poniedziałek, 30 marca 2020

Thirty Years War - infantry. Wojna trzydziestoletnia - piechota.

New size, new period. In October, if everything will go right, we will have a big AB1 game with For Kings and Parliament rules. It will be our version of TYW. I still don't know about armies sizes for that game, as I still working on lists and some rules amendments with the game creator, Simon. I decided to do some mixture of Polish and German type units. Today 2 regiments of infantry. Figures are from Old Glory. I received them from Angus, a long time ago and finally, I managed to paint them. Sadly, I lost somewhere 3 figures and will have to make one more stand for the second regiment. Flags will be added later...
Nowy rozmiar i nowy okres. W październiku, jeśli wszystko pójdzie jak należy, nasza grupa AB1 będzie miała kolejną dużą grę, tym razem z zasadami For Kings and Parliament. Będzie to nasza wariacja na temat wojny trzydziestoletniej. Wciąż nie wiem, jakie dokładnie będą rozmiary armii, ponieważ wciąż pracuję nad listami i zasadami z twórcą gry, Simonem. Zdecydowałem się na zrobienie miksu oddziałów polskich i niemieckich. Dzisiaj 2 regimenty piechoty. Figurki są od Old Glory. Dostałem je jakiś czas temu od Angusa i w końcu zostały pomalowane. Niestety, gdzieś zapodziały mi się 3 figurki i później będę musiał dorobić jedną podstawkę dla drugiego regimentu. Flagi dodam później...


środa, 25 marca 2020

New Normans and Vikings. Nowi Normanowie i Wikingowie.

Some of my new figures. This time it is something for my Normans and Vikings. I was thinking about some reinforcements for existing units and decided to give my Normans more support units especially archers, both foot and mounted. All figures for them come from Conquest Games. Sadly I ordered not enough bases from Warbases and not all figures are fully based...
Kilka moich nowych figurek. tym razem postanowiłem dodac coś do moich Normanów i Wikingów. Myślałem nad uzupełnieniami do istniejących juz oddziałów i zdecydowałem się dodać Normanom oddziały wsparcia, szczególnie łuczników, zarówno pieszych jak i konnych. Wszystkie figurki pochodzą od Conquest Games. Niestety zamówiłem niewystarczająca ilość podstawek od Warbases i nie wszystkie są w pełni zapodstawkowane...

Mounted Archers / Konni Łucznicy:
Breton Mounted Javelimen / Bretońscy Konni Oszczepnicy:
Foot Archers / Piesi Łucznicy:
New Foot Commander / Nowy Pieszy Dowódca:
Dead Warrior / Martwy Wojownik:My Normans are almost at the planned stage. I just need some new bases to made units equal about the number of figures (12 for foot and 6 for mounted). I think to add one more brigade for them, but I will remain silent what kind it will be ;) Completely different situation is with my Vikings. I decided to extend it to Norman's size. This time I added a couple of heavily armoured units with spears. I also added some new commanders for them. Sadly the king's base has not a banner yet. I can not print it, as we all stay under quarantine and can not use my father's printer... I will add it later. All figures are from Warlord and bases from Warbases. I plan to extend that forces into 3 brigades, every with 2 armoured infantry, 1 unarmoured infantry and 1 unit of archers. Of course, the king's brigade will have some extra special units. I think about some cavalry as well and ships!
Moi Normanowe osiągnęli juz prawie zamierzony stan. Potrzebuję jedynie kilku podstawek, by uzupełnić stany istniejących oddziałów (12 figurek dla oddziałów pieszych i 6 dla konnych). Myślę nad dodaniem kolejnej brygady, jednak jej skład pozostanie na razie tajemnicą ;) Zupełnie odmienna sytuacja jest z moimi Wikingami. Zdecydowałem się rozszerzyć ich armię do rozmiarów armii normańskiej. Tym razem dodałem dwa ciężko opancerzone oddziały piechoty z włóczniami. Dodałem także kilku nowych dowódców. Niestety podstawka króla nie ma jeszcze sztandaru. Nie mogę go wydrukować, ponieważ wszyscy jesteśmy teraz poddani kwarantannie i nie moge skorzystać z drukarki mojego ojca... Dodam go jednak później. Wszystkie figurki pochodzą od Warlorda a podstawki od Warbases. Planuje rozszerzyć moje siły do 3 brygad, każda składająca się z 2 oddziałów opancerzonej piechoty, 1 nieopancerzonej i 1 oddziału łuczników. Oczywiscie królewska brygada będzie posiadała kilka specjalnych jednostek. Myślę też o jakiejś dla nich kawalerii i okrętach! 

Commanders / Dowódcy:
Infantry / Piechota:
Due to the global situation and overdue holiday, I have now more time to think about our games. I have in mind our Norman saga especially. We use a modified version of Hail Caesar for our games. The modification applies to an inverted turn sequence. In our case, it is initiative movement, shooting, ordered movement and hand to hand. When it comes to normal troops, this sequence is perfectly fine, but this does not necessarily correspond to light cavalry, especially those equipped with throwing weapons. Therefore, I suggest that in our games for such troops to give them the opportunity to shoot after movement, of course with -1 to hit. another change is suggested for our commanders. I think that they should be always with one of the units from their brigade. Of course, at the end of the turn, they can move freely within their troops. These are my thoughts on our next games, which I hope to play soon.
Z powodu ogólnoświatowej sytuacji oraz zaległego urlopu, mam teraz więcej czasu na przemyślenia dotyczących naszych gier. W tym miejscu myślę o naszej normańskiej sadze. Do naszych gier używamy zmodyfikowanej wersji Hail Caesar. Modyfikacja dotyczy odwróconej sekwencji tury. W naszym wypadku jest to: inicjatywa, strzelanie, ruch po rozkanie i walka wręcz. Jeżeli chodzi o normalne oddziały, to taka sekwencja jest jak najbardziej w porządku, jednak niekoniecznie odpowiada to lekkiej kawalerii, szczególnie tej wyposażonej w broń miotaną. Dlatego sugeruję by w naszych grach w przypadku takich oddziałów dać im możliwość strzału po ruchu, oczywiście z -1 do trafienia. Kolejna zmiana dotyczy naszych dowódców. Sugeruję by byli oni zawsze z jednym z oddziałów z ich brygady. Oczywiście na koniec tury mogą oni dowolnie przemieszczać się w obrębie swoich oddziałów. Takie są moje przemyślenia dotyczące naszych kolejnych gier, które mam nadzieję już wkrótce rozegramy.


Stay safe all of you!
Trzymajcie się wszyscy i bądźcie bezpieczni!

poniedziałek, 16 marca 2020

Moravia 1758. Morawy 1758.

Last Thursday we had postponed game with Michael's rules Seven Years. This time he was going to check his skirmish rules. That was the time when his freshly new painted Austrians had their first time on the table. Of course, I volunteered to be the first player, who will lead them into the battle! As the Prussians acted his Hessians.
W ostatni czwartek mieliśmy wcześniej przełożoną grę z zasadami stworzonymi przez Michaela, Seven Years. Tym razem chciał sprawdzić zasady dla sił lekkich. Był to też czas, gdy jego świeżo pomalowani Austriacy, mieli swój pierwszy raz na stole. Oczywiście, że się zgłosiłem na ochotnika, by jako pierwszy poprowadzić ich w bój! Jako Prusacy zagrali jego Hessowie.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


1. Forces. Siły.AUSTRIANS / AUSTRIACY
(Peter, Bartek)

Commander 1
1 x Grenadiers, Veterans
3 x Musketeers
1 x Gun
2 x Skirmish Cavalry

Commander 2
2 x Hussars
2 x Jaegers
PRUSSIANS / PRUSACY
(Alasdair, Mike)

Commander 1
2 x Grenadiers
3 x Musketeers
1 x Gun

Commander 2
2 x Light Cavalry
1 x Jaegers

Supply Convoy
3 x Wagons2. The game. Gra.


The game objective was to move the majority of Prussian troops and supply over the Austrian table edge. Prussians get during the first turn double move whilst the Austrians started the game only with the 1st Commander, the second had to roll to enter the table.
Celem gry było przeprowadzenie większości sił i zaopatrzenia pruskiego przez krawędź austriacką. Prusacy w pierwszej turze otrzymali podwójny ruch, natomiast Austriacy zaczynali grę tylko z siłami pierwszego dowódcy, drugi musiał rzucać, by wejść na stół.
We decided that I, as the first commander will create a strong line and will fight against Prussian infantry and will try to stand as long as possible. We were hoped that our light forces will enter a table on Prussian back and will disorganise their battle plans. Prussians quickly moved forward, but my forces moved quickly too. Our defending line had to be put much farther on the table than assumed. The biggest threat Prussians created on my right flank, where his light troops (cavalry and Jaegers) went around my troops and were at my back. I had to act quickly!
Zdecydowaliśmy, że ja jako pierwszy dowódca utworzy silną linię i będzie walczył przeciw Pruskiej piechocie, jak najdłużej się da. Mieliśmy nadzieję, że nasze siły lekkie pojawią się na tyłach pruskich i w ten sposób zdezorganizują ich plany bitewne. Prusacy szybko ruszyli do przodu, jednak moje oddziały dotrzymały im tempa. Nasza linia obrony znalazła się dużo dalej do tyłu, niż zakładaliśmy. Największe zagrożenie Prusacy utworzyli na mojej prawej flance, gdzie ich lekkie siły (kawaleria i Jegrzy) obeszli moje oddziały i znaleźli się na moich tyłach. Musiałem interweniować bardzo szybko!

My cavalry quickly moved against the threat and in few melees managed to close the light Prussian forces in the table corner, where they stayed for the rest of the game. Mike tried to give them support with infantry, but his flanking attack failed. Then our light troops arrived on Prussian right. Alasdair had to move some infantry against them, weakening their main lines...
Moja kawaleria szybko ruszyła przeciw temu zagrożeniu i udało się jej zamknąć lekkie siły pruskie w rogu stołu, gdzie pozostały do końca gry. Mike próbował wesprzeć je swoją piechotą, jednak jego flankujący atak nie powiódł się. Wtedy na ich prawej flance pojawiły się nasze lekkie oddziały i Alasdair musiał oddelegować część piechoty przeciw nim, osłabiając tym ich główna linię...

Peter managed to move around the Prussians and attack the supply wagons. Their main line got attacked by my main forces. Concentrating fire on one unit gave amazing results. 2 infantry units get destroyed and 1 forced to withdraw. At the end of the game, there was no chance that any of the Prussian units will move through our defence line. It was a great Austrian debut on the table!
Peterowi udało się obejść Prusaków i zaatakować wozy z zaopatrzeniem. Ich główna linia została zaatakowana przez moje główne siły. Koncentracja ognia na jednym oddziale przyniosła rewelacyjne rezultaty. 2 oddziały piechoty zostały zniszczone a jeden zmuszony do wycofania się. Na koniec gry nie było nawet cienia szansy, by jakikolwiek pruski oddział zdołał przedrzeć się przez naszą linię obrony. To był wspaniały debiut Austriaków na stole! 
Sadly it looks like it will be my last game for a long time. As I have contacts with people who possible are infected by this bloody virus I decided to reduce all my contacts. Hope the situation will be solved very quickly and I will return to the table, figures and dice... Happily, I got so many figures to paint!
Niestety, wygląda na to, że była to moja ostatnia gra na dłuższy czas. Jako, ze mam kontakt z ludźmi, którzy prawdopodobnie są zainfekowani tym cholernym wirusem, postanowiłem zredukować wszystkie moje kontakty. Mam nadzieje, że sytuacja wkrótce się unormuje i będę mógł wrócic do stołu, figurek i kości... Na szczęście mam dużą ilość figurek do pomalowania!


3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:
to be updated soon...

Flickr:

sobota, 14 marca 2020

From Bokhara with Love! Pozdrowienia z Buchary!

Last weekend was our first AB1 group game. This time it was a big A Set An East Ablaze game with 8 players plus umpire. The game was placed in fictitious engagement around the ancient town of Bokhara.
W ostatni weekend odbyła się nasza pierwsza gra grupy AB1. Tym razem była to duża gra z użyciem zasad A Set An East Ablaze z udziałem 8 graczy plus prowadzący. Gra była fikcyjnym spotkaniem wokół starożytnego miasta Buchary.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Chris Henry, Donald Adamson
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Donald Adamson
SCENERY / SCENERIA: Jack Glanville, Colin Jack, Campbell Hardie, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Colin Jack, Bartek Żynda, Peter Mearns, Nick Murray, Donald Adamson, Jack Glanville


1. Introduction. Wprowadzenie.


In our game, we had 4 teams. The first was Polish (myself) and White Russian (Jim), the second was the Bukhara forces (Chris and Peter), then Bolsheviks (Dave and Bill) and the last one, Archaeologists (Nick) together with Tibetans (Jack). Every player started with 5 cavalry or infantry units, 2 vehicles and 2 support weapons. During the game in every turn, we were able to get reinforcements (any player - all on a roll of 6 on D6, apart of Tibetans, who get it on 5 and 6). Every turn one player rolled 2D6 on special events, which could affect your troops or opponent. After a few changes, I started the game with 4 infantry, 1 cavalry, 2 guns and 2 armoured cars.
W naszej grze mieliśmy 4 zespoły. Pierwszy składał się z Polaków (ja) i Białych Rosjan (Jim), drugim były siły Buchary (Chris i Peter), następny to Bolszewicy (Dave i Bill) i ostatni archeolodzy (Nick) wraz z Tybetańczykami (Jack). Każdy gracz rozpoczynał z 5 oddziałami kawalerii lub piechoty, dwoma pojazdami i dwoma broniami wsparcia. W każdej turze gry były dostępne uzupełnienia (każdy gracz za wyrzuceniem 6 na K6, oprócz Tybetańczyków, którzy otrzymywali uzupełnienie za wyrzuceniem 5 lub 6). Każdej tury, jeden z graczy rzucał 2K6 na specjalne wydarzenie, które mogło wpłynąć na jego bądź innego gracza oddziały. Po kilku zmianach, grę zacząłem z 4 oddziałami piechoty, 1 kawalerii, 2 działami i 2 samochodami pancernymi.
2. The game. Gra.


I had two game objectives: first was to destroy the railway depot, which was located on the other end of the table and kills some Bolsheviks. On our way, we had the Bukhara. My commander was not aware of the gold kept in the palace, but my teammate was. We decided to sign an agreement with the Bukhara and continue our march towards the Bolsheviks and their railway line. I was the first player who rolled on special event and I rolled double 6! I received and extra victory point, which will be very important at the end of the game. 
Miałem dwa cele gry: pierwszy, zniszczyć stację kolejową, która znajdowała się na drugim końcu stołu i zabić jakąś ilość Bolszewików. Na naszej drodze znajdowała się Buchara. Mój dowódca nie miał świadomości, że w pałacu znajduje się złoto, natomiast mój partner tak. Zdecydowaliśmy się podpisać porozumienie z Bucharą i kontynuować marsz w kierunku Bolszewików i ich linii kolejowej. Byłem pierwszym, który rzucał na specjalne wydarzenie i otrzymałem dublet szóstek! Otrzymałem ekstra punkt zwycięstwa, który okazał się bardzo ważny w końcówce gry.During the first day, I have constantly moved my troops forward and it not seen many actions. I continued rolling 6 for reinforcements and get an extra plane, 2 tanks, 2 machine guns and infantry unit. My Russian team member tried to persuade me to attack the city, but I refused. The main reason was that I was surrounded by Bukharan forces and it was not my objective. That was in front of me. Finally, we decided to use our planes (Bukharan, White Russians and Poles had one plane each). Despite being an ace (we keep that tradition of keeping my pilot as an ace, as he never been killed in any of our games yet), he missed his bombs and the railway depot remains undamaged. Russian plane hit the depot, but the bomb did not explode. Bukharan plane was forced by Archeologists to withdraw. 
Podczas pierwszego dnia, byłem w ciągłym ruchu w kierunku mojego celu i nie miałem zbyt dużej ilości akcji. Wciąż rzucałem 6 na posiłki i w ostateczności dostałem samolot, 2 czołgi, 2 karabiny maszynowe i oddział piechoty. Mój białorosyjski partner próbował mnie namawiać do zaatakowania miasta, jednak odmówiłem. Głównym powodem było to, że byłem okrążony przez oddziały Buchary i nie to było moim celem. Ten znajdował się naprzeciw mnie. W końcu zdecydowaliśmy się użyć naszych samolotów (Bucharanie, Biało Rosjanie i Polacy mieli po jednym samolocie). Pomimo tego, że mój pilot był asem (tytuł ten tradycyjnie utrzymuje podczas naszych gier, ponieważ jeszcze nie został zabity w żadnej z naszych gier), spudłował i stacja kolejowa pozostała nienaruszona. Rosyjski samolot uzyskał trafienie, ale bomba nie eksplodowała. Samolot Bukhary został przegoniony z pola walki przez Archeologów. 

During day two, we made some changes. No more reinforcements apart of the 3 planes. Only 3 players could get the plane during that day. Finally, I was in position to attack Bolsheviks. My guns managed to suppress the Bolsheviks armoured train. However, my troops also find themselves under fire. The fight was fierce. Bolsheviks get support from Archaeologists and Tibetans, especially from their mortars, which appeared to be a very successful weapon. My forces started to suffer first casualties. My cavalry attack on Red forces was unsuccessful. Then the planes arrived. The first plane went to Tibetans, but Jack after a few turns withdraw it for refuelling. Then the second plane come to me. I was determined to attack depot once again and this time I made it. The depot was destroyed. The third plane came for Bolsheviks. That one tried to attack my troops but get shot down by fire from my infantry! To not lose my ace, I decided to fly off the battlefield. After getting all my objectives I decided to withdraw my forces. Then I was surprised by the friendly fire, which appeared to be not friendly. White Russians stabbed my back as the result of my refusal of attacking Buchara! My revenge was quick and I destroy few Russian units. That was the moment when we finished our game. Jack and Nick, who fulfilled their both objectives and were nominated the victorious team, however thanks to my extra point received at the beginning of the game I won it!
Podczas drugiego dnia, dokonaliśmy pewnych zmian. Nie można było otrzymać więcej posiłków, poza 3 samolotami. Tylko 3 graczy mogło je otrzymać w ciągu tego dnia. W końcu mogłem zaatakować Bolszewików. Moim działom udało się przygnieść ogniem pociąg pancerny. JEdnakże moje oddziały także znalazły się pod ogniem przeciwnika. Walka była zażarta. Bolszewicy otrzymali wsparcie od Archeologów i Tybetańczyków, szczególnie ich moździerzy, które okazały się być bronią bardzo skuteczną. Moje oddziały ucierpiały z powodu pierwszych strat. Atak mojej kawalerii na czerwone oddziały nie powiódł się. Wtedy pojawiły się samoloty. Pierwszy otrzymali Tybetańczycy, który po kilku turach został wycofany by uzupełnić paliwo. Drugi samolot otrzymałem ja. Byłem zdecydowany zaatakować stację po raz drugi. Tym razem atak się powiódł i stacja została zniszczona. Trzeci samolot otrzymali Bolszewicy. Ten próbował zaatakować moje oddziały ale został zestrzelony przez moją piechotę! By nie stracić mojego asa, postanowiłem wycofać go z pola walki. Po uzyskani wszystkich celów postanowiłem wycofać moje oddziały. Wtedy zostałem zaskoczony przez bratobójczy ogień, który okazał się nie być bratobójczym. Biali Rosjanie wbili mi nóż w plecy, za odmowę ataku na Bucharę! Moja odpowiedź była szybka i kilka oddziałów rosyjskich została zniszczona. Był to moment, kiedy zakończyliśmy grę. Najlepszym zespołem okazali się Jack i Nick, którym udało się osiągnąć oba ich cele, jednak ze względu na mój ekstra punkt otrzymany na początku gry, zostałem jej całkowitym zwycięzcą.
That was a lovely game, extremely well prepared by Donald and Chris. We agreed for few next games for our AB1 group which will be: TYW in October (For King and Parliament), Boxer Rebellion (rules to be announced) in March 2021 and SYW (Black Powder) in October 2021. The last game will be prepared by myself.
Była to wspaniała gra, świetnie przygotowaną przez Donalda i Chrisa. Uzgodniliśmy gry na następne spotkania i będą to: wojna trzydziestoletnia (For King and Parliament) w październiku, Powstanie Bokserów (zasady jeszcze nie zostały ustalone) w marcu 2021 i wojna siedmioletnia (Black Powder) w październiku 2021. Ostatnia gra będzie przygotowywana przeze mnie.


3. Links. Linki.


Bill's gallery on Flickr:

My gallery on Flickr: