wtorek, 26 czerwca 2018

Driffield, 1644.

Finally I had the opportunity to play For the King and Parliament, a English Civil War version of To the Strongest. I had that pleasure to take part in test game, but never had chance to play the final, published version. I have to said, that the final product is very good. It still have the simplicity of the original rules, but also gives you the taste of the period, especially the introduction of gunpowder. Here is our game.
W końcu miałem możliwość zagrania For the King and Parliament, czyli wersję To the Strongest do angielskiej wojny domowej. Miałem możliwość wzięcia udziału w grze testowej, ale nigdy nie zagrałem finalnej i opublikowanej wersji. Muszę powiedzieć, że ostateczne wersja jest bardzo dobra. Wciąż ma prostotę podstawowej wersji, jednak zawiera również w sobie klimat okresu, szczególnie wprowadzenie do rozgrywki broni czarnoprochowej. Oto nasza gra.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Ken Pearce

1. Forces. Siły.ROYALISTS/ROJALIŚCI
(Ken, Peter)

3 x 'Swedish' style cavalry
3 x Pike & Shotte infantry
1 x gun battery

1 x 'Swedish' style arquebusier cavalry
2 x 'Swedish' style cavalry
1 x Dragoons
3 x Pike & Shotte infantryPARLIAMENTARIANS/PARLAMENTARZYŚCI
(Angus, Bartek)

3 x 'Swedish' style cavalry
3 x Pike & Shotte infantry
1 x gun battery

3 x 'Swedish' style cavalry
3 x Pike & Shotte infantry
1 x Dragoons


2. The game. Gra.


Our game started the Parliamentarians. I managed to move my troops to the wall of hedges and wait there for Peter's forces. Lucky for my I put my cavalry on my left and secured the flank in that way. Soon both forces come to the close range shooting, which disorganized both sides. The decisive part had to take the cavalry on their shoulders. This time again my cavalry was much better than Peter's and I managed to crash his two units. However the set have quite an interesting rule. It is that when cavalry win a melee and destroys enemy it had to move forward, until it get rallied. I did not liked the rule, but that how the cavalry acted during that war... Anyway it took 2 of my units out of control (I managed to finally rally one of the unit just at the edge of the table!).
Naszą grę zaczęli Parlamentarzyści. Udało mi się ruszyć moje oddziały do ściany z żywopłotów i zaczekać tam na oddziały Petera. Na szczęście dla mnie moją kawalerię ustawiłem po mojej lewej i w ten sposób zabezpieczyłem swoją flankę. Wkrótce obie strony zbliżyły się na zasięg skutecznego ognia, co mocno zdezorganizowało obie strony. Decydującą rolę musiała więc na swoje barki wziąć kawaleria. Tym razem moja okazała się znacznie lepsza niż Petera i udało mi się zniszczyć jego dwa oddziały. Jednakże gra ma bardzo ciekawą zasadę. W przypadku gdy kawaleria w walce wręcz pokona doszczętnie przeciwnika, musi poruszać się wciąż do przodu, zanim zostanie skutecznie zebrana. Niezbyt mi się ta zasada podobała, ale w ten sposób w tej wojnie kawaleria się zachowywała... W ten sposób dwa moje oddziały zostały wyłączone w walki (jeden z oddziałów udało mi się zatrzymać na krawędzi stołu!).On our other flank, Angus seems to try repeated the same, what I did. However on his way was a little river. He managed to stop Royalists and finally beat his cavalry. Sadly one of his units get under heavy fire from Royalist muskets and that was our only lost. Finally both sides stopped in stalemate, however the conditions of the troops loyal to the Stuart were much worst than our, so this time the Parliamentarians won the battle. Good game I think, that soon in our club, thanks to the rules, the time will bring more English Civil War collections.
Na naszej drugiej flance, wyglądało, że Angus robi dokładnie to samo co ja. Jednak na jego drodze była mała rzeczka. Udało mu się zatrzymać Rojalistów i w ostateczności pokonać jego kawalerię. Niestety jeden z jego oddziałów dostał się pod ciężki ogień królewskich muszkietów i został w ten zniszczony (nasza jedyna strata w tej bitwie). Ostatecznie obie strony znalazły się w sytuacji patowej, jednak kondycja oddziałów wiernych Stuartowi była znacznie gorsza niż nasza, więc tym razem Parlamentarzyści wygrali bitwę. Bardzo dobra gra i wydaje mi się, że już wkrótce w naszym klubie, dzięki tym zasadom, powstanie kilka nowych kolekcji do angielskiej wojny domowej.


3. Links. Linki.


Angus:

SESWC:

Flickr:

piątek, 22 czerwca 2018

SPQR (6)

Last units of Velites. Finally. All figures from Victrix, bases from Warbases.
Ostatnie oddziały Welitów. Wreszcie. Wszystkie figurki od Victrixa, podstawki Warbases.


środa, 20 czerwca 2018

Sunday Renaissance Big Game. Duża niedzielna renesansowa gra.

Last Sunday we all met in our club for a Sunday game (we usually have one every month). Because we have more time for gaming than usual Thursdays, we are able to play bigger games. Therefore for our next Renaissance game we choose that day. We had 4 players and for game we used three collections. It was debut of my Arquebusiers on the table. They survive whole game, get only one casualty, so not bad for the first time. For our game we used Pike and Shotte rules.
W ostatnią niedzielę wszyscy spotkaliśmy się w naszym klubie na niedzielnej grze (zazwyczaj mamy jedną taką w miesiącu). Ponieważ mamy wtedy więcej czasu na grę, niż zazwyczaj w czwartki, możemy rozgrywać większe gry. Dlatego na naszą kolejną renesansową grę wybraliśmy właśnie ten dzień. Czterech graczy do gry użyło trzech kolekcji figurek. Był to debiut moich arkebuzerów na stole. Przetrwali całą grę, zebrali tylko jedną ranę, więc całkiem nieźle jak na pierwsza grę. Do naszej gry użyliśmy zasad Pike and Shotte.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Angus Konstam, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.FRANCE & VENETIA/ FRANCJA i WENECJA
(Michael, Peter)

3 x Gendarmes
4 x Men at Arms
2 x Archers d'Ordonnance
2 x Stradioti
1 x Horse Crossbows

1 x Large Pike
3 x Pike
1 x Halberdiers
2 x Arquebusiers
1 x Crossbows

1 x Heavy gun
1 x Medium gun
4 x Light gunsHOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Alisdair, Bartek)

2 x Gendarmes
2 x Men at Arms
4 x Stradioti
1 x Horse Crossbows

1 x Large Pike
2 x Pike
1 x Doppelsölders
2 x Swordsmen
3 x Arquebusiers

1 x Heavy gun
1 x Medium gun
4 x Light guns


2. The game. Gra.


Franco-Venetian forces were slightly bigger than ours, so our task to defend our opponent was little more harder. The game started with clash of the light cavalries on our right flank. Alisdair managed for the long time kept Michael's forces away from our camp. Better Venetian cavalry finally forced our units to step back. Cavalry made clear way for their infantry, who charged our infantry. Alisdair created hedgehog and for time stopped Venetian attack. Sadly, soon after that formation collapsed and our flank get destroyed.
Francusko weneckie siły były trochę silniejsze niż nasze, więc nasze zadanie by pokonać wroga było trochę trudniejsze. Gra zaczęła się od walki lekkich kawalerii na naszej prawej flance. Alisdairowi udało się na jakiś czas trzymać siły Michaela z dala od naszego obozu. Lepsza wenecka kawaleria w końcu zmusiła nasze oddziały do cofnięcia się. Kawaleria utworzyła w ten sposób wolna przestrzeń dla ich piechoty, która natarła na naszą piechotę. Alisdair utworzył formację jeża i przez pewien czas powstrzymywał Wenecjan. Niestety, ta formacja wkrótce nie utrzymała się zbyt długo i nasza flanka została zniszczona.On our light and in the centre, the situation looks quite different. Peter charged my heavy cavalry with his, however I managed to successfully countercharge and crash his flank. Sadly my infantry had also very bad performance. They were forced by Peter's cavalry to step back, however they did not break. Peter and I need time to rally our forces, however I opened the flank for another glorious ride of my Gendarmes. That sadly did not happened, as time for a game was finished. We all agreed that this time French and their Venetian ally won the battle.
Po naszej lewej stronie i w centrum, sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Peter zaszarżował moją ciężką kawalerię swoją, jednak ja dokonałem udanej kontrszarży i w ten sposób zniszczyłem jego flankę. Niestety moja piechota miała również niezbyt udany występ. zostali zmuszeni przez kawalerię Petera do cofnięcia się, jednak nie zostali złamani. Zarówno ja, jak i Peter potrzebowaliśmy czasu by przegrupować nasze oddziały, jednak ja miałem otwartą drogę do kolejnej wielkiej szarży moich Gendarmes. To jednak się nie stało, ponieważ czas na grę się zakończył. Zgodnie uznaliśmy, że gra zakończyła się wygraną Francji i ich weneckich sprzymierzeńców.3. Links. Linki.


Michael:

Flickr:

piątek, 15 czerwca 2018

Catawba, 1781

Yesterday's game was Black Powder, AWI game.
Do wczorajszej gry użyliśmy zasad Black Powder. Była to gra z okresu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Angus Konstam

1. Forces. Siły.GREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA
(Angus, Bartek)

1st Brigade
1 x Guard Infantry
2 x Line Infantry
1 x Gun

2nd Brigade
2 x Line Infantry
1 x Infantry 
1 x Gun

Reserves
1 x Cavalry
1 x Light Infantry
1 x Jaegers
1 x Grenadiers
1 x Loyalist Light InfantryUNITED STATES/STANY ZJEDNOCZONE
(Michael, Alisdair, Dougie)

1st Brigade
3 x Militia
1 x Riflemen

2nd Brigade
3 x Continental Infantry
1 x Light Gun

Reserves
1 x Dragoons
2 x Gun
3 x Continental Infantry
1 x Riflemen2. The game. Gra.


Americans prepared three defence lines. First with Militia was placed on central hill, the second between two hills and the last on the second hill. British had to push their forces over the centre of the table and at the end of the game had to have more troops than their opponents.
Amerykanie przygotowali trzy linie obrony. Pierwsza, obsadzona przez milicję na centralnym wzgórzu, druga pomiędzy wzgórzami i trzecia na drugim wzniesieniu. Brytyjczycy musieli przepchać swoje siły na drugą połowę stołu i na koniec gry powinni mieć więcej oddziałów niż ich przeciwnik.As the British commanders we decided to push our forces as quick as possible forward and with our bayonets attack the first positions of the Americans. As we expected, the Militia, even behind the hardcover was not a big issue for our troops. Soon the central hill was in our hands.
Jako brytyjscy dowódcy postanowiliśmy pchnąć nasze siły jak najszybciej do przodu i z naszymi bagnetami zaatakować pierwsze pozycje Amerykanów. Tak jak się spodziewaliśmy, milicja, nawet schowana za umocnieniami nie stanowiła dla naszych oddziałów dużego problemu. Wkrótce centralne wzgórze było w naszym ręku.Now we stand in front of the second American line. We managed to flank Americans with our skirmish troops and cavalry. We did not used them, but they were constant threat for the Colonist and they cannot use all their forces. Angus's trial of charging with bayonets finished not well for him, but because of our heavy fire, we forced Americans to fall back. In that moment all our troops were on the American half and we had one unit more, so the game was win by the British.
Teraz stanęlismy przed amerykańską drugą linią. Udało nam się oskrzydlić Amerykanów naszym oddziałami harcowników oraz kawalerią. Nie musieliśmy ich używać, jednak stanowiąc realne zagrożenie absorbowały uwagę części oddziałów, które nie mogły zostać wykorzystane przez Kolonistów w innym miejscu. Próba Angusa szarży na bagnety nie skończyła się dla niego zbyt dobrze, jednak dzięki naszemu ciężkiemu ostrzałowi zmusiliśmy Amerykanów do cofnięcia się. W tym właśnie momencie wszystkie nasze oddziały znalazły się na połowie przeciwnika i dzięki przewadze liczebnej o jeden oddział więcej, Brytyjczycy wygrali grę. 


3. Links. Linki.


Michael:

Angus:

Flickr:

czwartek, 14 czerwca 2018

By Fire and Sword: Stop the Swede! Ogniem i Mieczem: Zatrzymać Szweda!

Last Thursday I invited my fellow wargamers to By Fire and Sword game. I decided to play a divisional game with a mixture rules from the main book and the Deluge supplement. 
W ostatni czwartek zaprosiłem moich wargamerów do gry z zasadami Ogniem i Mieczem. Zdecydowałem się zagrać grę dywizyjną z miksem zasad z głównego podręcznika i dodatku Potop.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bartek Żynda


1. Forces. Siły.


SWEDEN/SZWECJA
(Alisdair, Bartek)

General (4 orders)

Veteran Dragoon Company (2 bases)
Regimental gun


Mercenary Reiter Regiment (Veterans)

Colonel (3 orders)

Veteran Armoured Reiter Company (3 bases)
Veteran Reiter Company (3 bases)

Mercenary Reiter Regiment

Colonel (3 orders)


Armoured Reiter Company (3 bases)
Reiter Company (3 bases)

New Type Mercenary Infantry Regiment

Colonel (3 orders)

2 x Musketeer Company (4 bases)
Pike Company (4 bases)
Regimental gunPOLISH LITHUANIAN COMMONWEALTH /RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
(Peter, Michael)

Regimentarz (3 orders)

2 x Dragoon Company (2 bases)

Cavalry Regiment

Colonel (3 orders)
Rotamaster (1 order)

Pancerni with spears banner (3 bases)
Pancerni banner (3 bases)
Elite Cossack style cavalry banner with spears (3 bases)
Cossack style cavalry (3 bases)
2 x Cossack style cavalry (2 bases)
Winged Hussars banner (3 bases)

Cavalry Regiment

Colonel (2 orders)

Pancerni with spears banner (3 bases)
Elite Cossack style cavalry banner (2 bases)
Cossack style cavalry banner (3 bases)
Cossack style cavalry banner (2 bases)
Winged Hussars banner (2 bases)


2. The game. Gra.


Before the game I I resigned from using the Financial Problems special rule for the Commonwealth, as to not scarry players to much (don't worry, I will introduce it next time). We had 2 Polish Lithuanian cavalry regiments who were going to stop Swedish advantage. They had 10 turn to do it. We decided to move slowly forward with Infantry supported by Dragoons and guns. On flanks infantry was supported by both reiter regiments. We moved our infantry first...
Przed grą zrezygnowałem z użycia zasad Kłopoty Skarbowe dla Rzeczypospolitej, aby zbyt nie przerazić graczy (nie martwcie się, wprowadzę ją następnym razem). Mieliśmy 2 polsko litewskie pułki jazdy, które miały za zadanie zatrzymać napór Szwedów. Na to mieli 10 tur. Powoli ruszyliśmy do przodu z nasza piechotą, wspartą dragonami i działami. Naszych flanek strzegli rajtarzy. Piechota jako pierwsza ruszyła do przodu...

Peter, who commanded the strongest cavalry regiment put his forces on the hills and push one of his Pancerni regiment to outflank us. Sadly he met our veterans. In fierce hand to hand combat reiters defeated Pancerni. Poles lost first banner.
Peter, który dowodził silniejszym pułkiem jazdy umieścił swoje oddziały na wzgórzu i puścił jedną z chorągwi pancernych by zaatakować nas z flanki. Na jego nieszczęście tam spotkał naszych weteranów, którzy w zaciętej walce wręcz pokonali Pancernych i znieśli ich z pola walki.

The Pancerni action was only a cover to Peter's secret action. He managed to push his Dragoons on our infantry flank. In response we moved back our reiters and face the new threat with our dragoons and musketeers. Both sides started to shoot. However the long range firing was not very effective... We knew, that attacking Peter's regiment will not bring victory to us, so I decided to concentrate all remaining fire on Michael's regiment (it has lowered morale). We were slowly running out of time and then I decided to charge his Cossack style cavalry with my armoured reiters. Polish cavalry broke and fled from the battlefield. That forced Michael to the first regimental morale test, which he passed. It was turn 8th and the time for the game was over. We did not broke the Polish lines yet, but we were very close. In whole game we lost only one base of veteran armoured reiters against Polish 3 Pancerni and 3 Cossack style bases. Sadly during all above actions I forgot to make pictures and I am very sorry for that. It was very hard to explain the rules and play the game, next time, I promise, it will be better.
Akcja pancernych była tylko przykrywką dla sekretnego planu Petera. Udało mu się podciągnąć jego dragonów na flankę naszej piechoty. W odpowiedzi ściągnęliśmy z powrotem naszych rajtarów weteranów i zwróciliśmy naszych dragonów i część naszych muszkieterów przeciw nowemu zagrożeniu. Obie strony rozpoczęły ostrzał, który prowadzony na dalekim zasięgu nie był zbyt efektywny... Wiedzieliśmy, że atakując pułk Petera nie przyniesie nam zwycięstwa, więc zdecydowaliśmy się skoncentrować nasz pozostały ogień na pułku Michaela (ten miał niższe morale). Powoli zaczęła nam brakować czasu, więc zdecydowałem się na szarżę opancerzonych rajtarów przeciw jeździe kozackiej Michaela. Polska kawaleria została złamana i uciekła z pola walki. To zmusiło Michaela do pierwszego testu morale dla całego regimentu. Była 8 tura i tym razem zdał. Niestety skończył nam się też czas na grę. Nie udało nam się złamać polskiej linii obrony, jednak byliśmy bardzo tego bliscy. W całej grze straciliśmy jedynie podstawkę opancerzonych rajtarów weteranów przeciw straconym polskim 3 podstawką pancernych i 3 podstawką jazdy kozackiej. Muszę tu przeprosić Was, jednak powyżej opisane akcje nie zostały przeze mnie sfotografowane. Obowiązki tłumaczenia zasad, prowadzenia gry i jeszcze jej rozgrywania trochę mnie przerosły. Następnym razem obiecuję poprawę.