poniedziałek, 12 lipca 2021

Myszykiszki 1666.

Another game with Pike and Shotte rules. This time my Polish Lithuanian Commonwealth 28mm collection. I decided to split into two forces, one for Crown and one for Lithuania. 

Kolejna gra z użyciem zasad Pike and Shotte. Tym razem moja kolekcja Rzeczpospolitej Obojga Narodów w skali 28mm. Siły podzieliłem na dwie części, jedną dla Korony i jedną dla Litwy.SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, Angus Konstam, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

The CROWN / KORONA
(Michael)

The King

Cavalry Brigade

2 x Winged Hussars
1 x Pancerni with Spears
1 x Pancerni
2 x Cossack Style Cavalry

Infantry Brigade

4 x Musketeers
2 x Pikes
2 x Dragoons


LITHUANIA / LITWA
(Bartek)

1st Cavalry Brigade

2 x Reitars
1 x Pancerni
3 x Cossack Style Cavalry

2nd Cavalry Brigade

1 x Cossack Style with Spears
2 x Tartars

Infantry Brigade

4 x Musketeers
2 x Pike


2. The game. Gra.

It started with slowly both sides approaching each other for greater opportunity for a charge. Finally, the Crown forces charged. Lithuanian units were no match for Winged Hussars. Their first line was forced to withdraw and the second line was hit. In a very short period of time, all Lithuanian units were shaken and disorganised. From that moment Poles just eliminated one unit after another and finally, all Lithuanian cavalry was destroyed. 

Zaczęło się od powolnego zbliżania się obu stron do siebie, aby uzyskać większą szansę na szarżę. W końcu siły koronne zaszarżowały. Oddziały litewskie nie stanowiły zagrożenia dla husarii. Ich pierwsza linia została zmuszona do odwrotu i to odkryło drugą linię. W bardzo krótkim czasie, wszystkie litewskie oddziały były albo z dużymi stratami albo zdezorganizowane. Od tego momentu Polacy powoli, jeden po drugim eliminowali litewskie oddziały i w ostateczności wszystkie zostały zniszczone.A little difference was with the infantry. Both sides similarly approached each other and prepare for charges. Poles for a moment created hedgehog formations. Mostly, because of the doom of Lithuanian cavalry, it was not necessary and soon Poles move back their units into line formations. After some shooting, some part of Crown cavalry joined the fight and charged on disorganised Lithuanian infantry. Sadly Lithuanians cannot count on their right flank cavalry support, as those misunderstand the orders and retreated from the battlefield (they had Blunder! roll. By the way I had three Blunders during the game two times I got three moves forward and one finished with a charge and once two moves backwards). That was it. Crown units did not lose any of their units and Lithuanians all, besides the light cavalry brigade, who escaped from the field.

Trochę inaczej było z piechotą. Podobnie i tutaj obie strony zbliżały się do siebie i przygotowały do walki wręcz. Polacy nawet na moment utworzyli formacje jeża. Głownie z powodu zagłady litewskiej kawalerii nie było to konieczne i wkrótce koronne oddziały powróciły do formacji liniowej. Po oddaniu kilku salw, część koronnej kawalerii dołączyła do walki i zaszarżowała na zdezorganizowane oddziały litewskie. Na swoje nieszczęście Litwini nie mogli zostać wsparci przez kawalerię prawej flanki, ponieważ ta nie zrozumiała rozkazów i wycofała się z bitwy (rzucili Blunder! Tak na marginesie, to miałem aż trzy rzuty Blunder!, dwa razy z trzema ruchami do przodu, w tym jeden zakończony szarżą i jeden z dwoma ruchami do tyłu). To wystarczyło. Koroniarze nie stracili nawet jednego oddziału a Litwini wszystkie, oprócz kawalerii, która uciekła z pola bitwy.

3. Links. Linki.


Michael:

Will be updated soon...

Flickr:


piątek, 2 lipca 2021

Are the dice against me? Czy kości są przeciwko mnie?

Sorry for the delay with posting the posts, but recently I had no motivation for blogging or gaming or painting, etc. Today the report from the game we had about two weeks ago (since that time I had no game, neither virtual nor live). It was Pike and Shotte Italian Wars with 28mm miniatures. The game was prepared by Michael and all pictures are because of his courtesy.

Wybaczcie mi opóźnienia w umieszczaniu nowych postów, ale ostatnio doświadczam spadek motywacji co do blogowania, grania czy też malowania itp. Dziś raport z gry, którą rozegraliśmy jakieś dwa tygodnie temu (od tego czasu nie miałem gry, czy to wirtualnej, czy też na żywo). Była to gra z okresu wojen włoskich z użyciem zasad Pike and Shotte figurkami w skali 28mm. Gra była przygotowana przez Michaela, więc wszystkie zdjęcia umieszczam dzięki jego uprzejmości.
SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


1. Forces. Siły.


FRANCE & PAPAL STATE / FRANCJA i PAŃSTWO KOŚCIELNE
(Bartek)

Cavalry Brigade

1 x Gendarmes
3 x Men-at-Arms
2 x Mounted Crossbows
3 x Light Guns

1st Infantry Brigade

1 x Crossbows
1 x Pike 
2 x Light guns

2nd Infantry Brigade

1 x Halberdiers
1 x Pike

3rd Infantry Brigade

2 x Arquebusiers
1 x Pike

Papal Brigade

1 x Mounted Archers
1 x Swordsmen

HOLY ROMAN EMPIRE / ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Campbell)

Cavalry Brigade

1 x Gendarmes
2 x Men-at-Arms
1 x Stradioti

1st Infantry Brigade

2 x Arquebusiers
1 x Pike
1 x Light Gun

2nd Infantry Brigade

1 x Stradioti
1 x Swordsmen
1 x Pike

3rd Infantry Brigade

1 x Long Swordsmen
1 x Large Pike
2 x Stradioti

Gun Battery

2 x Heavy Guns
2 x Medium Guns
2. The game. Gra.

I started the game by changing the formation of my cavalry. I put the heaviest units in front of my ranks and lighter behind. Germans did the same. After that, we both charged. It was a fierce battle where the Germans achieved a big success. Their Gendarmes survived the whole game (They usually get battered by French)! French lost 2 units of their Men-at-Arms against one of the Holy Roman Empire. However, that stopped the French from the advantage of that flank.

Zacząłem grę od zmiany ustawienia mojej kawalerii. Przesunąłem ciężką kawalerię na przód a lekką na tył mojej formacji. Niemcy zrobili to samo. Po tym obie strony zaszarżowały na siebie. Była to zacięta walka, gdzie Niemcy osiągnęli niemały sukces. Ich Gendarmes przeżyli całą grę (Zazwyczaj zostają zmiażdżeni przez Francuzów)! Francuzi stracili 2 oddziały kopijników za cenę jednego takiego oddziału po stronie Cesarstwa Rzymskiego. Jednakże to zastopowało natarcie francuskie na tym skrzydle.


In the middle French were stopped by the mighty German artillery. With light guns against heavy, I was unable to do anything against them. Happily, for me, Campbell rolled very badly for shooting and it did not made a lot of damages to my units.

W środku Francuzi zostali zatrzymani przez potężną niemiecką artylerię. Z lekkimi działami, przeciw ciężkim nie mogłem zbyt wiele im uczynić. Na szczęście Campbell miał bardzo słabe rzuty na trafienie i nie uczynił w moich szeregach zbyt wielu zniszczeń.

In infantry fight, we had not pikemen versus pikemen clash. Michael made some rule changes to speed up with those huge formations moving, but not enough to have a melee. Despite that, the support units had some actions. Sadly my units were outclassed by the Germans and were forced to do some morale tests. Most of them were failed mostly because of the very low dice score, I think I did a sneak eye once or twice... It looks like I should not have a laugh from Michael during his Greek game because that happened to me recently very often... Finally, we had to finish a game with an Imperial victory as they suffer fewer casualties than the French.

W walce oddziałów piechoty, nie mieliśmy tym razem starcia pikinierzy versus pikinierzy. Michael stworzył kilka zasad by te wielkie formacje mogły poruszać się szybciej, ale nie wystarczyło to, by mogły spotkać się w walce wręcz. Pomimo tego oddziały wspierające miały co robić. Niestety, moje oddziały były gorsze jakościowe niż oddziały niemieckie i zazwyczaj były zmuszane do testowania morale. Większość z nich nie była zdawana przez moje niskie rzuty, wydaje mi się, że nawet raz czy dwa miałem dublet jedynek... Wygląda na to, że nie powinienem żartować z Michaela i jego pecha przy grach z użyciem Greków, ponieważ to samo przydarza się mi ostatnio bardzo często... Ostatecznie grę zakończyliśmy ze zwycięstwem Cesarstwa, ponieważ mieli niższe straty niż Francuzi.