poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Ironclads - On the open sea. Ironclads - Na otwartym morzu.

Last Thursday we had another game with Bill's Ironclads. Bill was recently busy with other things, so the works under the new rules has been stopped. However he recently did some changes and we were decided to try them in our club. 
W ostatni czwartek mieliśmy kolejne spotkanie z Billowymi Ironclads. Bill był ostatnio zajęty innymi sprawami i prace nad systemem zostały zatrzymane, jednak niedawno dodał on kilka zmian do zasad i te mieliśmy zamiar przetestować w naszym klubie.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
MODELS/MODELE: Bill Gilchrist.

1. Fleets. Floty.


UNION/UNIA
(Campbell Hardie)

USS Tecumsah
USS  Manhattan
USS Sassacus
USS Mattasesett
USS Commodere Hull

Guns: 4 Super heavy, 4 Heavy, 8 Medium, 6 Medium

CONFEDERATES/KONFEDERACI
(Bartek Żynda)

CSS Atlanta
CSS Albemarle
CSS General Beauregard
CSS General Sumter
CSS General Bragg
CSS Planter

Guns: 2 Heavy, 8 Medium, 4 Medium

2. The Game. Gra.


Despite the bigger number of ships, Confederate had less firepower. To win the game, they had to close the enemy as quick as possible and then by using their rams make as much damages to the Union fleet as they can. So the plan was: under the fire from Confederate Ironclads (CSS Atlanta and Albemarle), Cottonclads were to take the back of the Union ships and ram them all.
Pomimo przewagi liczebnej, okręty Konfederatów dysponowały słabszą siłą ognia. By wygrać bitwę musiały zbliżyć się do wroga w jak najkrótszym czasie i wtedy przy użyciu swoich taranów dokonac możliwie największych zniszczeń w okrętach Unii. Plan więc był taki: pod osłoną konfederackich ironkladów (CSS Atlanta i Albemarple), kotonklady miały podejść do okrętów Unii od boku i staranować je wszystkie.

The battle started with fire from the Union ships, however mostly because of the range the fire was not very successful. The returning fire from Confederate ships was more accurate and soon USS Commodore Hull was burning. Luckily for that ship, the fire has finally put out.
Bitwę swoim ostrzałem rozpoczęły okręty Unii, jednak ich ogień, głównie ze względu na zasięg był bardzo mało skuteczny. W odpowiedzi, konfederackim okrętom udało się wzniecić pożar na USS Commodore Hull. Ten jednak udało się ugasić.

Finally Confederates managed to close the Union ships. As the first CSS General Beauregard rammed USS Tecumsah and soon after CSS Atlanta hit the same monitor and then glanced off that ship and hit USS Commodore Hull. Union ship damaged before by fire was not able take anything more, she broke on two pieces and sunk.
W końcu Konfederatom udało się zbliżyć do okrętów Unii. Jako pierwszy CSS General Beauregard staranował USS Tecumsah i wkrótce ten sam okręt został uderzony przez CSS Atlanta, która odbiła się od tego okrętu i trafiła USS Commodore Hull. Okręt Unii wcześniej uszkodzony przez pożary nie był w stanie już tego wytrzymać, przełamał się na pół i zatonął.

The other group of cottonclads had less luck. Their attempt to ram has been stopped by accurate fire and soon CSS General Sumter explodes becouse of the Union fire. 
Druga grupa kotonkladów miała mniej szczęścia. Ich próba staranowania została zatrzymana przez celny ogień przeciwnika i wkrótce CSS General Sumter zatonął w skutek eksplozji od ostrzału okrętów Unii.

Still the battle has not been decided. Now was the time for Union gunboats. This time USS Sassacus had less luck and has been destroyed by Confederate fire. However this succes had its prize. CSS Atlanta burning (finally the fire has been put out) and heavy damaged had to withdraw and CSS General Beauregard sank because of the explosion. On the other hand the CSS Planter, because of the level of the damages has been forced to stroke her colors.
Wciąż bitwa nie była rozstrzygnięta. Teraz przyszedł czas na kanonierki Unii. Tym razem USS Sassacus miał mniej szczęścia i został zniszczony przez ogień Konfederatów. Jednak ten sukces miał swoją cenę i paląca się (pożar udało się w końcu opanować) i ciężko uszkodzona CSS Atlanta musiała się wycofać a CSS General Beauregard zatonął w wyniku eksplozji. Natomiast CSS Planter wskutek odniesionych uszkodzeń, opuścił swoją banderę.

It was not good for Union ships too. USS Tecumsah and USS Mattasesett, because of damages had to withdraw. On the battlefield left two Confederate ships against one of Union. However the Rebel ships becouse of other circumstances did not cooperate as one squadron but the separate ships. That was good for Union ship (USS Manhattan), who first sunk with their guns CSS Albemarle and soon after forced CSS General Bragg to surrender. The battle finished with Union victory.
Również okręty Unii przeżywały kryzys. USS Tecumsah i USS Mattasesett ze względu na uszkodzenia musiały wycofać się z walki. Na polu bitwy pozostały więc dwa okręty Konfederatów i jeden Unii. Okręty Rebeliantów ze względu na poprzednie okoliczności nie działały jako jedna eskadra a dwa oddzielne okręty. To dawało okrętowi Unii (USS Manhattan) przewagę, który wpierw zatopił CSS Albemarle a następnie zmusił CSS General Bragg do poddania się. Bitwa zakończyła się więc zwycięstwem Unii.

3. Summary. Podsumowanie.


UNION/UNIA:

USS Tecumsah - heavy damaged, broke from action/ciężko uszkodzony, wycofał się.
USS  Manhattan
USS Sassacus - sunk/zatonął.
USS Mattasesett - heavy damaged, broke from action/ciężko uszkodzony, wycofał się.
USS Commodere Hull - sunk/zatonął.

CONFEDERATES/KONFEDERACI

CSS Atlanta - heavy damaged, broke from action/ciężko uszkodzony, wycofał się.
CSS Albemarle sunk/zatonął.
CSS General Beauregard sunk/zatonął.
CSS General Sumter sunk/zatonął.
CSS General Bragg - surrendered/poddał się.
CSS Planter - surrendered/poddał się.


4. Links. Linki.


My gallery on flickr:
Moja galeria na Flickr:

poniedziałek, 24 sierpnia 2015

All for one, one for all (#1). Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego (#1).

Few weeks ago I have asked Paul O'Sullivan to show me the Pike and Shotte update for 7TV games. I remember that few months ago Paul introduced Michael to this game and since that moment I was very curious about that game, specially that Michael was very happy after the game. The opportunity to try those rules came last Thursday in our club.
Kilka tygodni temu poprosiłem Paula O'Sullivana, by pokazał mi dodatek Pike and Shotte do zasad 7TV. Pamiętałem, że przed kilkoma miesiącami Paul wprowadzał Michaela w arkana tej gry i od tego właśnie momentu byłem jej bardzo ciekaw, szczególnie że zasady się Michaelowi bardzo podobały. Okazja by wypróbować te zasady przyszła w ostatni czwartek, w naszym klubie.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Paul O'Sullivan
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Paul O'Sullivan
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Paul O'Sullivan

For those, who don't know 7TV rules, they are created to bring to the table stories know from any TV dramas, movies etc. So there are many updates for this rules. I know about the Ancients, spy, fantasy and the Pike and Shotte. I don't remember their proper names, you can visit 7TV website for more details. In my wargaming history I had once the pleasure of trying those rules, however it was long time ago and to be honest not many remember from that game as we did not use all the rules and only just a few. For our game Paul prepared the scenario about well know heroes from Mr Dumas trilogy.
Dla tych, którzy  nie znają produktów 7TV, są to zasady które mają za zadanie przenieść opowieści z seriali telewizyjnych, filmów itp. wprost na nasze stoły. Jest więc wiele dodatków do tych zasad. Wiadomo mi o kilku z nich, takich jak do gier antycznych, szpiegowska, fantasy oraz z gatunku płaszcza i szpady. Nie pamiętam ich właściwych nazw, jeśli chcecie je poznać odwiedźcie stronę wydawnictwa 7TV po więcej szczegółów. W mojej wargamingowej historii jedynie raz miałem przyjemność ich wypróbowania, jednak było to bardzo dawno temu i chyba nie wykorzystaliśmy zasad w pełni. Dla naszej gry Paul napisał scenariusz o bardzo wszystkim znanym bohaterom trylogii Pana Dumasa.

This time our brave: D'Artagnan, Athos, Porthos and Aramis have a task to secure a young lady with a name of Alice and her baby. The identity of the baby must remain unknown right now. On their way was a small village with a bridge crossing. Just there their enemy, Rochefort await them in ambush and is determined to capture Alice and her baby. Musketeers have to protect the baby and the girl and help them to cross the river and continue their journey.
Tym razem nasi dzielni D'Artagnan, Atos, Portos i Aramis mają zadanie ochrony młodej dziewczyny o imieniu Alice oraz jej dziecka. Tożsamość tego dziecka na razie musi pozostać tajemnicą. Na ich drodze znalazła się mała wieś, gdzie znajduje się most na rzece. To właśnie tam ich wróg, Rochefort oczekuje na nich w jest zdeterminowany by porwać Alicję i jej dziecko. Muszkieterzy muszą ochronić dziecko oraz dziewczynę oraz pomóc im przekroczyć rzekę by kontynuować ich dlaszą podróż.

In our game I had played the good guys, whereas Paul played the bad guys. Paul very wisely placed his men in the village and blocked few strategic places like the bridge, the main crossroads. I had very tough decision to made, how to move my companions. I decided to not enter the village and move my team around the village and then along the river get to the bridge and cross it. Very hard task to fulfill...
W naszej grze ja zagrałem tymi dobrymi, natomiast Paul zagrał złymi. Paul bardzo mądrze porozdzielał swoich ludzi we wiosce i zajął kilka strategicznych miejsc takich jak most, czy główne skrzyżowanie we wiosce. Miałem naprawdę trudny orzech do zgryzienia jak przejść moimi towarzyszami. W końcu zdecydowałem się nie wchodzić do wioski a obejść ją dotrzeć do rzeki i wzdłuż niej dotrzeć do mostu, który musiałem przekroczyć. Bardzo ciężkie zadanie.

D'Artagnan, Athos and Alice created one team and Aramis together with Porthos the second. The second team moved into the village and started made some noise to take the attention of the Rochefort's men. That worked for the moment, but the "Man from Meung" did not let the Musketeers to outsmart himself. Took a lot of his guys and blocked D'Artagnan team. D'Artagnan as a brave man and enhanced with hatred to Rochefort, attacked him but the evil Cardinal's men was too good swordsmen and  replied this attack.
D'Artagnan, Atos i Alicja utworzyli jeden zespół natomiast Aramis wraz z Portosem drugi. Zadaniem drugiego zespołu było wejście do wioski i zwrócenie na siebie uwagi ludzi Rocheforta. To przez pewien czas działało, jednak "Człowiek z Meung" nie dał się Muszkieterom przechytrzyć. Wrza z dużą ilością swoich ludzi zagrodził drogę zespołowi D'Artagnana. D'Artagnan jako dzielny człowiek dodatkowo wzmocniony nienawiścią do Rocheforta zaatakował go, jednak człowiek Kardynała był zbyt dobrym szermierzem i udało mu się odeprzeć ten atak.

As it become a little to crowded around Alice, Porthos and Aramis joined the team. Now all heroes fight against Cardinal's men. Porthos joined the D'Artagnan and Rochefort duel, in which soon joined another bad guy. In that moment the good guys luck was over. D'Artagnan and Aramis get eliminated from the fight, Porthos and Athos were surrounded and soon lonely Alice get captured.
Jako że zaczęło się robić zbyt tłoczno wokół Alicji, Portos i Aramis dołączyli do towarzyszy. Teraz wszyscy bohaterowie walczyli z ludźmi Kardynała. Portos dołączył do pojedynku pomiedzy D'Artagnanem i Rochefortem, do którego wkrótce dołączył inny zły gość. W tym własnie momencie szczęście odwróciło się od tych dobrych. D'Artagnan i Aramis zostali wyeliminowani z walki, natomiast Portos i Atos otoczeni i wkrótce samotna Alicja została porwana.

We finished the game in that moment and agreed for another game. To free Alice from a dirty Cardinal's hands. For that game we are going to use some special club terrain. You all going to be impressed of that... So now is time for:
TO BE CONTINUED....
W tym momencie zgodziliśmy się na następną grę. Trzeba uwolnić Alicję z brudnych rąk Kardynała. Do tej gry użyjemy pewnego specjalnego terenu z naszego klubu. Wszyscy będziecie pod jego wrażeniem... Więc teraz czas na:
CIĄG DALSZY NASTĄPI...

The gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:

niedziela, 23 sierpnia 2015

Ireland 1170. Irlandia 1170.

Last week we had two games. The first was played at Hugh. Dave O'Brian prepared exited scenario for Norman invade of Ireland. For this game I was able to use my Normans. The game was played with Hail Cesar rules. 
W ostatnim tygodniu mieliśmy dwie gry. Pierwsza z nich została rozegrana u Hugha. Dave O'Brian przygotował ekscytujący scenariusz o normańskiej inwazji na Irlandię. W tej grze użyłem swoich Normanów. Gra była rozgrywana przy użyciu zasad Hail Cesar.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Dave O'Brian
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Dave O'Brian
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Dave O'Brian
FIGURES/FIGURKI: Hugh Wilson, Dave O'Brian, Bartek Żynda

1. Orders. Rozkazy.


We had 6 players. Donald Adamson (Fitz Stephen) and I (de Clare) played the Normans, Hugh Wilson and Tim Watson played Vikings and Colin Jack together with Ray Neal played Irish. All of us received the tasks to fullfill during the game from Dave. Here is full listings of the tasks:
W grze wzięło udział 6 graczy. Donald Adamson (Fitz Stephen) i ja (de Clare) grało Normanami, Hugh Wilson i Tim Watson grało Wikingami oraz Colin Jack i Ray Neal grało Irlandczykami. Wszyscy z nas otrzymali od Dave'a zadania do wykonania w czasie gry. Oto pełna lista tych zadań:


We managed to convince Vikings to support us in attack for the Great Hall. For this we gave them 6 Victory Points (VP) before the game and next 6 points if they'd fulfill the task. Also I have announced that I will pay any player for eliminate the Fitz Stephen an extra 4 VP, but only if he will be killed after the destruction of the hall.
Udało nam się przekonać Wikingów do wsparcia naszego ataku na Wielką Halę. Za to otrzymali od nas na początku gry 6 Punktów Zwycięstwa (PZ) i mieli otrzymać następne 6 punktów po wykonaniu zadania. Dodatkowo ogłosiłem, że jestem gotowy zapłacić dodatkowe 4 VP w przypadku wyeliminowania Fitz Stephena, ale tylko w przypadku zniszczenia hali.

2. The game. Gra.


This time our Allies, the Vikings, bravely moved to attack the Great Hall. During their advantage they managed to destroy two Irish villages. However they had been stopped by Irish bogs (Dave gave the Irish the possibility of putting on Vikings and Norman way the bogs. The number of bogs was determined by dice rolling) and Irish defenders commanded by Colin. Finally they did not get to the Hall but they were very close to it.
Tym razem nasi sprzymierzeńcy, dzielnie ruszyli by zaatakować Wielką Halę. Podczas ich natarcia udało im się zniszczyć dwie irlandzkie wioski. Zostali oni jednak zatrzymani przez irlandzkie torfowiska (Dave dał możliwość Irlandczykom aby na drodze Wikingów i Normanów umieścić torfowiska. Ich liczbę określono rzutem kością) i irlandzkich obrońców dowodzonych przez Collina. Ostatecznie nie dotarli oni do Hali, jednak byli bardzo jej blisko.

My Norman rival, moved together with me against the Great Hall, but has to left some troops in our castle. When we moved through half of the table, unexpectedly some Irish troops (commanded by Ray) landed behind our lines. Donald had to withdraw his troops and fight against Irish. During the fight Donald had very low dicing, so the Irish managed to destroy some Norman troops. Fitz Stephen had to left his troops fighting on the beach and take cover in the castle.
Mój normański rywal ruszył razem ze mną przeciwko Wielkiej Hali, jednak musiał pozostawić pewną część swoich oddziałów w zamku. Kiedy juz pokonaliśmy połowę stołu, niespodziewanie za naszymi liniami nastąpił desant oddziałów irlandzkich (dowodzonych przez Raya). Donald musiał się cofnąć i stoczyć walkę z Irlandczykami. Podczas walki, głównie ze względu na bardzo słabe rzuty kośćmi Donalda, Irlandczykom udało się zniszczyć kilka oddziałów normańskich. Fitz Stephen musiał pozostawić swoje oddziały na plaży i szukać schronienia w zamku.

Finally story of my troops. Very easily I managed to cross three quarters of the table, not being annoyed by anyone. Then Ray played the bog against me and my troops stuck for the rest of the game. Finally when the game was going to finish my troops crossed the bog and started firing at Great Hall, but without any results. So finally my troops remain untouched but I did not achieved any of the goals...
W końcu historia moich oddziałów. Bardzo łatwo udało mi się przekroczycć trzy czwarte stołu nie będąc niepokojony przez nikogo. Wtedy Ray zagrał przeciwko mnie torfowiskiem i moje oddziały utknęły na resztę gry. W końcu gdy gra miała się już ku końcowi, moim oddziałom udało się przebrnąć przez torfowiska i ostrzelać Wielką Halę, jednak bez rezultatów. Ostatecznie moje oddziały pozostały nienaruszone jednak nie udało im się osiągnąć żadnego z celów...

3. Summary. Podsumowanie.


Thanks to destroing Norman units by Ray on the beach he become the game winner by collecting 8VP. Well done Ray! 
Dzięki zniszczeniu oddziałów normańskich na plaży, Ray zdobył 8 PZ i został zwycięzcą całej gry. Brawo Ray!

4. Links. Linki.

Tim Watson relation on his blog:
Relacja Tima Watsona na jego blogu:
http://moth107.blogspot.co.uk/2015/08/bog-off-norman.html

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157657225829249