, Soviets managed to located here four Guard Rifle Divisions: 27th, 35th, 57th and 79th. Additionally the 47th Guard Rifle Division together with 1st Polish Armoured Brigade started crossing the Vistula River. Germans finally realised that they can not waste more time and have to crush Soviet forces on the bridgehead, before it will be to late. For that purpose they used the freshly arrived from Italy,“Hernan Göring” Division. Despite fact, that the most of the division was still in transport, Germans decided to use all available resources and destroy all Soviet units.
Podczas pierwszego tygodnia od czasu gdy przyczółek warecko-magnuszewski został utworzony, sowietom udało się tu ulokować cztery gwardyjskie dywizje strzelców: 27., 35., 57. i 79. Dodatkowo 47. Gwardyjska Dywizja Strzelecka wraz z polską 1 Brygadą Pancerną rozpoczęła przeprawiać się przez Wisłę. Niemcy w końcu zdali sobie sprawę, że nie moga dłużej marnować czasu i muszą zniszczyć sowieckie oddziały na przyczółku, zanim będzie za późno. Do tego celu użyli świeżo przybyłej z Włoch dywizji “Hernan Göring”. Pomimo faktu, że duża część tej jednostki wciąż była w transporcie, zdecydowano się użyć wszystkich dostępnych środków by zniszczyć wszystkie oddziały sowieckie.

This scenario showing the attack of 1st and 2nd “Hernan Göring” Regiments together with Kampfgruppe “Bayer” on defence positions of 35th Guard Rifle Division at the line of Mariampol-Grabnowola-Michałówek.
Ten scenariusz pokazuje atak 1. i 2. pułków “Hernan Göring” wraz z  Kampfgruppe “Bayer” na pozycje obronne 35. Gwardyjskiej Dywizji Strzelców na linii: Mariampol-Grabnowola-Michałówek.

2. Forces. Siły.


SOVIETS/SOWIECI
(Angus Konstam, Bartek Żynda)

Elements of 35th Guards Rifle Division:

III/100 Guard Rifle Regiment
(Mariampol)

HQ: CO+2 figures
7th Coy: 6 figures
8th Coy: 6 figures
9th Coy: 6 figures
MG Coy: 1 Maxim (3 figures crew)
Mortar Coy: 50mm Mortar (2 crew)
AT Rifle Coy: 1 ATR (2 crew)
45mm AT Gun
T-34/76

II/101 Guard Rifle Regiment
(Michałówek)
HQ: CO+2 figures
4th Coy: 6 figures
5th Coy: 6 figures
6th Coy: 6 figures
MG Coy: 1 Maxim (3 figures crew)
Mortar Coy: 50mm Mortar (2 crew)
AT Rifle Coy: 1 ATR (2 crew)
45mm AT Gun
T-34/76

III/102 Guard Rifle Regiment
(Hill 132.1)

HQ: CO+2 figures
7th Coy: 6 figures
8th Coy: 6 figures
9th Coy: 6 figures
MG Coy: 1 Maxim (3 figures crew)
Mortar Coy: 82mm Mortar (3 crew), 50mm Mortar (2 crew)
AT Rifle Coy: 1 ATR (2 crew)
45mm AT Gun

REINFORCEMENTS:

(Turn 7th) North edge of the table.

40th Heavy Tank Regiment
1st Coy: IS-2
2nd Coy: 2 x SU76M

283rd Mortar Regiment
Spotter. Jeep
2 x 82mm Mortar (3 crew each) with truck

118th Light Artillery Regiment
Spotter. Jeep
2 x 76.2 mm ZIS-3 (3 crew each). 2 light trucks

II/100 Guard Rifle Regiment
(enter the table on the east edge of the table)
HQ: CO+2 figures
4th Coy: 6 figures. Panzerfaust.
5th Coy: 6 figures. Panzerfaust.
6th Coy: 6 figures. Panzerfaust.
MG Coy: 1 Maxim (3 figures crew)

GERMANS/NIEMCY
(Paul O'Sullivan, Campbell Hardie, Alan Hume, Michael Schneider)

Fallschirm-Panzer-Division “Hernann Göring:

RHQ: 3 figures in staff car

Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 1 “Hermann Göring”
Armoured Battalion
HQ: CO+ 4 figures (Panzerschrecke – 2 figures crew). SdKfz 251/10
1st Coy: 6 figures. Panzerfaust. SdKfz 251/1
2nd Coy: 6 figures. Panzerfaust. SdKfz 251/1
3rd Coy: 6 figures. Panzerfaust. SdKfz 251/1
4th Coy: (heavy): 2 MMG (3 crew each) SdKfz 7,
SdKfz 251/9
81 mortar (3 crew). SdKfz 250/1

Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 2 “Hermann Göring”
Armoured Battalion
HQ: CO+ 4 figures (Panzerschrecke – 2 figures crew) in SdKfz 251/1
1st Coy: 6 figures. Panzerfaust. SdKfz 251/1
2nd Coy: 6 figures. Panzerfaust. SdKfz 251/1
3rd Coy: 6 figures. Panzerfaust. SdKfz 251/1
4th Coy: (heavy): 2 MMG (3 crew each). SdKfz 7,
81 mortar (3 crew). SdKfz 250/1

Panzer Battalion
1st Coy: 4 x PzKpfw IV
2nd Coy: 2 x JPanz IV
3rd Coy: 2 x Marder III

Kampfgruppe “Bayer”:

Motorised Battalion of 74th Grenadiers Regiment.
HQ: CO+ 4 figures (Panzerschrecke – 2 figures crew) in SdKfz 251/1
1st Coy: 6 figures. Panzerfaust. truck
2nd Coy: 6 figures. Panzerfaust. truck
3rd Coy: 6 figures. Panzerfaust. truck
4th Coy: (heavy): 2 MMG (3 crew each). truck

2nd Battalion of 27th Panzer Regiment

4th Coy: 2 x PzKpfw IV
5th Coy: 3 x StuG III

3. Objectives. Cele gry.


Soviets: Stop German advantage and keep the hill 131.2.
Sowieci: zatrzymać natarcie niemieckie i utrzymać wzgórze 131.2

Germans: Cross the Soviet table edge and take the 132.1 hill.
Niemcy: Przekroczyć sowiecką krawędź stołu i zająć wzgórze 132.1.

4. The game. Gra.


The Soviet defending plan was more or less similar to the historical, however I made some changes to it. We decided to defending the 143.3 hill, the same as Mariampol. I believed that the Germans will push their forces against those two objectives and forgot about the main objectives of the game: the hill 132.1 and the Soviet edge of the table.
Sowiecki plan obrony, był bardzo podobny do historycznego, jednakże dokonałem kilku zmian. Zdecydowaliśmy się bronić wzgóża 143.3 jak i Mariampola. Wierzyłem, że Niemcy rzucą swoje oddziały na te dwa punkty zapominając o głównych celach tej gry: wzgórzu 132.1 oraz sowieckiej krawędzi stołu.

From the beginning of the game Germans push their attacks on hill 143.3 (1st HG) and Mariampol (KG Bayer). Only 2nd GH moved forward, however some forces has been involved to crush Soviet defending on that hill. The hill remain in soviet hands and they even managed to pin the 1st HG and put that unit off  the action.
Od początku gry Niemcy zaatakowali wzgórze 143.3 (1. HG) oraz Mariampol (KG Bayer). Jedynie 2. HG ruszyła naprzód, jednak część jej sił została rzucona przeciwko sowieckim pozycjom na tym wzgórzu. Wzgórze do końca pozostało w radzieckich rękach i udało im się tu nawet spinować cały 1. HG i wyłączyć go z akcji.

The 2nd HG continued their march and soon reach the forests near the 132.1 hill. Soviets tried to cover themselves behind the smoke, but the Germans pushed constantly forward. Finally Germans reach the Soviet positions, but then the 7th turn arrived with new Soviet units. They managed to stop Germans and push them back.
2. HG kontynuowała swój marsz naprzód i wkrótce osiągnęła las w pobliżu wzgórza 132.1. Sowieci próbowali się schowac za zasłoną dymną, jednak Niemcy wciąz napierali. W końcu udało im się dojść do sowieckich pozycji, jednak wtedy nadeszła 7 tura i przybyły nowe oddziały radzieckie. Z ich pomocą udało się odeprzeć atak niemiecki.

The closest to the victory was KG Bayer. Very quickly they realised that they wasting their time to fighting against Soviets in Mariampol and after destroying all their AT equipment moved forward. First they took Grabnowola and then reach the hill 132.1. Their forces started to clear the hill but again during the 7th turn they had been attacked from the flank by new Soviet vehicles. Also here, the Germans were stopped.
Najbliżej zwycięstwa była KG Bayer. Bardzo szybko spostrzegła, że traci czas na walce przeciwko Sowietom w Mariampolu i po zniszczeniu wszelkich ich broni ppanc. ruszyła do przodu. Wpierw zajęła Grabnowolę a następnie dotarła do wzgórza 132,1. Tu ich oddziały rozpoczęły oczyszczanie wzgórza, jednak znów przyszła 7 tura i zostali zaatakowani od flanki przez nowe radzieckie pojazdy. Również tu, Niemcy zostali zatrzymani.

5. Summary. Podsumowanie.


The game finished with Soviet victory and they did much better that in the original battle. In real Germans broke the defence on the hill 143.3 and took Grabnowola. They did not took the hill 132.1 but managed to broke behind the hill and create  a gap in the Soviet defences. The KG Bayer took the Mariampol and push Soviet back north, but then Soviets counterattacked and push them back to Mariampol.
Gra zakończyła się sowieckim zwycięstwem i dokonali oni dużo więcej niż to miało miejsce w oryginalnej bitwie. Tam Niemcom udało się złamać obrone wzgórza 143.3 i zająć Grabnowolę. Nie udało im się zająć wzgórza 132.1, jednak udało im się włamać za wzgórze i utworzyć lukę w radzieckiej obronie. KG Bayer udało się wziąć Mariampol i odepchnąć Sowietów dalej na północ, jednak wtedy oni kontratakowali i Niemcy zostali z powrotem odrzuceni do Mariampola.
From: Jacek Domański: “Tank Power vol. LXVII. Studzianki 1944”, Wydawnictwo Militaria 2008. page 34


6. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

Poland 1944 scenarios website:
Strona ze scenariuszami do Polska 1944:

poniedziałek, 26 października 2015

Colonel Frederick Gustavus Burnaby

Today something I painted for my British forces in Sudan during the Mahdist Uprising. It is figure of Colonel Frederick Gustavus Burnaby. This figure comes from Warlord Games. This figure you can get if you buy the "Blood on the Nile" a Black Powder supplement from Warlord Games, however if you do this purchase from Perry Miniatures, you will get different figure made by Perry brothers.
Dzisiaj coś co pomalowałem dla moich brytyjskich oddziałów z sudanu, podczas Powstania Mahdystów. Jest to figurka pułkownika Fredericka Gustavusa Burnaby'ego. Pochodzi ona od Warlord Games. Ta figurkę możecie dostać jeżeli jeżeli zakupicie dodatek do Black Powder: "Blood on the Nile" od Warlord Games, jednak jeżeli ten sam dodatek zakupicie od Perry Miniatures, to wtedy otrzymacie inna figurkę wykonaną przez braci Perrych.More about Colonel Frederick Gustavus Burnaby here:
Więcej o pułkowniku Fredericku Gustavusie Burnabym tu:

czwartek, 22 października 2015

Polska 1920 (#3). Poland 1920 (#3)

Dzisiaj pojazdy jakie zrobiłem dla moich Polaków z projektu Polska 1920. Są to trzy pojazdy. Pierwszy z nich to samochód pancerny "Kresowiec". Model pochodzi od Scheltrum Miniatures i jest w skali 28mm. Jak dla mnie jest on zbyt mały (patrz poniżej archiwalne zdjęcia).
Today the vehicles I made for my Poles from Poland 1920 project. There are three vehicles. The first of them is "Kresowiec" (eng. inhabitant of Kresy, pre 1939 part of Poland on the right bank of the Bug river)) armoured car. The model comes from Scheltrum Miniatures and is in 28mm. However in my opinion is little to small (look at the archival pictures below).

Drugim pojazdem jest samochód pancerny: "Tank Piłsudskiego". Mam identyczne zastrzeżenia co do rozmiarów tego pojazdu jak do poprzedniego modelu. Powinien być lekko większy. Dodatkowo model jest sprzedawany bez kół. Oglądając zdjęcia, wyraźnie koła są widoczne, więc trzeba je sobie dorobić we własnym zakresie. Model pochodzi z oferty Scheltrum Miniatures.
The second vehicle is another armoured car called "Tank Piłsudskiego" (eng: Piłsudski's tank). I have the same objections to the size of the vehicle as to the previous model. It schould be a slightly bigger. Additionally, the model is sold without wheels, but when you see the old pictures, the wheels are visible, so they need to be done on your own. Model comes from Scheltrum Miniatures.

Zanim przejdę do ostatniego modelu, krótka historia powyższyxh samochodów. "Tank Piłsudskiego", zwany równiez "Józef Piłsudski" został zbudowany we Lwowie, 8 listopada 1918 roku (jako baze użyto nieznanego typu ciężarówki) zgodnie z projektem prof. Antoniego Markowskiego i został on uzyty w walkach przeciwko Ukraińcom o to miasto. Wiadomo mi o dwóch akcjach tego samochodu, pierwsza z nich to atak przez Ogród Jezuicki na pozycje ukrańskie na ulicy Mickiewicza 9 listopada. Atak zakończył się niepowodzeniem, ponieważ Ukraińcy byli przygotowani na taki atak (barykada i rów w poprzek ulicy) oraz trzy z czterech kmów zacięły się. Drugą akcją był atak na Placu Krakowskim 22 listopada, jednak nic mi nie wiadomo o wyniku tej akcji.
Before I move to the last model, a brief history of above armoured cars. The "Tank Piłsudskiego" also known as "Józef Piłsudski" was build in Lwów on 8th of November 1918 (as the base used the unknow type of the truck) according to project of prof. Antoni Markowski and was used against Ukrainians during the fights for that town. I know about two actions of that car. The first was on 9th of November against the Ukrainians positions in Mickiewicz street through the Jesuits Garden. This actions finished with failure, because of Ukrainians was prepared against Polish attack (barricade and ditch across the street) also three of four MGs get jammed. The second action was on 22nd November on Krakowski Place, however I don't know if the action was successful or not.

Dane taktyczno-techniczne:
Tactical and technical datas:
Masa. Mass: 5t
Załoga. Crew: 7 (ppor/2nd Lt. Edward Sas-Swistelnicki - dowódca/CO, 2 kierowców/drivers: Eugeniusz Bernacki, Władysław Kubala, 4 strzelców-celowniczych km/MG operators: Mieczysław Kretowicz, Edward Kustanowicz, Bronisław Nizioł, Stefan Zambelli)
Wymiary. Size: Długość: 620cm, wysokość: 220cm. Length: 620cm, height: 220cm
Uzbrojenie. Armament: 4 km/MGs

"Kresowiec został zbudowany w maju 1919 w warsztatach na ulicy Polnej 53 przy udziale lwowskich warsztatów kolejowych zgodnie z projektem inzynierów: Wilhelma Aleksandera Lützke-Birka i Witolda Aulicha. Jako bazy dla ich samochodu uzyli pługa motorowego "Praga" produkcji Erste Bohmismahrische Maschinenfabrik. Dołączył do "Tanka Piłsudskiego" tworząc Związek Aut Pancernych, pierwszego polskiego oddziału pancernego użytego w walce. Samochód ten został prpwdopodobnie uzyty w Ogrodach Jezuickich.
"Kresowiec" was buid in May 1919 by Workshop on 53 Polna Street with the participation of Lwów Railway Workshops according to the project of  engineers Wilhelm Aleksander Lützke-Birk and Witold Aulich. They used as the base of their car the motorised plough "Praga" from Erste Bohmismahrische Maschinenfabrik. It joined the "Tank Piłsudskiego" into the Armored Car Association, first Polish armoured unit used in fight. The car was probably used in Jezuicki Gardens.

Dane taktyczno-techniczne:
Tactical and technical datas:
Masa. Mass: 7-8t
Załoga. Crew: 4-5 
Wymiary. Size: Długość: 700cm, wysokość: 316cm, szerokość: 286cm. Length: 620cm, height: 220cm, width: 286 cm.
Uzbrojenie. Armament: 3 km/MGs

Ostatnim modlelem jest Albatros D.III (Oef) w barwach 13 Eskadry Myśliwskiej pilota podporucznika Ludwika Patalasa. Do budowy tego modelu uzyłem zestawu firmy Eduard i kalek od Print Scale.
The last model is Albatros D.III (Oef) in colors of 13th Fighter Squadron of pilot 2nd Lt. Ludwik Patalas. To create this plane I have used the kit from Eduard and Print Scale decals.


Bibliografia:
Bibliography:
Janusz Magnuski: "Samochody Pancerne Wojska Polskiego 1918-1939", Wydawnictwo WiS, Warszawa 1993

wtorek, 20 października 2015

Polska 1920 (#2). Poland 1920 (#2)

Nowe figurki, a raczej pomalowane nie tak dawno, tylko nie było jeszcze czasu na prezentacje, a one juz zdążyły wziąć udział w grze. Oczywiście mowa tutaj o wielkiej grze grypy AB1, którą relacjonowałem kilka dni temu. Dzisiaj wszystkie figurki pochodza z oferty Scheltrum Miniatures i są to ich najnowsze produkty, przynajmniej podczas Claymore były. 
New figures, or rather painted not long time ago, but there was no time for presentation yet. They all have been already used in the game. I'm talking about big game of AB1 group, which I reported a few days ago. Today, all figures come from Scheltrum Miniatures offer and these are their latest products, at least during Claymore were.

1. Kawalerzyści (w barwach 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich). Cavalrymen (in colors of 3rd of Wielkopolska Uhlan Regiment).

2. CKM. HMG.

3. Piechota (żołnierz w hełmie francuskicm pochodzi z innego zestawu, nie Scheltrum Miniatures). Infantry (soldier in Adrian helmet comes from different set, not Scheltrum Miniatures).

poniedziałek, 19 października 2015

Inverkeithing 1651.

Last Wednesday at Hugh we replayed the  battle of Inverkeithing fought on 20th of July 1651 between an English Parliamentarian army under John Lambert and Scottish Covenanter army acting on behalf of Charles the 2nd . It was the decisive battle of the Third English Civil War (1649 - 1651).
W ostatnią środę u Hugha odworzyliśmy  bitwę pod Inverkeithing, stoczoną 20 lipca 1651 pomiędzy armia angielskiego Parlamentu pod dowództwem Johna Lamberta i armią szkockich Kowenantów działających na rzecz Karola II. Była to decydująca bitwa Trzeciej Angielskiej Wojny Domowej (1649 - 1651).

SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES/FIGURKI: Hugh Wilson, Donald Adamson

1. Forces. Siły.


PARLIAMENTARIANS/PARLAMENTARZYŚCI
(Dave O'Brian, Hugh Wilson, Bartek Żynda)

Major General John Lambert
Overton's Regiment of Foot
Lambert's Regiment of Foot
Skippon's Regiment of Foot
Oakley's Regiment of Dragoons
Lambert's Regiment of Horses (Ironsides)
Gun

SCOTS/SZKOCI
(Tim Watson, Colin Jack, Ray Neal)

General Sir John Brown of Fordell
Brown's Regiment of Fifeshire Foot
Halkett's Regiment of Fifeshire Foot
Gordon's Regiment of Aberdeenshire Foot
The Clan Maclean Regiment of Highlanders
Holbne's Regiment of Horses
Gun

2. The game. Gra.


The original battle was a big slaughter of Scottish levy army by highly professional New Model Army. Donald was sure about the result of the game, however that battle could be won by Scots, if they not made the same mistakes. I have received the control over the mighty Ironsides and been ordered to destroy the enemy cavalry and clear the way for main forces.
Prawdziwa bitwa była jedną wielka rzezią szkockiej armii pospolitego ruszenia dokonanej przez wysoce profesjonalną Armię Nowego Modelu. Donald był pewien rezultatu gry, jednak ta bitwa mogła być wygrana przez Szkotów, o ile nie popełniliby oni tych samych błędów. Ja otrzymałem dowództwo nad potężnymi Ironsides z zadaniem zniszczenia wrogiej kawalerii i oczyszczenia drogi dla głównych sił.

Giving an elite cavalry unit into my hands is like leaving the dog without a leash! First I charged the Scottish cavalry and in few clashes destroyed them. Then I charged the Highlanders with the same score and then I decided to move through the Inverkeithing and from the back attack the Scottish positions.
Dając mi elitarną kawalerię do rąk, to jak spuścić psa z łańcucha! Wpierw zaszarżowałem na szkocką kawalerię i w kilku starciach zniszczyłem ją. Następnie natarłem na Highlanderów z tym samym rezultatem i wtedy zdecydowałem się na przejście przez Inverkeithing by od tyłu zaatakować szkockie pozycje.

The speed of my actions totally overwhelmed the Scottish commanders, who mostly stayed passive. That wasn't good idea as in my opinion only the battle could be won by Scots only if they behalf very aggressive. However after the actions of my cavalry the battle was lost for the Scots. Having the way cleared we have moved our infantry in contact and defeated the Scottish army. The game was over.
Szybkość moich akcji całkowicie przytłoczyła szkockich dowódców, którzy w większości pozostali pasywni. Nie był to zbyt dobry pomysł, ponieważ w mojej opinii Szkoci mogli ta bitwę wygrać jedynie gdyby zachowali się bardzo agresywnie. Jednakże po akcjach mojej kawalerii bitwa w zasadzie była już dla Szkotów przegrana. Mając droge oczyszczoną, ruszylismy nasza piechotę do przodu, która starła się ze Szkotami i ostatecznie rozbiła ich armię. To zakończyło grę.

3. Links. Linki.


Dave's relation on Facebook:
Relacja Dave'a na Facebooku:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr: