piątek, 25 października 2019

Songs of Drums and Shakos.

A new system and a new scale today. Some time ago Mike announced that he has a 54mm Napoleonic collection and is willing to use it with Songs of Drums and Shakos system. We all agreed to give them a try. It was my first game with that scale and the figures look great. Surprisingly, with those rules, 4'x6' table was big enough.
Nowy system i nowa skala. Jakiś czas temu Mike ogłosił, że jest w posiadaniu napoleonki w skali 54mm i może jej użyć z zasadami Songs of Drums and Shakos. Wszyscy na ten pomysł się zgodzili i postanowili dać im szansę. To była moja pierwsza gra z tą skalą i figurki wyglądają znakomicie. O dziwo z tymi zasadami, stół o wymiarach 4 na 6 stóp okazał się wystarczającym.SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike Evans
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike Evans
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Mike Evans
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Mike Evans

1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA
(Alexander, Peter, Bartek)

Initial forces.

Capitain
Sergeant
3 x Voltigeurs
4 x GrenadiersReinforcements

1 x Chasseur Officer
3 x Chasseurs

1 x Cuirassier Officer
3 x Cuirassiers

2 x Imperial Guard Grenadiers


GREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA
(Alasdair, Mike)

Initial forces.

Captain
Sergeant
Standard-bearer
6 x Line Infantry


Reinforcements

Lieutenant
5 x Line Infantry

1 x Dragoon Officer
3 x Dragoon

1 x Sharpe2. The Game. Gra.

The main objective of the game was the ruins in the centre and barrels of brandy. We decided to move with the whole squad directly to the building and secure it. Voltigeurs will gave the fire support (during the game I decided to exchange a Standard-bearer for another Voltigeur) and Grenadiers will take care of the brandy. That appeared the great tactic. British managed to kill one of our Voltigeurs, but their two soldiers get killed and officer heavily wounded.
Głównym celem gry były ruiny w środku pola i beczki z brandy. Zdecydowaliśmy się całą drużynę ruszyć prosto do budynku i zabezpieczyć go. Woltyżerzy zapewnią ochronę ogniową (podczas gry wymieniłem chorążego na kolejnego woltyżera) a grenadierzy zajmą się brandy. Okazało się to znakomitą taktyką. Brytyjczykom udało się zabić naszego jednego woltyżera ale sami stracili dwóch zabitych żołnierzy i ciężko rannego oficera.

At this moment Alex arrived and get his first cavalrymen. The Chasseurs. He attacked soldiers protecting the wounded officer. As British at this moment would be not able to take ruins from us, we decided that the next objective will be to save or kill the British officer. French cavalry charge forced the British to withdraw to the forest and then new reinforcements arrived.
W tym momencie przybył Alex a wraz z nim pierwsza kawaleria. Strzelcy Konni. Zaatakował żołnierzy strzegących rannego oficera. Jako że, w tym momencie szanse by Brytyjczycy odebrali nam ruiny były znikome, nowym celem gry było zabicie lub ocalenie brytyjskiego oficera. Szarża francuskiej kawalerii zmusiła Brytyjczyków do wycofania się do lasu, wtedy też przybyły posiłki.


Dragons charged Chasseurs and then Cuirassiers charged Dragoons. Big Cavalry melee started. During this fight, the British officer finally gets killed by one of the Chasseurs. In the meantime, last British assault on ruins failed (Sharpe get killed). The game finished with a French victory.


It was a great game and after that, I have checked the internet for 54mm Napoleonic Poles... Not many of them. If you know about any good set, let me comment below.
To była znakomita gra i krótko po niej przeszukałem internet by znaleźć napoleońskich Polaków w skali 54mm. Nie ma tego zbyt dużo... Jeśli znacie jakieś fajne zestawy, dajcie znać w komentarzach.

3. Links. Linki.


SESWC:
to be updated soon...


środa, 23 października 2019

Shenandoah Valley, 1862.

ACW once again with Black Powder. This time we played a scenario prepared by Peter. In our game, we used the AB1 house rules for our big game, as I had some things to be tested. 
Wojna secesyjna ponownie z użyciem Black Powder. Tym razem rozegraliśmy scenariusz przygotowany przez Petera. W naszej grze wykorzystaliśmy zasady domowe grupy AB1 do nadchodzącej dużej gry, ponieważ musiałem jeszcze kilka rzeczy przetestować.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Peter Mearns
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns

1. Forces. Siły.UNION/UNIA
(Alisdair, Mike, Bartek)

1st Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x 10pdr Gun Battery

2nd Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x 10pdr Gun Battery

3rd Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x 10pdr Gun Battery

Cavalry Brigade

2 x Cavalry RegimentCONFEDERATES/KONFEDERACI
(Michael, Peter)

1st Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x 6pdr Gun Battery

2nd Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x 6pdr Gun Battery

3rd Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x 6pdr Gun Battery

Cavalry Brigade

2 x Cavalry Regiment
2. The Game. Gra.

In our game, we had 5 objectives. The hill on our side, the build-up area and the forest on Rebel side were worth 20 points each and two fenced fields worth 10 point each. We decided to push Mike to take build-up area, Alasdair to take the hill and with my cavalry take one of the fenced fields. My infantry would support the most endangered objective. That would give us 50 points against 30 possible gained by Confederates. Our opponents had a little different plan. They were going to attack the build-up area and then through the forest attack our flank on both fenced fields.
W naszej grze mieliśmy 5 celów gry. Wzgórze po naszej stronie, obszar zabudowany i las po stronie rebelianckiej warte były po 20 punktów, dodatkowo były dwa pola ogrodzone płotem warte były po 10 punktów każde. Nasz plan polegał na jak najszybszym zajęciu przez Mike obszaru zabudowanego, Alasdair miał zająć wzgórze i moja kawaleria miała zająć jedno z ogrodzonych pól. Moja piechota miała wesprzeć najbardziej zagrożony odcinek. To dawało nam 50 punktów przeciw możliwym do zdobycia przez Konfederatów 30. Nasi przeciwnicy mieli trochę inny plan. Zamierzali zaatakować obszar zabudowany i wtedy przez las zaatakować naszą flankę na obu ogrodzonych polach.Mike, very quickly took the build-up area and my cavalry the first field. Rebel cavalry took the opposite field. Then first Rebel infantry brigade arrived but was unable to push back Mike from his positions. Soon my brigade arrived and supported Mike and my cavalry with my guns. That forced Rebel Cavalry to withdraw. Unfortunately for Confederates that blocked their incoming second infantry brigade. After that Alasdair took without any problems the hill and Michael took the forest.
Mike bardzo szybko zajął obszar zabudowany a moja kawaleria pierwsze z pól. Rebeliancka kawaleria zajęła przeciwległe pole. Wtedy przybyła pierwsza brygada piechoty Południa, ale nie była w stanie odrzucić Mika z zajmowanych pozycji. Wkrótce pojawiła się moja brygada i wsparła Mika i moją kawalerię ogniem swoich dział, co zmusiło wrogą kawalerię do wycofania się. Niestety, ale zablokowało to nadchodzącą drugą brygadę konfederackiej piechoty. Następnie Alasdair zajął wzgórze a Michael las.Michael's manoeuvre was very dangerous for us, but we had my infantry there. I moved against his troops. In a few melees, I managed to stop him and forced him to withdraw. In the meantime, Peter's infantry had a very bad time. Not busy Alasdair moved his troops forward and now he was on Peter's flank. with devastate fire both Mike and Alasdair forces forced Peter to withdraw. That finished the game with clear Union victory 50:20.
Manewr Michaela był dla nas bardzo niebezpieczny, jednak była tam moja piechota. Ruszyłem przeciw nadchodzącym oddziałom. W kilku potyczkach wręcz, udało mi się ich zatrzymać i zmusić do odwrotu. W międzyczasie oddziały Petera miały swoje trudne chwile. Nie atakowany przez nikogo Alasdair ruszył swoje oddziały naprzód i znalazł się na flance Petera. Teraz niszczącym ogniem oddziałów Mike i Alasdaira żołnierze Petera zostali zmuszeni do wycofania się. To zakończyło grę, pewnym zwycięstwem Uni 50:20.3. Links. Linki.

Michael:
to be updated soon...

SESWC:

czwartek, 17 października 2019

Bendy Bayou, 1862, second game. Bendy Bayou, 1862, druga gra.

Next ACW game. I decided to use once again Bill's scenario and give it to our club members. I slightly changed the OdB of the game, like some game statistics for the troops. That was the outcome of Bill's game. To simulate a bigger table, we used Peter's 15mm collection and changed inches into centimetres. We used Black Powder.
Kolejna gra amerykańskiej wojny secesyjnej. Zdecydowałem się przenieść scenariusz Billa i zaproponowałem go naszym członkom klubu. Lekko zmieniłem OdB gry, tak jak też niektóre statystyki oddziałów. To wynik gry u Billa. By zasymulować większy stół, użyliśmy kolekcji Petera w skali 15mm i zamieniliśmy cale na centymetry. System to oczywiście Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Peter Mearns
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns

1. Forces. Siły.UNION/UNIA
(Michael)

CinC - level 8

1st Brigade (level 8)
3 x Infantry Battalion
1 x 10pdr Gun battery

2nd Brigade (level 8)
3 x Infantry Battalion
1 x 6pdr Gun battery

Cavalry Brigade (level 8)
2 x Cavalry RegimentCONFEDERATES/KONFEDERACI
(Peter)

CinC - level 8

1st Brigade (level 8)
3 x Infantry Battalion
1 x 6pdr Gun battery

2nd Brigade (level 8)
3 x Infantry Battalion
1 x 6pdr Gun battery

Cavalry Brigade (level 8)
2 x Cavalry Regiment2. The Game. Gra.

Once again both sides have to fight for the bridge and once again both sides took almost the same positions as during our game at Bill. Union took fences on their left and Confederates took the fences on the other side of the river. The difference was with the use of the cavalry. Both sides decided to use it in fighting over the bridge, so in the centre of the battlefield. Unfortunately for the game neither the sides get the advantage and at the end of the game we had a draw, no one has had both ends of the bridge. However, the game gave me some answers for the ratings of the units for the big game. We will have another test game today and after that, I will have to sit and prepare the statistics for the big AB1 game.
Znów obie strony walczyły o most i znów obie strony zajęły podobne pozycje wyjściowe, jak podczas gry u Billa. Unia zajęła płoty po ich prawej a Konfederaci płoty po drugiej stronie rzeki. Różnica polegała na użyciu kawalerii. Obie strony rzuciły ją do walki o most, w środku pola. Niestety żadna ze stron nie zdobyła w ten sposób przewagi i gra zakończyła się remisem. Nikomu nie udało się w pełni opanować mostu. Jednakże gra dał mi kilka odpowiedzi dotyczących statystyk oddziałów do naszej dużej gry. Dzisiaj mamy kolejna grę i po tym będę gotowy, by przygotować ostateczne statystyki do gry grupy AB1.3. Links. Linki.

Michael:
to be updated soon...